• ПРИЛОЖЕНИЕ Приложения II—VIII ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ
 • ПРИЛОЖЕНИЕ III СПИСЪК НА РЕЗЕРВИТЕ НА ОБЩНОСТТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 43, ПАРАГРАФ 1, БУКВА б)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IV РЕЗЕРВИ НА СИРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 43, ПАРАГРАФ 2, БУКВА a)
 • А Съгласно действащото сирийско законодателство към момента на подписване на споразумението следните дейности са предмет на държавен монопол
 • Б Резерви към член 43, параграф 2, буква а) по отношение на дейностите, различни от тези, които са предмет на държавен монопол
 • ПРИЛОЖЕНИЕ V
 • Глава II – Сътрудничество и координиране 3– Нотифициране
 • 6- Консултиране, когато важни интереси на една от страните са засегнати по неблагоприятен начин на територията на другата страна
 • 7- Техническо сътрудничество • страница1/13
  Дата01.04.2019
  Размер1.75 Mb.

  Комисия на европейските общности брюксел, 12. 12. 2008 г


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  BG  КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

  Брюксел, 12.12.2008 г.

  COM(2008) 853 окончателен

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Приложения II—VIII

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

  СПИСЪК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ И НА ОБРАБОТЕНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПОПАДАТ В ГЛАВИ 25—97 ОТ ХС (ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА), ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 11 И 16

  Код по ХС № 2905 43 (манитол)

  Код по ХС № 2905 44 (сорбитол)

  Код по ХС № 2905 45 (глицерол)

  Позиция по ХС № 3301 (етерични масла)

  Код по ХС № 3302 10 (ароматични вещества)

  Позиции по ХС № 3501—№ 3505 (албуминоидни субстанции, модифицирани скорбяла или нишесте, лепила)

  Код по ХС № 3809 10 (препарати за апертура или дообработка)

  Позиция по ХС № 3823 (промишлени мастни киселини; масла от рафиниране, съдържащи киселини, промишлени мастни алкохоли)

  Код по ХС № 3824 60 (сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44)

  Позиции по ХС № 4101—№ 4103 (кожи)

  Позиция по ХС № 4301 (сурови кожухарски кожи, различни от суровите кожи от позиции № 4101, № 4102 или № 4103)

  Позиции по ХС № 5001—№ 5003 (сурова коприна (греж) или отпадъци от коприна)

  Позиции по ХС № 5101—№ 5103 (вълна и животински косми)

  Позиции по ХС № 5201—№ 5203 (необработен памук, отпадъци от памук и памук, кардиран или пениран)

  Позиция по ХС № 5301 (необработен лен)

  Позиция по ХС № 5302 (необработен коноп)

  ПРИЛОЖЕНИЕ III

  СПИСЪК НА РЕЗЕРВИТЕ НА ОБЩНОСТТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 43, ПАРАГРАФ 1, БУКВА б)

  Минно дело:

  В някои държави-членки за дружества, които не се контролират от Общността, може да се изисква концесия.

  Риболов:


  Достъпът до и използването на биологични ресурси и риболовни полета в териториалните води на държавите-членки на Общността и тяхната експлоатация са разрешени само за риболовни кораби, плаващи под флага на територия на Общността, освен ако не е предвидено друго.

  Придобиване на недвижими имоти:

  В някои държави-членки придобиването на недвижими имоти подлежи на ограничения.

  Аудиовизуални услуги, включително радио:

  Националното третиране по отношение на производството и разпространението, включително излъчването и други форми на предаване, може да бъде запазено за аудиовизуални произведения, които отговарят на определени критерии за произход.

  Телекомуникационни услуги, включително услугите в областта на мобилните и сателитните комуникации:

  Запазени услуги.

  В някои държави-членки достъпът до пазара на допълнителните услуги и инфраструктури е ограничен.

  Селско стопанство:

  В някои държави-членки не се прилага национално третиране към дружества, които не се контролират от Европейската общност и които желаят да предприемат селскостопанска дейност. Придобиването на лозя от дружества, които не се контролират от Европейската общност, подлежи на уведомителен и, при необходимост – разрешителен режим.

