Скачать 333.25 Kb.


Дата27.01.2019
Размер333.25 Kb.
ТипКонкурс

Скачать 333.25 Kb.

Izvestaj dr Alenka MilovanovicОбразац 4
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ


ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА

НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
- обавезна садржина -
(Свака рубрика мора бити попуњена.)

(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)
I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА
 1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:

Одлука о расписивању конкурса за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Теоријска и општа електротехника - Конкурс је расписао Декан на предлог Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку, Oдлука ННВ бр. 52-1977/4 од 28.10.2015. године и Одлука Декана бр. 2078 од 03.11.2015. године.

 1. Датум и место објављивања конкурса:

 • 11.11.2015. године.

 • Гласник Националне службе за запошљавање „Послови“, број 647.

 1. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:

 • Бира се један наставник у звању доцента.

 • Ужа научна област: Теоријска и општа електротехникa.

 1. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен:

Наставно-научно веће Факултета техничких наука у Чачку је на седници одржаној 28.10.2015. године донело одлуку бр. 52-1977/5 о предлогу чланова Комисије за припрему извештаја по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звању доцент за ужу научну област Теоријска и општа електротехника. На основу предлога Факултета, Стручно веће за техничко-технолошко науке Универѕитета у Крагујевцу је 10.11.2015. године донело одлуку бр. IV-04-628/8 о формирању Комисије у следећем саставу:


 1. Др Јерослав Живанић, ред. проф., Ужа научна област: Теоријска и општа електротехника, 27.09.2001. године, Факултет техничких наука, Чачак

 2. Др Аленка Миловановић, ванр. проф., председник, Ужа научна област: Теоријска и општа електротехника, 12.09.2012. године, Факултет техничких наука, Чачак;

 3. Др Ненад Цветковић, доцент, Ужа научна област: Теоријска електротехника, 25.02.2013. године, Електронски факултет, Ниш.
 1. Пријављени кандидати:

 1. Др Бранко Копривица


II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
 1. Име, име једног родитеља и презиме:

Бранко Милан Копривица 1. Звање:

Асистент
 1. Датум и место рођења, адреса:

24.07.1980., Вировитица, Хрватска
 1. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус:

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу,

Асистент за ужу научну област Теоријска и општа електротехника
 1. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:

1998., 2006., Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак,
Електроенергетика, 7.31, Дипломирани инжењер електротехнике.

 1. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:

2006., 2009., Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак, Електротехника, 10.00, Електромагнетика, Магистар техничких наука.
 1. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

Приближно одређивање карактеристичних параметара водова правоугаоног попречног пресека
 1. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена:

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку


 1. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:

Математички модел главне хистерезисне петље и прелазних процеса магнећења феромагнетских лимова, 2015., Доктор техничких наука
10. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће:

Чита Пише ГовориЕнглески језик Одлично Врло добро Врло добро
11. Област, ужа област:

Област: Теоријска и општа електротехника
12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:

Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Румунија, 2015. год. - 3 месеца
13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или

фирма, трајање запослења и звање – навести сва звања):

Технички факултет Чачак, 2006-2009, сарадник на катедри

Технички факултет Чачак, 2009-2012, асистент

Факултет техничких наука Чачак, 2012 - , асистент

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

/
III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)
1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач):

a) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода: нема

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и издавач):
a) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода:
 1. Бјекић, М., Стојановић, Д., Јефтенић, Б., Штаткић, С., Бебић, М., Ристић. Л., Бјекић, Д., Миловановић, А., Крнета, Р., Плазинић, М., Росић, М., Божић, М., Антић, С., Копривица, Б., "Енергетска ефикасност електромоторних погона", Технички факултет Чачак, 2012, стр. 17-216, ISBN 978-86-7776-147-9.

