• № 354-06-632/10.12.2013 г. Относно
 • УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕЧЕВ
 • остановление № 13 от 21 януари 2011
 • ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ

 • Скачать 46.98 Kb.


  Дата31.03.2018
  Размер46.98 Kb.

  Скачать 46.98 Kb.

  Изх. №0201-229 18. 12. 2013 г. Чрез г-н михаил миков
  Изх. № 0201-229

  18.12.2013 г.
  ЧРЕЗ

  Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ДО

  Г-Н ДЕЯН ДЕЧЕВ

  НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

  ПГ на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

  На Ваш 354-06-632/10.12.2013 г.
  Относно: Бъдещето на Селекционния център по животновъдството в Сливен

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕЧЕВ,
  Във връзка с Вашия въпрос относно бъдещето на Селекционен център по животновъдство в гр. Сливен, Ви предоставям следната информация, а именно:

  С Постановление 13 от 21 януари 2011 г. на Министерски съвет, е приет нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), с който е утвърдена и нова структура. Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност” и Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес”.

  На територията на гр. Сливен функционират два отдела:


  • Отдел „Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност”, към Главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност”, със седалище гр. Стара Загора;

  • Отдел „Източен център по репродукция и анализ”, към Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес”, със седалище в гр. Сливен.

  Към втория отдел, с център гр. Сливен, осъществяват функции:

  • Държавна станция по изкуствено осеменяване, в която се произвежда семенен материал от говежди бици от националните генетични ресурси на страната. В станцията се отглеждат и бици, предоставени от развъдни организации за техни нужди. Станцията в Сливен е единствената в страната, в която се произвежда сперма от биволски бици и от нерези;

  • Национална генетична банка;

  • Център за съхраняване на Националния генетичен резерв в животновъдството;

  • Център за съхранение на сперма;

  • Единствената в страната държавна Лабораторията за преценка на качествените показатели на млякото;

  • Единствения в страната център за отглеждат и зайци за разплод.

  В гр. Сливен Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството ежегодно провежда Националното изложение по животновъдство, което е най-голямото в страната.

  От приведеното е видно огромната роля, която има териториалното звено на ИАСРЖ с център гр. Сливен не само за региона, но и за животновъдството на България въобще и значението, което му определя централното ръководство в София. В тази връзка твърдението на изпълнителния директор на Националния съюз по говедовъдите в България (НСГБ), че „към днешна дата Селекционният център не изпълнява своето предназначение нито като база нито като полезен държавен орган” са абсолютно необосновани.

  Единствената отпаднала функция на ИАСРЖ, не само за центъра, но и за цялата страна, е функцията по селекция на животните, която през 2010 г. изцяло премина към развъдните организации, заедно с част от хората, работещи в агенцията.

  Що се отнася до бъдещето на регионалния център на ИАСРЖ в гр. Сливен и опасенията на браншовата организация са неоснователни. „Ликвидирането” на центъра е невъзможно по следните причини:

  За производство на семенен материал от санитарна гледна точка са необходими поне две станции по изкуствено осеменяване, отдалечени на достатъчно разстояние една от друга. В България те са две – в гр. София и гр. Сливен. За съхраняване на генетичен материал от животни в Националната генбанка и Националния генетичен резерв на страната са необходими поне две хранилища, отдалечени едно от друго поне на 100 км. В България те са две - в гр. София и в гр. Сливен.

  Що се отнася до предстоящата реформа в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, реформата е свързана с поемане на ангажименти от страна на Българското правителство с подписването на 23 юни 2011 г. на Протокола от Нагоя заедно с още няколко страни-членки на ЕС. Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване е приет на 29 октомври 2010 г., на Десетата конференция на страните-членки на Конвенцията за биологичното разнообразие. Протоколът въвежда правила и процедури за достъп до генетични ресурси и разпределение на ползите между страните, доставящи и ползващи такива ресурси, като се очаква той да допринесе за намаляване загубата на биологично разнообразие и преустановяване на незаконното използване на генетични ресурси в световен мащаб.

  На национално ниво е създадена междуинституционална структура за координация и подготовка на прилагането на Протокола с участието на Министерство на външните работи, Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Изпълнителна агенция по горите, Патентно ведомство и т.н. Със заповед от 14.10.2013 г. на министъра на земеделието и храните е сформирана работна група, която изготвя проект на изменения и допълнения в Закона за биологичното разнообразие. С тези изменения се възлагат допълнителни функции на ИАСРЖ, като национален компетентен орган за генетичните ресурси в животновъдството.

  Тези промени не касаят промени в административната структура и не предвиждат закриване на регионални звена на Агенцията.

  От изложеното е видно, че регионалният център в гр. Сливен има подобаващо място в структурата на ИАСРЖ и въпреки лошата икономическа ситуация в която се намира Република България, в рамките на отпуснатите на Агенцията финансови средства, успешно изпълнява заложените в Закона за животновъдството и Устройствения правилник функции. С развитието на дейността по изпълнението на програмите и мерките за управление и съхранение на генетичните ресурси в животновъдството и с укрепване на дейността на развъдните организации, които да започнат да произвеждат бици за възпроизводство на контролираните от тях популации, ролята и значението на центъра ще нарасне значително.

  ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ

  Министър на земеделието и храните


  гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55

  Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Изх. №0201-229 18. 12. 2013 г. Чрез г-н михаил миков

  Скачать 46.98 Kb.