• Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА ПРИМЕЊЕНИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
 • Наставник: проф. др Добривоје Михаиловић Статус предмета: обавезни
 • Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
 • Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе
 • Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине Назив предмета: РЕЦИКЛАЖА И ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОТПАДА
 • Наставник: проф. др Бранкица Луковић Статус предмета: обавезни
 • Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3
 • Студијски програм : Инжењерство заштите животне средине Назив предмета: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • Наставник: проф. др Зоранка Малешевић Статус предмета: обавезни
 • Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава
 • Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине Назив предмета: ЛОГИСТИКА ОТПАДА
 • Наставник: проф. др Чедо Лаловић Статус предмета: обавезни
 • Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА
 • Наставник: проф. др Драгица Гавриловски Статус предмета: обавезни

 • Скачать 469.68 Kb.


  страница1/4
  Дата26.03.2019
  Размер469.68 Kb.

  Скачать 469.68 Kb.

  Књига предмета: Методологија примењених истраживачких радова


    1   2   3   4

  КЊИГА ПРЕДМЕТА:


  1. Методологија примењених истраживачких радова

  2. Рециклажа и добијање енергије из отпада

  3. Инжењерство заштите животне средине

  4. Логистика отпадом

  5. Управљање отпадом и опасним материјама

  6. Ремедијација контаминираних локација

  7. Енергетска ефикасност

  8. Обновљиви извори енергије

  9. Ризици и акциденти у животној средини

  10. Економска исплативост управљања отпадом

  11. Фармацеутски и медицински отпад

  12. Екотуризам и заштита природе

  13. Теорија одлучивања

  14. Биоразградиви отпад

  15. Одрживо коришћење природних ресурса

  16. Рециклажна уметност

  17. Примењени истраживачки рад  Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине

  Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА ПРИМЕЊЕНИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

  Наставник: проф. др Добривоје Михаиловић

  Статус предмета: обавезни

  Број ЕСПБ: 6

  Услов: нема

  Циљ предмета

  Оспособити студенте да успешно пишу примењене истраживачке радове.
  Исход предмета

  Способност разумевања различитих научних метода коришћених у научној литератури; способност успешног сналажења у стручној литератури; способност успешног писања стручних истраживачких радова у области;  Садржај предмета

  Теоријска настава

  Уводно предавање. Извори методолошких сазнања. Предмети и задаци методологије. Методологија и метод. Природа човековог сазнања. Језик и мишљење. Истраживачки пројекти (научнотехнолошка револуција; задаци истраживања; циљеви истраживања; улога истраживања; врсте истраживања; фазе истраживања; функционалан модел истраживања). Пројектовање истраживања. Реализација истраживања. Методе истраживања. Завршни радови.  Практична настава

  Практична настава прати теоријску наставу кроз решавање практичних примера.  Литература

  1. Михаиловић, Д., Методологија научних истраживања, ФОН, Београд, 2008.

  2. Михаиловић, Д., Методологија научноистраживачких пројеката, Савез психолога Југославије, Београд, 1997.

  3. Шошкић, М. Методологија, Правни факултет, Београд, 1974.

  Број часова активне наставе

  Теоријска настава: 2

  Практична настава: 2

  Методе извођења наставе

  Предавања, вежбе, тренинзи, семинарски радови, пројектни радови, анализа реализованих истраживачких пројеката...  Оцена знања (максимални број поена 100)

  Предиспитне обавезе

  поена


  Завршни испит

  поена

  активност у току предавања

  10

  писмени испит
  практична настава
  усмени испт

  30

  тест

  20

  ..........
  семинар-и

  15  истраживачки рад

  25

  Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине

  Назив предмета: РЕЦИКЛАЖА И ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОТПАДА

  Наставник: проф. др Бранкица Луковић

  Статус предмета: обавезни

  Број ЕСПБ: 8

  Услов: нема

  Циљ предмета

  Циљ предмета је упознавање студената са значајем рециклаже, факторима који утичу на рециклажу у области заштите животне средине, начинима добијања енергије из отпада.  Исход предмета

  Студенти се оспособљавају да разумеју основне проблеме везане за рециклажу и добијању енергије из отпада.  Садржај предмета