[M45]
3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и уметнички наступи):

а) у ранијем периоду: немаб) у току последњег изборног периода


 1. Milovanovic, A., Koprivica, B., Bjekic, M., "Application of the Charge Simulation Method to the Calculation of the Characteristic Parameters of Printed Transmission Lines", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E), Vol.5 No.6, pp. 2722-2726, 2010. Print ISSN 1827-6660, Cd-Rom ISSN 1827-6679 http://www.praiseworthyprize.com/IREE-latest/IREE_vol_5_n_6.html

[(M22, IF 1,364); (1,364/35=2,273]


 1. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Calculation of Characteristic Impedance of Eccentric Rectangular Coaxial Lines", PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 88 NR 10a/2012, pp. 260-264, ISSN 0033-2097. http://pe.org.pl/articles/2012/10a/54.pdf

[(M23, IF 0,244); (0,244/23=0,366]


 1. Koprivica B., Bozic M., Rosic M., Bjekic M., "Application of Standard and Modified Eh-Star Test Method for Induction Motor Stray Load Losses and Efficiency Measurement", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, 2012, pp. 377-391, ISSN 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE1203377K. http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/Vol_9-3/Vol_9-3.htm

[M24]


 1. Koprivica, B., Milovanović, A., Djekić, M., "Effects of Wound Toroidal Core Dimensional and Geometrical Parameters on Measured Magnetic Properties of Electrical Steel", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.10, No.3, 2013, pp. 459-471, ISSN 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE130928016K. http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/Vol_10-3/Vol_10-3.htm

[M24]


 1. Puzović, S., Koprivica, B., Milovanović, A., Djekić, M., "Analysis of Measurement Error in Direct and Transformer-Operated Measurement Systems for Electric Energy and Maximum Power Measurement", FACTA UNIVERSITATIS (Niš) Series: Electronics and Energetics, Vol.27, No.3, September 2014, pp. 389 -398, ISSN 0353- 3670, DOI:10.2298/FUEE1403389P.

http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=2242

[M24]


 1. Milovanovic, A.M., Koprivica, B.M., Peulic, A.S., Milankovic, I.L., "Analysis of Square Coaxial Line Family", ACES Journal, Vol. 30, No.1, January 2015, pp. 99-108, ISSN 1054-4887.

http://www.aces-society.org/search.php?vol=30&no=1&type=2

[(M23, IF 0,806); (0,806/43=0,604]


 1. Bjekic M., Milovanovic, A., Koprivica, B., "Prediction of Pull-In and Pull-Out Torque Characteristics of the Permanent Magnet Step Motor" Revue Roumaine Des Sciences Techniques-Serie Electrotechnique et Energetique, Vol. 60, No. 1 2015, pp. 29 – 38, ISSN: 0035-4066.

http://revue.elth.pub.ro/viewpdf.php?id=490

[(M23, IF 0,333); (0,333/33=0,333]


 1. Milovanović, A., Koprivica, B., "Mathematical Model of Major Hysteresis Loop and Transient Magnetizations", Electromagnetics, Vol.35, No.3, 2015, pp. 1551 66, ISSN 0272-6343, DOI: 10.1080//02726343.2015.1005202K.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726343.2015.1005202#abstract

[(M23, IF 0,261); (0,261/23+0,1·0,261=0,417]

Фактор научне компетенције (ФНК) за ставку 2 (радови објављени у научним часописима са СЦИ листе):

УКУПНО: 3,993 поена
4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу):

а) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода: нема

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи):
а) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода
 1. Koprivica, B., Milovanović, A., Djekić, M., "Determination of Characteristics of Feromagnetic Material using Modern Data Acquisition System", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.6, No.3, 2009, pp. 451-459, ISSN 1451-4869, DOI:10.2298/SJEE0903451K.

http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/Vol_6-3/Vol_6-3.htm

[M51]


 1. Миловановић, А., Бјекић, М., Копривица, Б., "Регулатива из обасти енергетске ефикасности електромоторних погона", Иновације и развој, 2/2011, стр. 67-76. ISSN 0353-2631.

http://www.irmbor.co.rs/index.php/izdavastvo/casopis-inovacije-i-razvoj

[M53]


 1. Миловановић, А., Бјекић, М., Копривица, Б., Антић, С., "Преглед стандарда из области енергетске ефикасности електромоторних погона", ТЕХНИКА, Год. 67., бр.1, 2012, стр. 159-169., ISSN 0353-2631. http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761201159M

[M52]
6. Саопштења на међународним научним скуповима:
а) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода
 1. Koprivica, B. M., Milovanovic, A.M., "Modeling of Coplanar Waveguide in Comsol Multiphysics", Comsol Conference Budapest 2008, Hungary, November 24, CD Proceedings.

