• RИСМИ I. RИСМИ УМУМB ФАСЛИ I. МУRАРРАРОТИ УМУМB БОБИ I . Системаи андози Xумхурии Тоxикистон
 • Моддаи 2. Системаи андози Xум[урии Тоxикистон
 • Моддаи 3. Асос[ои [уrуrии андозбандb
 • Моддаи 4. Rонунгузории андози Xум[урии Тоxикистон ва амали он
 • Моддаи 6. Андоз[ои Xум[урии Тоxикистон
 • Моддаи 7. Тартиби муrаррар намудан, таuйир додан ва бекор кардани андоз
 • БОБИ II. Муайян кардани исло[оте, ки дар [амин Кодекс истифода шудаанд Моддаи 8. Фаъолияти иrтисодb
 • Моддаи 9. Фаъолияти иrтисодии со[ибкорb (фаъол) ва uайрисо[ибкорb (суст)
 • Моддаи 10. Кор аз рӯи иxора
 • Моддаи 11. Фаъолияти хайрия
 • Моддаи 12. Фаъолияти динb
 • Моддаи 14. Корхонаи резидентb ва хориxb
 • Моддаи 15. Ма[али таъсис додани корхона
 • Моддаи 16. Ма[али идоракунии корхона
 • Моддаи 17. Муассисаи доимии uайрирезидент
 • Моддаи 19. Ташкилоти буxетb
 • Моддаи 20. Ташкилоти хайрия
 • Моддаи 21. Ташкилоти динb • страница1/13
  Дата05.08.2017
  Размер2.01 Mb.
  ТипКодекс

  Кодекси андози xум{урии тоxикистон


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


  (Аз эътибор бо ҚҶТ аз 3.12.04с №61 соқит дониста шуд)
  КОДЕКСИ АНДОЗИ

  XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН
  (Ахбори Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон соли 1998, № 21, мод. 284; соли 1999, № 6, мод.162; №12, мод.345; соли 2001, № 7, мод. 478; соли 2002, № 4, rисми 1, мод.164, мод.173, мод. 209, мод. 236, мод. 239, мод. 290; №11, мод.747; соли 2003, № 4, мод.133, мод.137; № 8, мод. 454; №12, мод. 693; соли 2004, № 5, мод. 344; № 7, мод. 456)
  RИСМИ I. RИСМИ УМУМB
  ФАСЛИ I. МУRАРРАРОТИ УМУМB
  БОБИ I. Системаи андози Xумхурии Тоxикистон
  Моддаи 1. Муносибат[ое, ки бо [амин Кодекс танзим мешаванд

  1. Ин кодекс принсип[ои ташкил ва фаъолият намудани системаи андози Xум[урии Тоxикистон, тартиби муrаррар намудан, таuйир додан ва бекор кардани андоз[ои умумидавлатb ва андоз[ои ма[аллиро муrаррар менамояд, вазъи [уrуrии андозсупорандагон, маrомоти андоз, агент[ои андоз ва дигар иштирокчиёни муносибат[ои бо дигар rонун[о ва санад[ои вобаста ба андоз танзимшавандаро муайян мекунад, муrаррароти муайян намудани объект[ои андозбандb, иxрои ӯ[дадори[ои андозсупорb ва андешидани тадбир[ои таъминкунандаи иxрои ин ӯ[дадори[о аз рӯи андози умумидавлатb ва муrаррароти асосb оид ба андоз[ои ма[аллb, xорb намудани ба[исобгирии андоз, барои вайрон кардани rонун[ои андоз ба xавобгарb кашидан ва шикоят кардан аз болои амал[ои (беамалии) маrомоти андоз ва мансабдорони он[оро муrаррар менамояд.

  2. Ин rодекс муносибат[ои марбут ба андозбандии андоз[ои умумидавлатиро танзим мекунад.

  3. Муносибат[ои марбут ва андозбандb оид ба андоз[ои ма[аллb дар асос ва мутобиrи принсип[ои умумии андозбандb оид ба асос ва мутобиrи принсип[ои умумии андозбандb дар Xум[урии Тоxикистон, ки бо [амин Кодекс, санад[ои rонунгузории андози Маxлис[ои ма[аллии депутат[ои халr, ки тибrи [амин Кодекс rабул мегарданд, танзим карда мешаванд.

  4. Маф[ум ва меъёр[ои муrаррарнамудаи [амин Кодекс ва дигар санад[ои rонунгузории андоз (агар дар rонун[о тартиби дигаре муrаррар нашуда бошад) тан[о дар сурати ба танзим овардани муносибат[ои марбут ба андозбандb, истифода бурда мешаванд.

