• КЛИЕНТИ НА СРЕДНО И НАПРЕДНАЛО НИВО
 • ОТВЕЖДАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПРЕД ТЕХНИЯ СЪВЕТ • страница8/14
  Дата08.04.2019
  Размер2.16 Mb.

  Живот между преражданията


  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

  ИЗУЧАВАНЕ НА ТИПОВЕТЕ ХАРАКТЕРИ В ГРУПИТЕ

  ДОКАТО ПРАВИТЕ ПРЕГЛЕД НА ГРУПАТА, ИМА някои стандартни Въпроси, които трябва да за­давате на всички клиенти. Ето някои примери:

  1. Кои от душите, които виждаш, присъстват в живота ти и днес?

  2. От душите, които разпозна, с кои си се прераждал най-често и защо?

  3. Моля те, изброй Важните роли, които някои ду­ши от групата най обичат да поемат в живота ти (като започнеш със сродната си душа).

  4. Определи различните типове характери във вътрешния си кръг от най-близки приятели.

  5. По твое мнение какъв е общият напредък в твоята група и всички ли напредвате с приблизител­но еднакво темпо?

  Когато приключите с разпознаването на душите в групата, можете да зададете въпроси като:

  6. Какви мисли получаваш от групата?

  7. В момента случва ли се нещо значимо между теб и твоята група, за което можеш да ми кажеш?

  Може да има планирано тържество по случай зав­ръщането му или някакво друго събитие, за което да не разбера, ако не го оставя да опише докрай визуа­лизацията си на сцената. Възможно е клиентът да отвори нови територии с думите: „Мисля, че сега трябва да отида на друго място". Това може да оз­начава, че иска да се пренесе при съвета, където да направи преглед на живота си, в библиотеката, за да учи, в класната стая, където да участва в упражнение, или някаква друга дейност за отдих. Ако се слу­чи такова нещо, ще трябва да последвате обекта и да го върнете в групата му по-късно, ако не сте приключили с изучаването й.

  Ако обаче той не проявява желание да напусне гру­пата, можете да започнете нова серия от въпроси от рода на:

  1. Ако бях гост в твоята група, какво впечатле­ние бих отнесъл за всички вас?

  2. Защо смяташ, че сте съставили тази група в началото?

  3. Има ли нещо общо помежду ви, например та­лант, интерес или цели? Или може би се стремите към усъвършенстване в една и съща област? (Това, разбира се, не е вярно, но би могло да породи много интересни отговори.)

  Клиентът може да отговори какво ли не, напри­мер: „Мнозина от нас са лечители. Повечето искаме да станем учители. Интересуват ни по-скоро удовол­ствията, отколкото ученето". Подобни съобщения водят към други въпроси, които ще ви дадат пове­че информация за качествата на безсмъртната му душа и как тя се Вписва 'сред останалите в групата. Членовете на повечето групи действително имат по някое общо предразположение, което ги свързва, защото можете да бъдете сигурни, че не са обедине­ни случайно. В „Пътуване на душите" споменавам за еднородния аспект на всички членове, например об­щи интереси или познавателни способности. Чувам, че повечето души в една група израстват с прибли­зително еднакво темпо, но ще откриете, че сред тях има и по-бавни, които я напускат последни.

  Все пак не забравяйте, че повечето групи са пос­троени така, че в тях да има различни характери. Тази тема съм разработил по-подробно в „Пътят на душите". Например има куражлии, винаги оцеляващи инати, кротки пасивни души, пресметливци и весе­ляци, любители на забавленията. Системата е нагласена така, че всяка от душите да помага на други­те от групата през земния живот. Всяка от тях има силни страни, които компенсират недостатъците на другите. Например може да имаме семейна двойка от две души другари, които да работят заедно и мъжът да е прекалено аналитичен и предпазлив, а съп­ругата му да е по-емоционална и склонна да поема рис­кове. Отчасти заради телата, които обитават, от­части в зависимост от качествата на духовната си енергия, двете души се допълват взаимно.

  Сравнявайки душата на вашия клиент с остана­лите В групата, вие му помагате да разбере какво се крие зад нагласите и социалната динамика в отно­шенията му със значими хора в днешния му живот. Също така би било препоръчително да сверите информацията с цветовете на енергиите им. Събирай­ки всичките данни, включително тези за насите­ността на светлините, вие ще разполагате с изчер­пателна картина на характерите и индивидуалните нива на развитие, което може да е от голямо тера­певтично значение за вашия клиент.

