Скачать 427.06 Kb.


Дата06.03.2019
Размер427.06 Kb.
ТипЛекции

Скачать 427.06 Kb.

Катедра “технология на месото и рибата”


Катедра

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА”

Катедра

“ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО

И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ”
Код 08-24 Дисциплина:Функционални млечни и месни продукти

Семестър: І ЕCST кредити : 6,0 ОКС “магистър”


Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти” и катедра ''Технология на месото и рибата''

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица


Лекции

60

4

Семинарни упражнения

8

4х 2

Практически упражнения

22

11 х 2

Лектори:

Доц. д-р Радка Власева кат. “Технология на млякото и млечните продукти”, тел. 032/603-783,

Доц. д-р Десислав Балев; кат.” Технология на месото и рибата”;тел. 032/603-798,

Е-mail:phdbalev@gmail.comАнотация: Учебната дисциплина има за цел да запознае студентите със съвременните тенденции у нас и в чужбина за получаване на функционалните храни и тяхната роля в здравословното хранене, с цел намаляване на рисковете от редица заболявания. Отделено е особено място и на функционалната характеристика на получаваните продукти със здравни ползи. Разгледани са технологии за получаване на ферментирали млека и сирена, на микробната безопасност и трайността на млечните продукти, на инхибиторния ефект на антимикробните субстанции от млечнокиселите бактерии при получаване на функционални млечни продукти. Разглеждат се технологии за производство на диетични месни продукти, удовлетворяващи изискванията на диетичното хранене при определени групи заболявания.

Съдържание на дисциплината: Учебната програма на дисциплината се състои от три раздела. В първия раздел се разглежда същността на функционалните храни, проследява се теорията за адекватно хранене и въвеждане в диетологията. Вторият раздел разглежда технологии за производство на диетични месни продукти, удовлетворяващи изискванията на диетичното хранене при определени групи заболявания. И третия раздел обхваща технологии и характеристика на функционални ферментирали млека и сирена; биологично активни пептиди във ферментирали млека и техните здравни ползи; Млечнокисели продукти с пробиотично действие с функционални инградиенти; Функционални млечни продукти на база пастьоризирани и UHT стерилизирани млека; Млечни продукти с регулиран мастнокиселинен състав, с намалено съдържание на натрий и др.

Входни връзки: Биохимия на млякото. Суровинознание в месната и рибната промишленост. Традиционни млечни продукти. Основи на храненето. Технология на рибата и рибните продукти.

Изходни връзки: Системи за управление на качеството на храните от животински произход Сензорен анализ на продуктите от животински произход Системи за управление на безопасността на храните. Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия и DVD прожекции. Оценяването по дисциплината се извършва чрез писмен изпит.


Код 09-29 Дисциплина: ”БИОХИМИЯ НА МЛЯКОТО”

Семестър: І, 2 г. ЕCST кредити : 6,0 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: писмен изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти”,

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102


Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

45

3

Практически упражнения

30

2

Лектор:

Проф. д-р Желязко Симов, кат. “Технология на млякото и млечните продукти”,

тел. 032/603-770; Е-mail simov_z@yahoo.com

Анотация: Дисциплината “Биохимия на млякото” има за цел да запознае студентите-магистри със състава и свойствата на млякото, като суровина за млечната индустрия и с измененията, които могат да настъпят под въздействието на редица фактори. Познаването на свойствата на млякото ще помогнат на бъдещия магистър по “Контрол и безопасност на храните от животински произход” успешно да контролира на практика получаването на безопасни за здравето на консуматора млечни продукти. В практическите упражнения студентите самостоятелно провеждат физикохимични изследвания върху състава и свойствата на млякото, необходимо за получаване на безопасни млечни продукти.


Съдържание на дисциплината: Основни теми, включени в учебната програма: Състав и свойства на млякото, като полидисперсна равновесна система и суровина за млечната индустрия. Фактори за запазване качеството на суровото мляко. Биохимични изменения в състава и свойствата на млякото и методите за контрол. Изменения в състава и свойствата на млякото под различни въздействия. Контрол на качеството на млякото като суровина за млечната индустрия с цел получаване на безопасни млечни продукти.

Входни и изходни връзки: Входни връзкиорганична химия, колоидна химия биохимия, микробиология, хранителна химия, инструментални методи за анализ на храни. Изходни връзки – Технология на млякото и млечните продукти, Микробиология на млякото и млечните продукти, Биологична и химична безопасност на млечните продукти, Системи за управление на безопасността на продуктите от животински произход, Одит на системи за управление на качеството и безопасността на млечните продукти.

