• ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Св.Св. Кирил и Методи й ” с. Бежаново
 • ІІІ. ЕТИЧНИ НОРМИ И ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
 • ІV. ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ В УЧИЛИЩЕ И ИЗВЪН НЕГО
 • V. ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ КОЛЕГИТЕ
 • VІ. ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ
 • VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ
 • VІІІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
 • ІХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
 • Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
 • ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ
 • ХІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • ХІV. СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
 • ХV. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

 • Скачать 181.71 Kb.


  Дата23.12.2017
  Размер181.71 Kb.
  ТипКодекс

  Скачать 181.71 Kb.

  Кодекс за поведение на учителите и служителите в основно училище „ Св. Св. Кирил и Методи й

  1. УТВЪРЖДАВАМ:.......................

  2. ДИРЕКТОР: /В. Манолов/

  ЕТИЧЕН КОДЕКС

  1. за  2. поведение на учителите и служителите в  3. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

  4. Св.Св. Кирил и Методий

  5. с. Бежаново  І. ОБХВАТ НА КОДЕКСА

  Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение.


  ІІ. ЦЕЛИ НА КОДЕКСА

  Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на учителите и служителите в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Бежаново, община Луковит, област Ловеч и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището.

  Чл. 2. (1) Дейността на всички работещи в училището се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

  (2) Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавна та политика в сферата на образованието .

  (3) Служителите в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в политиката и персонала на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Бежаново.

  (4) Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на учениците и техните семейства.

  (5) Служителите следват поведение, което не накърнява престижа на училището, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

  (6) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.


  ІІІ. ЕТИЧНИ НОРМИ И ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

  Чл. 3. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот учителите и служителите следват поведение, което не уронва престижа на учебното заведение.

  (2) Учителите и служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

  (3) Учителите и служителите се стремят да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им полагат усилия да ги преустановят, запазвайки спокойствие и контрол над поведението си.

  (4) Учителите и служителите спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното положение и на институцията, която представлява.

  Чл. 4. Учителите и служителите не може да участват в скандални прояви, които биха могли да накърнят престижа на училището.

  Чл. 5. Учителите и служителите поставят пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

  Чл. 6. (1) Учителите и служителите противодействат на корупционни прояви и на други неправомерни действия в училището, а именно те:

  (2) - не допускат да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения, на техните решения или да нарушат професионалния им подход по определени въпроси.

  (3) - не може да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

  Чл.7. Учителите и служителите не може да упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими с техните задължения и отговорности, както и да получават доходи от такива дейности.

  Чл.8. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, учителите и служителите следва да подадат молба за прекратяване на трудовите им правоотношения .


  ІV. ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ В УЧИЛИЩЕ И ИЗВЪН НЕГО

  Чл. 9. Предоставяне на висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.

  Чл. 10. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

  Чл. 11. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

  Чл. 12. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

  Чл. 13. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

  Чл. 14. Да работим в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които го нарушават..

  Чл. 15. (1) Служителите подпомагат органите на държавната и местна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на техните правомощия.

  (2) Когато прави предложения пред органите на държавната и местна власт, учителите и служителите предоставят цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретното решение.

  (3) Отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост пренасочват въпросите към други служители, притежаващи съответната компетентност.

  Чл. 16 Учителите и служителите предоставят исканата информация от органите на държавна и местна власт бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено друго в нормативен акт, засягащ поверителна информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на училището

  Чл. 17 Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.  V. ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ КОЛЕГИТЕ

  Чл.18  (1). В своите колегиални взаимоотношения учителите, служителите и работниците се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост.

  (2). Учителят, служителят или работникът нямат право да уронват доброто име или да поставят под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни изявления или действия.

  (3). Недопустимо е отправянето на обиди между учители, служители и работници, както и дискриминационни прояви в отношенията помежду им.