  Теоријска настава

  Увод у предмет, рециклажа, изазови данашњице, обновљиви и необновљиви природни ресурси, врсте отпада, чврсто обновљиво гориво (SRF) које се добија прерадом комуналног и индустријског отпада, производња електричне и топлотне енергије из отпада и биомасе, увођење косагоревања отпада са угљем, радиоактивни отпад  Практична настава

  Стручне посете центрима за рециклажу  Литература

  1)Михајлов, А., Вујић, Г., Убавин, Д. Одрживо коришћење природних ресурса, Скрипта интерно издање ФТН, 2007

  2)Тошић М, Филиповић Д: Програм остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у АП Војводини

  од 2007 до 2012. обновљиви извори енергије, Нови Сад, април 2007.

  3)ЗаваргоЗ, Попов С, Синиша Д, Размовски Радмила, Додић Јелена: студија "Могућност развоја производње и примене биоетанола у АПВ. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Нови Сад, 2010.

  4)Бабовић, М., Геологија и заштита животне средине, прилог познавању екогеологије, научна књига, рударско-геолошки факултет, 161, 1992.

  5)проф др Бранкица Луковић: „Рециклажа металних материјала и електронског отпада-скрипта“, Висока технолошка школа струковних студија– Аранђеловац, 2014. године


  Број часова активне наставе

  Теоријска настава: 3

  Практична настава: 3

  Методе извођења наставе

  Предавања, презентације, разматрање различитих студија случаја и дискусије.  Оцена знања (максимални број поена 100)

  Предиспитне обавезе

  поена


  Завршни испит

  поена

  активност у току предавања

  5

  писмени испит
  практична настава

  15

  усмени испт

  30

  колоквијум-и

  40

  ..........
  семинар-и

  10

  Студијски програм : Инжењерство заштите животне средине

  Назив предмета: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  Наставник: проф. др Зоранка Малешевић

  Статус предмета: обавезни

  Број ЕСПБ: 8

  Услов: нема

  Циљ предмета

  Стицање знања о примениинжењерских знања у области заштите животне средине у припреми и пречишћавању отпадних вода, кроз анализу напредних техника у пречишћавању гасова, безбедносних аспектима и третману отпадног муља.  Исход предмета

  Едуковани студенти који кроз директну примену концепта чистије производње, а у циљу примене најсавременијих операција, процеса и доступних технологија приступају заштити животне средине.  Садржај предмета

  Теоријска настава

  Савремене операције и процеси у области заштите животне средине; методе процене ризика и спречавања утицаја опасних материја на животну средину; методе безбедносних поступака и заштите технолошких постројења и објеката за припрему воде, прераде и минимизације количине отпадних вода и третмана муља, кроз примену концепта чистије производње.  Практична настава

  Практична настава прати теоријску наставу кроз решавање практичних примера. Посете институцијама надлежним за заштиту животне средине.  Литература

  1. Група аутора, Основи биопроцесног инжењерства, Технолошки факултет Лесковац, 2008.

  2. Davis, M.L., Cornwell, Introduction to Enviromental Engineering, McGraw-Hill, Boston, 2008.

  Број часова активне наставе

  Теоријска настава: 3

  Практична настава: 3

  Методе извођења наставе

  Предавања, семинарски рад, тест, вежбе  Оцена знања (максимални број поена 100)

  Предиспитне обавезе

  поена


  Завршни испит

  поена

  активност у току предавања
  писмени испит
  практична настава

  10

  усмени испт

  50

  тест

  20

  ..........
  семинар-и

  20

  Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине

  Назив предмета: ЛОГИСТИКА ОТПАДА

  Наставник: проф. др Чедо Лаловић

  Статус предмета: обавезни

  Број ЕСПБ: 7

  Услов: нема

  Циљ предмета

  Упознавање са са појмом логистике отпадних материјала као саставним делом система управљања отпадом, упознавање са процесом сакупљања, транспорта и манипулације отпада, упознавање са елементима сиситема за сакупљање, транспорт и манипулацију отпада.  Исход предмета

  Студент је способан да:  • анализира конкретне логистичке процесе у систему управљања отпадом,

  • решава практичне проблеме у сакупљању и транспорту различитих врста отпада,

  • анализира техничке карактеристике и транспортне капацитете средстава за манипулацију, сакупљање и транспорт отпада,

  управља процесом сакупљања, транспорта и манипулације отпада.