Методология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на мултимедия и други нагледни материали и системи за контрол на качеството и безопасността при преработката на млякото в млечната индустрия. Практическите занятия се провеждат индивидуално в специализираните лаборатории на катедрата по “Технология на млякото и млечните продукти”, изпитвателната лаборатория към УХТ, в лаборатории към водещи фирми в млечната индустрия. Проверката на знанията на студентите се извършва на базата на писмен изпит по два въпроса и устно препитване с цел оформяне на крайната оценка.

Код: 09-34 Дисциплина: Сензорен анализ на продуктите от животински произход


Семестър: IІ- ЕCST кредити: 4.0 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководоство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти” и катедра “Технология на месото и рибата”

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

2

Практически упражнения

30

2

Лектор:

Доц. д-р Петър Панайотов; кат. “Технология на млякото и млечните продукти”;

тел. 032/603-877.

Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите от ОКС “магистър” - специалност “Контрол и безопасност на храните от животински произход” с механизма на действие на сензорните усещания и методите за сензорен анализ на храните от животински произход. В първия модул ще се разгледат основите на сензорния анализ, изискванията към оценителите, организирането на сензорна лаборатория и процедурата за провеждане на анализа. Чрез втория модул студентите ще се запознаят със специфичните особености при провеждането на сензорния анализ при окачествяването на млечни продикти. Третият модул дава възможност за запознаване със сензорните характеристики и тяхното определяне при изпитванети на месни и рибни продукти.

Преподаването се осъществява на базата на използване на различни средства за визуално представяне на материала. По време на лабораторните занятия студентите се запознават с проверката за чувствителност на сетивата, определянето прага на усещане и разпознаване, изискванията и основните правила при вземането на средна проба и подготовката за анализ, както и взаимовръзка и зависимоста между сензорните оценки и данните от физикохимичния анализ при окачествяването на млечни, месни и рибни продукти. При провеждането на сензорния анализ на храни от животински произход ще се използват различни методи за сензорен анализ. Преподаването се осъществява на български език.Съдържание на дисциплината: Основни понятия в областа на сензорния анализ, характеристика на сензорните усещания и методи за анализ. Експериментално проверяване чувствителността на сетивата и изследване на храни от животински произход чрез различни методи, както и провеждане на организация на сензорния контрол и оформяне на резултатите от анализите.

Входни и изходни връзки: Дисциплината се базира на познанията, които студентите са получили по общообразователните и технологичните дисциплини. Знанията, които студентите получават по дисциплината дават възможност за по-пълно и задълбочено усвояване на технологиите и необходимото технологично обзавеждане за производство на основните видове млечни и месни продукти.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедийни средства. Лабораторните занятия се водят в определена за целта лаборатория. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез контролни работи (тестов контрол).

Код 09-26 Дисциплина: ”МИКРОБИОЛОГИЯ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

Семестър: II, 2 г. ЕCST кредити : 4,0 ОКС “магистър”


Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти”,

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица


Лекции

45

3

Практически упражнения

15

3

Лектор:

Проф. дтн Емилина Симова, кат. “Технология на млякото и млечните продукти”,

тел. 032/603-610

Анотация: Млечнокиселите бактерии имат най-голям позитивен ефект върху храната. Интересът в световен план е към връзката: млечнокисели бактерии → млечни храни → здраве. Прогресът в микробиологията, биохимията и медицината през последните 20 години предостави нови познания и доказателства за неограничения биологичен капацитет на млечнокиселите бактерии и техните физиологични свойства. Дефинират йогурта и йогурттиповите млека като новите здраве укрепващи храни на ХХІ век.

Настоящата дисциплина има за цел да запознае студентите със: здравословните функции на високоспециализирани млечнокисели бактерии и на микроорганизми от други групи, свързани с млечната индустрия; физиологичните функции на ферментиралите млечни продукти; съвременните подходи за максимално екскретиране на биологичния потенциал на млечнокиселите бактерии и продуциране на субстанции със здравословен ефект; постиженията на микробиологичната наука и технологията за разширяване на спектъра от здравословни млечни продукти чрез ефективна селекция на нови високотехнологични щамове екзогенни млечнокисели бактерии; новите постановки за пробиотично действие на млечнокиселите бактерии в стомашно-чревния тракт и свързаните с него здравни ползи; формирането на нови протективни стартерни култури за високотехнологични млечни продукти с лечебен ефект.Входни и изходни връзки: Входни връзки: Микробиология на млякото и млечните продукти ; Биохимия на млякото; Развитие на стартерните култури за млечните продукти.; Безопасност и качество на млечните продукти;. Изходни връзки – Технология на млякото и млечнокиселите продукти; Технология на сиренето; Функционални млечни продукти.