  Чл.19. Учителят, служителят или работникът е длъжен да помага на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

  Чл.20. При възникване на спорове между колеги, същите следва да се решават в рамките на добрия тон като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица.

  Чл.21. В отношенията си с колегите, всеки един учител, служител или работник е длъжен да проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на личността.

  Чл.22. Със своето лично поведение и чувство за отговорност учителят, служителят и работникът трябва да дава пример на останалите си колеги, а ръководството и директорът на своите подчинени.

  Чл.23. Учителят, служителят или работникът се отнасят с учениците, техните родители и гражданите с нужното уважение, като не накърняват достойнството им, не създават конфликти, не нарушават правата им и не ги дискриминират.
  VІ. ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ
  Чл.24 (1) Работещите в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Бежаново, изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи, а именно:

  (2) Детството е изключително важен период от живота на човека.

  (3) Семейството е най- естествената среда за развитието на детето.

  (4) Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

  (5) На всяко дете е гарантирано правото на : свобода на изразяване на мнение;свобода на мисълта, съвестта и религията; формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно;

  Чл. 25. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

  Чл. 26. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

  Чл. 27. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

  Чл. 28. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

  Чл. 29. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

  Чл. 30. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

  Чл. 31. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

  Чл. 32. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

  Чл. 33. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

  Чл. 34. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

  Чл. 35. Да работим в най-добрия интерес на детето.

  Чл. 36. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

  Чл. 37. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

  Чл. 38. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

  Чл. 39. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

  Чл. 40. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

  Чл. 41. Когато разберем за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

  Чл.42 Да опазваме личната информация за възпитаниците си и техните семейства и да я ползваме само и единствено в техен интерес и във връзка и по повод на изпълнение на моралните си и служебните си ангажименти
  VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ
  Чл. 43. (1) Учителите и служителите са длъжни да спазват служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.

  (2) Учителите и служителите не са длъжени да изпълняват нареждане, което засяга техните права, правата на техните съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай те са длъжени незабавно да уведомят органа, от когото са получили нареждането.

  Чл. 44. Учителите и служителите не трябва да изразяват лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на училището.

  Чл.45. Учителите и служителите не трябва да искат, приемат или разпределят подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните им задължения, преценката или функциите им, или да бъдат възнаграждение за това.

  Чл.46 Учителите и служителите не трябва да позволяват да бъдат поставяни или да изглежда поставени в положение на зависимост от когото и да било,те също не трябва да вършат работата си по начин, допускащ влияние от друг.

  Чл.47. (1) Учителите и служителите опазват повереното им имущество с грижата на добър стопанин и не допускат използването му за лични цели.

  (2) Те информират своевременно непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.
  Чл.48. Учителите и служителите в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигурят компетентно, ефективно, ефикасно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са им поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.

  Чл.49. Учителите и служителите трябва да извършват необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която са отговорни или им е известна, да използват данните и документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при спазване правилата за защита на информацията.

  Чл. 50. Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

  Чл. 51. Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, училищната общност или който и да е служител в системата.


  VІІІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
  Чл.52. Конфликт на интереси възниква, когато учителя или служителят има личен интерес, който му влияе до толкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения и/или изпълнение на служебните задължения.

  (1). Учителят или служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.

  (2) Служителят може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира своята дейност пред директора.Учителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.

  (3) Учителят или служителят не трябва да допуска възможност друг учител или служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

  (4) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само с нарежданията на ръководителя му, учителят или служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

  ІХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
  Чл.52. Училищната общност е като семейство, в което всички членове се отнасят помежду си с уважение.

  Чл.53. Личната отговорност на ученика означава:

  (1) Да се учи колкото може по – добре;

  (2) По време на учебните часове мястото на ученика е в клас;

  (3) Да не решава конфликтите в училище с агресия;

  (4) Да спазва правилника за поведение в училище;

  (5) Да иска съвети от учители и родители, когато се налага;

  (6) Да уважава различните мнения;

  (7) Да оказва помощ на нуждаещите се;

  (8) Да изисква информация по всички интересуващи го въпроси.

