• Валентина Тодорова Тодорова – директор, учител по философия
  • Цветанка Стоянова – помощник директор, учител по биология и здравно образование
  • Мариана Димитрова – помощник директор
  • Надежда Георгиева – преподавател по география и икономика
  • Ивалина Петкова – преподавател по физика и астрономия
  • Мая Петрова Йоргова – преподавател по история и цивилизация
  • Мария Иванова – начален учител
  • Свилена Балабанова – възпитател
  • Галя Пенева – начален учител
  • Севдалина Петкова и Галя Пенева – начални учители
  • Виолина Иванова – начален учител
  • Розалина Симеонова – начален учител
  • Димитринка Рачева – начален учител
  • Валентина Атанасова – учител по български език и литература
  • Жанета Андреева – учител по български език и литература
  • Звездалина Цветкова – библиотекар
  • Иринка Енчева Иванова – педагогически съветник

  • Скачать 94.36 Kb.


    Дата14.01.2019
    Размер94.36 Kb.
    ТипЛитература

    Скачать 94.36 Kb.

    Ива Богомилова Симеонова – учител по български език и литература, носител на наградата на община Шумен за учител на годината в системата на просветата и на почетното отличие на Министерството на образованието „Неофит Рилски” през 2005г    ПРЕПОДАВАТЕЛИ
    За обучението в учебното заведение се грижат 65 квалифицирани преподаватели, част от тях с І квалификационна степен и автори на книги, учебни помагала и статии в своята научна област. Осемнадесет от тях имат научни изследвания и публикации и участват в колективи за научна работа. В съавторство с университетски преподаватели помагала издават:
    Ива Богомилова Симеонова – учител по български език и литература, носител на наградата на община Шумен за учител на годината в системата на просветата и на почетното отличие на Министерството на образованието „Неофит Рилски” през 2005г.

    1. Симеонова, И., Показателни местоименни думи с катафорична употреба, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XIV D, Следдипломна квалификация, Шумен, 1997

    2. Симеонова, И., Изучаване на показателните думи в средна училищна степен (с оглед на свързващата им функция в текста), В: Юбилейна научна конференция „25 години ШУ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 1998

    3. Янкова, Г., Симеонова, И., За проблемите на личноместоименния подлог и грешките в ученическите писмени текстове, В: Тенденции в обучението по български език, София, 2000

    4. Янкова, Г., Симеонова, И., За някои местоимения с надизреченска семантизация и мястото им в учебното съдържание по български език (5 – 8 клас), В: Обучението по български език в началото на ХХІ век (научна конференция в памет на Ст. Кабасанов), Смолян, 2001, І част, стр. 49 - 53

    5. Янкова, Г., Симеонова, И., Инвариантен модел за изучаване на местоимения (5 – 8 клас), В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. X F, Следдипломна квалификация, Шумен, 2001

    6. Янкова, Г., Симеонова, И., Местоимения и местоименни наречия, Учебно помагало (5 – 8 клас), Шумен, 2004

    7. Янкова, Г., Симеонова, И., Лингвистичната информация за номинативна верига в учебното съдържание по български език (9 – 11 клас), В: Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век, Варна, 2004, стр. 223 – 232

    8. Янкова, Г., Симеонова, И., Костадинова, Помагало по методика на обучението по български език (Изучаване на имената и местоименията в основната образователна степен), Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2006, стр. 171

    9. Янкова, Г., Симеонова, И., Урокът за упражнение – един от типовете уроци по български език, В: Годишник на СДК, т. XVII F, Шумен, 2007, стр. 42 – 48

    10. Янкова, Г., Симеонова, И., За полифункционалността на имената в учебното съдържание по български език, В: Годишник на СДК, т. XVII F, Шумен, 2007, стр. 31 – 41

    11. Научен редактор при издаването на сборник „За езиковедската и литературната образованост”, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2009


    Веска Василева Габровска – учител по литература, удостоена с почетното отличие на Министерството на образованието „Неофит Рилски” през 2005г. И с награда на Община Шумен за учител на годината в системата на просветата през 2006г.