  Садржај предмета

  Теоријска настава

  Повратна логистика отпадних материјала. Логистика комуналног отпада. Логистика отпадног папира. Логистика отпадне пластике. Логистика отпадног стакла. Логистика отпадних возила. Логистика грађевинског отпада. Логистика електронског и електричног отпада. Логистика опасног отпада. Средства за манипулисање отпадом. Средства за сакупљање и траснпорт отпада.  Практична настава

  Примена теоријског знања на решавању конкретних логистичких проблема.  Литература

  1. Б. Цветановић, Логистика отпада - скрипта, ВТШ Ниш, 2017.

  2. Д.Јовановић, Љ.Петровић, Д.Вујановић, Логистика отпадних материјала, Београдска политехника, Београд, 2012.

  1. Ходолич и др.,Рециклажа и рециклажне технологије, Факултет техничких наука Нови Сад, 2011.

  Број часова активне наставе

  Теоријска настава: 2

  Практична настава: 2

  Методе извођења наставе

  Вербални – предавање, разговор, дискусија; Илустративни (аудио-визуелне вежбе) и консултације  Оцена знања (максимални број поена 100)

  Предиспитне обавезе

  поена


  Завршни испит

  поена

  активност у току предавања

  10

  писмени испит

  30

  практична настава

  10

  усмени испт
  колоквијум-и

  40

  ..........
  семинар-и

  10

  Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине

  Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

  Наставник: проф. др Драгица Гавриловски

  Статус предмета: обавезни

  Број ЕСПБ: 7

  Услов: нема

  Циљ предмета

  Упознавање са карактеристикама отпада и савременим методама управљања чврстим и опасним отпадом и оспособљавање за избор најповољнијег поступка или технологије за управљање отпадом у одређеној области.  Исход предмета

  Исход предмета је стицање знања и вештине за примену системског приступа управљању отпадом на локалном и регионалном нивоу, избор метода третмана отпада и оптимизацију система управљања отпадом у функцији квалитета животне средине.  Садржај предмета

  Теоријска настава

  Појмови и термини који се односе на отпад. Карактеризација и категоризација отпада. Настајање отпада. Количина и састав отпада. Сакупљање, транспорт и трансфер отпада. Третман отпада. Преглед и класификација метода третмана отпада. Рециклажа – коришћење матери-јала из отпада. Компостирање – производња и коришђење компоста у циљу максималног искоришћења органске компоненте отпада. Спаљивање – енергетско искоришћење отпада. Депоновање – неопходност у систему управљања отпадом. Избор најповољније методе третмана отпада. Утицај појединих метода третмана отпада на животну средину. Базелска конвенција, Дефиниције опасног отпада и настајање опасног отпада,Третман опасног отпада, Методе за третман опасног отпада, Одлагање опасног отпада, Избор локације за депонију опасног отпада, Означавање опасног отпада, Узорковање опасног отпада, Особине опасног отпада, Деконтаминација  Практична настава

  Обилазак депонија  Литература

  1. Д. Шкобаљ: Менаџмент отпада, Факултет за примењену екологију-Футура, Београд, 2010.

  2. Ш.Ђармати: Менаџмент отпада, Факултет за примењену екологију–Футура, Београд, 2008

  3. М. Ристић, М. Вуковић: Управљање чврстим отпадом, Технологије прераде и одлагања, Технички факултет у Бору, Бор, 2006

  4. Стевановић Г.: Опасан отпад у домаћинствима, Галеб, Ниш, 2009.

  Број часова активне наставе

  Теоријска настава: 3

  Практична настава: 3

  Методе извођења наставе

  Вербални – предавање, разговор, дискусија; Илустративни (аудио-визуелне вежбе) и консултације  Оцена знања (максимални број поена 100)

  Предиспитне обавезе

  поена


  Завршни испит

  поена

  активност у току предавања

  5

  писмени испит
  практична настава

  10

  усмени испт

  30

  колоквијум-и

  15

  ..........
  семинар-и

  20  стручни рад

  20


    1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Књига предмета: Методологија примењених истраживачких радова

  Скачать 469.68 Kb.