  Чл.54. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано достойнството му.

  Чл.55. Право на ученика е и да участва в ученически общности и групи по интереси.

  Чл.56. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, който се гарантира от благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва да се стреми към добронамерени и приятелски отношения със съучениците си.

  Чл.57. Основните правила за приятелски отношения между учениците са:

  (1) Да не употребяват нецензурни изрази;

  (2) Да не сплетничат един за друг;

  (3) Да не си подсказват;
  Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

  Чл.57. Родителите помагат според възможностите си за да се утвърди трайно авторитетът на училището.

  Чл.58. Основни задължения на родителя /настойника/ са:

  (1) да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете;

  (2) да следи и насърчава неговите успехи;

  (3) да го съветва и осигурява всички възможности за творческото му развитие;

  (4) съдейства за самостоятелното критично мислене на детето;

  (5) съобразява се с индивидуалните потребности и желания на детето.

  Чл.59. Семейството трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения.

  Чл.60. Задължение на родителя /настойника/ е да се интересува от мнението на учителите и да се съобразява с тях.

  Чл.61. Родителят трябва да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие като зачита детето и спазва основните му права.

  Чл.62. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

  Чл.63. Родителят трябва да се стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност.

  Чл.64. Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача – да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.


  ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ

  Чл. 65. (1) Първостепенна отговорност на персонала е подпомагане семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

  (2) Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

  (3) Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

  (4) Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето и за начина, по който се работи с детето.

  Чл. 66.Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

  Чл. 67. Да не използваме служебните си отношения със семейството за лично облагодетелстване..

  Чл. 68. Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа..

  Чл. 69. Ангажименти по разработването на правила за опазване на поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

  Чл. 70. В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане страна в конфликта.


  ХІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

  Чл. 71. Да се грижат за децата си – за физическото, умственото, нравственото и соц.развитие, образавание и неговите лични и имущ.интереси.

  Чл. 72. Да ги възпитават – тук се включва участие в духовното формиране на детето, формира възгледите, без да използва насилие.

  Чл. 73. Да осигурява постоянен надзор по отношение на малолетното дете и подходящ контрол на непълнолетното дете.  ХІІІ. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

  Чл.74. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Бежаново, се създава Комисия по етика.

  (2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.

  (3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет.

  Чл.75.(1)Комисията по етика разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс и дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

  (2)Комисията по етика приема Правила за дейността си, които се утвърждават на заседание на Педагогическия съвет.

  Чл.76. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика.

  Чл.77.(1)Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в едномесечен срок от постъпването им.

  (2) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

  Чл.78. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на училището.


  ХІV. СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  Отнасяйте се към всички граждани с уважение. Отнасяй се с другите така, както ти искаш да се отнасят към теб.

  Проявявайте неутрална и честна позиция спрямо всички хора. Реализирайте поведение, лишено от пристрастия, честно и равнопоставено отношение към всички граждани.

  Демонстрирайте външен вид и поведение, които да се отразят положително върху имиджа на училището. Начинът на обличане говори за нашето отношение. Носете облекло, подходящо на заеманата длъжност. Помнете, че това, което носите, се отразява на вашето настроение, на грижата, която полагате в работата си, и на реакцията на гражданите.

  Отговаряйте осведомено и предоставяйте актуална и точна информация. Стремежът на служителите на училището да бъде максималното подпомагане на гражданите.

  Поддържайте професионално отношение. Професионализмът се разкрива чрез работата, която се върши етично, компетентно и позитивно.

  Насърчавайте работата в екип. Работата в екип е способността за съвместна работа за постигане на обща цел. Способността да се насочват личните постижения към организационни цели, е формулата обикновените хора да постигат необикновени резултати.

  Спазвайте ангажиментите си. Помнете, че важен елемент от качественото обслужване на гражданите е посрещането на техните нужди и очаквания.

