• Продуктов асортимент
 • Дистрибуционни канали в дребното банкиране.

 • Скачать 20.72 Kb.


  Дата29.10.2017
  Размер20.72 Kb.

  Скачать 20.72 Kb.

  Иван Пенчев  ДРЕБНО БАНКИРАНЕ
  (РИТЕЙЛ БАНКИНГ)


  1. Дефиниране и позициониране

  Дребното банкиране включва сделки с ФЛ, малки и средни предприятия, дребни търговци и занаятчии, които имат сходни потребности (базисни потребности) от базисни банкови продукти и услуги. За клиенти на дребното банкиране могат да се считат всички индивидуални клиенти, чиито капитали са под минималния праг за частно банкиране. Всяка банка определя за себе си по какъв начин ще ограничи клиентите си в обслужващи центрове за предлагане на конкретни продукти и услуги.

  Банките сегментират клиентите си съобразно различни критерии и ги обединяват в групи, спрямо които прилагат различни стратегии.


  Основните групи критерии за сегментиране включват на първо място икономически критерии (доходи, разполагаем капитал), социо-демографски критерии (пол, възраст, образование, семейно положение и всичко останало), психологически и поведенчески критерии (вкл. инвестиционно поведение, рисков профил на клиента, предпочитания за конкретен дистрибуционен канал.


  1. Продуктов асортимент

  Условно начало на асортимента са банковите сметки. Банките така броят клиентите си (спестовна, депозитна, разплащателна, набирателни, специални, ликвидационни и др.). Освен сметките – депозитни и спестовни продукти, инструменти (карти, чекове и др.) и системи за разплащания, банкови карти. Предоставянето на парични заеми (кредитирането), други форми на финансиране (лизинг), осигурителни продукти (някои от тях имат спестовен компонент), застраховки, сделки с ценни книжа, инвестиране в инвестиционни фондове, консултантско обслужване.
  Сходните потребности на клиентите дават възможност за голяма стандартизация на производството, съответно оптимизиране на разходите и реализиране на икономии от мащаба. Поради промяната в клиентските нагласи обаче банките трябва да прилагат и индивидуален подход към всеки клиент (Mass Customization – предимн в ритейл). Този индивидуален подход към клиента е в основата на една цялостна концепция за управление взаимоотношенията с клиентите (Customer Relationship Management). Непродуктовата конкуренция дава своите предимства.


  1. Дистрибуционни канали в дребното банкиране.

  можем да ги разделим на няколко вида

  • стационарно предлагане (филиал) – предимства и недостатъци (консултантско обслужване, постоянни разходи, кръстосано предлагане и т.н.)

  • медийна дистрибуция (електронни канали) – телефонно банкиране, онлайн банкиране, мобилно банкиране, директни имейли и др. (големи първоначални разходи за IT)

  • комбинация от различни дистрибуционни канали (многоканално предлагане) – още повече разходи, но на клиента се дава избор. Банката може да насочва клиента към един или друг дистрибуционен канал с различни такси, комисионни и т.н.

  • Самообслужване – ATM u POS Терминали.