Скачать 117.43 Kb.


Дата03.01.2019
Размер117.43 Kb.

Скачать 117.43 Kb.

Кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму повітря називається 1. Кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму повітря називається:

а) абсолютною вологістю повітря;

б) відносною вологістю повітря;

в) дефіцитом вологості повітря.


 1. Кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму повітря називається:

а) абсолютною вологістю повітря;

б) відносною вологістю повітря;

в) дефіцитом вологості повітря.


 1. Виберіть вірне ствердження:

а) чим вужчий річковий басейн, тим коротший шлях стікання води від вододілу до русла, менші втрати стоку на інфільтрацію й випаровування і тим більша величина стоку;

б) у горах із збільшенням висоти місцевості підвищується температура повітря, зменшується кількість опадів і збільшується випаровування; а тому зменшується річне значення стоку;

в) чим більший період часу , за який розглядається стік, і чим більша площа водозбору, тим більшим буде вплив підстилаючої поверхні на стік річок.


 1. Нижня складова гідрографічної мережі без постійного водотоку; схили асиметричні, а русло тимчасового водотоку звивисте, утворюється при площі водозбору 10-15 км2:

а) суходіл;

б) лощина;

в) улоговина.


 1. Терасу, яка розташована в межах дна долини і заливається річковими водами під час повені або паводків називають:

а) заплавою;

б) дельтою;

в) схилом.


 1. Такий поздовжній профіль річки утворюється при наявності ряду добре виражених проміжних базисів ерозії важкорозмивних гірських порід або улоговин проточних озер і водосховищ:

а) скидовий, або опуклий;

б) плавно ввігнутий, або профіль рівноваги;

в) сходовий.


 1. Розподіл швидкостей за шириною річки характеризується:

а) плавним зменшенням від берегів до середини,

б) незмінністю,

в) плавним зменшенням від берегів до середини.


 1. Шорсткість русла залежить від :

а) температури води у водотоці;

б) глибини водотоку;

в) протяжності водотоку.


 1. Верхові струмені, опускаючись на фарватер до дна:

а) поглиблюють русло і зносять в бік вимитий грунт;

б) поступово відхиляються від напряму збійного по фарватеру до майже нормального напрямку до берегів
 1. Перенесення теплоти від поверхні розподілу води з атмосфери і грунтів руслового ложа в товщу водної маси відбувається за рахунок:

а) конвективного переносу;

б) турбулентного перемішування;

в) інфільтрації.


 1. За рахунок турбулентного руху води відбувається безперервне перемішування водних мас і температура по живому перерізу річки:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) вирівнюється.


 1. Нижня складова гідрографічної мережі без постійного водотоку; схили асиметричні, а русло тимчасового водотоку звивисте –

а) улоговина;

б) лощина;

в) суходіл.
13. Вирішальним фактором, що визначає водний режим водотоку, здебільшого є:

а) рослинний покрив;

б) рельєф;

в) кліматичні умови.


14. Якщо в утворенні долини головна роль належала проточній воді, то долину називають:

а) вулканічною;

б) ерозійною;

в) льодовиковою.


15. Заплавне русло –

а) частина долини річки, яка покривається річковою водою періодично (під час інтенсивного надходження води);

б) частина русла, в якій здійснюється стік в період меженних (низьких) вод;

в) русла, які розгалужені на рукава.


16. Зворотні течії в річках виникають :

а) при вітрах, які дмуть з моря вбік річки;

б) при нерівномірному (хвилястому) рельєфі;

в) за рахунок різкої зміни температури моря та річки.


17. Які з перерахованих термінів не являються синонімом східних струменів в річках:

а) верхові;

б) збійні;

в) віялоподібні.


18. При замерзанні річки спочатку з´являється:

а) сніжура;

б) сало;

в) шуга.


19. Кількість твердих речовин в грамах на 1 м3, це:

а) каламутність;

б) мінералізація води;

в) сума іонів.


20. У гідрохімічному режимі річок спостерігається певна закономірність:

а) з півночі на південь збільшується мінералізація води, змінюється клас від гідро карбонатного до сульфатного, збільшується жорсткість води та зменшується вміст органічних речовин;

б) річки посушливих районів України відзначаються зниженою в межень мінералізацією;

в) в районах збиткового зволоження, де опадів більше і випаровування мале, річки мають значно більшу мінералізацію води.1. Відмітка нуля графіка вибирається з таким розрахунком, щоб площина нуля графіка знаходилась:

а) на 0,5 м нижче найнижчого рівня;

б) на 0,5 м вище найнижчого рівня;

в) на 0,5 м нижче найвищого рівня.


2. Гідрологічні пости розміщують:

а) біля гідротехнічних споруд;

б) в зоні дії притоків;

в) поза зоною підпору від притоків.


3. Зазвичай промірні роботи проводять:

а) при низьких (меженних) рівнях;

б) при повенях;

в) як при повенях так і при меженних рівнях.


