• ОБЕКТ: 1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KNL 1084 (III-107) КОЧЕРИНОВО-БАРАКОВО – ГРАНИЦА ОБЩ. (КОЧЕРИНОВО-БЛАГОЕВГРАД) – БЛАГОЕВГРАД (BLG2061)
 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ на общински път KNL 1084 (III-107) Кочериново – Бараково – граница общ. (Кочериново - Благоевград) – Благоевград ( BLG2061 )
 • Широколентов интернет
 • Сметка 4 ПОЛАГАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ

 • Скачать 28.51 Kb.


  Дата25.11.2017
  Размер28.51 Kb.
  ТипПрограма

  Скачать 28.51 Kb.

  Иван Минков Кмет на Община Кочериново Техническа спецификация  УТВЪРЖДАВАМ: ....................................

  Иван Минков

  Кмет на Община Кочериново

  Техническа спецификация

  Мярка М07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”
  РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KNL 1084 (III-107)КОЧЕРИНОВО - БАРАКОВО – ГРАНИЦА ОБЩ. (КОЧЕРИНОВО-БЛАГОЕВГРАД) - БЛАГОЕВГРАД (BLG2061) И МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР.КОЧЕРИНОВО И С.БАРАКОВО
  ОБЕКТ: 1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KNL 1084 (III-107) КОЧЕРИНОВО-БАРАКОВО – ГРАНИЦА ОБЩ. (КОЧЕРИНОВО-БЛАГОЕВГРАД) – БЛАГОЕВГРАД (BLG2061)
  ОБЕКТ: 2.МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР.КОЧЕРИНОВО И С.БАРАКОВО, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

  ОБЕКТ:РЕХАБИЛИТАЦИЯ на общински път KNL 1084 (III-107) Кочериново – Бараково – граница общ. (Кочериново - Благоевград) – Благоевград (BLG2061)

  Част: Пътна, Широколентов интернет

  1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОБЩИНСКИ ПЪТ KNL 1084

  Общинският път KNL 1084 е предвиден за рехабилитация в участъка на населено място Кочериново до границата с Община Благоевград .

  Той осигурява директна свързаност на гр. Кочериново и Бараково с РП III-107 и Благоевград.

  Преминава през нас.място Кочериново като бул. “Никола Вапцаров” и през с. Бараково и е открит път от табела край с. Бараково до границата с Община Благоевград. Дължина на участъка за рехабилитация: 4541.68 м.

  Оста на проектното решение е в средата на платното за движение и съобразено с околните застройки. Полученото след оптимизация трасе е с дължина 2197.76 м. до участъка след р. Рилска (участъкът от км 2197.76 до км 2+310 е с положен нов асфалт и не е обект на настоящия проект ).

  Участъкът от км 2+310 до км 4+653.92 е през с. Бараково и през открит път. Получена дължина след оптимизацията 2342.92 м, от които 428 м в населено място и 1914.92 м в открит път.


  1. Широколентов интернет

  При изготвяне/разработване на инвестиционните проектите за общинските пътища  е предвидено, изграждането на подземни мрежи (защитени тръби и защитени шахти), положени в подземната инфраструктура, които да послужат за изграждане и полагане на подземни мрежи - широколентов интернет и др.
  Предвидено е:

  • В открит път - 2Ø40

  • През населените места 2Ø32

  Съгласно приложен детайл към проекта е предвидено изграждането на кабелни шахти през 100 метра по трасето. Изпълнението на кабелната мрежа е едностранно от едната страна на пътя.

  Детайлът е приложен в проекта по част „Пътна”, №02-007 „Нова шахта за тръбни канали и разположение на тръбната мрежа”.  Съгласно проекта по част „Пътна” са заложени следните количества:
  Сметка 4 ПОЛАГАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ


  Доставка и полагане на тръбна мрежа под тротоар

  м'

  2 511
  Доставка и полагане на тръбна мрежа под настилка и всички свързани с това разходи

  м'

  2 037
  Изпълнение на Ревизионни шахти

  бр.

  79

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Иван Минков Кмет на Община Кочериново Техническа спецификация

  Скачать 28.51 Kb.