Код 09-31 Дисциплина: ”МИКРОБНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОЗИХОД”

Семестър: ІІ ЕCST кредити : 6,0 ОКС “магистър”


Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти” и катедра «Технология на месото и рибата»

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица


Лекции

45

3

Семинарни упражнения

15
Практически упражнения

15
Лектори:

Проф. дтн Емилина Симова, кат. “Технология на млякото и млечните продукти”,

тел. 032/603-610

Доц.д-р Катя Вълкова-Йоргова, кат. «Технология на месото и рибата», тел. 032/603-802Анотация: Ключов момент в изграждането и функционирането на системите НАССР в млечната и месната промишленост е идентификацията на биологичните опасности, т.е. оценката и елиминирането на риска от биологичните агенти и съответните инфекциозни заболявания, предавани чрез храната.

Настоящата дисциплина дава познания върху: биологичното състояние на суровините и продуктите от животински произход (млечни и месни) и потенциалните бактериални хранителни заболявания; ефективното използване на биологичния ресурс на стартерните бактерии за повишаване на безопасността на животинските продукти; екобиосистемите в животинските продукти; приложението на нови микробиологични подходи за получаване на биологичнобезопасни и здравословни млечни и месни продукти по веригата: мляко → растеж и метаболизъм на високоспециализирани стартерни лактобактерии и продуциране на широкоспектърни, високоактивни антимикробни субстанции → ферментирал млечен продукт с висока финална концентрация на жизнеспособни лактобактерии + инхибиторни пептиди, т.е. екологичен здравословен продукт с висока биологична стойност; микробиологичните критерии и норми за епидемична безопасност и оценка на хигиената на производството на продукти с животински произход, както и философията и методология на микробиологичния контрол, съгласно международния нормативен документ в областта на микробиологичното нормиране на храните (ЕС 2073/2005).Входни и изходни връзки: Входни връзки - Микробиология на млякото и млечните продукти; Биохимия на млякото; Технология на мляко и млечнокисели продукти; Технология на сиренето; Микробиология на функционалните млечни продукти; Микробиология на месото и рибата; Технология на месото, месните продукти и яйцата, Технология на рибата и рибните продукти; Изходни връзки – Развитие на технологиите в млечната промишленост; Развитие на стартерните култури за млечни продукти; Системи за управление на качеството на храните от животински произход; Системи за управление на безопасността на храните; Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти.

Код: 08-23 Дисциплина: Процеси и апарати в месната и млечната промишленост


Семестър: II, 2 г. ЕCST кредити: 9.0 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководоство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти” и катедра “Технология на месото и рибата”

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

60

4

Практически упражнения

30

2

Лектори:

Доц. д-р Петър Панайотов; кат. “Технология на млякото и млечните продукти”;

тел. 032/603-877;

Доц. д-р Динко Йорданов; кат. “Технология на месото и рибата”; тел. 032/603-000.Анотация: Дисциплината има за цел на база на общотехническите дисциплини, да запознае студентите от ОКС “магистър” с процесите, принципите на действие, устройството, регулирането и основните технологични изчисления на машините, апаратите и съоръженията с общоотраслово предназначение и тези специализирани за отделните клонове на млечната и месната промишленост. В първия модул ще се разгледат процесите и специализираното технологично обзавеждане при млекоснабдяването, обзавеждането за дозиране и разфасоване на пастьоризирано и кисело мляко, специализирано технологично обзавеждане за производството на масло, сирене и др. продукти. Чрез втория модул студентите ще се запознаят с технологично обзавеждане за кланична и термична обработка, с обзавеждане за обработка на риба и птици. Ще се разгледат още месонарезните машини, машините за разбъркване, формоване и пълнене, както и възможностите за приложение на роботиката в месната индустрия. Преподаването се осъществява на базата на използване на средства за визуално представяне на материала. В упражненията студентите се запознават с основните изчисления на технологичното оборудване, с проблемите на синхронизацията на работата на машините и апаратите в отделните технологични линии, с работата, устройството и управлението на отделни линии при реални условия в предприятия на фирми от региона. Преподаването се осъществява на български език.

Съдържание на дисциплината: Основни процеси в млечната и месната индустрия. Автоматични машини и поточни механизирани линии за производство и разфасоване на: пастьоризирано и стерилизирано мляко, кисело мляко. Апарати за приготвяне на чисти култури и зреене на сметана. Обзавеждане и поточни механизирани линии за производство на масло, сирене, концентрирано мляко, сухо мляко и др. Технологично обзавеждане за кланична и термична обработка, с обзавеждане за обработка на риба и птици. Месонарезни машини, машини за разбъркване, формоване и пълнене, както и възможности за приложение на роботиката в месната индустрия.