4. Швидкість в даній точці потоку в даний момент часу:

а) миттєва швидкість;

б) місцева швидкість;

в) осереднена швидкість.


5. Довжина лінії дна річки по профілю, яка проходить між урізами води є:

а) площею водного перерізу;

б) змоченим периметром;

в) гідравлічним радіусом.


6. Уяву пророзподіл швидкостей поживому перерізу дають лінії рівних швидкостей - _________:

а) ізогієти;

б) ізогіпси;

в) ізотахи.7. Основним приладом для вимірювання швидкостей течії води, який побудований за методом, що грунтується на реєстрації кількості обертів лопатевого гвинта є:

а) гідрометрична вертушка;

б) гідрометричний поплавок;

в) гідрометричний ехолот.


8. Виберіть вірне ствердження:

а) витрати води в річці і її рівень не пов́язані між собою;

б) між витратами води в річці і її рівнем існує певна гідравлічна залежність;

9. Продовження кривої витрат вверх і вниз за межі виміряних витарат води називають:

а) екстраполяцією кривої витрат;

б) інтерполяцією кривої витрат;

в) гіперболяцією кривої витрат.


10. Наноси складаються з:

а) тільки з мінеральних частинок різної крупності;

б) тільки з частинок органічного походження;

в) мінеральних частинок, але до складу можуть також входити органічні частинки.


11. З більших частинок складаються:

а) донні наноси;

б) завислі наноси;

в) вони не відрізняються розмірами.


12. Пости призначені для обліку води, що надходить у старші канали (магістральний і розподільники старшого порядку); їх встановлюють у голові каналів:

а) опорні пости;

б) головні пости;

в) балансові пости.


13. При відсутності спостережень рекомендуються такі методи розрахунку гідрологічних характеристик:

а) посередні (непрямі) методи, тобто за формулами або картами, що ґрунтуються на сукупності узагальнених даних спостережень мережі гідрологічних станцій і постів даного району або обширнішої території;

б) приведення даних спостережень до багаторічного періоду по річках-аналогах, по яких є дані тривалих спостережень;

в) за даними гідрометричних спостережень.


14. Річка може вважатися річкою-аналогом при таких умовах:

а) достатньо нетривалий період спостереження на річці-аналогу;

б) площі водозаборів не повинні відрізнятись менше як у 10 разів;

в) схожість кліматичних умов.


15. Який з перерахованих серій не відноситься до довідників по ресурсам поверхневих вод СРСР:

а) «Гидрологическая изученность»;

б) «Основные гидрологические характеристики»;

в) «Ресурсы подземных вод СССР».


16. Відношення шару стоку до шару опадів за розглянутий період:

а) коефіцієнт стоку;

б) модульний коефіцієнт;

в) середнє багаторічне значення.


17. Яка ордината кривої розподілу відповідає середньому арифметичному значенню ряду:

а) центральна;

б) медіанна;

в) модальна.


18. Середнє значення норми стоку за багаторічний період, який включає кілька повних парних циклів коливань водності при незмінних фізико-географічних умовах і однаковому рівні господарської діяльності є:

а) модулем стоку;

б) нормою стоку;

в) коефіцієнтом стоку.


19. Приведення до багаторічного періоду здійснюють застосуванням парної та множинної регресії, дотримуючись однієї з умов:

а) кількість років суміжних спостережень повинна бути не більш як 10;

б) коефіцієнт кореляції між величинами гідрологічних характеристик досліджуваної річки та річки-аналога повинен бути не менш як 0,7;

в) відношення коефіцієнта регресії до середньої квадратичної його похипки повинно бути ≤ 2.


20. Лінії часу добігання води з водозабору до замикаючого створу річки називають:

а) ізохронами;

б) мезохронами;

в) ізоглосами.


21. Передпосівним стоком вважається стік:

а) який настає за місяць до посівного стоку;

б) який настає після посівного стоку;

в) який настає на 7-10 днів раніше від посівного.


22. До водоспоживачів відноситься:

а) теплоенергетика;

б) гідроенергетика;

в) рибне господарство.


23. Перерозподіл стоку із багатоводних сезонів у маловодні:

а) добове регулювання стоку;

б) сезонне регулювання стоку;

в) багаторічне регулювання стоку.


24. Імовірність перевищення певного значення гідрологічної характеристикинад усіма можливими її значеннями називається:

а) повторюваністю;

б) кратністю;

в) забезпеченістю.


25. Найбільшою економічною ефективністю характеризуються:

а) рівнинні водосховища;

б) озерні водосховища;

в) гірські водосховища.


26. Горизонт води у водосховищі, до якого спрацьовується водосховище в процесі нормальної його експлуатації:

а) високий горизонт води;

б) низький горизонт води;

в) катастрофічний підпірний горизонт.


27. Методика розрахунків багаторічного регулювання залежить від рядів спостережень за річковим стоком. Короткі рядів спостереження за стоком складають:

а) понад 30 років;

б) 10-20 років;

в) менше 10 років.