  Докато изучавате групата, ще откриете старши учител и често младши наставник или стажант-учи-тел. Те могат да бъдат разпознати веднага от кли­ента, ако му зададете следния въпрос:

  Виждаш ли наблизо някой, който да ръководи гру­пата ти?

  Често, когато старшият наставник отсъства, тази роля се изпълнява от младши наставник. Това същество може да се преражда от време на време, но въпреки това си остава учител.

  Както вече споменах, ще имате случаи, когато след предишния си живот клиентът влиза в духовния свят и веднага отива при приятелите си, които се намират в училищна обстановка. Винаги съм се ин­тересувал от заниманията в класните стаи, особе­но от обучението по създаване на енергия. Нивото на задачите също ще ви подскаже какви са способнос­тите и целите на групата. Възможно е класът да ра­зиграва психодрама със сцените от минал живот на някой от членовете й. Тази дейност говори много за способностите на групата. По-нататък в тази гла­ва ще направя преглед на една такава психодрама, как­то и на други дейности на душите.

  В книгите си Винаги съм казвал, че въпреки разли­чията между душите, на никоя от тях не се гледа отвисоко и никоя от тях не е считана за по-мало­ценна само защото изостава в напредъка си. Всеки дава своя принос и всички са в процес на развитие. Има души, които искат всичките им прераждания да бъдат трудни, докато други предпочитат да имат повече лесни животи. Всеки от нас има избор. Редът и посоката в духовния свят, в който постиженията са на почит, не означават, че това е йерар­хично място със строги бюрократични правила. То­ва са клопките на земните ни общества. Душите не са принуждавани да се прераждат на определени ин­тервали и да си избират трудни животи. Преди все­ки живот ни се дава избор и душата няма усещане­то, че й се оказва натиск да постигне успех в рамки­те на определено земно време. желанието да се раз­виваме и израстваме идва от самите нас.

  След като сте приключили с по-конкретните въп­роси за главната група, би било добре да насочите пог­лед към съседните групи. Разбира се, на този етап всичко зависи от отзивчивостта на клиента. Ако резултатите до момента са добри, мога да продължа със следния въпрос:

  Сега, когато зная за много различия в характери­те между теб и другарите ти, можеш ли да ми кажеш дали някъде наблизо, в съседна група, няма душа, чийто характер да наподобява твоя и да е на също­то ниво на развитие?

  Разбира се, при много клиенти тези въпроси удрят на камък, но от време на време се разкрива изключително ценна информация. Веднъж имах клиентка на име Лора, в чийто живот съществуваше вероятността да загуби втория си син — Джейсън, който да се удави на 18-годишна възраст. Душата на Джейсън беше член от главната група на Лора и двамата бяха много близ­ки. Душата му нямала нищо против да живее дори са­мо 18 години, ако трябва, понеже това време й било напълно достатъчно, за да приключи с някои задачи и да изпълни кармичната си мисия в живота на Лора.

  В духовния свят, докато Лора избирала живота си, било решено, че тя през цялото време ще се нуждае от емоционалната подкрепа на силна душа, чий­то характер да наподобява нейния. За тази цел бил избран един дух от вторична група, намираща се на известно разстояние от тази на Лора. Тази свързана душа приела ролята на Стийв, 21-годишния й син. Ма­кар че поради еднаквите си характери двамата чес­то се бяха карали в пубертетните му години, той не изостави майка си, когато брат му загина, а баща му ги напусна, за да забрави травмата. Когато чу за­писа, Лора най-сетне разбра какъв е бил планът и ро­лята на Стийв.

  Ето някои примерни въпроси относно свързани­те души, които можете да зададете:

  1. Какви са връзките ти с души от други групи, които се намират в близост до твоята?

  2. Ти лично имаш ли някакви връзки с души от дру­ги групи?

  3. Като общо околните групи по-напреднали ли са в развитието си от твоята или не?

  4. Можеш ли да ми кажеш какъв е произходът н твоята група, като я сравниш с другите наоколо?