  5. Истило[оти «умумидавлатb» дар ин Кодекс [амчун истило[оти умуман ба Xум[урии Тоxикистон дахлдошта истифода мешаванд.

  6. Истило[и «ма[аллb» дар [амин Кодекс [амчун истило[и ба Вилояти Мухтори Кӯ[истони Бадахшон, вилоят[о, ша[ри Душанбе, ша[ру но[ия[ое, ки ба [айати Вилояти Мухтори Кӯ[истони Бадахшон, вилоят[о ва ша[ри Душанбе дохиланд, [амчунин ба ша[ру но[ия[ои тобеи xум[урb дахлдошта, истифода мешавад.

  7. Гирифтани боxи гумрукb бо rонун[ои гумрукb ва санад[ои дигари меъёриву [уrуrb, боxи давлатb бошад, бо санад[ои [уrуrии танзимкунандаи масъала[ои боxи давлатb ба танзим дароварда мешаванд.


  Моддаи 2. Системаи андози Xум[урии Тоxикистон

  Системаи андози Xум[урии Тоxикистон аз маxмӯи дар [амин Кодекс пешбинигардидаи андоз[о, принсип[о ва шаклу усул[ои муrаррар намудан, таuйир додан ва бекор кардани он[о, пардохт ва андешидани тадбир[о xи[ати пардохти андоз, инчунин шаклу усул[ои назорати андоз ва xавобгарb барои вайрон кардани rонун[ои андоз иборат мебошад.


  Моддаи 3. Асос[ои [уrуrии андозбандb

  1. {амаи шахсони [уrуrb ва воrеb вазифадоранд, ки тамоми андоз[ои умумидавлатb ва ма[алиро, ки [амин Кодекс ва бо rарори Маxлис[ои ма[аллии депутат[ои халr муrаррар намудааст ва он[о андозди[анда эътироф шудаанд, супоранд.

  2. {еx касро вазифадор кардан мумкин нест, ки андоз[ои дар [амин Кодекс пешбининашударо супоранд.

  3. Андоз[ое, ки мутобиrи [амин Кодекс супорида мешаванд, ӯ[дадории давлатb ба [исоб рафта, бояд ба буxет ё фонди давлатb пардохта шаванд.  Моддаи 4. Rонунгузории андози Xум[урии Тоxикистон ва амали он

  1. Rонунгузории андози Xум[урии Тоxикистон аз [амин Кодекс ва санад[ои меъёрию [уrуrии дар асоси он rабулгардида мебошанд.

  2. {ангоми андозбандb асноди расман нашргардидаи rонунгузории андозb дар санаи ба миён омадани (xой доштани) [олат[ои марбут ба иxрои ӯ[дадори[ои андозсупорb амалкунанда истифода мешаванд.

  3. Меъёру муrаррароти санади rонунгузории андозро, агар дар санади мазкур тартиби дигаре пешбинb нашуда бошад, маrоме шар[ меди[ад, ки ин санадро rабул кардааст. Чунин шар[ (тафсир) бояд расман нашр карда шавад.

  4. Муrаррароти асноди меъёрие, ки дар асос ва мутобиrи [амин Кодекс rабул шудаанд, хилофи муrаррароти [амин Кодекс буда наметавонанд. Дар сурати xой доштани ихтилофот муrаррароти [амин Кодекс мавриди истифода rарор дода мешаванд.

  Агар дар [амин Кодекс чизи дигаре пешбинb нашуда бошад, Rонуну rоида[о, маф[ум[о ва исло[оти rонунгузори[ои со[аи гражданb, оилавb ва дигар со[а[ои rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба [амин маъное, ки дар ин со[а[о истифода бурда мешавад, мавриди истифода rарор мегирад.

  5. Дар сурати ба миён омадани ихтилофот миёни муrаррароти [амин Кодекс ва асноди меъёрию [уrуrии со[аи дигари rонунгузорb [ангоми андобандb муrаррароти [амин Кодекс истифода бурда мешаванд.

  6. Асноди rонунгузории андоз дар маврид[ои мутобиrи моддаи 45 Конститутсияи Xум[урии Тоxикистон rувваи бозгашт дошта метавонанд.