[M33]


 1. Milovanovic, A.M., Koprivica, B.M., Veskovic, M.М., "The Capacitance of Two Wire Line with Rectangular Cross Section", International Conference on Electrical Systems Design and Technologies, Hammamet Tunisia, November 8-10, 2008, CD Proceedings.

[M33]


 1. Milovanovic, A., Koprivica B., "Approximate Calculation of Characteristic Parameters of Rectangular Transmission Lines", 54th International Scientific Colloquium (IWK), Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, September 07–11 2009, USB flash edition, ISBN 978-3-938843-45-1.

[M33]


 1. Koprivica, B., Milovanovic, A.,"Application of Charge Simulation Method for Determination of Stripline Capacitance", 10th Mediterranean Microwave Symposium MMS'2010, 25-27 August 2010, Middle East Technical University - Northern Cyprus Campus Guzelyurt, Northern Cyprus, pp. 318 – 322, ISBN: 978-1-4244-7242-0.

[M33]


 1. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Analysis of Square Coaxial Lines by using Eqvivalent electrodes method", Joint Conference 3rd international workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization - INDS’11 and 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineeering - ISTET’11, July 25-27, 2011, University of Klagenfurt, Austria, Proceedings of Full Papers, pp.191-196, ISBN: 978-1-4577-0760-5, DOI:10.1109/INDS.2011.6024808.

[M33]


 1. Koprivica B., Milovanovic, A., "Modeling of Rectangular Coaxial Lines with Rounded Edges", International Scientific Conference", International Scientific Conference – UNITECH’11, Gabrovo, 18-19.11.2011.god., Proceedings of Full Papers, pp. 59-63, ISSN 1313-230X.

[M33]


 1. Koprivica B., Milovanovic, A., "Influences of Toroidal Core Dimensions on Measured Properties of Magnetic Material", 57th International Scientific Colloquium IWK2012, Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, September 04– 07, 2012, Proceedings of Full Papers, pp. 47 -53, ISBN 978-3-86360-035-8 (print), ISSN 1868-6532 (print), Edited by Peter Schaaf, Universitätsverlag Ilmenau 2012.

[M33]


 1. Bozic M., Rosic M., Koprivica B., Bjekic M., Antic S., "Efficiency Classes of Three-Phase, Cage-Induction Motors (IE-Code) Software", INDEL2012, IX Symposium Industrial Electronics, INDEL 2012, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 01-03 Nov. 2012, pp 87-91, ISBN 978-99955-46-14-4.

[M33]


 1. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Charge simulation method application to calculation of Characteristic impedance of shielded striplines", International Scientific Conference – UNITECH’12 Gabrovo, Bulgaria, 16-17.11.2012., Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 59-63, ISSN 1313-230X.

[M33]


 1. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Analysis of strip width effect on measured magnetic properties of wound toroidal core", International Scientific Conference – UNITECH‘12, Gabrovo, Bulgaria, 16-17.11.2012. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 64-68, ISSN 1313-230X.

[M33]


 1. Koprivica, B., Milovanovic, A., Plazinic, M., "Standard Methods of Measurement of the Magnetic Properties of Electrical Steel Strip and Sheet" XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, Niš, Srboja, 14-16.11.2012., Proceedings of Full Papers, pp. 298-301, ISBN 978-86-6125-072-9. Editors: Vlastimir Nkolic, Dragan Antic, Darko Mitic, Niš 2012.