  5. Знаеш ли дали твоят наставник си взаимодейс­тва с наставници от други групи в дейности, кои­то ще са от взаимна полза за групите им?
  КЛИЕНТИ НА СРЕДНО И НАПРЕДНАЛО НИВО

  ПРЕСКАЧАНЕТО НА ЕТАПА ОРИЕНТАЦИЯ Е един от първите признаци, че вашият клиент може да е надхвърлил нивото на първоначалната си група. Друг белег за напредналост на душата се вижда преди влизането й в духовния свят, кога­то помолите обекта да опише светлините в да­лечината. В глава „Първоначален контакт с духо­ве" обсъдих някои елементи от белия цвят във връзка с младите души. От време на време някой клиент ще каже: „Виждам рояк малки мъждукащи светлинки, които ме очакват". Това може да оз­начава само едно нещо — имате работа с по-нап­реднала душа, която бърза да зърне своите учени­ци преди всички останали.

  Обикновено тези светлинки са съвсем млади ду­ши, които още не са започнали да се прераждат, а клиентът би е един от техните стажант-учители. Веселите, игриви души, които в духовния свят са приемани като деца, се явяват като танцуващи бе­ли светлинки. Те са невинни, Въодушевени и лесно се разсейват. Ако клиентът обучава ученици, това обикновено означава, че е част от независима група стажант-учители, които един ден ще станат пъл­ноправни наставници.

  Все пак, ако имате напреднал клиент, който не е стажант-учител, няма да го чакат млади души и нищо няма да спре влизането му в духовния свят. Нап­редналият обект не-учител обикновено отива пра­во към мястото, където може да се Види със свои­те колеги от независимата учебна група. Ако някой от вашите клиенти е сравнително нов в това ни­во на развитие, да кажем, трето, отначало няма да знае къде е главната му група. Това е, защото няма да види старите си другари, вероятно с изключение на един-двама.

  Имайте предвид, че душите, които са в преход към трето ниво, може да видят както главната, та­ка и специализираната си независима учебна група. Обсъждането на характера на тези групи ще помогне на вас и вашия клиент да ги разграничите. Душите в главните групи от първо и второ ниво са съставе­ни от същества, които имат различия в таланти­те, интересите и подбудите за определени дейнос­ти. Но щом душата еволюира към средното и по-висшите нива на познание, мъдрост и опит, тя чес­то бива събирана със сходни по умствено развитие души от други групи.

  Именно на трето ниво започва специализирането на душите в определени области, например учите­ли, проектанти на прераждания, изследователи или библиотекари. Ако е съвсем нов в средното ниво, ва­шият клиент ще разделя времето си между стара­та и новата група. Независимата учебна група, коя­то е съсредоточена в едно умение, обикновено се със­тои от доста по-малко души, отколкото са в пър­вичните групи. Въпреки това новакът в трето ни­во може да не разпознае веднага всичките си колеги. Ако обаче е стигнал до четвърто ниво, клиентът ви би трябвало да разпознае бързо напредналите ду­ши, с които работи. Бих прибавил, че напредналите души все още поддържат връзки с членовете на пър­вичните си групи в периодите, когато не се обуча­ват по своите специалности.

  За допълнителна информация във връзка с по-нап­редналите души ви препоръчвам да разгледате отно­во десета и единадесета глава на „Пътят на души­те" и осма глава на „Следите на душите". Устано­вил съм, че на този етап от сеанса с по-напреднала душа е добре да я разпитаме какво точно учи, преди да се пренесем към сцената с нейния съвет. Добре е да поговорите с нея и за нейните стремежи, идеали и цели като дух.
  ОТВЕЖДАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПРЕД ТЕХНИЯ СЪВЕТ

  МНОГО СА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА бъ­дат зададени на душата след посещението й при групата, за да разберем къде се кани да отиде след това. В зависимост от степента на съпротива, може би ще са необходими само първият или пър­вите два въпроса:

  1. Къде искаш да отидем сега?

  2. Искаш ли да останеш с групата и да участваш в някакви дейности с тях?

  3. Готов ли си да се заемеш с някаква друга дей­ност, която да е по-важна в момента?