Входни и изходни връзки: Дисциплината се базира на познанията, които студентите са получили по общотехническите дисциплини. Знанията, които студентите получават по дисциплината дават възможност за по-пълно и задълбочено усвояване на технологиите и необходимото технологично обзавеждане за производство на основните видове млечни и месни продукти.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедийни средства. Практическите занятия се водят в обзаведена за целта лаборатория. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез контролни работи (тестов контрол) и разработване на курсова задача.

Код 09-32 Дисциплина: ”Системи за управление на качеството на храните от животински произход ”

Семестър: ІI ЕCST кредити : 3,0 ОКС “магистър”


Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: ТО


Методично ръководство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти”,

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица


Лекции

30

2

Семинарни упражнения

13

13 х 1

Практически упражнения

2

2 х 1

Лектор:

Доц. д-р Радка Власева, кат. “Технология на млякото и млечните продукти”, тел. 032/603-783, E-mail: r_vlaseva@abv.bgАнотация: Дисциплината “Системи за управление на качеството на храните от животински произход” има за цел да даде на студентите знания относно основните концепции, методи и системи за управление на качеството на храните от животински произход. Разгледани са различните аспекти на качеството и подходите при разработването и внедряването на системите за качество, връзките между различните системи и осигуряването на тотално управление на качеството.

Съдържание на дисциплината: Учебната дисциплина обучава студентите в общите принципи и организация на системите за управлениена качеството – стандарти от серията ISO 9000, възможности за интегриране на стандартите за качество със системите за безопасност, търговските стандарти за качество и безопасност на храните от животински произход.

Входни и изходни връзки: Входни връзки: Биохимия на млякото, Суровинознание в месната и рибната промишленост, Традиционни млечни продукти, Биологична безопасност на продуктите от животински произход. Изходни връзки – Сензорен анализ на продуктите от животинск ипроизход, Системи за управление безопасността на храните, Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти.

Технология на преподаване: Лекционният материал и семинарните занятия се онагледяват с шрайбпроектор, мултимедия и учебни видеофилми. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове.

Код 08-26 Дисциплина Безопасност на продуктите от животински произход по хладилната верига

Семестър II, 2 г. ЕCST кредити 5.0 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Технология на месото и рибата”, тел.032/603-768

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102


Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

2

Практически упражнения

15

1

Лектор:

Доц. д-р Десислав Балев; кат. “Технология на месото и рибата; тел. 032/603-767,

Е-mail: balevs@abv.bg

Анотация:В дисциплината “Безопасност на продуктите от животински произход по хладилната верига” се разглеждат въпроси свързани с изграждането и контрола на хладилната верига, обхващаща предприятията за производство на храни от животински произход, хладилниците за тяхното съхранение, хладилния транспорт и търговските вериги. Студентите се запознават с различните технологични практики за осигуряване безопасността на храните в хладилната верига. Изяснява се влиянието на различните видове хладилна обработка върху трайността и качеството на храните. Акцентира се върху мониторинга и контрола на всички основни параметри на хладилното съхранение на храните с цел гарантиране на тяхната безопасност и качество при преминаването им през отделните звена на хладилната верига.

Входни връзки: Биохимия на млякото. Суровинознание в месната и рибната промишленост. Традиционни млечни продукти Основи на храненето Технология на рибата и рибните продукти

Изходни връзки: Системи за управление на качеството на храните от животински произход Сензорен анализ на продуктите от животински произход Системи за управление на безопасността на храните. Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с аудиовизуална техника (учебни видеофилми), компютърни прожекторни средства, аспектомати, и др. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите от направените през семестъра тестове.)

Код 08-27 Дисциплина Химична БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИте от животински произход

Семестър II ЕCST кредити 3.0 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Технология на месото и рибата”, тел.032/603802

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102


Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

2

Практически упражнения

30

2

Лектор:

Доц. д-р Катя Вълкова-Йоргова; кат. “Технология на месото и рибата”; тел. 032/603-802,

Е-mail: katia_jorgova@yahoo.com

Анотация: В дисциплината “Химична безопасност на продуктите от животински произход” се разглеждат въпроси свързани с основните групи химични и физични замърсители в продуктите от животински произход, както и рисковете за здравето на потребителите, които са породени при различните видове неправилна производствена и хигиенна практика в месната и млечната промишленост.

Ще бъде представена необходимата информация относно различните видове химични и физични рискове, както тяхната етиология, така и необходимите контролни мерки.Входни връзки: Органична химия; Биохимия; Суровинознание в месната и рибната промишленост; Биологична безопасност на продуктите от животински произход; Добавки в продуктите от животински произход; Технология на месото, месните продукти и яйцата; Биохимични и микроструктурни анализи.