[M33]


 1. Koprivica, B., Milovanovic, A., Djekic, M., "Experimental Determination of Chua Type Model Parameters for Electrical Steel Magnetic Hysteresis Representation", 21st Soft Magnetic Materials Conference (SMM 21), Budapest, Hungary, 01-04.09.2013., Book of Abstracts, B2-04.

[M34]


 1. Koprivica, B., Milovanovic, A., Zivanic, J., "Effects of Wound Toroidal Core Dimensions On Measured Specific Power Loss in Electrical Steel", 21st Soft Magnetic Materials Conference (SMM 21), Budapest, Hungary, 01-04.09.2013., Book of Abstracts, G2-06.

[M34]


 1. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Simplified Chua Type Model for Electrical Steel Magnetic Hysteresis representation", International Scientific Conference – UNITECH‘13, Gabrovo, Bulgaria, 22-23.11.2013. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 137-141, ISSN 1313-230X.

[M33]


 1. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Application of virtual instrumentation in determination of AC magnetic properties of electrical steel sheet under DC-biased magnetization", International Scientific Conference – UNITECH‘14, Gabrovo, Bulgaria, 21-22.11.2014. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 123-126, ISSN 1313-230X.

[M33]


 1. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Electromagnetic Characteriѕation of Current Transformer njith Toroidal Core Under Sinusoidal Conditions", 10th International Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics, HMM 2015, Iasi, Romania, May 18– 20, 2015, Book of Abstracts, P54.

[M34]


 1. Koprivica B., Dumitru, I., Milovanovic, A., Caltun, O., "Harmonic Analysis of Induced Signal in Magnetisation Process of Toroidal Ferromagnetic Core", 12th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2015, Niš, Srbija, August 31 - 02. September, 2015, Proceedings of Full Papers (CD-ROM), CD-O2_3, ISBN: 978-86-6125-145-0.

[M33]


 1. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Simulation of Frequency-Dependent Magnetic Hysteresis", International Scientific Conference – UNITECH‘15, Gabrovo, Bulgaria, 21-22.11.2015. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 223-227, ISSN 1313-230X.

[M33]

 1. Koprivica B., Dumitru, I., Milovanovic, A., Caltun, O., "The Influence Of Thermal Treatment On Microstructural And Magnetic Properties Of Electrical Steel", Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 2015, Herceg Novi, Monte Negro, August 31– September 4, 2015, The Book of Abstracts, Materials Research Society of Serbia, Belgrade 2015, p.21.

[M34]


7. Саопштења на домаћим научним скуповима:
а) у ранијем периоду

б) у току последњег изборног периода
 1. Копривица, Б., Миловановић, А., Ђекић М., "Примена савременог мерно аквизиционог система за одређивање карактеристика феромагнетика", 53. Конференција ЕТРАН-а, Врњачка Бања, 15–19. јун 2009. године, Зборник радова, CD издање, рад ML3.2 -1-4, (награђен рад) ISBN 978-86-80509-64-8.

[M63]


 1. Миловановић, А., Копривица, Б., "Упутства, стандарди и правилници делатности везани за паљење електростатичког пражњења на бензинским станицама и претакалиштима", ELECTRA VI, Шеста регионална научно-стручна конференција о систему управљања заштитом животне средине у електропривреди, 6 -10. 12. 2010. године, Златибор, Србија, Зборник радова, CD издање, стр. 60-67, Форум Квалитета, Београд 2011.год.

[M63]


 1. Гаровић, И., Копривица, Б., Миловановић, А., "Примена виртуелне инструментације у реализацији лабораторијских вежби из области електричних мерења", 6. Међународни симпозијум технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања, Технички факултет Чачак, 3 - 5. јуна 2011., Зборник радова, стр. 663-671, ISBN 978-86-7776-127-1.

[M63]


 1. Милић, М., Копривица, Б., Миловановић, А., "Примена програмског пакета Wolfram Mathematica за унапређење наставе из области теоријске електротехнике, Техника иинформатика у образовању, 1 - 3. јуна 2012., Зборник радова, стр. 228-238, ISBN 978-86-7776-138-7, Технички факултет Чачак, 2012.