  Последният въпрос представлява подкана да поговорите вече за съвета. Няма твърди правила за мо­мента, в който душата ще отиде при съвета. След влизането си в духовния свят обикновено клиентът е готов да се яви там скоро след като се е срещнал с групата си. Въпреки това трябва да бъдете под­готвени за отклонения в обичайния модел. Среща­та със съвета може да се проведе преди или след та­зи с групата, усамотението, ученето в библиотека­та или заниманията в класната стая. Това зависи единствено от току-що приключилия живот.

  Не забравяйте, че ще имате клиенти, които ще изглеждат някак дезориентирани при последователността на духовните събития след живота. По-рано споменах за обекти, които се стъписват пред две­рите на духовния свят и имат нужда от малко по-бутване, за да продължат напред. Макар че дверите са обичайното място, където клиентът да се почув­ства стъписан или дори да блокира, това може да се случи във всеки момент от сеанса. Например, ако за­сече точно след посещението на групата си, мога да кажа:

  Има ли нещо, което да те обърква в момента, и искаш ли да ми разкажеш за него?

  Ако след дългата пауза не последва отговор, след­ващият ми въпрос вероятно ще бъде по-конкретен:

  Мислиш ли, че моментът е подходящ да отидем на някое място, където ще имаш честта да се изп­равиш пред група мъдреци, които те очакват, за да ти помогнат?

  Тогава повечето хора кимат и казват „да". Знам, че задавайки подобен въпрос, изглежда сякаш най-без­срамно подвеждам клиента. От дългия си опит съм научил, че някои обекти се нуждаят от малко на­сърчение в определени етапи от сеанса. Смятам, че те виждат в тези мои изявления потвърждение на собствените си знания и възможности да говорят за духовния свят. Преди споменах, че лекото насоч­ване в подходящите моменти дава на клиента уве­реността, че хипнотизаторът е запознат с духов­ния свят.

  Понякога обектът казва: „Не, не съм готов да се видя със съвета" или „Не се виждам да отивам пред съвета". Тази съпротива може да се дължи на много причини. Обикновено означава, че в последния му жи­вот е имало тежки кармични проблеми. Най-добрият план за действие на хипнотизатора в такива случаи е да насърчи, но не и да принуждава. Друга причина кли­ентът да не иска да си спомни за последния си съвет може да е, че още не е изпълнил договорените цели.

  Тъй като в духовния свят времето винаги е „се­га", клиентите, които влизат в него под влияние на хипнозата, може да се осъждат за сегашния си живот и да не смеят да се появят пред съвета. Но това се случва рядко. За щастие повечето от клиентите, ко­ито не искат да се изправят пред съвета, не се съп­ротивляват дълго. Привличането към съвета е тол­кова силно и клиентите така ясно си спомнят положителните неща, които са получили при предиш­ните си срещи с него, че отказват да отидат друга­де, преди да са имали възможността да направят за­едно с мъдреците преглед на живота си.

  Очевидно всички души посещават членове от съ­вета поне веднъж между преражданията, обикнове­но скоро след приключването на предишния живот. Тази среща оказва огромно въздействие върху душа­та, понеже там се обсъжда напредъкът, който е пос­тигнала. Все пак бъдете подготвени, че някои кли­енти може да отидат и на втора среща със съвета точно преди или след избора на тяло за следващото прераждане.

  Очевидно няма установено правило за това колко срещи със съвета ще има душата. Може в предишния си живот да е имала прекалено големи трудности или — както подозирам, главен фактор за решението на мъдреците да проведат втора среща с нея е труд­ността или кармичната усложненост на прераждане­то, което й предстои. Възможно е душата да е до­пускала редовно едни и същи грешки в много животи и съветът да реши, че трябва да й окаже още малко подкрепа. Нивото на напредъка й също е от значение, понеже по-младите души се нуждаят от повече помощ от страна на наставниците и съвета.

  Повечето клиенти изпитват дълбоки чувства към членовете на техния съвет. Често ги наричат „старейшини" или „мъдреци", „свещената комисия", „планиращите" и т.н. Винаги започвам серията си от въпроси за съвета с:

  1. С какво име би искал да наричам тези същества?

  Когато клиентът ми каже, че е готов да се изп­рави пред тази комисия, го питам:

  2. Сам ли отиваш или с някой друг?

