Скачать 124.38 Kb.


Дата03.11.2018
Размер124.38 Kb.

Скачать 124.38 Kb.

Изисквания за качество на грозде десертно прясноПриложение № 2

към чл. 8
Б-19. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на десертното грозде се отнасят за културните сортове от вида Vitis vinifera L., предназначени за консумация в прясно състояние.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Гроздовете и зърната на десертното грозде от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • здрави; не се допуска загнило или развалено десертно грозде, негодно за консумация;

 • чисти, практически без видими следи от чужди тела;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди от насекоми и вредители;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Освен това, зърната трябва да бъдат:

 • цели;

 • добре оформени;

 • нормално развити.

Оцветяването, получено под въздействието на слънчевите лъчи, не се счита за дефект.

Гроздовете трябва да бъдат внимателно откъснати.

Сокът от гроздови зърна трябва да има рефрактометричен индекс не по-малък от:

- 12° Brix за сортовете Алфонс Лавале, Кардинал и Виктория,

- 13° Brix за всички останали сортове грозде със семки,

- 14° Brix за всички сортове грозде без семки.

Всички сортове трябва да имат задоволително нива на коефициента захар/киселинност.

Развитието и състоянието на десертното грозде трябва да бъдат такива, че то да може:2.2. Класификация

Десертното грозде се класифицира в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Десертното грозде от този клас трябва да бъде с най-високо качество. По форма, развитие и оцветяване гроздовете трябва да бъдат типични за сорта, като се вземат предвид особеностите на района, в който се отглеждат. Десертното грозде трябва да бъде без дефекти. Зърната трябва да бъдат твърди, здраво прикрепени, разположени равномерно около дръжката на грозда и покрити изцяло с восъчен налеп.2.2.2. Клас I

Десертното грозде от този клас трябва да бъде с добро качество. По форма, развитие и оцветяване гроздовете трябва да бъдат типични за сорта, като се вземат предвид особеностите на района, в който се отглеждат. Зърната трябва да бъдат твърди, здраво прикрепени и по възможност по-голяма част от повърхността им да е покрита с восъчен налеп. Те могат да бъдат по-неравномерно разположени около дръжката на грозда в сравнение със зърната от клас “Екстра”.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че те не влошават общия външен вид на десертното грозде, качеството, неговата съхраняемост и търговския вид в опаковката:


 • незначителни дефекти във формата;

 • незначителни дефекти в оцветяването;

 • много леки следи от слънчев пригор, засягащ само кожицата на зърната.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнася десертно грозде, което не може да се отнесе към клас “Екстра” и клас І, но съответства на посочените минимални изисквания.

Допускат се незначителни дефекти във формата, развитието и оцветяването на гроздовете при условие, че се запазват основните характеристики на сорта, като се вземат предвид особеностите на района, в който се отглеждат.

Зърната трябва да бъдат достатъчно твърди и добре прикрепени и по възможност повърхността им да е покрита с восъчен налеп. Те могат да бъдат по-неравномерно разположени около дръжката на грозда в сравнение със зърната от клас I.

Допускат се следните дефекти при условие, че десертното грозде запазва основните характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид: • дефекти във формата;

 • дефекти в оцветяването;

 • леки следи от слънчев пригор, засягащ само кожицата на зърната;

 • леки набивания;

 • незначителни дефекти по кожицата на зърната.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по теглото на гроздовете.

Посочените минимални изисквания за размера на отделния грозд се определят за десертно грозде, отглеждано в оранжерии и за десертно грозде, отглеждано на открито, и съответно за едрозърнести или дребнозърнести сортове.


Класове

Десертно грозде, отглеждано в оранжерии

(ако е посочено на етикета)

Десертно грозде,

отглеждано на открито

Всички сортове, с изключение на дребнозърнести сортове, посочени в Приложението

Дребнозърнести сортове, посочени в Приложението

Клас “Екстра”

Клас І


Клас ІІ

300 грама

250 грама

150 грама


200 грама

150 грама

100 грама


150 грама

100 грама

75 грама


4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на десертното грозде, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас “Екстра”

Допуска се до 5 % от теглото на гроздовете да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас I.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от теглото на гроздовете да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас IІ или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас IІ.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от теглото на гроздовете да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили или с друга повреда гроздове, което ги прави негодни за консумация.4.2. Допустими отклонения от размерите

4.2.1. Клас “Екстра” и Клас I

Допуска се до 10% от теглото на гроздовете да не отговарят на размерите за съответния клас, но да отговарят на размерите за по-ниския клас.4.2.2. Клас II

Допуска се до 10% от теглото на гроздовете да не отговарят на размерите за този клас, но да имат тегло не по-малко от 75 грама.

4.2.3. Клас “Екстра”, клас І и клас ІІ

Във всяка потребителска опаковка, чието нетно тегло не надвишава 1 килограм, се допуска наличие на един грозд с тегло по-малко от 75 грама, за да бъде достигнато посоченото тегло, при условие че този грозд отговаря на всички други изисквания за съответния клас.5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от гроздове с един и същ произход, сорт, клас на качество и степен на зрялост.

Не се изисква еднородност за сорта и произхода, когато десертното грозде е опаковано в малки опаковки с нетно тегло до 1 кг.

Гроздовете от клас “Екстра” трябва да бъдат повече или по-малко еднакви по размер и оцветяване.

Включването във всяка опаковка на гроздове с различни цветове с декоративни цели се допуска само за сорта “Шасла”.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Десертното грозде може да бъде смесвано, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.

5.2. Опаковка

Десертното грозде трябва да бъде опаковано по начин, осигуряващ запазването му.