[M63]


 1. Копривица Б., "Мерење електричне снаге и енергије применом програмског пакета LabVIEW", 30. саветовање ЦИГРЕ Србија, Златибор, Србија, 29. мај - 03. јун 2011. године, Зборник радова на диску, рад Б5-06.

[M63]


 1. Пузовић, С., Копривица, Б., Миловановић, А., Ђекић М., "Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења", 57. Конференција ЕТРАН-а, , Златибор, 3–6. јун 2013. године, Зборник радова, CD издање, рад ML1.6.,1-5, (награђен рад –најбољи рад у секцији Метрологија), ISBN 978-86-80509-68-6, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2013.

[M63]


 1. Копривица Б., "Методе мерења губитака у гвозденим лимовима", 57. Конференција ЕТРАН-а, , Златибор, 3–6. јун 2013. године, Зборник радова, CD издање, рад ЕЕ1.8 -1-6, ISBN 978-86-80509-68-6, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2013.

[М63]


 1. Бојовић, Д.,, Миловановић, М., Копривица, Б., Дамњановић, Ђ., Миловановић, А., "Примена удаљених експеримената за унапређење наставе у области електричних мерења", 59. Конференција ЕТРАН-а, Сребрно језеро, 8–11. јун 2015. године, Зборник радова, CD издање, рад АU2.1., 1-5, ISBN 978-86-80509-72-3, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2015.

[M63]
8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, уметничким манифестацијама:

а) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода: нема

9. Уређивање часописа и публикација:

а) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода: нема

10. Обављање консултантских послова:

а) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода: нема

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.):
а) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода


Учешће на пројектима Министарства за науку и технологију Републике Србије:

 1. Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона, руководилац пројекта М. Бјекић, носилац пројекта Технички факултет у Чачку, Програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој, област Енергетика, рударство и енергетска ефикасност, број пројекта ТР33016, 2011-2015 - Истраживач на пројекту категорије T4

Учешће на међународним пројектима

 1. TEMPUS projekat: “Building network of remote labs for strenghthening university secondary vocational schools collaboration” 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES, 2013-2016, учесник на пројекту.
12.Признања, награде и одликовања за професионални рад:

а) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода: нема

13. Остало:

Техничко решење

 1. Божић М., Росић М., Бјекић М., Копривица Б., "Софтвер за одређивање степена искоришћења и класе енергетске ефикасности трофазних асинхроних мотора снага до 7,5 kW", Техничко решење (софтвер), Технички факултет Чачак, 2012.

[М85]
IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ:
а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника):

1. Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова:

Од 2009. до 2015. године изводио вежбе из следећих наставних предмета:
ОАС Електротехничко и рачунарско инжењерство,

Основи електротехнике 1, I година, 1. семестар, фонд часова 0+3+1, 2009 – 2012.

Основи електротехнике 2, I година, 2. семестар, фонд часова 0+3+1, 2009 – 2012.

Електрична мерења, II година, 3. семестар, фонд часова 0+0+2, 2009 – 2015.

Електрична мерења 1, II година, 3. семестар, фонд часова 0+0+2, 2015 – .

Електрична мерења 2, II година, 4. семестар, фонд часова 0+0+2, 2015 – .

Електромагнетика, II година, 4. семестар, фонд часова 0+2, 2009 – .
ОАС Мехатроника,

Техничка мерења, II година, 4. семестар, фонд часова 0+1+1, 2009 – 2015.

Електрична мерења 1, II година, 3. семестар, фонд часова 0+0+2, 2015 – .
МАС Електротехничко и рачунарско инжењерство,

Електрична мерења неелектричних величина, I година, 1. семестар, фонд часова 0+1+1, 2009 – .

Виртуелна инструментација, I година, 1. семестар, фонд часова 0+1+1, 2010 – .

