• Уважаеми Дами и Господа
 • /кратко описание на процедурата по приемане и предаване, какви приемно –предавателни документи ще се използват, начин на съставяне/.
 • /в какъв срок опишете/.
 • кратко описание на активите и процеса за химио - термо дезинфекция на
 • ДАТА: _____________2014 г.

 • Скачать 29.63 Kb.


  Дата30.01.2018
  Размер29.63 Kb.

  Скачать 29.63 Kb.

  Към т. 11 от офертата  Приложение № 6 /към т.11 от офертата/

  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
  „ изпиране и гладене на болнично бельо собственост на Изпълнителя и изпиране и гладене на одеала и работно облекло собственост на Възложителя за стационара на ДПБ "Св.Иван Рилски "”

  Уважаеми Дами и Господа,

  С настоящото техническо предложение заявяваме, че при изпълнението на настоящата обществена поръчка ще спазваме всички нормативни изисквания за осъществяване на възлаганите доставки , в това число ще спазваме и изискванията на Възложителя при възлагането на поръчката, а именно:

  Декларираме, че ще спазваме следния технологичен процес

  1. Бельото ще постъпва в пералнята на Изпълнителя през отделен самостоятелен вход, сортирано предварително от Възложителя в отделни торби /чували/ .Бельото на всяко отделение ще бъде изпирано отделно от това на останалите по една от посочените по-долу специфични програми. /кратко описание на процедурата по приемане и предаване, какви приемно –предавателни документи ще се използват, начин на съставяне/. Не се счита за прието и доставено до обекта пране, за което не е съставена Приемателно – предавателна разписка и подписана от упълномощени представители на двете страни, в който следва да се констатират дефекти, липси, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнението на извършените услуги, в случай че се открият такива.

  Същинското пране ще се извършва с подходящ перилен препарат за третиране на болнично бельо. Ще си извършва третиране с препарат за различни петна - кръв, лекарства и дезинфекция с избистрен разтвор на хлорна вар , таблетки сюрхлор или други подходящи дезинфектанти.

  пране на силно замърсено бяло бельо .

  1. плакнене - 5 min.

  2. предпране - 10 min при 40 градуса С с прах за пране.

  3. основно пране - 20 min при 90 градуса С с прах за пране и дезинфектант.

  4. плакнене - 5 min.

  5. плакнене с омекотител- 5 min.

  6. междинна центрофуга - 5 min.

  7. плакнене - 5 min.

  8. центрофугиране - 10 min.

  продължителност - 65 min.

  2. Изпълнителят ще предостави за ползване на Възложителя необходимия брой единици болнично бельо /180 комплекта/ без допълнително заплащане за срока на договора. При необходимост износените и повредени единици ще се закърпват или заменят с нови по искане на Възложителя, без допълнително заплащане. .ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за отстрани за своя сметка и на свой риск всички констатирани несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнение на възложените услуги /в какъв срок? опишете/.

  3. Прането се получва 2 /два/пъти седмично, като в същия момент се предава новото пране.Услугата ще отговаря на изискванията за дезинфекция на бельо и работно чрез химиотермодезинфекция в перални машини с комбинирано въздействие на топлина от 50 до 90 градуса по Целзий и дезинфекционен препарат . Използваните препарати ще притежават широкоспектърно действие и могат да инактивират от ограничени замърсители.

  4. Предложение за изпълнение на поръчката - списък на помещенията оборудването и транспортните средства , капацитет за изпълнение на технологичния процес за химио - термо дезинфекция на прането./ кратко описание на активите и процеса за химио - термо дезинфекция на прането /

  5. Срокът за валидност на това предложение е 60 (шестдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертата.

  6. Срокът на  договора е 12 /дванадесет / месеца.

  7. Плащането ще се извършва по банков път, с платежно нареждане, в срок до .............................. дни от доставката и издаване на фактура. (изискването на /Възложителя предлага срок не по- кратък от 30 календарни дни и не по дълъг от 60 календарни дни).

  ДАТА: _____________2014 г. ___________________________________________

  (име и фамилия)

  ____________________________________________________________

  (длъжност на представляващия кандидата)  ______________________________________________________
  ( наименование на фирмата )

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Към т. 11 от офертата

  Скачать 29.63 Kb.