  Услуги на информационни агенции:

  В някои държави-членки съществува ограничение по отношение на чуждото участие в издателските дружества и в дружествата за радиоразпръскване.  ПРИЛОЖЕНИЕ IV

  РЕЗЕРВИ НА СИРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 43, ПАРАГРАФ 2, БУКВА a)

  С цел подобряване условията на национално третиране във всички сектори, списъкът на резервите, посочен по-долу, подлежи на преразглеждане в срок от две години, считано от влизането в сила на споразумението.  А Съгласно действащото сирийско законодателство към момента на подписване на споразумението следните дейности са предмет на държавен монопол:

  Промишлено производство

  Секторите на промишленото производство са свободни за чуждестранни инвестиции съгласно Закон № 103/1953, Закон № 10/1991 и Търговски закон № 149/1949, с изключение на промишлените производства, които са държавни монополи (изброени по-долу):

  • Производство на прежди от памук, ако е отделно от текстилната промишленост;

  • Производство на килими от вълна;

  • Тютюнева промишленост;

  • Производство на телевизионни апарати;

  • Бирена промишленост;

  • Промишленост за добиване и бутилиране на вода.

  Услуги по продажба на едро

  • Нефтени и газови продукти, с изключение на смазочните масла;

  • Тютюн;

  • Пшеница;

  • Памук;

  • Захарно цвекло;

  • Нефтени и газови продукти;

  Електрическа енергия

  Производство, пренос и разпределение на електричество

  Води

  Притежаване и опериране на мрежи за водоснабдяване и отпадни води

  Услуги, свързани с далекосъобщения

  Опериране и притежаване на:

  • услуги, свързани със стационарни мрежи за пренос на глас;

  • услуги, свързани със стационарни мрежи за пренос на данни;

  • Международни портали;

  • Национална преносна мрежа;

  • Опорна междуградска телекомуникационна инфраструктура.

  Не по-късно от една година след подписване на споразумението Сирия ще предложи график за отваряне към конкуренция на притежаваните и оперирани от Сирия услуги, свързани със стационарни мрежи за пренос на глас, услуги, свързани със стационарни мрежи за пренос на данни, преносна мрежа и мобилни комуникационни услуги, които предстои да бъдат договорени с ЕО. Този график не следва да се прилага по-дълго от шест години след влизане в сила на споразумението.

  Финансови услуги

  Застраховане

  Фондови пазари  Транспорт

  Услуги на железопътния транспорт и свързани с него услуги

  Б Резерви към член 43, параграф 2, буква а) по отношение на дейностите, различни от тези, които са предмет на държавен монопол:

  Недвижими имоти

  Придобиване на земя и недвижими имоти:

  Съществуват ограничения за притежаване на този вид собственост от несирийски граждани, като се изисква официално разрешение. От друга страна притежаването на този вид собственост с инвестиционна цел се урежда от действащото законодателство в областта на инвестициите, като се изисква одобрението на официалните органи, което може да бъде получено лесно въз основа на съществуващото изискване в инвестиционния проект.  Нефт, газ и минерални ресурси

  Нефт и газ:

  а) проучвателни дейности;

  свободен достъп съгласно условията на ССП (споразумения за споделяне на производството) със сирийското правителство.

  б) транспорт:

  свободен достъп въз основа на споразумение от вида „изграждане-експлоатация-прехвърляне” или съвместно предприятие със сирийското правителство.

  в) рафиниране:

  свободен достъп въз основа на споразумение от вида „изграждане-експлоатация-прехвърляне” или съвместно предприятие със сирийското правителство.

  г) Продажба на дребно на нефтени и газови деривати:

  свободен достъп с условие за най-малко 25 % сирийска собственост.

  Минерални ресурси:

  свободен достъп с условие за съвместна инвестиция със сирийското правителство.


  Разпространение:

  Търговия на едро и услуги по разпространение на стоки на дребно (с изключение на продажбата на едро на стоките, изброени в раздел A по-горе като държавен монопол):

  свободен достъп с условие за най-малко 25 % сирийска собственост.  Транспортни услуги:

  а) Шосеен транспорт

  • свободен достъп само за дъщерни дружества в съответствие съз Закон № 10/1991

  • поддръжката на пътища не е със свободен достъп

  Сирия предоставя преференциално третиране на държавите, които са нейни непосредствени съседи в областта на шосейния транспорт, на услугите, ставките и таксите, свързани с него.

  б) Наземни услуги в летищата

  свободен достъп с условие за най-малко 25 % сирийска собственост.

  в) Съхранение и складиране.

  свободен достъп с условие за най-малко 25 % сирийска собственост.


  Телекомуникации

  а) Следните телекомуникационни услуги са със свободен достъп за инвестиции въз основа на лицензи, партньорства, съвместни дружества със сирийски партньор или партньори:

  • безжичен пренос на данни, системи за връзки чрез пейджър, услуги с добавена стойност, доставчици на интернет;

  • преносни мрежи и мобилни комуникационни услуги:

  до 2008 г. са издадени два лиценза, като след това трети оператор ще бъде допустим за получаване на лиценз.