  Повечето клиенти отговарят, че техният нас­тавник ще ги придружи, особено ако са от първо или второ ниво.

  След това казвам:

  3. Моля те да ми опишеш маршрута, по който минаваш. Бих искал да зная какво виждаш и правиш по пътя и какво се случва, когато пристигнеш.

  Пътят като че ли никога не трае дълго и клиен­тите имат чувството, че съветът не е твърде далече от групата им. Шеста глава („Съветът на старейшините") от „Следите на душите" включва от­критията ми за типичните срещи с мъдреците и как изглеждат те в очите на изпаднали в транс хора.

  Често клиентите описват зала с куполообразен таван, която според мен символизира земно свети­лище, храм или дори съдебна зала. Въпреки това ни­коя от душите не гледа на това събрание като на съд. Това е важна разлика, понеже клиентите описват духовните структури, използвайки символични срав­нения с познати земни образи. В ума на обекта зала­та на съвета е свещено, почитано място. Без ни най-малко да преувеличавам, мога да кажа, че когато са там, душите, които все още се прераждат, се чувс­тват по-близо до Бога (или Източника).

  В момента, в който душата влезе там, нейният наставник застава близо до нея, обикновено отзад. В някои случаи съм се натъквал на напреднали души, които се явяват сами. Техният наставник вече е в залата. Душите считат членовете на съвета, или старейшините, за по-висши с една-две степени от старшия наставник. Клиентът ви несъмнено ще из­пита невероятно благоговение, когато се изправи пред тези мъдри същества. Понякога, докато пъту­ва към залата, може да усетите в гласа му лека тре­вога. Също така има души, които просто преливат от нетърпение, и други, които отиват потънали в тихи, спокойни размишления.

  Когато клиентът влезе в залата на съвета, започ­вам с въпроса:

  4. Колко същества виждаш да те очакват?

  Обикновено ми отговарят с число от три до де­сет, но средно между пет и седем. В някои по особе­ни случаи присъстващите старейшини могат да бъ­дат повече от десет. Но това се случва рядко. Ма­кар че един съвет от над десет старейшини може да означава, че пред тях се явява по-напреднала ду­ша, веднага трябва да се отнесете с подозрение към подобна бройка.

  Освен визуална грешка, големият съвет може да означава, че старейшините водят някакъв разговор помежду си, може би за предишната душа, и не всич­ки ще останат за случая на клиента ви. Наистина не бива да се отнасяте с пренебрежение към изявле­нията му, но според мен повтарянето на четвъртия въпрос, след като обектът се приближи още, често разкрива, че някои от старейшините си тръгват. Дори и всичките да останат, може някои изобщо да не участват в последвалия разговор.

  Когато клиентът доближи мястото, където ще го разпитват, продължавам със серията от въпроси за съвета. Не е задължително редът, в който съм ги поднесъл, да е удачен за всеки обект и неизбежно ще има някои вариации в зависимост от конкретните обстоятелства.

  5. Искам да ми опишеш как се чувстваш сега.

  При нужда този всеобхватен въпрос трябва да бъ­де задаван повече от веднъж и по всяко време на про­цедурата.

  6. Твоят наставник в залата ли е? Къде е заста­нал спрямо теб?

  В повечето случаи наставникът стои отзад и ле­ко вляво от душата. Понякога, когато е напредна­ла, той застава до съвета или дори е част от него.

  7. Къде заставаш спрямо съвета?

  Повечето души явно застават точно пред съб­ралите се старейшини.

  8. Прав ли ще бъдеш или седнал? Почти винаги душата остава права.

  9. Хайде да проверим точно колко същества са се събрали. Започни да броиш отляво надясно.

  10. Прави ли са или седнали?

  11. Ако са седнали, ще ми кажеш ли каква мебел виждаш пред тях?

  Обикновено клиентът ги вижда седнали на дълга, извита или правоъгълна маса.

  12. Съветът издигнат ли е спрямо теб, например на нещо като подиум, или е на нивото на очите ти?

  Най-често старейшините са на едно ниво с душа­та. Причината да питам за такива дребни подроб­ности на този етап е, че искам клиентът да свикне да наблюдава и ми докладва всичко. Това е нещо ка­то загрявка за така важната среща, когато въпроси­те ми ще станат по-настойчиви.

