• Приложение № 2 ДО ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ ДИРЕКТОР НА КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА
 • Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“
 • УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
 • Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи
 • Дата
 • Приложение № 3 ДО ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ ДИРЕКТОР НА КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА
 • Приложение № 4 ДО ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ ДИРЕКТОР НА КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА
 • УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Представям Ви, ценово предложение за „Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“
 • Забележка: Участник, предложил цена за изпълнение, надхвърляща посочената в публичната покана и настоящата документация прогнозна стойност, ще бъде отстранен. Дата
 • Приложение № 5 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
 • ДЕКЛАРИРАМ, че
 • Приложение № 6 Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
 • Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ
 • Приложение № 7 Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие или не на подизпълнители
 • „Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“ ДЕКЛАРИРАМ, че: I.
 • „Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“
 • Дата:…..........…… 20....г. ДЕКЛАРАТОР: ……………………… /

 • Скачать 313.43 Kb.


  Дата30.07.2017
  Размер313.43 Kb.

  Скачать 313.43 Kb.

  Количествена сметка  Приложение № 1
  КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

  СМР дейности

  м-ка

  к-во

  1

  Рязане на асфалтова настилка

  м'

  20,00

  2

  Разкъртване на асфалтова настилка - механизирано

  м2

  170,00

  3

  Натоварване и извозване на строителни отпадъци

  м3

  17,73

  4

  Ръчен изкоп в земни почви, с шир. над 1,2 и дълб. до 2,0м

  м3

  12,00

  5

  Машинен изкоп в земни почви с багер, с шир. над 1,2м и дълб. до 2,0м

  м3

  37,64

  6

  Обратно засипване със земни почви

  м3

  16,10

  7

  Натоварване на излишни земни почви на самосвал

  м3

  34,64

  8

  Превоз на излишни земни почви на депо със самосвал

  м3

  34,64

  9

  Разриване на излишни земни почви на депо

  м3

  21,54

  10

  Доставка и полагане на подложен бетон за бордюри

  м3

  6,74

  11

  Доставка и полагане на пътни бордюри 18/35/50

  м'

  187,20

  12

  Доставка и полагане и уплътняваве ва пластове с вибрационен валяк на несортиран трошен камък

  м3

  21,54

  13

  Доставка и полагане на слой 10см от 5% циментово стабилизиран в смесител трошен камък

  м2

  750,00

  14

  Доставка и монтаж на армировка АI за долна и горна скари на пътна настилка

  кг.

  9950,00

  15

  Доставка и монтаж на армировка АIII за столчета за скари дюбели и анкери

  кг.

  1080,77

  16

  Доставка и монтаж на дюбели - (AI N25 L50cm+ обмазване с битум на 2/3 + PVC гилза) за дилатационни фуги.

  бр.

  633,00

  17

  Доставка и монтаж на дюбели (AI N25 L50cm+ обмазване с битум на 2/3 + PVC гилза) - комплектза привидни натискови фуги

  бр.

  168,00

  18

  Доставка и монтаж на армировка АI за анкери

  кг.

  97,54

  19

  Доставка и полагане на EPS 10mm за дилатационни фуги

  м2

  29,85

  20

  Доставка и полагане на EPS 20mm за дилатационни фуги

  м2

  6,54

  21

  Доставка и полагане на EPS за отслабване в долната част на привидни натискови и надлъжни фуги

  м3

  0,70

  22

  Доставка и полагане на Бетон с фибри B30 Bf4.5 за настилка

  м3

  176,74

  23

  Прорязване (или обработка с въже преди стягане на бетона) в горната част на привидни и надлъжни фуги

  м'

  145,00

  24

  Доставка и полагане на битум за фуги

  l

  109,63

  25

  Финално обмазване със защитен слой

  м2

  768,45

  26

  Ръчен изкоп в земни почви, с шир. над 1,2 и дълб. до 2,0м

  м3

  9,32

  27

  Машинен изкоп в земни почви с багер, с шир. над 1,2м и дълб. до 2,0м

  м3

  53,49

  28

  Обратно засипване със земни почви

  м3

  34,85

  29

  Доставка, полагане и трамбоване на пясък

  м3

  27,96

  30

  Натоварване на излишни земни почви на самосвал

  м3

  27,96

  31

  Превоз на излишни земни почви на депо със самосвал

  м3

  27,96

  32

  Разриване на излишни земни почви на депо

  м3

  27,96

  33

  Доставка и монтаж на тръби PVC ф160

  м'

  30,00

  34

  Доставка и монтаж на тръби PЕ ф200 SN8

  м'

  25,45

  35

  Доставка и монтаж на дъждоприемнимни шахти

  бр.