  7. Ба xуз аз масъала[ои зер ба rонунгузории uайри андоз дохил намудани масъала[ои дигари вобаста ба андозбандb манъ аст:

  а) муrаррарот дар бораи rонунвайронкуни[ои маъмурb, ки ба Кодекс дар бораи rонунвайронкуни[ои маъмурb дохил карда шудаанд;

  б) муrаррарот дар бораи xиноят[ои оид ба андоз, ки ба Кодекси xиноb дохил карда шудаанд;

  в) муrаррарот дар бораи афзалияти ӯ[дадори[ои оид ба андоз, ки ба Rонун дар бораи муфлисшавb дохил карда шудаанд;

  г) муrаррароте, ки ба rонунгузории гумрук дохил карда шудаанд;

  д) муrаррароте, ки ба rонунгузорb оид ба боxи давлатb дохил карда шудаанд;

  е) муrаррароте, ки ба Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи Буxети давлатb» барои соли дахлдор дохил карда шудаанд;

  ж) муrаррароте, ки ба санад[ои байналхалrb - [уrуrии аз тарафи Xум[урии Тоxикистон шинохта шудаанд.

  8. Имтиёзоти пешбининамудаи шартномаи (созишномаи) байналхалrb дар бораи пешгирb намудани андозбандии дубора дар мавриди резиденти давлати иштирокчии шартнома (созишнома) мавриди истифода rарор дода намешавад, агар ин резидентро дигар шахсе, ки резиденти он давлат нест барои ба даст овардани имтиёзот истифода барад.

  9. Давлату [укумат[ои хориxb, ташкилот[ои байналхалrb, намояндаги[ои дипломатию консулгарии давлату [укумат[ои хориxb ва кормандони дипломатию консулгарb, [амчунин камояндаги[ои ташкилот[ои байналхалrb, кормандони он[о ва аъзои оилаи шахсони мазкур мутобиrи шарту тартиби дар rарор[ои {укумати Xум[урии Тоxикистон пешбинишуда аз андоз[ое, ки мутобиrи [амин Кодекс муrаррар шудаанд ва ё бо шартнома[ои (созишнома[о) байналхалrb ки аз xониби Xум[урии Тоxикистон эътироф шудаанд, аз андоз[о озод карда мешаванд. Ин rарор[о бояд аз андозсупорb озод намуданро дар доираи пешбининамудаи [уrуrи байналхалrb ва шартнома[ои (созишнома[ои) дар боло зикршуда таъмин намоянд.

  10. Дастуруламал, ки {укумати Xум[урии Тоxикистон тасдиr кардааст оид ба татбиrи rонунгузории андоз Вазорати даромад[о ва пардохт[ои давлатии Xум[урии Тоxикистон бо мувофиrаи Вазорати молияи Xум[урии Тоxикистон, дар маврид[ои зарурат бо дигар маrомоти давлатии Xум[урии Тоxикистон оид ба иxрои [амин Кодекс онро та[ия мекунад. {амагуна муrаррароти дастуруламал, ки хилофи [амин Кодекс мебошанд, rувваи rонунb надоранд.

  Вазорати даромад[о ва пардохт[ои xум[урb Дастуруламал[ои тасдиrнамудаи {укумати Xум[урии Тоxикистонро нашр менамояд ва расонидани ин дастуруламал[оро то андозсупорандагон таъмин менамояд.


  Моддаи 5. Андоз

  Андоз маблаu[ое мебошанд, ки ба буxети давлат (минбаъд «буxет») ё фонди махсуси давлатb (минбаъд «фонди давлатb») пардохта шуда, дорои хусусияти [атмb ва uайриэквивалентb мебошанд, аз xумла xаримаю фоиз[ое, ки rонунгузории андоз пешбинb намудааст, ба истиснои муxозоти пешбининамудаи rонунгузории xиноb, rонунгузории [уrуrвайронкунии маъмурb ё дигар rонунгузории uайриандозb.  Моддаи 6. Андоз[ои Xум[урии Тоxикистон

  1. Андоз[ои Xум[урии Тоxикистон аз андоз[ои умумидавлатb ва ма[аллb иборат мебошанд.

  2. Ба андоз[ои умумидавлатb ин[о дохил мешаванд:

  а) андози даромад ва шахсони воrеb;

  б) андози фоида ва шахсони [уrуrb;

  в) андоз аз арзиши иловашуда;

  г) аксиз[о;

  д) пардохт[ои иxтимоb;

  е) андози замин;

  ж) андоз барои истифодаи захира[ои табиb;

  з) андоз аз амволи корхона[о;

  и) андоз аз со[ибони восита[ои наrлиёт;

  к) андоз аз истифодабарандагони ро[[ои автомобилгард;

  л) андозе, ки субъект[ои со[ибкории хурд аз рӯи системаи соддакардашуда мепардозанд;

  м) андоз аз фурӯш (пахтаю алюминий);

  н) боxи гумрукb ва дигар пардохт[ои гумрукb;

  о) боxи давлатb;

  п) андози ягона барои хоxаги[ои де[rонb (фермерb).