    1. Габровска, В., Георгиева, М., Аз граматиката. Учебно помагало по български език 3 – 4 клас, Кръгозор, София, 2006

    2. Габровска, В., Георгиева, М., Аз граматиката. Учебно помагало по български език 5 клас, Кръгозор, София, 2006

    3. Габровска, В., Георгиева, М., Аз граматиката. Учебно помагало по български език 6 клас, Кръгозор, София, 2007

    4. Габровска, Йовева, Р., В., Георгиева, М., Тестове по български език и литература 5 клас, Кръгозор, София, 2008

    5. Габровска, В., Георгиева, М., Комуникативните упражнения за съставяне на текст в V клас на СОУ, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XV F, Шумен, 1997

    6. Габровска, В., Георгиева, М., За разбирането при четене на текст (тестова проверка IV – V клас), В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XV F, Шумен, 2001


    Валентина Тодорова Тодорова – директор, учител по философия

    1. Философски статии в сп. Европейски форум на Международната асоциация на преподавателите по философия: Дидактически модели по философия в средното училище, София, октомври 1998 и 2003

    2. Участие в превод на учебно помагало по европейска философия : „Взаимното влияние на мит и логос. Диалектика на древногръцкото просвещение като европейска парадигма” Шумен, 2003

    3. Превод на немски език на статия в сп. Европейски форум на Международната асоциация на учителите по философия: Дидактически модели по философия в средното училище, София, октомври, 2001, стр. 3 – 9


    Цветанка Стоянова – помощник директор, учител по биология и здравно образование

    1. Стоянова, Цв., Радославова, Е., за някои нетрадиционни методи на обучение и учене, В: сб. Научни трудове „Природни науки” 2003, ШУ „Еп. К. Преславски”, стр, 233 – 236

    2. Стоянова, Цв., Радославова, Е., Приложение на ситуационните методи на обучение и учене, В: сб. Научни трудове „Природни науки” 2003, ШУ „Еп. К. Преславски”, стр, 237 – 240

    3. Стоянова, Цв., Радославова, Е., Възможности за създаване на положителна мотивация у учениците в обучението по биология – VIII клас, В: сб. Научни трудове „Природни науки” 2004, ШУ „Еп. К. Преславски”, стр, 201

    4. Стоянова, Цв., Радославова, Е., Формиране на умения за прилагане на алгоритъм при решаване на задачи по темата „Наследственост и изменчивост” – Х клас, В: сб. Научни трудове „Природни науки” 2004, ШУ „Еп. К. Преславски”, стр, 207    Мариана Димитрова – помощник директор

    1. доц. Николова, А., Димитрова, М., Фразиологические единицы, выражающие квалификацию, характеристику и оценку человека в русском и болгарском языках В: сб. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XIV D, Шумен, 1997


    Надежда Георгиева – преподавател по география и икономика

    1. Георгиева, Н., Владев, Д., География на България. Разширени теми и разширени план – конспекти, Фабер, 2007


    Ивалина Петкова – преподавател по физика и астрономия

    1. Петкова, Ив., Изграждане на понятието маса в училищния курс по физика, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. XIV D, Шумен, 1997


    Мая Петрова Йоргова – преподавател по история и цивилизация

    1. Йоргова, М., Някои проблеми от историческото познание на съвременния етап, В: сб. Промени в историческото познание на съвременното поколение, ИПКУ „Д-р Петър Берон”, Варна 1993

    2. Йоргова, М., Създаване на околийското бюро на Демократическия сговор в Шумен, В: сб. „Училищно краезнание – VIII Национален семинар. Казанлък 1992”, Изд. МНО и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Шумен, 1995

