• FORENSIC EXAMINATION OF GUNPOWDER ABSTRACT

 • Скачать 11.62 Kb.


  Дата04.12.2017
  Размер11.62 Kb.

  Скачать 11.62 Kb.

  Испитивање барута у форензици абстракт  ИСПИТИВАЊЕ БАРУТА У ФОРЕНЗИЦИ

  АБСТРАКТ

  Барут је експлозивна материја намењена, пре свега, за стварање погонске енергије ватреног оружја, и због тога је неретко предмет испитивања у форензичком смислу. Данас се у свету производи значајан број различитих врста барута и њихова класификација се врши према употреби. Испитивање барута обухвата утврђивање његових физичко-хемијских и балистичких карактеристика, а на основу упоређења са референтним вредностима добијају се поуздани подаци за даљу форензичку примену. У форензичкој балистици испитивање да ли је из неког ватреног оружја пуцано, да ли је нека особа пуцала, односно за одређивање даљине са које је пуцано, базира се на продуктима који настају при опаљењу метка. У овом раду ће детаљније бити разматране методе испитивања барута у производњи, додаци барута и њихове намене, стабилност и век употребљивости барута. С тим у вези детаљније ће бити приказани основни балистички појмови и трагови пуцања, затим методе детекције компонената насталих у процесу опаљења метка/испаљења пројектила из ватреног оружја, морфолошки изглед GSR честица, процедуре у вези са продуктима опаљења метка и примена форензичких метода за одређивање даљине пуцања.

  Кључне речи: барут, методе испитивања, GSR честице, даљина пуцања, форензика

  FORENSIC EXAMINATION OF GUNPOWDER

  ABSTRACT

  Gunpowder is an explosive substance designed primarily for the creation of energy-saving systems of firearms, and therefore it is often a subject of investigation in forensic terms. Today, a significant number of different types of gunpowder is produced in the world, and their classification is done according to their use. Gunpowder testing involves determination of its physical, chemical and ballistic characteristics, and based on comparison with its reference values reliable data for further forensic application may be obtained. In forensic ballistics examination of whether a firearms was shot, whether a person took a shot, in other words, determination of the distance from which the shots were fired are based on the products resulting from firing a round. Test methods in the production of gunpowder, gunpowder additives and their purpose, the stability and lifetime of gunpowder usability, will be discussed further on, by this paper work. Regarding that, basic concepts of ballistics and gunshot marks, as well as methods of detection of components occurring in the proces of firing bullets/projectiles fired from firearms, GSP particles morphology, procedures related to the products of firing bullets and the use of forensic methods for determination of a shooting distance, will be presented in detail.  Key words: gunpowder, test methods, GSR particle, shooting distance, forensic

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Испитивање барута у форензици абстракт

  Скачать 11.62 Kb.