  Делът на сирийски партньори в инвестиционния капитал следва да бъде не по-малък от 25 %, като броят на сирийски представители в управителния съвет следва да съставлява поне 25 %.

  б) Лицензите в сектора на телекомуникациите и в неговите подсектори се предоставят само на дружества, които отговарят на условието да са регистрирани в Сирия. Лицензи за предоставянето на всякакви телекомуникационни услуги в Сирия се издават от регулаторния орган по телекомуникации. Лицензи се предоставят съгласно прозрачна и недискриминационна процедура.

  в) Съществуват преференциални тарифи за терминиране на международни повиквания на територията на Сирия с произход от Турция,

  Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Палестина, Саудитска Арабия, Кувейт, Йемен, Оман,

  Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Египет, Судан, Сомалия, Джибути, Либия, Тунис, Алжир, Мароко,

  Мавритания, Коморските острови.

  Тази разпоредба се прилага до въвеждането на принципите на конкуренция в областта на международните услуги в Сирия.  Строителство:

  Свободен достъп с условие за най-малко 25 % сирийска собственост.

  Туристически услуги и свързани услуги

  Туристически услуги от екскурзоводи:

  Изискване за гражданство

  Услуги на туристически агенции и туроператори:

  за физически лица: ограничени до сирийски граждани

  за юридически лица: свободен достъп за дъщерни дружества, като управителят трябва да бъде сирийски гражданин.


  Финансови услуги

  а) Банки:

  свободен достъп с условие за най-малко 51 % сирийска собственост (Закон № 28/2001 и Закон № 23/2002)

  б) Услуги, свързани с кредитни карти:

  свободен достъп при партньорство със сирийски банки.

  Всички финансови услуги са предмет на лицензиране от страна на държавните органи. Лиценз се предоставя съгласно прозрачна и недискриминационна процедура.


  Журналистика

  Вестници, списания, печатни услуги, информационни агенции, разпространение на печата:

  Изискване за гражданство  Реклама

  Реклама:

  Изискване за гражданство  Медицински услуги, услуги на здравеопазването и социалната сигурност

  Предмет на лиценз, издаван от съответните сирийски органи, след провеждането на изпитване за икономическа целесъобразност.

  Директорът на всяко от тези учреждения трябва да притежава сирийско гражданство.  Образователни услуги:

  Услуги на основното и средното образование

  Услуги на образованието след завършено средно образование.

  Предмет на лиценз, издаван от съответните органи, след провеждането на проучване на икономическите потребности. Притежателят на лиценза и директорът, който носи юридическата отговорност, на всяко от тези учреждения трябва да бъде сирийски гражданин или гражданин на някоя от арабските държави.


  Професионални услуги

  а) Лекари, зъболекари и акушери, ветеринари, медицински сестри, физиотерапевти и парамедици,

  фармацевти:

  изискване за гражданство.

  б) Одит, счетоводство:

  свободен достъп с условие за най-малко 25 % сирийска собственост


  Услуги, предоставени на предприятия

  а) проучвания на пазара, мениджърски консултации, опаковане, печатарство.

  Свободен достъп с условие за най-малко 25 % сирийска собственост.

  б) Услуги, свързани с недвижими имоти:

  изискване за гражданство;

  в) агенции за подбор на персонал:

  изискване за гражданство.  В Изключения

  Аудиовизуални услуги

  Непопадащи в приложното поле на член 43, параграф 2


  ПРИЛОЖЕНИЕ V

  МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

  Глава I - Общи разпоредби

  1– Цели

  1.1 За да отстранят дейностите, които нарушават конкуренцията, посочени в член 64, параграф 1, букви а) и б) от настоящото споразумение, страните ще прилагат подходящото законодателство, така че да се избегне всяка вреда за търговията и за икономическото развитие, както и всеки евентуален нежелан ефект, причинен от подобни действия, върху важни интереси на другата страна.

  1.2 Компетентността на органите по конкуренция на страните да регулират тези случаи произтича от разпоредбите на съответните им законодателства в областта на конкуренцията, включително когато те са приложими за дружества, които се намират извън съответните им територии.