  13. Вгледай се внимателно и ми кажи дали виждаш членовете на съвета да притежават някакви полови характеристики. Можеш ли да преброиш колко от тях са мъже и колко — жени? Или може би всички изглеждат безполови?

  Повечето клиенти виждат старейшините като възрастни мъже — културния стереотип за мъдрост. По-напредналите души съобщават за безполови чле­нове на съвета. За някои дори са удължени, прозрач­ни фигури от светлина.

  14. Опиши ми как е облечен всеки от членовете.

  Когато се появяват в човешка форма, членовете на съвета обикновено са облечени в мантии. Задавам въпрос за значението на цветовете на тези дрехи. Понякога са целите в бяло (чистота на мисълта) или пурпурно (мъдрост), но могат да бъдат и в различ­ни други цветове, които да показват таланта или специалността на старейшината. Например, ако ман­тията е зелена, това значи, че нейният притежател е лечител. Значението на цветовете тук може да е свързано и с характера на душата или дори с липса­та на някоя черта, която тя трябва да придобие, за да напредне в развитието си.

  15. Имаш ли усещането, че някой от старейши­ните изпълнява ролята на председател, арбитър или режисьор на тази среща?

  Всички участници са равностойни, но обикнове­но някой от членовете на съвета следи дневния ред. Ако клиентът ми каже, че един от старейшините изпълнява ръководна роля, го питам къде е разположено това същество спрямо останалите. Почти винаги отговорът е: „В центъра". Ако някой е ръково­дител, един или двама могат да направят някакви коментари, но рядко всички членове се обръщат към душата, освен ако съветът не се състои от по-мал­ко от четирима. В този случай казвам: „По-голяма­та и по-ярка светлина означава ли, че този старей-шина има повече власт от останалите?" В повече­то случаи ми се отговоря нещо от рода на: „Не, светлината му е такава, за да му обръщам повече Внимание и да се вслушвам в думите му".

  16. „Виждаш ли някой да носи някаква украса или емблема?"

  Този въпрос е свързан с факта, че много от клиен­тите виждат един или двама от членовете на съве­та да носят медальони или пръстени със скъпоцен­ни камъни. Цветовете на камъните обозначават оп­ределени идеи, отнасящи се до душата. Бих препоръ­чал да направите справка в „Следите на душите", къ­дето съм описал подробно знаците и символите в ду­ховния свят. Ако един от членовете на съвета но­си медальон или друга някаква украса, то той най-чес­то е арбитърът.

  17. Искам да ми опишеш рисунката на този меда­льон и да ми обясниш значението на онова, което виждаш.

  Някои клиенти ще ви кажат, че не различават ни­какви линии или рисунки Върху медальона. Винаги им обяснявам, че старейшините не носят тези украше­ния от суета или с цел да покажат властта си, за да впечатлят душата. Тези символи имат значение за нея и й напомнят за нейната сила, потенциал и кармични постижения.

  Затова инструктирам клиента да се вгледа по-вни­мателно и да ми каже дали медальонът (обикновено описван като кръгъл и метален) е златен, сребърен или бронзов, дали е с размери на джанка, портокал или грейпфрут, а сетне да опише рисунката и значение­то й.

  Други вторични въпроси, които могат да бъдат зададени на този ранен етап, са:

  18. Броят и обликът на твоя съвет променя ли се след всяко прераждане?

  19. Нещо променило ли се е тук от последното ти посещение?

  20. Имаш ли чувството, че този път прегледът ще бъде лесен, или старейшините те гледат сурово?

  Последният въпрос за държането на старейшини­те е подвеждащ; той обикновено подтиква клиен­та да отрече разпалено. Никога не съм чувал члено­вете на съвета да се карат на душата или да бъдат резки с нея[. Случва се някой от мъдреците в начало­то да изглежда много сериозен или да разпитва нас­тойчиво, но никога не е суров или властен. Членове­те на съвета поставят предизвикателства, но ни­то спорят, нито съдят. Останал съм с впечатле­нието, че целта на това разглеждане е да се помогне на душата в атмосфера на любов, съчувствие и раз­биране. Въпрос 20 тук има за цел, когато клиентът отрече разпалено предположението ми за неприветливост на старейшините, да получа повече инфор­мация, която иначе би ми убегнала.