    3. Йоргова, М., Шуменските сговористи в изборните борби до 1926г., В: сб. „Трудове от научна сесия 95 с международно участие. Част IV – Обществени науки на ВВУАПВО „Панайот Волов”, Шумен, 1995

    4. Йоргова, М., Относно идеологията на Демократическия сговор 1923 – 1926г., В: сб. Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет”, Шумен, 1996


    Мария Иванова – начален учител

    1. Иванова, М., Възможности за развиване на способностите за техническо творчество у учениците от първи клас, В: сп. Начално образование, кн. 4 / 2006

    2. Иванова, М., Провокиране на творческите способности у учениците за конструиране на изделия в обучението по домашен бит и техника, В: сб. Юбилейна научна конференция, Варна 26 – 28 май и В: ШУ „Еп. К. Преславски” - 50 години. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век, 2005


    Свилена Балабанова – възпитател

    1. Балабанова, Св., Езикът на тялото на началния учител, В: сб. Образованието, Балканите, Европа, т.1, Стара Загора, 2007, стр. 294 – 299

    2. Балабанова, Св., Мимиката на началния учител, В: сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, Китен, 2007, стр. 548 -553

    3. Балабанова, Св., Началните учители и възможностите им за възпитателна работа в началните класове, В: сб. Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието, т.1, Шумен, 2007, стр. 299 – 305

    4. Балабанова, Св., Началният учител – мениджър на пространството в класната стая, В: сб. 120 години университетска педагогика – между традицията и новите реалности, София, 2008, стр. 656 – 662

    5. Балабанова, Св., Невербалното поведение на учителя и влиянието му върху учениците, В: годишник Наука – образование – изкуство, т. 2, Благоевград, 2008, стр. 236 – 243

    6. Балабанова, Св., Педагогически аспекти на невербалното общуване учител – ученици в началните класове, В: сп. Начално образование, №4, София, 2008, стр. 23 – 31

    7. Балабанова, Св., Педагогическият потенциал на невербалното общуване в началните класове, В: сп. Педагогика, София, 2008, стр. 38 – 51

    8. Balabanova, Sv., Cultural Differences in Pedagogical Communication Refering to Space Education in the Balkans Today, Volume 2, Edirne-Turkey, 2009, p. 313 – 315

    В печат:

    1. Балабанова, Св., Невербални характеристики на педагогическото общуване при учебно – възпитателния процес – студия

    2. Балабанова, Св., Комуникативни бариери при педагогическото общуване в начална училищна степен степен, В: сб. Доклади от Научна конференция на докторантите, Шумен, 2009

    Участие в проекти:

    1. Проект „Мениджмънт на организационната култура на мултикултурно равнище” – 2008

    2. Проект „Научно развитие на академичния състав на Шуменския университет” – 2009


    Галя Пенева – начален учител

    1. Пенева, Г., Интегриране на информационните технологии в началния етап на основната образователна степен, В: сп. Образование и квалификация, С., 2003

    2. Пенева, Г., Варианти за работа с текст по информационни технологии в 3 клас в среда Comenius logo, В: сп. „Образование и Квалификация”, С., 2007


    Севдалина Петкова и Галя Пенева – начални учители

    1. Петкова, С., Пенева, Г., Методически разработки на уроци по БЕЛ (1-4 клас), Шумен 2000

    2. Петкова, С., Пенева, Г., Примерни методически разработки на уроци по роден край, родинознание (1-4 клас). Славчо Николов, Шумен, 2000

    Виолина Иванова – начален учител

    1. Иванова, В., Занимателните елементи и дидактичните игри в обучението по математика – 1 клас, Варна, 1997

    2. Иванова, В., Диагностика на резултатите по математика в края на 2 клас, Варна, 2006

    3. Иванова, В., Усъвършенстване на изчислителните умения и навици чрез устно смятане в обучението по математика – 3 клас, Варна, 2008

