• Õ l © p ^ f ± µ ¹ Z ¡ É V P v
 • Забележка
 • Кифайат ал-Талиб
 • За да откриете повече за автентичния Ислям, както е преподаван от Пророк Мохамед (с) и както е обяснен от Имам `Али (а) след него, посетете
 • Аз съм къщата на мъдростта, а `Али е нейната врата.
 • Тази проповед изглежда,че е била казана от Имам `Али (а) по случай нечия женитба (никах), а може би и за неговата женитба. Била е цитирана от множество училища като
 • Салуни кабл ан тафкидуни
 • Фада`ил Аал ал-Расул

 • Скачать 50.03 Kb.


  Дата18.07.2017
  Размер50.03 Kb.

  Скачать 50.03 Kb.

  Кое е толкова специално в тази проповед?  Кое е толкова специално в тази проповед?
  Тези, които знаят арабски или най-малко могат да четат ръкописа на Корана, знаят че някои букви в арабската азбука имат придружителни точки. Тези букви са изброени по долу и се използват непрекъснато в арабския разговор и писменост.
  Õ l © p ^ f ± µ ¹ Z ¡ É V P v
  За да се създаде какъвто и да е писмен текст със смислено значение без да се използва нито една от тези букви е трудна задача. За да предаде такава проповед без предварителна подготовка, както Имам `Али (а) се знае, че правил всички свои проповеди е наистина поразително!

  [Забележка: Буквата представляваща таа марбута е била изписвана без точки в ранната арабска писменост]


  Има ли други подобни проповеди?
  Имам `Али (а) веднъж е направил друга красива проповед, в която не е употребена буквата алиф !!
  Тази буква от арабската азбука е без съмнение най-често употребяваната в езика. Ако съставянето на няколко смислени изречение без употреба на букви с точки е достатъчно трудно, какво да кажем за съставянето на проповед, пълна с мъдрост и много по-голяма от тази, която току що видяхте, без да се употреби нито веднъж алиф!!

  Тази проповед обикновено се нарича ал-Кхутбах ал-Муниках и е записана от много Мюсюлмански училища. Сред училищата на Сунна, които я цитират могат да бъдат споменати:  • Мохамед б. Муслим ал- Шафи`и, Кифайат ал-Талиб, стр. 248

  • Ибн Аби`л Хадид ал-Му`тазили, Шарх Наж ал- Балагха, том. 19, стр. 140


  Как е могъл Имам `Али да (а) извърши такова постижение?
  Имам `Али (а) е получил своето обширно познание и удивително красноречие благодарение на дългото и близко свързване с Пророк Мохамед (с). Пророкът (с), с Божествено вдъхновение беше източникът на всяко познание и мъдрост и отличен учител за Имам `Али (а).
  За да откриете повече за автентичния Ислям, както е преподаван от Пророк Мохамед (с) и както е обяснен от Имам `Али (а) след него, посетете:  http://al-islam.org/faq/
  v1.0

  Пророк Мохамед (с)е казал:  Аз съм къщата на мъдростта, а `Али е нейната врата.

  (Сахих ал- Тирмидхи, (издание Кайро), Китаб ал- Манакиб, том. 5, стр. 637, номер на разказа 3723)  Проповед без точки

  Познанието, мъдростта и красноречието на Имам `Али б. Аби Талиб (а) са добре познати сред всички Мюсюлмански училища. Един пример на неговото майсторство в арабския език е показан в тази импровизирана проповед, която в писмения си вариант е лишена от всякакви точки!!
  Хвала на Господ: прославения Крал, любящият Собственик, Създателят на всичко, което е родено,Спасението за всички угнетени, Този, който разпростря земята, Този, който издигна непоклатимите планини, Този, който изпрати дъжда, Този, който облегчава трудностите, Знаещият и Приемащият тайните, Разрушителят на царства и Унищожителят на притежаваното,Този, който възобновява ерите и този, който ги повтаря, Източникът на всички неща и на тяхно предназначение. Широко разпространена е Неговата щедрост и достатъчни са пластовете облаци и изпратения дъжд. Той отговаря на този, който пита и се надява, давайки в изобилие.

  Аз Го хваля безкрайноАз Го приемам както Го приемат тези, които се обръщат към него.Ето! Той е Господ, народите нямат друг Господ освен Него.Никой не може да изопачи това, което Той е създал и постановил. Той изпрати Мохамед като мерило за покорство, подчинение (Ислям), вожд на владетелите и предпазващ от тяхното подтисничество, Той парализира власста на Ууд и Сауа (два идола). Той уведоми и образова, назначи и усъвършенства. Той създаде основните правила и ги облегчи. Той наблегна върху определеното обещание (Денят на Страшние Съд) и предупреди. Господ му даде чест и уважение и даде мир на душата му, и нека Господ има милост към неговото потомство и неговото почитано семейство докато пътеводната звезда свети, полумесецът продължава да расте и песента на единството (Ла ила илла Аллах) се чува наоколо.

  Нека Господ ни пази! Работи за да постигнеш най-добрите от делата. Така върви по пътя, търсейки законното и отказвайки забраненото и изоставяйки го. Слушай заповедите на Господ и бъди уведомен за тях. Поддържай връзките с роднините и ги подхранвай.Не се подчинявай на желанията и ги отхвърляй. Отнасяй се към семейството си със справедливост и набожност и прекъсни компанията с развлеченията и алчността.