  2. Ба андози ма[аллb ин[о дохил мешаванд:

  а) андоз аз фурӯши чакана;

  б) андоз аз амволи uайриманrули шахсони воrеb;

  в) андоз барои ниго[дории наrлиёти xамъиятии мусофиркаш.

  3. Андоз аз [исоби андози умумидавлатb воридгардида мутобиrи Rонуни Xум[урии Тоxикистон дар бораи буxет дар байни буxет[ои xум[урb, ма[аллb ва фонд[ои давлатb таrсим карда мешаванд. Маблаu[ои аз андози ма[аллb воридгардида ба буxет[ои ма[аллии дахлдор ворид карда мешаванд.

  4. Агар тартиби дигаре мувофиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон муайян нашуда бошад андоз[о бо пул [исоб карда шуда бо асъори миллии Xум[урии Тоxикистон пардохта мешаванд.

  5. Мутобиrи банди 7 моддаи 4, озод кардан аз [ама гуна андози умумидавлатb ё таuйир додани меъёри андоз, ки [амин Кодекс пешбинb намудааст, бо ро[и дохил намудани таuйироту илова[о бо [амин Кодекс мумкин аст. Имтиёз[оро оиди андоз[ои умумидавлатb Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон бо пешни[оди [уукмати Xум[урии Тоxикистон бо rабули санад[ои rонунгузории андоз меди[ад.
  Моддаи 7. Тартиби муrаррар намудан, таuйир додан ва бекор кардани андоз

  1. Илова ба андози умумидавлатии пешбининамудаи [амин Кодекс муrаррар намудани андози умумидавлатии нав, [амчунин таuйир додан ё бекор кардани андоз[ои умумидавлатb тан[о бо ро[и rабул кардани Rонуни Xум[урии Тоxикистон дар бораи ворид намудани таuёирот ба [амин Кодекс сурат мегирад.

  2. Муrаррар намудан, таuйир додан ё бекор кардани андози ма[аллb, ки Кодекси мазкуро пешбинb намудааст бо rарори Маxлиси дахлдори депутат[ои халrb сурат мегирад.

  3. Таклиф[о доир ба даровардани таuйироту илова[о ба Кодекси андози Xум[урии Тоxикистон дар rисмати муайян, таuйир, илова ё ин ки бекор намудани [амагуна андоз[о [атман бо [амро[и [исобот[о оиди талафот[ои мустаrим ва uайримустаrим ва (ё) даромад[ои иловагии буxети давлатb (фонди давлатb) ва асос[ои иrтисодию дигар асос[о бояд пешни[од шаванд.


  БОБИ II. Муайян кардани исло[оте, ки дар [амин Кодекс истифода шудаанд
  Моддаи 8. Фаъолияти иrтисодb

  1. [ама гуна фаъолияте, ки барои ба даст овардани фоида, даромад ва ё xубронпулb равона гардидааст, сарфи назар аз натиxа[ои фаъолият, фаъолияти иrтисодb [исобида мешавад, ба шарте ки дар [амин модда тартиби дигаре пешни[од нашуда бошад.

  2. Фаъолияти иrтисодb метавонад со[ибкорb (фаъол) ва uайрисохибкорb (суст) бошад.

  3. Шакл[ои зайли фаъолият ба сифати фаъолияти иrтисодb шуморида намешаванд:

  а) фаъолияти маrомоте, ки ба системаи маrомоти [окимияти давлатии тамоми со[аю дараxа[о ва маrомоти худидора дохил шуда, фаъолияташон бевосита бо иxрои вазифа[ои давлатии ба зиммаашон гузошташуда вобаста мебошад, ба uайр аз хизматрасонb ва дигар фаъолияти со[ибкорие, ки дар асоси шартнома маблаuгузорb мешавад;

  б) фаъолияти хайрия;

  в) фаъолияти динb.

  4. Фаъолияти uайрииrтисодb он шакли фаъолияте шуморида мешавад, ки мутобиrи [амин модда uайрииrтисодb ба [исоб меравад.


  Моддаи 9. Фаъолияти иrтисодии со[ибкорb (фаъол) ва uайрисо[ибкорb (суст)

  1. [ама гуна фаъолияти иrтисодие, ки мутобиrи [амин модда фаъолияти иrтисодии uайрисо[ибкорb ба [исоб намеравад, фаъолияти со[ибкорb шуморида мешавад.