  Отговаряйте навреме. Отделяйте на гражданите необходимото време.

  Променяйте вашата организация. Старайте се всеки ден да установявате отлична работна етика и да намирате начини да участвате активно в работата на вашата организация. Духът на служителите е важен и зависи от максималните усилия на всички.

  Създайте ваш собствен стил на обслужване на гражданите. Бъдете искрени и последователни по всяко време. Помнете, че личните ви качества се отразяват на стандартите, които създавате за самите себе си. Разликата между ефективно и неефективно обслужване на гражданите е въпрос на:


  ХV. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС
  1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането на Етичния кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в училищната общност. Под „нарушения на Етичния кодекс“ по смисъла на тези правила се разбират следните групи прояви в тяхното поведение:

  - неспазване на действащото законодателство;

  - неспазване на вътрешноучилищните документи;

  - действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието към училището;

  - грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външни лица; проявено неуважение, незачитане на правата и достойнството на личността и допускане на прояви на дискриминация поради етнически, религиозни и други причини;

  - прояви на накърняване на авторитета на други учители, служители и работници и на престижа на учебното заведение, допуснати във и извън училището;

  - прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и накърняване на интересите на други лица.

  2. Наблюдението и докладването на посочените в т. 2 нарушения да се извършват по две направления:

  - вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогическия персонал;

  - външно докладване – от родители, граждани, представители на институции и фирми.

  3. Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират във входящия дневник – регистър.

  4. Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в училището, назначена със заповед на директора.

  5. Комисията е в състав от представители на:

  - ръководството: .......................... – зам.-директор по УД;

  - педагогическия персонал: ...................... – учител;

  - непедагогическия персонал: ....................... – домакин.

  6. Комисията се председателства от ....................... – зам.-директор по УД.

  7. Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията на нейни заседания, за което се води протокол.

  8. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.

  10. Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 1.

  11. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен срок от постъпването му.

  12. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и се провежда разговор със свидетели на нарушението.

  13. При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.

  14. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора за взети дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

  15. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.

  16. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила.  ХVІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1 При неспазване нормите на поведение в този кодекс учителите и служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

  § 2 Контролът за спазване на нормите на настоящият Етичен кодекс се осъществява от Комисията по етика.

  § 3 Неразделна част от настоящият кодекс е процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс и за предприемане на последващи мерки.

  § 4 За запознаване с разпоредбите на настоящия етичен кодекс и изпълнението им учителите и служителите от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Бежаново, подписват ДЕКЛАРАЦИЯ, която е неразделна част от него.


  Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване и е утвърден със Заповед № 353/01.09.2016 г. на директора на училището и решение на Педагогически съвет – протокол № 23 /01.09.2016 г.

  Основно училище „ Свети Свети Кирил и Методий „

  с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч
  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Подписаният:................................................................................................................... ....................................................................................................................................


  /име, презиме,фамилия, преподавател-служител / при ОУ „ Св. Св. Кирил и

  Методий „ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч

  след като се запознах с Етичният кодекс на работещите с деца в

  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий „ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч


  ПРИЕМАМ за водещи принципи в работата си в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий „ с. Бежаново, да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете, като:

  1. Работя в най-добрият интерес на детето;

  2. В работата си в никакъв случай да не използвам физически наказания и възпитателни методи, уронващи достоинството на детето;

  3. Уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата, съобразно компетенцийте и възможностите им;

  4. Уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнението на етичните правила /кодекса/;

  5. Поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си;

  6. Служа /работя/ като застъпник на детето и семейството в общността и обществото;

  7. Спазвам етичните правила, заложени в този кодекс.  Дата:............................ Подпис:........................

  с. Бежаново /....................................../

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Кодекс за поведение на учителите и служителите в основно училище „ Св. Св. Кирил и Методи й

  Скачать 181.71 Kb.