  Твоят младоженец е най- безупречният от свободните по рождение мъже, най- щедрият и уважаван, с най- добрия произход. Его го, вземи своето семейство с позволение, в брак,любезната булка. Предложена е зестра точно както Вестителят на Господ направи с Умм Саламах. Безспорно той беше най- милостивия зет. Той се ожени за тази, която искаше и не беше притеснен от своя избор на съпруга нито беше направил пропуск.

  Аз моля Господ , от ваше име, за последна милост за Неговите роднини. И продължаването на Неговото удоволствие и Той може да вдъхнови всичко, промяната на тяхното собствено положение и подготовката за тяхната индивидуална съдба в бъдеще. Благодарни сме завинаги на Него и хвала на неговия пратеник Ахмед [с].
  Тази проповед изглежда,че е била казана от Имам `Али (а) по случай нечия женитба (никах), а може би и за неговата женитба. Била е цитирана от множество училища като


  • Мохамед Рида ал-Хакими, (Салуни кабл ан тафкидуни), том. 2, стр. 442-3.

  • Сеид ал-Мусауи, ал- Катарах мин бихар манакиб Аал-Наби уа ал-`Итрах, том. 2, стр. 179

  • Хасун ал-Дулафи, Фада`ил Аал ал-Расул, стр. 6


  (ÅÚtÂB Ð×î) Øî ÅCÆà U§»ËÂB Ì® UÖnC¯ÂB UR§hÂB

  e¦Cs jÑo§Æ ľ ÁEÆ jÒÂÒÆ Ä¾ nÒ|Æ jÑjÒÂB ÀÂCÇÂBÑ jÒÇdÇÂB ÀÃÇÂB ÐàkÇdÂB

  CϾnkÆÑ nBosÛB ÈÂC® nC¦ÑÛB ÄÏtÆÑ nC§ÆÛB ÄsoÆÑ jC¦ÑÛB k¦ÒÆÑ jCÏÇÂB

  È® CÎnk|ÆÑ nÒÆÛB jnÒÆÑ CÎno¿ÆÑ nÒÎkÂB nÒ¿ÆÑ CÏ¿ÃÏÆÑ ½ÚÆÛB oÆkÆÑ

  ÍkÇcF ÄÆnFÑ ÄÆoÂB °sÑF ÄÆÛBÑ ÁBKtÂB ­ÑC¦Ñ ÄÇÎÑ ÐÆC¾n ÄÇ¾Ñ ÐcCÇs

  ­jC{ ÙÑ ÍBÒs ÈÆÜ ÐÂH Ù ÐÃÂB ÒÎ Ñ ÍBÑÛB kcÑ CǾ ÍkcÑFÑ BjÑkÇÆ BkÇc

  AC®oàBjktÆÑ ÅC¿dàCÆCÆHÑ ÅÚsÚ CÇî BkÇdÆ ÄsnF ÍBÒsÑ Ð k® CÇÂ

  k¾FÑ kÏÆÑ ÁÒ{ÛB Ä{F È¿cFÑ È¿cÑ ÈÃ®Ñ ÈîF ­BÒsÑ jÑ ÅC¿cF ħ¯ÆÑ

  ÅBo¿ÂB ÐÃÎFÑ ÐÂD ÈcnÑ ÅÚtÂB ÐcÑn ­jÑFÑ ÅBo¾ÙB РÐÃÂB Ä{ÑF k®ÑFÑ jÒ®ÒÇÂB

  .ÁÚÎB °ÇsÑ ÁÚÎ °Ã¦Ñ ÁBj °ÃÆÑ ÄMBn °Ç CÆ

  ÍÒ®jÑ ÅBodÂB BÒco¦BÑ ÁÚdÂB ÀÂCtÆ BÒ¿ÃsBÑ ÁCÇ®ÛB eÃ{B ÐÃÂB ȾC®n BÒÃÇ®B

  BÑoÎC{Ñ CÎÒ®jnBÑ ABÒÎÛB BÒ{C®Ñ CÎÒ®BnÑ ÅCcnÛB BÒÃ{Ñ ÍÒ®Ñ ÐÃÂB oÆF BÒ¯ÇsBÑ

  BkÂÒÆ nBocÛB oϦF ȾoÎC|ÆÑ °Ç§ÂBÑ ÒÏÃÂB ¨În BÒÆnC{Ñ ­nÒÂBÑ bÚ|ÂB ÄÎF

  È¿sÑo® C¿ÃÇÆ È¿Æoc ÄcÑ È¿ÆF ÒÎ CÎÑ BjnÒÆ ÈÎÚcFÑ BjjKs ÈÎBosFÑ

  jÙÑÛB ­jÑF oÏ{ Åo¾F ÒÎÑ ÐÇÃs ÅF ÐÃÂB ÁÒsn oÏÆ CǾ CÏ oÎCÆÑ ÐÆo¿ÇÂB

  È¿Â ÐÃÂB ÁGsB È{Ñ ÙÑ ÐÇcÚÆ u¾Ñ ÙÑ ÈÎÑ ÙÑ Ð¿ÃÇÆ CÏsCÆÑ jBnF CÆ ÀÃÆÑ

  ÐÂÑ ÍjC¯ÆÑ ÐÂEÇ jBk®ÙBÑ ÐÂCc bÚ{B Ú¾ ÈÏÂFÑ ÍjC¯sB ÅBÑjÑ ÐÂC{Ñ jCÇcB

  .(z) kÇcF ÐÂÒso bkÇÂBÑ kÆotÂB kÇdÂB  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Кое е толкова специално в тази проповед?

  Скачать 50.03 Kb.