• II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА Први к андидат 1. Основни биографски подаци
 • 2. Биографија, дипломе и звања
 • 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
 • 4. Образовна дјелатност кандидата
 • 5. Стручна дјелатност кандидата
 • 1. Основни биографски подаци
 • 4. Образовна дјелатност кандидата 1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 5. Стручна дјелатност кандидата
 • 6. Резултат интервјуа са кандидатима
 • 7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за коју је кандидат конкурисао, у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС (Службени гласник РС број: 73/10)
 • III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
 • IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

 • Скачать 89.18 Kb.


  Дата26.04.2018
  Размер89.18 Kb.
  ТипКонкурс

  Скачать 89.18 Kb.

  Конкурс објављен : новембар 2016. године у Гласу Српске, број. 14. 185  Прилог бр. 1.
  И З В Ј Е Ш Т А Ј

  КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

  I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

  Конкурс објављен : 2. новембар 2016. године у Гласу Српске, број. 14.185.

  Ужа научна/умјетничкаобласт: Историјско-теолошка наука за предмет Патрологија 1,2,3,4.
  Назив факултета: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Универзитета у Источном Сарајеву
  Број кандидата који се бирају: 1

  Број пријављених кандидата: 2
  II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
  Први кандидат
  1. Основни биографски подаци
  Име, средње име и презиме: Бошко (Мијомир) Eрић

  Датум и мјесто рођења: 28.3.1986.

  Установе у којима је био запослен: ЈУ Трећа основна школа Брчко

  Звања/ радна мјеста: Вјероучитељ православне вјеронауке

  Научна/умјетничка област: историјско-теолошке науке

  Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
  2. Биографија, дипломе и звања
  Основне студије (студије првог циклуса):

  Назив институције: Православни богословски факултет

  Мјесто и година завршетка: Београд, 2010.
  Постдипломске студије (студије другог циклуса):

  Назив институције: Теолошки факултет

  Мјесто и година завршетка: Фрибург, Швајцарска, 2012.

  Назив магистарског рада: Питање оригенизма и V екуменски сабор

  Ужа научна/умјетничкаобласт: Историја Цркве
  Докторат (студије трећег циклуса):

  Назив институције:

  Мјесто и година завршетка:

  Назив дисертације:

  Ужа научна/умјетничка област:
  Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
  3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
  1. Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора


  1. Мемра Мар Јефрема благословеног «О Ниниви и Јони», Зборник радова Кад Израил беше дете, Београд 2015.

  2. Педесет и трећа химна о Низибији Светог Јефрема Сиријског, Видослов, Требиње, 2014.

  3. Сиријско житије Светог Максима Исповједника, Саборност, теолошки годишњак, 2013.

  4. Утицаји културног амбијента на формирање богословских исказа Светог Јефрема Сиријског, Богословље, часопис Православног богословског факултета у Београду, 2014.

  5. Тројица, Христос и човек - теологија и метафизика личности, (превод), Богословље, часопис Православног богословског факултета у Београду, 2012.

  6. Антропологија Оригена посматрана кроз Оригеново учење о дихотомији и триотомији, Црквене студије годишњак, Ниш 2013.

  7. Светога мар Јакова мемра о Светом мар Јефрему, (превод) Теолошки погледи, верско-научни часопис, Београд 2016.

  2. Радови послије последњег избора/реизбора

  (Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)

  4. Образовна дјелатност кандидата

  1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

  (Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

  (Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)


  5. Стручна дјелатност кандидата

  1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора
  2011-2012.на Католичком институту, похађао Сиријски I и Презентацију семитских језика, а касније на Академији страних језика похађао и Сиријски II.
  2013. године уписао докторске студије на Православном богословском факултету Универзитета у Београду.
  2016. Учествовао на XII Symposium syriacum.
  Oд 01.12.2015. године запослен као вјероучитељ православне вјеронауке у Основној школи.

  Други кандидат

  1. Основни биографски подаци
  Име, средње име и презиме: Срђан (Ратко) Билић

  Датум и мјесто рођења: 06.09.1976.