  2. Фаъолияти иrтисодии марбут ба хариду фурӯш, супурдан ё ба иxора додани амвол дар сурати, [еx набошад, риоя кардани яке аз шарт[ои зерин фаъолияти со[ибкорb дониста мешавад:

  а) чунин фаъолият мунтазам ба амал бароварда шуда, барои шахсе, ки муомилоти мазкурро ба xо меорад, фаъолияти муrаррарb мебошад;

  б) моли (кору хизмат[ои) исте[солнамудаи (иxрокардаи, расондаи) фурӯшанда пешни[од карда мешаванд;

  в) чунин муомилот дар доираи фаъолияти савдо, савдою миёнаравb (аз xумла дилерb) ё фаъолияти миёнаравb ба амал бароварда мешавад.

  3. Фаъолияти иrтисодии uайрисо[ибкорb шакл[ои зерини фаъолиятро дар бар мегирад.

  а) дар бонк[о ё дигар муассиса[ои молиявию кредитb гузоштани маблаu[ои пулb;

  б) ба иxора додани амвол, агар дар банди 4 [амин модда тартиби дигаре муrаррар нашуда бошад;

  в) ба идораи ваколатb супоридани амвол;

  г) харидани (фурӯхтан ё супоридани) [исса дар сармояи оинномавии корхона ё rоuаз[ои rиматноки он; харидан (фурӯхтан ё супоридани) облигация[о ё [амагуна вексел[о; харидани (фурӯхтан ё супурдани) [исса дар фонди са[[омии инвестиционb ё [уrуrи муаллифb ва [амагуна [уrуr[ои ба ин монанд, ки ба фурӯшанда таалуr доранд ва эквиваленти фаъолияти иrтисодии uайрисо[ибкорb мебошанд, агар дар банди 4 [амин модда тартиби дигаре муrаррар нашуда бошад;

  д) аз тарафи шахси воrеb иxро кардани кор аз рӯи иxора.

  4. Фаъолияти иrтисодии uайрисо[ибкорb фаъолиятро дар шакли аз xониби як шахс дар асоси подош муваrrатан ба со[ибият, истифода ё ихтиёрдорb ба дигар шахс додани амвол (аз xумла маблаu[ои пулb) бидуни гузоштани [уrуrи моликият ба амвол ё rисми он ва бидуни [уrуrи минбаъд бегона кардани он, агар чунин супурдан ба фаъолияти молиявb вобаста набошад ва боиси ба зиммаи шахси rабулкунандаи амвол гузоштани ӯ[дадори[ои иловагии бо истифодаи маrсадноки амволи супурдашаванда ё бо пардохти мукофотпули[ои со[ибияти мазкур, истифода ё ихтиёрдории ин амвол нагардад дар бар мегирад, агар дар [амин модда тартиби дигаре муrаррар нашуда бошад.
  Моддаи 10. Кор аз рӯи иxора

  1. Барои маrсад[ои [амин Кодекс «кор аз рӯи иxора» маънои зеринро дорад:

  а) аз тарафи шахси воrеb иxро намудани ӯ[дадорb дар доираи муносибат[ои танзимкунандаи rонунгузории ме[нат ё хизмати давлатb;

  б) аз тарафи шахси воrеb иxро кардани ӯ[дадории бевосита бо хизмат дар саф[ои rувва[ои мусалла[, маrомоти [ифзи [уrуr ё маrомоти (муассиса[ои) ба он[о баробар алоrаманд;

  в) кор дар вазифаи ро[барикунандаи корхонаю ташкилот[о.

  2. Шахси воrеие, ки аз рӯи иxора кор кардааст, карда истодааст ва хо[ад кард, дар [амин Кодекс «коргар» номида мешавад. Шахсе, ки [аrrи хизмат[ои расондаи чунин шахси воrеиро ба сифати коргар мепардозад, «корфармо» ва чунин пардохт «музди ме[нат» номида мешавад.


  Моддаи 11. Фаъолияти хайрия

  1. Фаъолияти хайрия фаъолиятест, ки онро ташкилот ба амал бароварда, бевосита ба расонидани кӯмаки (дастгирии) бевоситаи моддb ё дигар шакли кӯмак, аз xумла дар шакли пулгузаронии беподош ба шахсони воrеии му[тоxи чунин ёрb ё ба ташкилот[ои бевосита машuули чунин ёрирасонb, аз xумла ба ташкилот[ои хайрия (Моддаи 20), ё фаъолияти илмb, маърифати ё дигар шакли фаъолият, ки ба манфиати xамъият ба амал бароварда мешавад, алоrаман мебошад, агар [амин модда тартиби дигаре муrаррар накарда бошад.