  4,00

  36

  Доставка и монтаж на ревизионни шахти до 2м

  бр.

  2,00

  37

  Направ на бетонов кожух 0.6/0.6м

  м'

  13,53

  38

  Машинен изкоп в земни почви с багер, с шир. над 1,2м и дълб. до 2,0м за колектор

  м3

  268,60

  39

  Ръчен изкоп в земни почви, с шир. над 1,2 и дълб. до 2,0м

  м3

  15,00

  40

  Обратно засипване със земни почви

  м3

  201,10

  41

  Доставка и полагане и уплътняваве на пластове с вибрационен валяк на несортиран трошен камък

  м3

  114,08

  42

  Кофраж

  м2

  150,00

  43

  EPS 20mm

  м2

  262,50

  44

  Амировка

  кг.

  4455,00

  45

  Бетон B10 за подложен

  м3

  7,13

  46

  Бетон B30

  м3

  67,50

  47

  Кофраж

  м2

  4,70

  48

  Амировка

  кг.

  150,00

  49

  Бетон

  м3

  1,00

  50

  Анкериране

  бр.

  50,00

  51

  Знаци 2-ри типоразмер

  м2

  5,00

  52

  Стойки

  бр.

  10,00

  53

  Замонoлитване

  бр.

  4,00

  54

  Непредвидени разходи

  %

  10,00

  Приложение № 2

  ДО

  ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

  ДИРЕКТОР НА

  КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА

  ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  О Ф Е Р Т А
  за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет:

  Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“


  От ….............................................................................................................................................,

  (наименование на участника)

  със седалище и адрес на управление: ….....................................................................................,  (улица, град, община)

  ….....................................................................................................................................................,

  представлявано от …............ …....................................................................................................,

  (име/длъжност)

  телефон, факс, email, лице за контакти …...................................................................................

  ….....................................................................................................................................................,

  адрес за съобщения …..................................................................................................................,

  ЕИК (БУЛСТАТ)…....................................,

  Разплащателна сметка:

  BIC:….............................................;

  IBAN: …..... …................................;

  банка:…..........................................;

  град/клон/офис:…...........................
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
  След като се запознахме с условията в обявената от Вас Публична покана за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, както и с документацията за участие, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както следва:

  Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

  С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

  В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал.9 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1 от ЗОП.  Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

  1. Удостоверение по ЕИК, издадено от Агенция по вписванията – Търговски регистър

  2. Копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”.

  3. Доказателсва за техническите възможности за изпълнение на поръчката - Списък на собствено и/или наето техническо оборудване, с което ще бъде изпълнена порчката;.

  4. Доказателства за професионално - кадровите възможности за изпълнение на поръчката.

  4.1. Списък на членовете на екипа, като за всеки член се посочи работата, която ще извършва при изпълнението на поръчката;

  4.2. За всеки член на екипа копия на документи, заверени с „вярно с оригинала” от представляващия Участника, както следва:


  • Дипломи за завършено образование

  • Удостоверения за професионалната квалификация и професионални справки с посочено участие в по-важни обекти и отговорностите в тях, от които да е видно, че лицето отговаря на изискванията за изпълнение на работата, която ще извършва.

  5. Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.

  6. Заверени копия на документ за сертификация по ISO 9001:2008 Система за управление на каческтвото с обхват, отговарящ на предмета на поръчката и валиден към датата на настоящата поръчка.

  7. Заверено копие на документ за сертификация по OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд с обхват, отговарящ на предмета на поръчката и валиден към датата на настоящата поръчка.