2. Педагошко искуство:

Кандидат поседује 6 година педагошког искуства у извођењу аудиторних и лабораторијских вежби.3. Реизборност у звање асистента (од – до, број):

Први избор у звање асистента: 2009 - 2012.

Реизбор у звање асистента : 2012 - 2015.

Други избор за асистента: 2015 - .

4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на предмету, са фондом часова): нема

5. Оцена приступног предавања: нема
б) Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника – ванредни професор и редовни професор)
 1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова (на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): нема
3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): нема

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач):

а) у ранијем периоду:

б) у току последњег изборног периода


 1. Миловановић, А., Бјекић, М., Копривица, Б., Виртуелна инструментација, Технички факултет Чачак, 2010., ISBN 978-86-7776-100-4.5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач):
а) у ранијем периоду

б) у току последњег изборног периода


6. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: нема
7. Извођење наставе на универзитетима ван земље: нема
8. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим актом Универзитета и факултета:
Извод из резултата анкетирања студената о настави и раду наставника и сарадника реализованом за наставне предмете у школској 2012/13, 2014/15 години.
Оцену рада асистента др Бранка Копривице, наставног процеса и предмета које реализује дало је 15 студената (2012/13), 11 студента (2014/15).
Основни резултати – студентске оцене рада др Бранка Копривице, асистента:

У школској 2012/13 години

 • Просечна оцена асистента: 4,16

 • Просечна оцена програма, циљева и садржаја предмета које реализује: 4,24

 • Просечна оцена организације и реализације наставе: 4,00

 • Оцена предмета у целини: 4,37.


У школској 2014/15 години

 • Просечна оцена асистента: 3,76

 • Просечна оцена програма, циљева и садржаја предмета које реализује: 4,23

 • Просечна оцена организације и реализације наставе: 4,04

 • Оцена предмета у целини: 4,11.9. Остало: нема
V РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА

 1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (број радова, име и презиме студента, ужа научна област и наслов рада):

а) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода: нема

2. Руковођење – менторство докторских дисертација (број радова, име и презиме докторанта, ужа научна област и наслов дисертације):

a) у ранијем периоду: нема

б) у току последњег изборног периода: нема

3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација: немаVI ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

1. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета:

 • Члан Катедре за Теоријску и општу електротехнику, Факултета техничких наука у Чачку

 • Члан Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку.
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника: нема

3. Руковођење на факултету и Универзитету: нема

4. Допринос активностима које побољшавају угледа и статус факултета и Универзитета: нема

5. Вођење професионалних (струковних) организација: нема

6. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних уметничких и спортских манифестација (изложбе, фестивали, уметнички конкурси, спортска такмичења, конференције и скупови):

 • 53. Конференција ЕТРАН-а, Врњачка Бања, 15 – 19. јун 2009. године, члан организациног одбора

 • 57. Конференција ЕТРАН-а, Врњачка Бања, 3 – 6. јун 2013. године, члан организациног одбора.7. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација: немa

8. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката:


 • Рецензент радова у часописима:

На СЦИ листи:

ACES Journal, ISSN 1054-4887

2013 - Manuscript ID 20121138, 2014 - Manuscript ID 20140610

Остало:

Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, ISSN 0353-3670

2014 - Manuscript ID 353
 • Рецензент иновационих пројеката пријављених по јавном позиву за 2013. године Министарства за науку и технолошки развој – Уговор бр. 451-03-2595/2014-16/103 од 12.08.2014. године (2 рецензије)


Фактор научне компетенције (ФНК) за ставку 2 (учешће у рецензијама међународних и домаћих пројеката) – 2 рецензије националних иновационих пројеката ФНК=2·3=6


9. Пружање консултантских услуга заједници: нема
VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА

(на једној страници куцаног текста)Др Бранко Копривица је запослен на Факултету техничких наука у Чачку од 16.11.2006. године.

Вредновање научно–истраживачког и наставно–педагошког рада кандидата др Бранка Копривице извршено је према Правилнику о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.