Изходни връзки: Системи за управление на безопасността на храните; Системи за управление на качеството на храните от животински произход; Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с аудиовизуална техника (учебни видеофилми), компютърни прожекторни средства, аспектомати, и др. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите от направените през семестъра тестове.)


Код 08-21 Дисциплина основи на храненето

Семестър II, 2 г. ЕCST кредити 6.0 ОКС “магистър

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Технология на месото и рибата”, тел.032/603802

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102


Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

2

Семинарни упражнения

10
Лабораторни упражнения

14
Практически упражнения

6
Лектор:

Доц. д-р Катя Вълкова-Йоргова; кат. “Технология на месото и рибата”; тел. 032/603-802,

Е-mail: katia_jorgova@yahoo.com

Анотация: В дисциплината “Основи на храненето” се разглеждат въпроси свързани с общобиологичните аспекти на храненето, хранителните режими и същността на хранителното поведение. Разглеждат се физиологичните функции на гастроинтестиналния тракт на човека, обяснява механизмите на процесите на храносмилане и резорбция, както на основните хранителни вещества, така и на други жизнено важни субстанции (макро- и микроелементи, витамини и др.) от храната. Специално внимание е отделено на храненето на различни възрастови и професионални групи, рационалното хранене, алиментарното, предпазното професионално и диетично (лечебно) хранене. Ще бъде представена и необходимата информация на отделни видове хранителни продукти по отношение на тяхната хранителна стойност, биологична ценност и функционални свойства.

Входни връзки: Органична химия; Биохимия; Микробиология;


Изходни връзки: Суровинознание в месната и рибната промишленост; Системи за управление на качеството на храните от животински произход; Сензорен анализ на продуктите от животински произход; Системи за управление на безопасността на храните.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с аудиовизуална техника (учебни видеофилми), компютърни прожекторни средства, аспектомати, и др. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмена работа и резултатите от направените през семестъра тестове.)

Код 08-20 Дисциплина Суровинознание в месната и рибната промишленост

Семестър I, 2 г. ЕCST кредити 7.0 ОКС “магистър

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Технология на месото и рибата”, тел.032/603768

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102


Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

2

Практически упражнения

15

1

Лектор:

Проф. д-р Костадин Василев; кат. “Технология на месото и рибата”; тел. 032/603768,

Е-mail: meat_fish_hiffi@yahoo.com

Анотация: В дисциплината “Суровинознание в месната и рибната промишленост” се разглеждат въпроси свързани с основните структурни и физиологични особености на животинската клетка, с определението, класификацията, строежа, общите свойства и анатомично-топографското разположение на тъканите в тялото на кланичните животни и рибата. Също така със строежа на отделните органи и системи, тяхното разположение и функционална връзка. Ще бъде представена и необходимата информация за химичния състав на тъканите и свойствата на основните вещества изграждащи тяхната структура. Студентите ще се запознаят и с вида, състава и свойствата на основните суровини и спомагателни материали използвани при производството на различни видове месни и рибни продукти в месопреработвателната, птицепреработвателната и рибопреработвателната промишленост.

Входни връзки: Биохимия; Основи на храненето; Технология на рибата и рибните продукти.

Изходни връзки: Технология на месото, месните продукти и яйцата; Системи за управление на качеството на храните от животински произход; Сензорен анализ на продуктите от животински произход; Системи за управление на безопасността на храните; Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с аудиовизуална техника (учебни видеофилми), компютърни прожекторни средства, аспектомати, и др. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите от направените през семестъра тестове.)


Код 08-28 Дисциплина „СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕot животински произход

Семестър II ЕCST кредити 4.0 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Технология на месото и рибата”, тел.032/603768

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102


Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

3

Практически упражнения

30

3

Лектор:

Проф. дтн Стефан Драгоев, кат. “Технология на месото и рибата ”, тел. 032/603-798,

Е-mail: logos2000lt@gmail.com

Анотация: Настоящата дисциплина съдържа познания за системите за управление на безопасността на храните и напитките, основаващи се на изискванията на ISO 22000:2005 (БДС ЕN ISO 22000:2006), принципите на системата НАССР и регламентираните в Комисията на Codex Alimentarius принципи за контрол на хигиената на храните по цялата хранителна верига и основаващите се на тези принципи системи за Добри производствени практики (ДПП) и добри хигиенни практики (ДХП). Въз основа на придобитите познания в ОКС „Бакалавър” и от предходящите модули по дисциплините изучавани през първия семестър на настоящия курс, на студентите се предоставя информация за стандартите, световно признатите системи, тяхната структура и приложение при производството на хранителни продукти.