  1.3 Целта на условията, предвидени в настоящото приложение, е да се регулират сътрудничеството и координирането между страните по отношение на прилагането на тяхното законодателство в областта на конкуренцията, така че ограниченията за конкуренцията да не възпрепятстват или да не премахват благоприятните ефекти, възникнали в резултат на постепенното либерализиране на търговията между Общността и Сирия.  2- Определения

  За целите на настоящото приложение:

  а) „законодателството в областта на конкуренцията“ включва:

  i) за Общността – членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия, с техните регламенти за изпълнение,

  ii) за Сирия – Закон за конкуренцията № [предстои да бъде посочен] и всички подзаконови и нормативни актове, приети във връзка с него;

  iii) Всички изменения на законодателството, посочено по-горе;

  б) „орган по конкуренцията“ означава:

  i) за Общността – Комисията на Европейските общности, а

  ii) за Сирия – националният орган по конкуренция; [предстои да бъде посочен]

  в) „действия по прилагане“ означава всяко прилагане на законодателството в областта на конкуренцията посредством разследване или наказателно производство, провеждано от органите по конкуренция на една от страните, което може да доведе до налагане на санкции или коригиращи мерки.

  г) „дейности, които нарушават конкуренцията“ и „поведение и практики, които ограничават конкуренцията“ означава всяко поведение, трансакция или действие съгласно предвиденото в законодателството в областта на конкуренцията на една от страните, което подлежи на налагане на санкции или коригиращи мерки.

  Глава II – Сътрудничество и координиране

  3– Нотифициране

  3.1 Всеки орган по конкуренция нотифицира органа по конкуренция на другата страна всеки път, когато е установил, че дадено действие за изпълнение:

  а) е от значение за действията по прилагане, които предприема другата страна;

  б) застрашава да засегне съществено важни интереси на другата страна в областта на конкуренцията;

  в) се отнася до ограничения на конкуренцията, които оказват пряк и значителен ефект на територията на другата страна;

  г) се отнася до действия, които нарушават конкуренцията и които протичат основно на територията на другата страна, и

  д) предопределя или забранява дадено действие на територията на другата страна.

  3.2. Доколкото това е възможно и при условие че не противоречи на законодателството в областта на конкуренцията на страните, и че не засяга по неблагоприятен начин някое текущо разследване, нотифицирането се осъществява в първоначалния етап на процедурата, така че нотифицираният орган по конкуренция да има възможност да изрази становището си. Когато органът по конкуренция на другата страна взема своето решение, той може да вземе предвид получените становища.

  3.3. Нотификациите, предвидени в параграф 3.1, следва да бъдат достатъчно подробни, така че оценката да се осъществява с оглед на интересите на другата страна.

  3.4. Страните се ангажират да полагат всички възможни усилия, така че нотификациите да се осъществяват съгласно обстоятелствата, посочени по-горе, като вземат предвид административните ресурси, с които разполагат.

  4- Обмен на информация и поверителност

  4.1. Органите по конкуренция могат да си обменят информация, с цел улесняване на ефективното прилагане на съответното им законодателство в областта на конкуренцията и насърчаване на по-задълбоченото познаване на съответните им правни рамки.

  4.2. Всеки обмен на информация е съобразен с приложимите във всяка страна норми за поверителност. Не се предоставя поверителна информация, чието разпространение е изрично забранено или би засегнало страните по неблагоприятен начин, без изричното предварително съгласие на източника на информацията. Всеки орган по конкуренция спазва поверителността на всяка информация, доверена му от органа по конкуренция на другата страна, и се противопоставя на всяко искане за разкриване на такава информация пред трета страна, която не е била упълномощена от органа по конкуренция, предоставил информацията.

  5- Координиране на дейностите по прилагане

  5.1. Органът по конкуренция на една от страните може да нотифицира органа по конкуренция на другата страна за желанието си да координира действията по прилагане по отношение на конкретен случай. Това координиране не възпрепятства страните да вземат автономни решения.

  5.2. При определяне на степента на всяко координиране страните вземат предвид следното:

  а) евентуалните резултати вследствие на сътрудничеството;

  б) дали по този начин може да се получи допълнителна информация;

  в) всяко евентуално намаляване на разходите за органите по конкуренция и/или стопанските субекти; и

  г) приложимите срокове съгласно действащото им законодателство.  6- Консултиране, когато важни интереси на една от страните са засегнати по неблагоприятен начин на територията на другата страна

  6.1. При изпълнението на дейностите по прилагане всяка една от страните взема предвид, доколкото е възможно и в съответствие със собственото си законодателство, важните интереси на другата страна. Орган по конкуренцията, който счита, че дадено разследване или наказателно производство, провеждано от органа по конкуренция на другата страна, може да засегне важни интереси на неговата страна, може да представи възгледите си или да поиска консултация с органа по конкуренция на другата страна. Органът по конкуренция, до който е отправено такова искане, следва да разгледа цялостно и добронамерено, без да се засяга продължаването на всяко действие в съответствие със собственото му законодателство в областта на конкуренцията и пълната му свобода при вземането на окончателното решение, становищата, изразени от запитващия орган по конкуренция, и по-специално всички предложения за алтернативни средства, които биха довели до задоволяване на потребностите или изпълнение на целите на разследването или наказателното производство по конкуренция.