Гроздовете от клас “Екстра” трябва да бъдат наредени в един слой.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела. Разрешава се при по-специално оформяне към дръжката на грозда да има наличие на част от летораста с дължина не по-голяма от 5 cм.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:

6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • "Десертно грозде", когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън;

 • Наименование на сорта или при необходимост - наименование на сортовете;

 • “Отглеждано в оранжерии”, при необходимост.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.


------------------------------Приложение


Изчерпателен списък на дребнозърнести сортовете десертно грозде

Сорт

Други наименования, под които е известен сортът

Admirable de Courtiller (Адмирабл дьо Куртие)

Admirable, Csiri Csuri (Адмирабл, Сири-Сури)

Albillo (Албило)

Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon (Асерба, Албуела, Бланко Рибера, Кагалон)

Angelo Pirovano (Анджело Пировано)

I. Pirovano 2 (И. Пировано 2)

Annamaria (Аннамария )

I. Ubizzoni 4 (И. Убизони 4)

Baltali (Балтали)
Beba (Беба)

Beba de los Santos, Eva (Беба де лос Сантос, Ева)

Catalanesca (Каталанеска)

Catalanesa, Catalana, Uva Catalana (Каталанеза - Каталана - Ува Каталана)

Chasselas blanc (Шасла бяла)

Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan (Шасла доре, Фандан, Франсесет, Франсесета, Гутедел, Крахгутедел, бял Ван дер Лаан)

Chasselas rouge (Шасла червена)

Roter Gutedel (Ротер Гутедел)

Chelva (Шелва)

Chelva de Cebreros, Guareсa, Mantuo, Villanueva (Шелва де Себрерос, Гуареня, Мантуо, Вилануева)

Ciminnita (Симинита)

Cipro bianco (Сипро бианко)

Clairette (Клерет)

Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona (Бланкет - Малвоазия - Ува де Жижона)

Colombana bianca (Коломбана бианка)

Verdea, Colombana de Peccioli (Вердея, Коломбана де Печиоли)

Dehlro (Делро)
Delizia di Vaprio (Делиция ди Ваприо)

I. Pirovano 46 A (И. Пировано 46 А)

Exalta (Екзалта)
Flame Seedless (Флейм Сидлес)

Red Flame (Ред Флейм)

Gros Vert (Гро Вер)

Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell'Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme (Абонданца, Сен Жане, Трионфо дел Еспозиционе, Вердал, Трионфо ди Йерусалим)

Jaoumet (Жауме)

Madeleine de St Jacques, Saint Jacques (Мадлен дьо Сен Жак, Сейнт Жак

Madeleine (Мадлен )

Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain (Анжевин, Анжевин Оберлен, Мадлен Анжевин Оберлен, Репюбликен)

Mireille (Мирей)
Molinera (Молинера)

Besgano, Castiza, Molinera gorda (Бесгано, Кастица, Молинера горда)

Moscato d'Adda (Москато д’Ада )

Muscat d'Adda (Мускат д’Ада)

Хамбургски мискет (Moscato d'Amburgo - Москато д’Амбурго)

Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d'Hambourg, Moscato Preto (Черен мискет, Хамбро, Хамбург , Хамбургски мискет, Москат д’Амбург, Москато Прето)

Moscato di Terracina (Москато ди Терачина)

Moscato di Maccarese (Москато ди Макарезе)

Oeillade (Ойиад)

Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso (Черна Малвазия, Сензо, Отавианело, Сенсо)

Panse precoce (Панс прекос)

Bianco di Foster, Foster's white, Sicilien (Бианко ди Фостер, Фостерз уайт, Сицилиен)

Perla di Csaba (Перла ди Ксаба)

Cаbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba (Кабски бисер, Юлски мускат, Мускат Юлиус, Перл дьо Ксаба)

Perlaut (Перло)
Perlette (Перлет)
Pizzutello bianco (Пицутело бианко)

Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca (Аетонихи аспро - Корето - Бял корнишон - Риш Баба - Спероне ди гало - Тета ди вака)

Precoce de Malingre (Прекос дьо Маленгр)
Primus (Примус)

I. Pirovano 7 (И. Пировано 7)

Prunesta (Прунеста)

Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli (Берместия нера - Пергола роса - Перголезе ди Тиволи)

Regina dei Vigneti (Царица на лозята)

Königin der Weingärten, Muskat Szölöskertek Kizalyneja, Szölöskertek Kizalyneh, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viсas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards (Кьонигин дер Вайнгартен, Мускат Зьольоскертек Кизалинея, Зьольоскертек Кизалинч, Разаки ургарияс, Регина Вилоз, Реня де лас Виняс, Рен де Вин, И. Матияс 140, Куин ъв дъ Винярдс)

Servant (Серван)

Servan, Servant di Spagna (Серван, Испански Серван)

Sideritis (Сидеритис)

Sidiritis (Сидиритис)

Sultanines (Бяло без семе /Султанини/)

Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless et mutations (Бидан, Киш Миш, Кис Мис, Султан, Султана, Султани, Чекирдесксиз, Султанина бианка, Султание, Томпсън сидлес и мутациите)

Valenci blanc (Валенси блан)

Valensi, Valency, Panse blanche (Валенси, Валенси, Панс бланш)

Valenci noir (Валенси ноар)

Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro (Планта Мула - Рюсиал дьо Мюла - Валенси негро)

Yapincak (Бяла Япладжа)Коьрта
Контакты

    Главная страница


Изисквания за качество на грозде десертно прясно

Скачать 124.38 Kb.