  8. Заверено копие на документ за сертификация по ISO 14001:2004 (ЕМАS) Система за управление на околната среда с обхват, отговарящ на предмета на поръчката и валиден към датата на настоящата поръчка.

  9. Заверено копие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.

  10. Декларация за готовност за незабавно започване на строителните работи в случай, че бъде избран за изпълнител.

  11. Декларация на срок за отстраняване на появили се неизправности и дефекти през време на предложения гаранционен срок на обекта - декларация по образец, приложен към настоящата документация.

  12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП /Приложение №6/;

  13. Декларация за участие на подизпълнител /Приложение №7/;

  14. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като такъв /Приложение №8/;

  15. Декларация за извършен оглед /Приложение №9/;

  16. Референции, от които да е видно, че има репутация и опит в извършването на подобна дейност (не по-малко от 5 броя);

  17. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП /Приложение №5/;

  18. Год.финансов отчет за предходната година / копие/;

  19. Ценово предложение – поставено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена” /Приложение №4/;

  20. Предложение за проекто-договор, съобразен с изискванията на Възложителя. (непопълнен,само подписан и подпечатан на всяка страница и без вписване на цени) /Приложение №9/;


  21. Нотариално заверено пълномощно, когато участника в процедурата се представлява от упълномощено лице.

  До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за избор на изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни.  Дата: ….............. Подпис и печат: ….....................................

  …..................................................................  (име и фамилия)

  …...................................................................  (длъжност на представляващия участника)

  Приложение № 3
  ДО

  ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

  ДИРЕКТОР НА

  КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА

  ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет:

  Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“


  Долуподписаният/ата.........................................................................................................

  (собствено, бащино и фамилно име)

  ЕГН ......................................., притежаващ/а лична карта №.........................................,

  издадена на .............................................. от МВР гр. ......................................................

  (дата на издаване) (място на издаване)

  представляващ ..................................................................................................................,

  (наименование на юридическото лице)

  със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

  ЕИК......................................................................................................................................

  в качеството си на ..............................................................................................................


  Представям Ви, следното предложение за изпълнение на поръчката, както следва:
  1. Срок за изпълнение на СМР ........................................................ в календарни дни;

  2. Предоставям следните минимални гаранционни срокове за строителните и монтажни работи и съоръжения за строителния обект, както следва:

  2.1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции - ..................................години;

  2.2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи..............................................................години;  Посочените минимални гаранционни срокове са съобразени с минималните изисквания на Наредба №2/31.07.2003г. на МРРБ.

  3. Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката, включващо последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи, разполагаеми ресурси – хора и механизация и тяхното съответствие с представения Линеен график.

  4. Линеен график

  Линеен график, отразяващ по дни изпълнението на задачите и дейностите в етапа по продължителност и технологична последователност, включително с посочени ключови събития.

  Дата............................ ......................................

  гр. София /подпис и печат/  Приложение № 4
  ДО

  ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

  ДИРЕКТОР НА

  КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА

  ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”


  Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет:

  Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“

  Долуподписаният/ата.........................................................................................................................

  (собствено, бащино и фамилно име)

  ЕГН ......................................., притежаващ/а лична карта №..........................................................

  издадена на .............................................. от МВР гр. ......................................................................

  (дата на издаване) (място на издаване)

  представляващ ..................................................................................................................................,

  (наименование на юридическото лице)

  със седалище и адрес на управление .............................................................................................,

  тел./факс ..................................................................., вписано в търговския регистър..................

  под ЕИК ............................................, в качеството си на ...............................................................
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
  Представям Ви, ценово предложение за „Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“, както следва:
  І. Обща цена в размер на...............без ДДС или .....................с ДДС, в това число:  СМР дейности

  м-ка

  к-во

  ед.ц.