28. Методи розрахунку і прогнозування гідрологічного режиму, які забезпечують запити практики водогосподарського та гідротехнічного будівництва розглядає:

а) інженерна гідрологія;

б) загальна гідрологія;

в) гідрометрія.


29. Кількість води, яка необхідна для зрошення 1 га посівів за весь вегетаційний період є:

а) транспіраційною нормою;

б) поливною нормою;

в) зрошувальною нормою.


30. При створенні яких водосховищ звичайно затоплюється русло, заплпва і гирла приток:

а) рівнинних;

б) пердгірних;

в) гірські.
1. Улоговини яких озер утворюються внаслідок видування вітром піску або мулу (поширені в дюнах та барханах):

а) карові озера;

б) дифляційні озера;

в) моренні озера.2. Яка фаза розвитку озер характеризується утворенням берегової обмілини, появою дельт у місцях впадання річок, розвитком водяної рослинності:

а) юності;

б) зрілості;

в) старості.


3. Вікові коливання рівнів води в озерах –

а) викликаються зміною співвідношення прибуткової та витратної частин водного балансу протягом року, тобто в зв’язку із змінами сезонів;

б) спричинені циклічними змінами гідрометеорологічних процесів, а також можуть бути зумовлені дією геологічних факторів;

в) являються наслідком хвилювання, згонів, нагонів та сейшів.


4. В разі перекриття долини або річки обвалом, льодовиком або річковими наносами утворюються :

а) гребельні озера;

б) улоговинні озера;

в) мішані озера.


5. Течії та хвилювання, викликані дією вітру і нерівномірним прогріванням та охолодженням води в озері проявляються у вигляді:

а) постійних рухів водних мас;

б) тимчасових рухів водних мас;

в) відсутності рухів водних мас.


6. Гомотермія -

а) сталість температури по всій глибині озера;

б) збільшення температури з глибиною;

в) зменшення температури з глибиною.


7. В міру відкладання торфу за рахунок мохів-сфагнумів утворюється опукла поверхня ( горб) і болото називається:

а) євтрофним;

б) мезотрофним;

в) оліготрофним.


8. Болота майже включно низинного типу в річкових долинах та озерних улоговинах зосередженні в зоні:

а) лісостепу;

б) степів, пустель та напівпустель;

в) тайги.


9. Оберіть вірну відповідь:

а) при температурі від 0 до 4°С у товщі озера виникає обернена температурна стратифікація, тобто з глибиною температура зменшується до 0°С ;

б) с при температурі від 0 до 4°С у товщі озера виникає пряма температурна стратифікація, тобто з глибиною температура зменшується до 0°С ;

в) восени при поступовому охолодженні пряма термічна стратифікація переходить у обернену, а навесні спостерігається перехід від оберненої до прямої стратифікації .


10. Найбільшу кількість води, яка утримується в порах торфу при наявності вільного стоку називається:

а) повною вологоємністю;

б) питомою вологоємністю;

в) стоковою вологоємністю.


11. Теплопровідність торфу принасиченні його водою:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.


12. Сильно перезволожені ділянки болотних масивів, які характеризуються дуже зволоженими торфяними покладами, високим стоянням рівня води в них і неміцною дерниною називають:

а) трясинами;

б) драговинами;

в) мочажинами.


13. Від нерівномірного нагрівання й охолодження води в озері виникають конвекційні потоки, які забезпечують:

а) вертикальне перемішування води;

б) горизонтальне перемішування води;

в) диагональне перемішування води.


14. Різкі коливання рівнів у штучних озерах сприяють:

а) заростанню водоймища;

б) руйнуванню берегів і переформуванню берегової лінії;

в) підвищенню температури верхніх шарів водоймища.15. Сезонні коливання рівнів води в озері викликаються:

а) зміною співвідношення прибутклвлї та витратної чатини водного балансу;

б) впливом вітру;

в) впливом температури повітря.


16. Болота майже виключно низинного типу в річкових долинах та озерних улоговинах зосередженні в зоні:

а) лісостепу;

б) степів, пустель та напівпустель;

в) тайги.


17. Найбільша заболоченість у зоні:

а) тундри;

б) тайги;

в) змішаних лісів.


18. У тундрі заболочування виникає за рахунок:

а) надмірного випаровування;

б) глибокого залягання шару багаторічної мерзлоти;

в) молого випаровування та неглибокого залягання шару багаторічної мерзлоти .


19. Тут спочатку починають рости злаки, які утворюють щільну дернину, акамулюючи вологу, потім - мох , і утворюється мохове болото. Аналогічно утворююються болота на місці:

а) лісових пожеж;

б) шахтних виробок;

в) криниць.


20. На мінеральних грунтах болота утворюються:

а) при рівнинному рельєфі та наявності неглибокого залягання глиняного прошарку;б) при гірському рельєфі та наявності неглибокого залягання глиняного прошарку;

в) при рівнинному рельєфі та наявності неглибокого залягання піщаного прошарку.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму повітря називається

Скачать 117.43 Kb.