Кандидат се успешно бави научно–истраживачким радом из области за коју се бира, односно у области теоријске и опште електротехнике. Тренутно је ангажован у својству истраживача на једном пројекту финансираном од стране ресорног Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Резултате својих научних истраживања објавио је у укупно 41 библиографској јединици од којих је 5 радова објављено у часописима са СЦИ листе (категорије М22 и М23).

Кандидат има шест година искуства у наставном и педагошком раду. Са успехом је изводио и изводи аудиторне и лабораторијске вежбе на више студијских програма. У оквиру процедуре самовредновања студенти су позитивно оценили њен наставни рад.

Активно учествује у припреми наставног материјала за студенте – коаутор је једног универзитетског уџбеника.
Фактор научне компетенције кандидата др Бранка Копривице израчунат је према резултатима датим у следећој табели:


Редни

број

Врста научног доприноса

Број поена по резултату

2.

Радови објављени у научним часописима са СЦИ листе или ССЦИ листе

2,273+0,366+0,604+0,333+0,417=3,993

8.

Индекс цитираности без аутоцитата (извор података Scopus)

3 цитата / 0,5

11.

Рецензија међународних и домаћих пројеката

Две рецензије иновационих пројеката

2·3=6


ФАКТОР НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

3,993+0,5+6=10,493

Кандидат др Бранко Копривица има остварено 3.993 поена на основу објављених научних радова у часописима са СЦИ листе (минималан број поена за избор у звање доцент у пољу техничко-технолошких наука износи 1.0)Фактор научне компетенције кандидата др Бранка Копривице износи 10.493 поена.

VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО

(на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан)
На конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Теоријска и општа електротехника пријавио се и поднео конкурсом тражену документацију само један кандидат, др Бранко Копривица, асистент на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу.

На основу увида у достављену документацију, сагледавања и детаљне анализе резултата рада у досадашњим наставним, стручним и истраживачким активностима, Комисија констатује да кандидат др Бранко Копривица: • поседује научни степен доктора техничких наука који је тражен у конкурсу,

 • има позитивну оцену у складу са Препоруком Националног савета за високо образовање, а на основу мишљења студената, формираног у складу са општим актима Факултета,

 • у изборном периоду има фактор научне компетенције 10,493,

 • у изборном периоду има 3,993 поена на основу радова објављених у научним часописима са СЦИ листе,

 • има 3 цитата без аутоцитата у међународним часописима,

 • има 27 радова или саопштења на међународним и домаћим скуповима,

 • има објављен један универзитетски уџбеник,

 • учествује као истраживач на једном пројекту које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

На основу одредби Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета техничких наука у Чачку и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Комисија је утврдила да кандидат др Бранко Копривица, асистент испуњава све законске и формалне услове за избор у звање доцент на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Теоријска и општа електротехника.


НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање.

IX ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ

НАСТАВНИКА
На основу прегледа и анализе резултата научно-истраживачког и стручног рада, као и позитивне оцене педагошког рада, закључујемо да кандидат др Бранко Копривица, асистент испуњава све законске и формалне услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета техничких наука у Чачку и Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника Универзитета у Крагујевцу за избор у звање доцента за ужу научну област Теоријска и општа електротехника.

Комисија са задовољством предлаже Наставно–научном већу Факултета техничких наука у Чачку и Стручном већу за техничко–технолошке науке Универзитета у Крагујевцу, да кандидата др Бранка Копривицу изаберу у звање доцент за ужу научну област Теоријска и општа електротехника.У Чачку и Нишу,

07.12.2015. год.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ


__________________________________

Др Јерослав Живанић, ред. проф.

Факултет техничких наука, Чачак

Ужa научнa област: Теоријска и општа електротехника


__________________________________

Др Аленка Миловановић, ванр. проф.

Факултет техничких наука, Чачак

Ужa научнa област: Теоријска и општа електротехника


__________________________________

Др Ненад Цветковић, доцент

Електронски факултет, Ниш

Ужa научнa област: Теоријска електротехника

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Izvestaj dr Alenka Milovanovic

Скачать 333.25 Kb.