Съдържание на дисциплината: Учебната програма на дисциплината се състои от три раздела. В първия раздел студентите се запознават със световния стандарт за управление на безопасността на храните ISO 22000:2005 (БДС ЕN ISO 22000:2006). Вторият раздел разглежда НАССР като система, нейните принципи и структура и приложението й в предприятиятията. Третият раздел е посветен на структурата и приложението на ДПП и ДХП и регламентираните в Комисията на Codex Alimentarius принципи за контрол на хигиената на храните.

Така се създават условия за разширяване на професионалната подготовка на студентите със задълбочени теоритични познания практически умения свързани с безопасността на храните.Входни връзки: Основи на храненето. Безопасността на продуктите от животински произцход по хладината верига.

Изходни връзки: Системи за управление на качеството на храните от животински произход Сензорен анализ на продуктите от животински произход. Одит на СУКПЖП и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с аудиовизуална техника (презентация чрез мултимедия на Power Point), компютърни прожекторни средства, аспектомати, и др. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове и курсова задача за изработване на НАССР система на хранително предприятие по избор.

Код 08-29 ДисциплинаОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ЖИВОТИНСКИТЕ ПРОДУКТИ

Семестър II ЕCST кредити 3.0 ОКС «магистър»

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Технология на месото и рибата”, тел.032/603768

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102


Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

3

Практически упражнения

15

1,5

Лектор:

Проф. дтн Стефан Драгоев, кат. “Технология на месото и рибата ”, тел. 032/603-798,

Е-mail: logos2000lt@gmail.com

Анотация: Настоящата дисциплина съдържа необходимата информация и познания за провеждане на одит на системи за управление на качество и/или на безопасност на храни, основаващи се на изисква-нията на EN ISO 19011:2002 (БДС EN ISO 19011:2004) "Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда". Дисциплината има за цел изграждането на квалифицирани кадри за провеждането на одити на системи за управление на качество и безопас-ност, в рамките на организации произвеждащи, търгуващи и транспортиращи храни от животински произход. Предложени са познания, които дават представа за потребността на хранителните предприятия и фирми да обосноват необходимостта от извършване на вътрешни или външни одити или да управляват програмите си за одит.

Съдържание на дисциплината: Разгледани са възможните видове одити, като специално внимание е обърнато на определянето на компетентността на членовете на екип от одитори. Обоснована е необходимостта одитът да е ефективен и надежден инструмент в подкрепа на политиката и механизмите на управление, като се предоставя информация, на основа на която една организация може да действа за подобряване на своята резултатност. Проследени са принципите за етично поведение и независимост основана на безпристрастност на одита и обективност на заключенията от одита.

Разгледани са възможностите за провеждане на комбинирани одити и е обърнато специално внимание на компетентността на екипа от одитори.Входни връзки: Биохимия на млякото. Суровинознание в месната и рибната промишленост. Традиционни млечни продукти. Технология на рибата и рибните продукти. Технология на месото, месните продукти и яйцата.

Изходни връзки: Системи за управление на качеството на храните от животински произход, Системи за управление на безопасността на храните и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с аудиовизуална техника (презентация чрез мултимедия на Power Point), компютърни прожекторни средства, аспектомати и пр. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове.

Код 08-25 Дисциплина БИОХИМИЧНИ И МИКРОСТРУКТУРНИ АНАЛИЗИ

Семестър I ЕCST кредити 4.0 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Технология на месото и рибата”, тел.032/603802

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102


Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

2

Практически упражнения

30

2

Лектор:

Доц. д-р Катя Вълкова-Йоргова; кат. «Технология на месото и рибата»”; тел. 032/603802,

Е-mail: katia_jorgova@yahoo.com

Анотация: В дисциплината “Биохимични и микроструктурни анализи” се разглеждат въпроси свързани с биохимичния състав и микроструктурния строеж на суровините и продуктите от животински произход в светлината на съвременните познания в тази област. Ще бъдат разгледани методите на лазерна дифракция и на транс-мисионната и сканираща електронна микроскопия, които са утвърдени като надеждни и ефикасни методи за изучаване структурата и промените на животинските суровини. Тези методи служат и за контрол на състава и качеството на храните от животински произход.

Входни връзки: Биохимия на млякото; Суровинознание в месната и рибната промишленост; Традиционни млечни продукти; Основи на храненето; Технология на месото, месните продукти и яйцата; Технология на рибата и рибните продукти; Функционални млечни и месни продукти.

Изходни връзки: Системи за управление на качеството на храните от животински произход; Сензорен анализ на продуктите от животински произход; Системи за управление на качеството на храните от животински произход; Системи за управление на безопасността на храните; Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с аудиовизуална техника (учебни видеофилми), компютърни прожекторни средства, аспектомати, и др. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите от направените през семестъра тестове.)