  2. Агар банди 3 [амин модда муrаррароти дигаре пешбинb накарда бошад, фаъолияти хайрия ёрии (дастгирии) зайлро дар бар мегирад:

  а) ба шахсони воrеии камбизоат ё ашхоси воrеии мӯ[тоxи мутобиrан (адаптацияи) иxтимоb ё [ифзи иxтимоb;

  б) ба бача[ое, ки падару модар (волид) надоранд, ба муассиса[ои бачагона, инчунин дигар ташкилот[ое, ки чунин бачагонро ниго[убин мекунанд;

  в) ба маъюбон ё пиронсолон ё ташкилот[ое, ки ба ниго[убин маъюбон ё пиронсолон машuуланд;

  г) ба шахсони воrеии мӯхтоxи ёрии (дастгирии) тиббb ё ниго[убини махсус дар шакли пардохти музди хизматрасонии тиббb ё хизмат[ои вобаста ба он (аз xумла хароxоти рафту омад то ма[алли расондани чунин хизмат) ё ба ташкилот[ои дорои маrоми муассисаи тиббb;

  д) муассиса[ои маориф, аз xумла муrаррар намудани стипендия;

  е) муассиса[ои илмb, фар[анг ё санъат, ки мувофиrи тартиби муrарраршудаи {укумати Xум[урии Тоxикистон тасдиrномаи вазъи худро аз маrомоти дахлдори давлатb гирифтаанд;

  ж) ба шахсони rобилиятнок барои инкишоф додани истеъдодашон;

  з) барои [ифзи а[олb ё табиат аз олудашавb ё таъсири дигари зараровар;

  и) ба муассиса[ои пенитенциарb, агар фаъолияти он[о барои бе[буд бахшидани шароит[ои ниго[дорb ё хизматрасонии тиббии ма[кумон равона шуда бошад.

  3. Расонидани кӯмак (дастгирb) ба ашхос, агар аrrалан яке аз [олат[ои зерин xой дошта бошад, фаъолияти хайрия [исобида намешавад:

  а) шахси rабулкунандаи чунин кӯмак (дастгирb) дар назди шахсе, ки чунин кӯмакро мерасонад, ӯ[дадории дорои хусусияти амволb ё uайриамволb (ба uайр аз ӯ[дадории тан[о аз рӯи таъиноти маrсаднок истифода намудани маблаu ё амволи гирифташуда) rабул кунад;

  б) шахси rабулкунандаи чунин кӯмак (дастгирb) ва шахсе, ки кӯмак (дастгирb) мерасонад, ашхоси ба [ам вобаста бошанд (моддаи 23);

  в) чунин кӯмак (дастгирb) ба [ар шахси воrеb ё [уrуrb барои иштирок кардан дар маъракаи интихоботии [амагуна сат[ расонида шуда бошад.


  Моддаи 12. Фаъолияти динb

  Фаъолияти динb фаъолияти ташкилоту итти[одия[ои динии мувофиrи тартиби муrарраргардида ба rайдгирифташуда оид ба пайравb ва па[н кардани дин, аз xумла бо ро[[ои зерин равона гардидааст, мебошад:

  а) ташкил ва гузаронидани маросиму оин[ои динb, xамъомад[ои намозхонb ё дигар расму оин[ои динb;

  б) ба диндорон фаро[ам овардани имконияти доштан ва ё истифода бурдан аз бино[ои намозхонb ё иморат[ои маросимb барои ба таври якxоя ё инфиродb rонеъ гардонидани талаботи динb;

  в) rабул ва фиристодани [оxиён, [айат[ои динb, намояндагони маз[аб[ои гуногун, гузаронидани вохӯри[о, конгресс[о ва семинар[ои динии миллb ё баналхалrb ва бо манзил, наrлиёт, хӯрок ва хизматрасонии фар[ангb таъмин намудани иштирокчиёни чорабини[ои мазкур;

  г) нига[дории биною иморат[ои динb, таълимго[[ои динb ва гирду атрофи он[о, таълим додани хонандагон ва ё шунавандагон таълимго[[ои мазкур, инчунин дигар фаъоляити оинномавии мушобе[и он.


  Моддаи 13. Корхона[о

  Барои маrсад[ои [амин Кодекс, агар дар [амин модда тартиби дигаре муrаррар нашуда бошад, ташкилот[ои зерини машuули фаъолияти иrтисодb ё барои иxрои чунин фаъолият таъсис дода шуда корхона[о ба [исоб мераванд:

  а) шахсони [уrуrb, филиал[ои барпо кардаи он[о, [амчунин rисмат[ои дигари махсусе, ки тибrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ташкил додаанд ва баланси шахсb ва сурат[исоб[ои ало[ида доранд;

  б) корпорация[о, ширкат[о, фирма[о ва дигар ташкилот[ои мушобе[и ин[о, ки мутобиrи rонунгузории давлати хориxb ташкил карда шудаанд.