  Установе у којима је био запослен:

  Звања/ радна мјеста:

  Научна/умјетничкаобласт:историјско-теолошке науке

  Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
  2. Биографија, дипломе и звања
  Основне студије (студије првог циклуса):

  Назив институције: Православни богословски факултет

  Мјесто и година завршетка: Фоча, 2014.
  Постдипломске студије (студије другог циклуса):

  Назив институције: Православни богословски факултет

  Мјесто и година завршетка: Фоча, 2016.

  Назив мастер рада: Свети Иринеј Лионски као јересиолог

  Ужа научна/умјетничка област: Историја Цркве
  Докторат (студије трећег циклуса):

  Назив институције:

  Мјесто и година завршетка:

  Назив дисертације:

  Ужа научна/умјетничка област:
  Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

  3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
  1. Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора

  2. Радови послије последњег избора/реизбора

  (Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)
  1. Историјски и богословски оквири Шестог Васељенског Сабора, дипломски рад

  2. Свети Иринеј Лионски као јересиолог, мастер рад
  4. Образовна дјелатност кандидата
  1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора


  5. Стручна дјелатност кандидата


  1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора


  6. Резултат интервјуа са кандидатима


  Комисија је 2016. године обавила интервју са пријављеним кандидатом Срђаном Билићем у просторијама Православног богословског факултета у Фочи. Чланови комисије константовали су кандидатову професионалну опредјељеност и обученост за бављање научно-истраживачким радом из уже научне области на коју је аплицирао.????
  7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за коју је кандидат конкурисао, у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС (Службени гласник РС број: 73/10)

  6. Резултат интервјуа са кандидатима
  Комисија је 21. новембра 2016. године обавила интервју са пријављеним кандидатом Бошком Ерићем у просторијама Православног богословског факултета у Фочи. Чланови комисије константовали су кандидатову професионалну опредјељеност и обученост за бављање научно-истраживачким радом из уже научне области на коју је аплицирао.

  Кандидат Срђан Билић није дошао на заказани интервју.  7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за коју је кандидат конкурисао, у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС (Службени гласник РС број: 73/10)


  III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
  Увидом у приложену конкурсну документнацију утврђено је да се на конкурс за избор у звање асистента за ужу научну област историјско-теолошке науке за предмет Патрологија 1,2,3,4, пријавило два кандидата и то: Срђан Билић, мастер и Бошко Ерић, магистар.

  На основу анализе приложене конкурсне документације, Комисиај је констатовала да је кандидат Бошко Ерић квалификованији за конкурентно место од кандидата Срђана Билића. Кандидат Бошко Ерић приложио је на увид више објављених радова из уже научне области за коју је расписан конкурс, а који имају већу научну вредност од радова кандидата Срђана Билића. Такође, кандидат Бошко Ерић влада већим бројем страних језика на којима је писана релевантна литература из Патрологије.

  На основу свега наведеног, а у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о поступку и условима избора академског особља на Универзитету у Источном Сарајеву, те условима конкурса, Комисија предлаже Наставно-научном вијећу Православног богословског факултета у Фочи, као и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву, да се кандидат Бошко Ерић изабере у звање асистента за ужу научну област историјско-теолошке науке за предмет Патрологија 1,2,3,4.

  Чланови Комисије:


  1._____________________________________
  др Зоран Јелисавчић, доцент за ужу научну област историјско-теолошке науке за предмет Патрологија 1,2,3,4, Православни богословски факултет Универзитета у Источном Сарајеву - председник

  2._____________________________________


  др Радомир Поповић, редовни професор уже научне области историјско-теолошке науке за предемт Општа историја хришћанске цркве, Правословани богословски факултет Универзитет у Београду - члан

  3.________________________________________


  Др Мирко Сајловић, ванредни професор уже научне области историјско-теолошке науке за предмет Историја Цркве, Православни богословски факултет Универзитета у Источном Сарајеву - члан


  IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
  (Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за које звање се предлаже.)

  Источно Сарајево:___________ Члан(ови) Комисије:  1._______________________
  2._______________________


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конкурс објављен : новембар 2016. године у Гласу Српске, број. 14. 185

  Скачать 89.18 Kb.