  с-ст

  1

  Рязане на асфалтова настилка

  м'

  20,00  2

  Разкъртване на асфалтова настилка - механизирано

  м2

  170,00  3

  Натоварване и извозване на строителни отпадъци

  м3

  17,73  4

  Ръчен изкоп в земни почви, с шир. над 1,2 и дълб. до 2,0м

  м3

  12,00  5

  Машинен изкоп в земни почви с багер, с шир. над 1,2м и дълб. до 2,0м

  м3

  37,64  6

  Обратно засипване със земни почви

  м3

  16,10  7

  Натоварване на излишни земни почви на самосвал

  м3

  34,64  8

  Превоз на излишни земни почви на депо със самосвал

  м3

  34,64  9

  Разриване на излишни земни почви на депо

  м3

  21,54  10

  Доставка и полагане на подложен бетон за бордюри

  м3

  6,74  11

  Доставка и полагане на пътни бордюри 18/35/50

  м'

  187,20  12

  Доставка и полагане и уплътняваве ва пластове с вибрационен валяк на несортиран трошен камък

  м3

  21,54  13

  Доставка и полагане на слой 10см от 5% циментово стабилизиран в смесител трошен камък

  м2

  750,00  14

  Доставка и монтаж на армировка АI за долна и горна скари на пътна настилка

  кг.

  9950,00  15

  Доставка и монтаж на армировка АIII за столчета за скари дюбели и анкери

  кг.

  1080,77  16

  Доставка и монтаж на дюбели - (AI N25 L50cm+ обмазване с битум на 2/3 + PVC гилза) за дилатационни фуги.

  бр.

  633,00  17

  Доставка и монтаж на дюбели (AI N25 L50cm+ обмазване с битум на 2/3 + PVC гилза) - комплектза привидни натискови фуги

  бр.

  168,00  18

  Доставка и монтаж на армировка АI за анкери

  кг.

  97,54  19

  Доставка и полагане на EPS 10mm за дилатационни фуги

  м2

  29,85  20

  Доставка и полагане на EPS 20mm за дилатационни фуги

  м2

  6,54  21

  Доставка и полагане на EPS за отслабване в долната част на привидни натискови и надлъжни фуги

  м3

  0,70  22

  Доставка и полагане на Бетон с фибри B30 Bf4.5 за настилка

  м3

  176,74  23

  Прорязване (или обработка с въже преди стягане на бетона) в горната част на привидни и надлъжни фуги

  м'

  145,00  24

  Доставка и полагане на битум за фуги

  l

  109,63  25

  Финално обмазване със защитен слой

  м2

  768,45  26

  Ръчен изкоп в земни почви, с шир. над 1,2 и дълб. до 2,0м

  м3

  9,32  27

  Машинен изкоп в земни почви с багер, с шир. над 1,2м и дълб. до 2,0м

  м3

  53,49  28

  Обратно засипване със земни почви

  м3

  34,85  29

  Доставка, полагане и трамбоване на пясък

  м3

  27,96  30

  Натоварване на излишни земни почви на самосвал

  м3

  27,96  31

  Превоз на излишни земни почви на депо със самосвал

  м3

  27,96  32

  Разриване на излишни земни почви на депо

  м3

  27,96  33

  Доставка и монтаж на тръби PVC ф160

  м'

  30,00  34

  Доставка и монтаж на тръби PЕ ф200 SN8

  м'

  25,45  35

  Доставка и монтаж на дъждоприемнимни шахти

  бр.

  4,00  36

  Доставка и монтаж на ревизионни шахти до 2м

  бр.

  2,00  37

  Направ на бетонов кожух 0.6/0.6м

  м'

  13,53  38

  Машинен изкоп в земни почви с багер, с шир. над 1,2м и дълб. до 2,0м за колектор

  м3

  268,60  39

  Ръчен изкоп в земни почви, с шир. над 1,2 и дълб. до 2,0м

  м3

  15,00  40

  Обратно засипване със земни почви

  м3

  201,10  41

  Доставка и полагане и уплътняваве на пластове с вибрационен валяк на несортиран трошен камък

  м3

  114,08  42

  Кофраж

  м2

  150,00  43

  EPS 20mm

  м2

  262,50  44

  Амировка

  кг.

  4455,00  45

  Бетон B10 за подложен

  м3

  7,13  46

  Бетон B30

  м3

  67,50  47

  Кофраж

  м2

  4,70  48

  Амировка

  кг.