    4. Иванова, В., Диагностика на резултатите от обучението в 1 клас чрез тестови варианти, В: сб. Научна конференция с международно участие – 25 години педагогически факултет, В. Търново, 2010


    Розалина Симеонова – начален учител

    1. Симеонова, Р. Дидактични игри в обучението по математика в първи клас – числата от 10 до 20, В: сб. Научна конференция с международно участие – 25 години педагогически факултет ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново 2010


    Димитринка Рачева – начален учител

    1. Рачева, Д., Интегриране на обучението по математика и роден край в 1 клас, В: сб. Научни трудове. Математика и методика на обучението по математика и информатика, Шумен, 2003

    2. Рачева, Д., Възможности за прилагане на теория на вероятности в уроците по математика във втори клас, В: сб. Научни трудове. Математика и методика на обучението по математика и информатика, Добрич, 2005

    Под печат:

    1. Рачева, Д., Възприемане на света в неговото единство чрез междупредметните връзки в урока по математика, Шумен, 2008

    2. Рачева, Д., Възможности за реализиране на междупредметните връзки в уроците по математика в 4 клас в учебника на издателство «Просвета» с автор Ан. Манова, Шумен, 2009

    3. Рачева, Д., Възможности за реализиране на междупредметни връзки чрез обучението по математика в 4 клас, В: сб. Научна конференция с международно участие – 25 години педагогически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010


    Валентина Атанасова – учител по български език и литература

    1. Атанасова, В., Един модален вид въпросителни изречения, В: сб. Лингвистични студии. Научна сесия 15 – 16 октомври, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, София, 1992, стр. 259


    Жанета Андреева – учител по български език и литература

    1. Андреева, Ж., Сонетите на Шекспир – лирическата дреха на хедониста, В: сб. Алманах на СОУ «Йоан Екзарх Български», Шумен, 2003, стр. 45

    2. Андреева, Ж., Животът жена – маска на смъртта („Маска” на П. Яворов)


    Звездалина Цветкова – библиотекар

    1. Цветкова, Зв., Полифонията на живота, отразена в дискурса между двата текста - «Старите моми» и «Прозорец» от Атанас Далчев, В: сб. Научна конференция. Модерността на 20-те години на ХХ век или апокалиптичната смяна на световете, Шумен, 2005, стр. 43


    Иринка Енчева Иванова – педагогически съветник

    1. Иванова, И., Въндев, Ж., Корелационни връзки между дименсиите на личностовия въпросник на Айзенк и теста за тревожност на Спилбърг при курсанти, В: Сборник Научни трудове при ВВОВУ, В. Търново, 1993

    2. Иванова, И., Въндев, Ж., Социално – психологическо изследване на курсантите випускници от ВВУАПВО гр. Шумен, В: Сборник научни трудове при ВВОВУ, В. Търново, 1993

    3. Иванова, И., Психологическа характеристика на професиите свързани с ПВО и на курсантите от специалността ПВО към ВВУАПВО „П. Волов” гр. Шумен, В: Сборник научни трудове, част І, Шумен, 1998

    4. Иванова, И., Дисфункционален поведенчески модел като израз на разстройство в адаптацията в армейска среда, В: Сборник научни трудове, част IV, Шумен, 1999

    5. Иванова, И., Психологът консултант в системата на психологичната помощ, В: Сборник научни трудове, част І, Шумен, 2000

    6. Иванова, И., Приложение на Въпросника за общото здравно състояние на D. Goldberg при войници след напускане на УЦПН, В: Сборник научни трудове, част І, Шумен, 2000

    7. Иванова, И., Анкетно проучване във връзка с разпространението и мотивите за употреба на наркотици, В: Сборник научни трудове, част І, Шумен, 2000

    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Ива Богомилова Симеонова – учител по български език и литература, носител на наградата на община Шумен за учител на годината в системата на просветата и на почетното отличие на Министерството на образованието „Неофит Рилски” през 2005г

    Скачать 94.36 Kb.