Код 02-11 Дисциплина:Инструментални методи за анализ на продукти от животински произход”

Семестър: ІІ, 2 г. ЕCST кредити : 5,0 ОКС “магистър”


Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Аналитична химия”

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица


Лекции

30

2

Практически упражнения

30

2

Лектор:

Доц. д-р Николина Йончева, кат. „Аналитична химия”; тел. 032/603 360,Анотация: Дисциплината Инструментални методи за анализ на продукти от животински произход” е предназначена за ОКС “магистър” на специалността “ КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ”.

Предмет на обучение на дадената дисциплина е да се запознаят студентите със съвременните инструментални методи за анализ и приложението им за контрол на продукти от животински произход.Лекционният курс обхваща две части.В първата се разглеждат теоретичните основи на методите за анализ:

а)оптични:абсорбционна молекулна спектроскопия в ултравиолетовата и видима област;спектроскопия в близката инфрачервена област; атомноабсорбционна спектрометрия;

б)методи на разделяне: газова и високоефективна течна хроматография.

Във втората част се разглежда приложението на тези методи за анализ и контрол на продукти от животински произход с цел тяхната безопасност.

В практическите занятия студентите ще имат възможност да използуват за анализ методите на молекулната спектрофотометрия, газова и течна хроматография, използувани в международните стандарти за анализ на храни ISO, да се запознаят също така с най-новите регламенти на ЕО за допустимите норми за анализираните показатели.Входни връзки: Биохимия на млякото. Суровинознание в месната и рибната промишленост. Традиционни млечни продукти. Основи на храненето. Технология на рибата и рибните продукти. Аналитична химия, хранителна химия, технология на млякото, технология на месото.

Изходни връзки: Системи за управление на качеството на храните от животински произход Сензорен анализ на продуктите от животински произход Системи за управление на безопасността на храните. Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия и DVD прожекции. Оценяването по дисциплината се извършва чрез писмен изпит.

Код 09-30 Дисциплина: ”ТРАДИЦИОННИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Семестър: І , 2 г. ЕCST кредити : 8,0 ОКС “магистър”


Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти”,

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

45

15 х 2

Практически упражнения

45

11 х 2

Лектор:

Проф. д-р Желязко Симов, кат. „Технология на млякото и млечните продукти”, тел.032/603 770, Доц. д-р Маркарит Едгарян, кат. „Технология на млякото и млечните продукти”,

тел. 032/603 876

Анотация: дисциплината „Традиционни млечни продукти има за цел: Запознаване с класическите технологии и новите технологични решения при производство на традиционните за България млечни продукти – Българско кисело мляко, Бяло саламурено сирене и кашкавал. За постигане на целите на обучението са необходими теоретични знания и практически умения придобити по дисциплините «Физикохимия и биохимия», «Микробиология на млякото и млечние продукти», «Процеси и апарати в хранителната промишленост».

Съдържание на дисциплината: учебната програма на дисциплината обхваща въпросите относно технологичните изисквания към млякото, като суровина за производство на традиционни млечни продукти. Технологичните процеси за получаване на различните групи продукти се разглеждат от биохимичен и физикохимичен аспект. Изучават се и методите за окачествяване на суровото мляко, допълнителни суровини и материали и готови продукти.

Входни и изходни връзки: Входни връзкиОрганична химия, Физикохимия, биохимия, Физикохимия на мляко, Микробиология на млякото и млечните продукти. Изходни връзки – Функционални млечни продукти, Безотпадни технологии в млечната индустрия, Безопасност и качество на млечните продукти.

Технология на преподаване: Лекционният материал и семинарните занятия се онагледяват с аудио-визуална техника (учебни видеофилми), компютърни прожекционни средства, аспектомати и други. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове. Оценяването по дисциплината се извършва чрез писмен изпит.

Код 09-33 Дисциплина: ”ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Семестър: І ЕCST кредити : 4,0 ОКС “магистър”


Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти”,

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

15 х 2

Семинарни упражнения

15

15 х 1

Лектор:

Доц. д-р Маркарит Едгарян, кат. „Технология на млякото и млечните продукти”,

тел. 032/603 876

Анотация: дисциплината „Хранително законодателство” има за цел:

1. Запознаване със законовите разпоредби гарантиращи спазването на нормативните изисквания за производство и търговия с храни на млечна основа с оглед защитата на здравето и интересите на потребителите.

2. Прилагане на законодателството на Европейската общност в областта на храните и тяхната безопасност на национално ниво. Необходими условия за постигане на целите:    • задълбочени теоретични и практически знания относно методите за получаване на традиционните млечни продукти;

    • познаване на физикохимичната и биологична същност (състав и свойства) на възможните за включване суровини и материали;

    • определяне на специфичната качествена характеристика на готовия продукт.

