• ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 • БРОЈ:01/201 7 -ОП, ПАРТИЈА 1.6 ХЛЕБ
 • НАПОМЕНА: ОВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ.
 • На страни 22. конкурсне документације мења се у одељку V/VIII/III ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКАИСПОРУКЕ
 • У другом ставу иза броја“99“, додају се нове речи: „ и Руски Крстур, Бориса Кидрича бр.66“ V/VIII/I ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА
 • Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. V/VIII/IIЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА
 • V/VIII/IIIЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКАИСПОРУКЕ
 • V/VIII/IVЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
 • V/IXВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ Цена
 • Цена је фиксна и не може се мењати. • Дата15.09.2017
  Размер25.7 Kb.
  ТипКонкурс

  К у л а, М. Тита 99 предмет: прва измена конкурсне документацијЕ
  Број: 01-528/17

  Дана: 11.05.2017. године

  К У Л А, М.Тита 99  ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену конкурсне документације број: 01-528/17, објављену дана 08.05.2017. год. на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара БРОЈ:01/2017-ОП, ПАРТИЈА 1.6 ХЛЕБ у делу како следи:

  Мења се, у целости, следећа страна конкурсне документације и истa се замењује новом страном на начин како следи у конкурсној документацији:

  НАПОМЕНА: ОВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ.

  Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену страну преузму и поступе по наводима из исте.

  На страни 22. конкурсне документације мења се у одељку V/VIII/IIIЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКАИСПОРУКЕ Први став гласи „ Рок испоруке добара је свакодневно “.

  У другом ставу иза броја“99“, додају се нове речи: „ и Руски Крстур, Бориса Кидрича бр.66“
  V/VIII/I ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА

  Плаћање севршиуплатомнарачундобављача.

  Плаћање ће се извршити у року утврђеном у понуди понуђача који не може бити дужи од 45 данарачунајућиод дана пријема исправног рачуна, уз који ће бити приложене оверена отпремница о количини и врсти испоручеих добара и записник којим се потврђује квантитет и квалитет испоручених добара.

  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.


  V/VIII/IIЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА

  Понуђач је дужан да за испоручена предметна добра у понуди наведе и гарантни рок за испоручена добра.

  Гарантни рок тече од дана испоруке добара.
  V/VIII/IIIЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКАИСПОРУКЕ

  Рок испоруке добара је свакодневно.

  Место испоруке добара је седиште наручиоца:Кула, Ул. М.Тита бр.99 и Руски Крстур, Бориса Кидрича бр.66.

  V/VIII/IVЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

  Рок важења понуде не може бити краћи од 60 данаод дана отварањапонуда, односно иста важи до закључивања Уговора о јавној набавци, када се предметна добра почињу набављати на основу услова утврђених у истом.  V/IXВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
  Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност (ПДВ), са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

  У цену је урачуната:  • цена предмета јавне набавке;

  • цена рада;

  • цена превоза;

  • цена паковања и сл.

  Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.  Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

  Цена је фиксна и не може се мењати.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  К у л а, М. Тита 99 предмет: прва измена конкурсне документацијЕ