  6.2. Органът по конкуренция на една от страните, който счита, че интересите на тази страна са значително засегнати по неблагоприятен начин в резултат на дейности, нарушаващи конкуренцията с какъвто и да е произход, които се осъществяват или чието осъществяване е започнато от едно или повече предприятия, разположени на територията на другата страна, може да поиска консултация с органа по конкуренция на тази страна, като признава, че започването на подобна консултация не засяга никое действие съгласно законодателството в областта на конкуренцията, нито пълната свобода на вземане на окончателно решение от страна на засегнатия орган по конкуренция. Органът по конкуренция, до който е отправено такова искане може да предприеме всякакви коригиращи мерки, които счита за необходими и които съответстват на законодателството му, без да се засяга преценката му за пълно прилагане на решението.

  7- Техническо сътрудничество

  7.1. Страните могат да си предоставят взаимно техническо сътрудничество, за да се възползват от съответния опит и за да задълбочат прилагането на съответното си законодателство и политики в областта на конкуренцията.

  7.2. Сътрудничеството може да включва следните дейности:

  а) обучение на длъжностни лица, с цел придобиване на практически опит;

  б) семинари, по-специално за длъжностни лица;

  Проучвания на законодателството и политиките в областта на конкуренцията, с цел подпомагане на тяхното развитие.  8 – Прилагане

  Мониторингът и оценката на сътрудничеството ще се осигурят от подкомитет, който ще бъде създаден в споразумението за асоцииране чрез решение на Съвета за асоцииране. До приемането на такова решение, те ще се осигуряват от Комитета по асоцииране.  9- Изменение и актуализиране на правилата

  Съветът за асоцииране може да изменя настоящите правила след консултиране с органите по конкуренция.  ПРИЛОЖЕНИЕ VI

  Права на интелектуална, промишлена и търговска собственост, посочени в член 72:  1. Сирия осигурява подходящо и ефективно спазване на задълженията, произтичащи от следните многостранни конвенции:

   1. Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост (1883 г., последно изменена през 1979 г.)

   2. Договор за патентно сътрудничество (Вашингтон, 1970 г., последно изменен през 1984 г.)

   3. Бернска конвенция за закрила на литературните и художествени произведения (Парижки акт, 1971 г., последно изменена на 28 септември 1979 г.)

   4. Римска конвенция за закрила на артисти изпълнители, продуцентите на фонограми и излъчващите организации за радио- и телевизионно разпръскване (1961 г.)

   5. Протокол към Мадридското споразумение относно международната регистрация на марките (1989 г.)

   6. Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост (Стокхолм, 1967 г.)

  2. Пет години след влизането в сила на член 72 и приложение VI Сирия следва да се присъедини към следните многостранни споразумения, доколкото вече не го е направила:

   1. Договор от Будапеща за международното признаване на депозирането на микроорганизми за целите на патентната процедура (1977 г., изменен през 1980 г.).

   2. Хагска спогодба за международно заявяване на промишлени образци (1925 г., последно изменена през 1999 г.).

   3. Международна конвенция за закрила на новите сортове растения (Конвенция UPOV) (Женевски акт, 1991 г.). Присъединяването към тази конвенция може да бъде заменено с прилагане на подходяща и ефективна sui generis система за закрила на сортовете растения.

  3. Седем години след влизането в сила на член 72 и приложение VI Сирия следва да се присъедини към следните многостранни споразумения:

   1. Договор за правото на търговските марки (Женева, 1994 г.)

   2. Сингапурски договор относно правото на търговските марки (2006 г.)

   3. Договор за патентното право (Женева, 2000 г.)

   4. Договор за авторското право на Световната организация за защита на интелектуалната собственост (СОИС) (Женева, 1996 г.)

   5. Договор на Световната организация за интелектуална собственост за изпълненията и звукозаписите (Женева, 1996 г.)

  4. Съветът за асоцииране има право да реши, че параграфи 2 и 3 от настоящото приложение се прилагат и към други многостранни спогодби в тази област.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Комисия на европейските общности брюксел, 12. 12. 2008 г