  Когато разбера, че срещата е на път да започне, задавам Въпроса:

  21. Сигурен съм, че цялото общуване ще става чрез телепатия. Кое е първото нещо, което чуваш в ума си, и кой се обръща пръв към теб?

  Обикновено на този етап председателят привет­ства обекта с „добре дошъл" и след това с кротък, мек тон, провежда с него встъпителен разговор, как­то в следния случай:

  Старейшина: Значи отново си с нас. Добре дошъл.

  Душа: Радвам се, че се върнах.

  Старейшина: Добре. А сега ни кажи какво е мнение­то ти за последния ти живот.

  Душа: Мисля, че беше добре... но предполагам, че можех да се справя далеч по-добре.

  Старейшина: По какъв начин според теб можеше да направиш повече за себе си и другите?

  В „Пътят на душите" цитирам случай, който се опитвам никога да не забравям, когато клиентът се изправи пред съвета: „Старейшините знаят всичко за всичките ми прераждания, но не ме направляват, както човек би си помислил. Искат аз да им разкажа, за да преценят подбудите ми и силата да се справя".

  Следният цитат е от друг показателен случай за начина, по който съветът преценява изминалия жи­вот на душата:

  „Когато ме заговорят, старейшините първо ме поздравяват и след това искат да дам мнение за напредъка си. Моят наставник ми помага мислено, но без да се намесва. Прави се преглед на събитията от живота ми, които после се сравняват със станало­то в другите ми прераждания. Старейшините като че ли преценяват как телата, които са изпълнявали ролята на мои приемници, са ми помагали или пречи­ли и може би обмислят какво тяло ще е необходимо за следващото ми изпитание. Питат ме за подбуди­те и целите ми, както и дали съм щастлив. Това е просто размяна на мисли, защото от тях нищо не може да се скрие. Съветът познава всичките добри и лоши страни на характера ми. Те ме окуражават и ми казват да не бъда толкова суров към себе си".

  На този етап ще ви се иска да зададете безброй въпроси. Ето някои от моите, които може да ви се сторят уместни:

  22. Има ли специална причина някой старейшина да участва в съвета ти?

  23. Докато те разпитват, имаш ли усещането, че някой от старейшините е специалист или има особен интерес към определена област от живота ти, пряко свързана с твоите собствени интереси или опит?

  24. Какво казват старейшините за напредъка ти, което не си обсъждал със своя наставник по време на ориентацията или в някой друг момент?

  25. По време на разглеждането твоят наставник добавя ли нещо във връзка с напредъка ти?

  26. Какво според теб е общото мнение на старей­шините за начина, по който си изживял последния си живот?

  27. Членовете на съвета правят ли някакви комен­тари за сегашния ти напредък в сравнение с предиш­ните ти прераждания?

  28. Получаваш ли градивни критики или похвали?

  29. Изявленията на съвета при тази среща по-раз­лични ли са, отколкото в предишните?

  30. Какво е общото ти чувство, когато среща­та със съвета приближава края си?

  31. Има ли още нещо, което искаш да кажеш на председателя на съвета, преди да напуснем залата? Какво послание ти е било отправено, което да ти е от полза за сегашния ти живот?

  Никога не приключвам срещата на съвета, без да задам въпрос 31, защото в безвременната духовна ат­мосфера на тази визуализация може да се научи страш­но много за настоящия живот на клиента.

  При завръщането в групата често се случва да во­дя твърде интересни разговори с клиента. Това е вре­ме за асимилиране на информацията и той е замислен. Странно, но наставниците най-често не придружават своите подопечни при завръщането им в групата. Мо­ите обекти не знаят защо, но подозирам, че настав­ниците остават за финално обсъждане със съвета. По­някога по време на пътуването към групата питам клиента: „Някои членове от твоята група изправят ли се пред същия съвет?" Но обикновено всяка душа посещава различен съвет. Това вероятно е свързано с разликите в характерите, талантите и мотивация­та им, особено в ниските нива на развитие. Друго, което трябва да спомена тук, е, че душата не обсъжда разглеждането на живота си със своите приятели. Очевидно това е твърде личен Въпрос — нещо, което е само между нея и съвета.

  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Живот между преражданията