  Моддаи 14. Корхонаи резидентb ва хориxb

  1. Корхонаи резидентb корхонаест, ки xои таъсис ё идоракуниаш Xум[урии Тоxикистон мебошад (модда[ои 15 ва 16).

  2. Корхонаи хориxb корхонаест, ки мутобиrи [амин модда резидентb ба [исоб намеравад.
  Моддаи 15. Ма[али таъсис додани корхона

  Ма[али таъсис додани корхона ма[али ба rайдгирии давлатb ё дар суарти мавxуд набудани он, суроuаи [уrуrии корхонаи дар [уxxат[о зикршуда дар бораи таъсис додани корхона (оиннома, rарордод ва низомнома) ба [исоб меравад.


  Моддаи 16. Ма[али идоракунии корхона

  Ма[али идоракунии корхона ма[али идоракунии воrеии он, яъне ма[але мебошад, ки дар он маrоми иxроияи ро[барикунандаи он вазифа[ои [аррӯзаи идоракуниашро ба амал мебарорад.


  Моддаи 17. Муассисаи доимии uайрирезидент

  1. Та[ти ма[фуми муассисаи доимии корхонаи хориxb ё шахси воrеии uайрирезидентb дар Xум[урии Тоxикистон, агар дар [амин модда тартиби дигаре муrаррар нашуда, ма[али доимие фа[мида мешавад, ки вай ба воситаи он фаъолияти со[ибкориашро пурра ё rисман, аз xумла фаъолиятеро, ки ба воситаи шахси ваколатдор ба амал мебарорад, иxро мекунад.

  2. Аз xумла, муассиса[ои доимb ма[ал[ои зерин дониста мешаванд:

  а) майдонча[ои сохтмонb, объект[ои васлгарию пайвандкунb, инчунин иxрои фаъолияти назоратии марбут ба чунин объект[о;

  б) дастго[[о ё майдонча[ои барои кашфи захира[ои табиb истифодашаванда, таx[изоти пармагарb ё кишти[ои барои кашфи захира[ои табиb, инчунин иxрои фаъолияти назоратии марбут ба чунин объект[о, истифодашаванда;

  в) пойго[и (базаи) доимие, ки шахси воrеии uайрирезидент барои иxрои фаъолияти со[ибкорb истифода мебарад.

  3. Ма[але, ки дар Xум[урии Тоxикистон барои маrсад[ои зерин истифода бурда мешавад, муассисаи доимии корхонаи хориxb дар Xум[урии Тоxикистон ба [исоб намеравад (сарфи назар аз он, ки онро ки истифода мебарад).

  а) ниго[дории молу маснуоти корхонаи хориxb;

  б) ниго[дории захираи мол ё маснуоти корхонаи хориxb бо маrсади коркарди он[о аз xониби шахси дигар ва минбаъд аз Xум[урии Тоxикистон содир намудани он[о;

  в) харидани мол ё маснуот бо маrсади xамъ овардани маълумот барои корхонаи хориxb;

  г) ба амал баровардани [амагуна фаъолияти дигари дорои хусусияти тайёрb ё ёриди[анда ба манфиати корхонаи хориxb;

  д) тайёрb ба бастан ё ба имзо расондани rарордод[о аз номи корхонаи хориxb оид ба масъалаи rарз[о (ссуда[о), интиrоли молу маснуот ё иxрои кор[о (хизматрасонb);

  е) ба амал баровардани [амагуна маxмӯи шакл[ои фаъолият, ки дар зербанд[ои «а-д» нишон дода шудаанд.

  4. Намояндагии сабти ном гардидаи корхонаи хориxb, ки шахси [уrуrии ало[ида ба [исоб намеравад, муассисаи доимии корхонаи хориxb дониста мешавад.


  Моддаи 18. Ташкилот[о

  1. Маrомоти [окимияти rонунгузор, идора ва суд, ташкилот[ои (итти[одия[ои) xамъиятb ё динb, фонд[о, муассиса[о, ассоциация[о (иттифоr[о), ташкилот[ои байнидавлатию байни[укуматb ва дигар ташкилот[ое, ки бо фаъолияти uайрииrтисодb машuуланд, ташкилот[о ба [исоб мераванд.