  150,00  49

  Бетон

  м3

  1,00  50

  Анкериране

  бр.

  50,00  51

  Знаци 2-ри типоразмер

  м2

  5,00  52

  Стойки

  бр.

  10,00  53

  Замонoлитване

  бр.

  4,00  54

  Непредвидени разходи

  %

  10,00  ОБЩО:

  Забележка: Участник, предложил цена за изпълнение, надхвърляща посочената в публичната покана и настоящата документация прогнозна стойност, ще бъде отстранен.

  Дата: ….............. Подпис и печат: ….....................................

  …..................................................................  (име и фамилия)

  …...................................................................  (длъжност на представляващия участника)

  Приложение № 5

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

  Долуподписаният/та............................................................................................................ (трите имена), ЕГН......................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на .............................. г. от ..................................... (орган и място на издаването), в качеството си на ......................................... (длъжност) на ................................................................................ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ............................., със седалище и адрес на управление ………………………………………................................................................. ..............................................................., тел./факс .................................... - участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………….., с настоящата в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на посочената обществена поръчка,  ДЕКЛАРИРАМ, че:

  1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

  а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

  б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

  в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

  д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

  2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

  3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  4. Представляваният от мен участник (подчертава се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

  а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалището си, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

  б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалището си, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

  в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

  5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

  6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

  Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

  Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените по-горе обстоятелства са:

  1. …………………………………………………………………………………………

  2. …………………………………………...………………………………………………

  3. …………………………………………………………………………………………

  Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за посочените по-горе обстоятелства са:

  1. …………………………………………………………………………………………

  2. …………………………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………………………………
  ............................................................... ДЕКЛАРАТОР: ..........................................................................

  (дата (дд/мм/гггг) (име и фамилия; длъжност)
  гр./с./ ................................................ ..........................................................................

  подпис на законния представител (и печат)

  Приложение № 6

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

  Долуподписаният/ата.........................................................................................................

  (собствено, бащино и фамилно име)

  ЕГН ......................................., притежаващ/а лична карта №.........................................,

  издадена на .............................................. от МВР гр. ......................................................

  (дата на издаване) (място на издаване)

  представляващ ..................................................................................................................,

  (наименование на юридическото лице)

  със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

  ЕИК......................................................................................................................................

  в качеството си на ..............................................................................................................

  (длъжност)  Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

  При определяне на предлаганата от мен цена, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.


  Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс на Република България.

  Дата............................. Подпис.................................

  /печат/

  Приложение № 7

  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  за участие или не на подизпълнители
  Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на ……….…………………………………………… на …………………………...................... -

  (управител, член на управителен орган) (наименование на кандидата)

  кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“


  ДЕКЛАРИРАМ, че:
  I. При изпълнението на поръчката няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

  1. ………………………………………......., с управляващ ……………………… за извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.

  2. ………………………………………..…., с управляващ ……………………… за извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.
  II. В настоящата оферта ще приложа всички изискуеми документи, отнасящи се до и подписани от подизпълнителя/подизпълнителите.

  Дата:…..........…… 20....г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

  /име и длъжност/

  Приложение № 8

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
  Долуподписаният/ата .......................................................................................................................................

  (трите имена)

  ЕГН........................................., л.к. №...................................., изд. на ............................. от......................................., адрес:............................................................................., в качеството си на управител на....................................................................................................................................................,

  (наименование на подизпълнителя)

  регистрирано в ТР при АВ с ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ............................................................................................................

  ДЕКЛАРИРАМ :
  1. Аз лично/представляваното от мен дружество …………………(наименование на дружеството) ще участвам/участва като подизпълнител на участника (наименование на участника), ако същият бъде избран за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“

  2. Видовете и обемът работи (дейностите), които ще изпълнявам като подизпълнител, са: ……………………………………………………………………………………………………………………...(наименование, изброяват се дейностите и обемът работи, които ще се изпълняват от подизпълнителя).  3. Аз лично/представляваното от мен дружество не участвам/участва в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

  Дата:…..........…… 20....г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

  /име и длъжност/

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Количествена сметка

  Скачать 313.43 Kb.