Съдържание на дисциплината: учебната програма на дисциплината обхваща въпросите относно технологичните изисквания към млякото, като суровина за производство на млечни продукти. Технологичните процеси за получаване на различните групи продукти се разглеждат от биохимичен и физикохимичен аспект. Изучават се и методите за окачествяване на суровото мляко, допълнителни суровини и материали и готови продукти.

Входни и изходни връзки: Входни връзкиОрганична химия, Физикохимия, биохимия, Физикохимия на мляко, Традиционни млечни продукти. Изходни връзки – Функционални млечни продукти, Безотпадни технологии в млечната индустрия, Безопасност и качество на млечните продукти, Опаковане и етикетиране.

Технология на преподаване: По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове. Оценяването по дисциплината се извършва с текуща оценка.
Код: 06-26 Дисциплина: “ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД”
Семестър: ІІ, 2 г. ЕCST кредити : 5,0 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Инженерна екология”

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица


Лекции

30

2

Практически упражнения

30

2

Лектор:

Доц. д-р Мима Хаджикинова, кат.”Инженерна екология”, тел. 032/603 496,Анотация: Дисциплината “ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД” е предназначена за ОКС “магистър” на специалността “ КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ”.

Изучаваният по дисциплината материал има за цел да запознае студентите с мястото и ролята на добавките при съвременните условия за производство на храни от животински произход. Разглеждат се критериите и показателите за оценка на безопасност, допустимите дневни дози, максимални нива на употреба, в съответствие с нашите и европейските изисквания. Посочва се тяхното влияние върху качеството на готовите изделия, технологичната и физикохимичната им характеристика, механизмът на действие, актуалността и значимостта на проблема в технологичен и здравен аспект. Представят се принципите за класификация на добавките и отделните функционални групи – консерванти, антиоксиданти и техните синергисти, овкусители и ароматизатори, газове за опаковане, оцветители, желиращи агенти и сгъстители, емулгатори и стабилизатори, подсладители и др. Проследява се поведението им в готовите продукти и техния метаболизъм в човешкия организъм.

Упражненията запознават с конкретното приложение на добавките в практиката и специфичните изисквания към тях, в зависимост от произвежданите продукти, с нормите за приложение във всеки конкретен случай, съобразно безопасността на храните, както и с методите за анализ на основните показатели на добавките с най-широко практическо приложение.

Входни връзки: Суровинознание в месната и рибната промишленост. Традиционни млечни продукти. Основи на храненето. Технология на рибата и рибните продукти.

Изходни връзки: Системи за управление на качеството на храните от животински произход Сензорен анализ на продуктите от животински произход Системи за управление на безопасността на храните. Одит на системи за управление на качеството и безопасността на животинските продукти

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия и D прожекции. Оценяването по дисциплината се извършва чрез писмен изпит.

Код 08 – 02 Дисциплина Технология на РИБАТА И РИБНИТЕ ПРОДУКТИ

Семестър I, 2 г ЕCST кредити 6,0 ОКС “бакалавър”


Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Технология на месото и рибата” , тел. 032/681-029

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102
Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица

Лекции

30

2

Практически упражнения

30

2

Лектор:

Проф. дтн Стефан Драгоев, кат. “Технология на месото и рибата ”, тел. 032/603-798,

Е-mail: logos2000lt@gmail.com

Анотация: Настоящата дисциплина “Технология на рибата и рибните продукти” има за цел да запознае студентите с основните технологични свойства на рибните и нерибни морски суровини, усвояват теоретичните основи на процесите охлаждане и замразяване на рибата, на осоляване, мариноване, опушване, сушене и стерилизация на рибата и рибните продукти.

Съдържание на дисциплината: В програмата са включени основните технологични схеми за производството на различни рибни нестерилни рибни продукти, на рибни кулинарни и колбасни изделия, на белтъчни и витаминни препарати, на технически и други продукти от риба.

В лекционния материал са залегнали най-новите и прогресивни схващания на теоретичните основи, като подробно са застъпени:промените в рибните суровини след улова, на различните полуфабрикати при тяхната преработка , процесите на формиране на качествените показатели на готовите продукти и начините на тяхното прилагане.


Входни и изходни връзки: Органична химия; Биохимия; Технология на месодобива. Технология на месните продукти; Технологично обзавеждане в месната и рибната промиленост; Микробиология на месото и рибата; Технологичен проект в месната и рибната промиленост.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с аудиовизуална техника, компютърни прожекторни средства, аспектомати, мултимедии и др. Практическите занятия се водят в предприятия от рибопреработващата промишленост. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове


Коьрта
Контакты

    Главная страница


Катедра “технология на месото и рибата”

Скачать 427.06 Kb.