  2. Ма[али таъсис додан ва идоракунии ташкилот[о мутобиrи тартиби барои корхона[о муrарраршуда (моддаи 15 ва 16) муайян карда мешавад.

  3. Ташкилот мувофиrи тартиби барои корхона[о (моддаи 14) муrарраргардида ташкилоти резидентb ё хориxb эътироф карда мешавад.

  4. Дар он rисме, ки ташкилот фаъолияти со[ибкориашро ба амал мебарорад, актив[о ва фаъолияти бевосита бо иxрои фаъолияти со[ибкорb алоrаманди он низ корхона ба [исоб мераванд.
  Моддаи 19. Ташкилоти буxетb

  Ташкилоте, ки фаъолияти он на камтар аз 70 фоиз аз [исоби маблаu[ои буxет дар асоси сметаи буxетии даромаду хароxоташ маблаuгузорb мешавад, ташкилоти буxетb мебошад.


  Моддаи 20. Ташкилоти хайрия

  1. Ташкилот[ои зерин ташкилот[ои хайрия ба [исоб мераванд:

  а) ташкилоте, ки бо маrсади иxрои фаъолияти хайрия таъсис дода шудааст;

  б) ташкилоте, ки мувофиrи тартиби муrаррарнамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон [амчун ташкилоти хайрия ба rайд гирифта шудааст.

  в) ташкилоте, ки на камтар аз 50 фоизи [амаи хароxоти соли гузаштаро ба фаъолияти хайрия истифода намудааст.

  2. Ташкилот ташкилоти хайрия ба [исоб намеравад (сарфи назар аз маrом ё номгӯи [уrуrb ва ташкилии он), агар:

  а) чунин ташкилот бо маrсад[ои сиёсb таъсис дода шуда ё бо фаъолияти сиёсb машuул бошад, аз xумла иштироки бевосита ё бавосита дар маъракаи интихоботии [амагуна сат[у [амагуна [изби сиёсb, ташкилоти ([аракати) xамъиятb ё шахси воrеии xудогона;

  б) маблаu[о ё актив[ои ташкилот ба кадом шахсе, ки набошад фоида оранд ё фоида оварда тавонанд, ба истиснои фоидаи дар натиxаи ба амал баровардани фаъолияти хайрияи он ё пардохти оrилона барои амвол ё хизматрасонb ба даст омада.

  3. Ташкилот дар сурати xавобгӯ буданаш ба [амаи талабот[ои [амин ташкилоти хайрия [исобида мешавад.

  Моддаи 21. Ташкилоти динb

  Ташкилоти диниро ташкилоте, ки бо маrсади иxрои фаъолияти динb таъсис дода шуда, мутобиrи тартиби муrаррарнамудаи rонун ба rайд гирифта шудааст, таъсис меди[ад.


  Моддаи 22. Агенти андоз

  1. Шахсе, ки корманди маrомоти андоз набуда, ба зиммаи вай мутобиrи [амин Кодекс ё дигар санади rонунгузории андоз вазифаи [исоб кардани андоз, гирифтани он аз андозсупорандагон ва ба буxети дахлдор (фонди давлат) гузаронидани он гузошта шудааст агенти андоз мебошад.

  2. Агенти андоз дар нисбати [уrуrу вазифа[ояш дорои [амон маrоме мебошад, ки андозсупоранда дорад, агар дар [амин Кодекс чизи дигаре нишон дода нашуда бошад.

  3. Агент[ои андоз вазифадоранд, ки :

  а) андоз[ои дахлдорро дуруст ва сариваrт [исобу китоб кунанд, он[оро аз андозсупорандагон ниго[ доранд ва ба буxет[ои дахлдор (фонд[ои давлатb) гузаронанд;

  б) даромади пардохти андозсупорандагон, андоз[ои аз он[о ниго[ дошташуда ва ба буxет[ои дахлдор (фонд[ои давлатb) гузаронидашударо ба [исоб гиранд, аз xумла оид ба [ар як андозсупоранда [исоби ало[ида баранд;

  в) ба маrомоти андоз [уxxат[ои барои назорати дурустии [исобу китоб, ниго[дорb ва пардохти андоз заруриро пешни[од намоянд;

  г) дигар вазифа[ои муrаррарнамудаи rонунгузории андозро иxро кунанд.

  4. Барои иxро накардан ё ба таври зарурb иxро накардани вазифа[ое, ки rонунгузории андоз ба зиммаш гузоштаанд, агенти андоз мувофиrи тартиби муrаррарнамудаи [амин Кодекс ё дигар санад[ои rонунгузории Xум[урии Тоxикистон масъулият дорад.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Кодекси андози xум{урии тоxикистон