Скачать 69.28 Kb.


Дата08.09.2017
Размер69.28 Kb.
ТипКонкурс

Скачать 69.28 Kb.

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето
О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в

61-ва механизирана бригада – Карлово и2-ра механизирана бригада – Стара Загора
1. Със заповед № ОХ-2/05.01.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. За 61 механизирана бригада, 220 длъжности съгласно Приложение № 1.

1.2. За 2 механизирана бригада, 130 длъжности съгласно Приложение № 2.

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление до командира на 61-ва или 2-ра механизирана бригада, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 19.02.2016 г. с приложени към него:

2.1. автобиография;

2.2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

2.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

2.4. свидетелство за съдимост;

2.5. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

2.6. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

2.7. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

2.8. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

2.9. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от районния психодиспансер;

2.10. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

2.11. копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ);

2.12. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).

3. Кандидатите да попълват заявленията четливо с печатни букви и да посочат актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния им адрес. По възможност да се посочва e-mail и телефон за връзка.

4. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности, само в една механизирана бригада.

5. До 15.04.2016 г. структурите на ЦВО изпращат до командирите на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора и 61-ва механизирана бригада – Карлово заявленията на кандидатите.

За тези кандидати, които са били на военна служба, да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба.6. Съгласно заповед на министъра на отбраната № ОХ-2/05.01.2016 г., относно обявяването на конкурса, за длъжностни лица отговорни за провеждането му са определени, както следва:

6.1. Командирът на 61-ва механизирана бригада - Карлово за длъжностите по Приложение № 1.

6.2. Командирът на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора за длъжностите по Приложение № 2.

7. Конкурса ще се проведе, както следва:

7.1. За 2-ра механизирана бригада от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г., във в. ф. 24150 – Стара Загора.

7.2. За 61-ва механизирана бригада от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г., във в. ф. 34750 – Карлово.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса.8. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

8.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 3.

8.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

9. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или под 55 точки на теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.

10. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.

11. Кандидат за който преди датата за явяването му на изпита, във военното формирование не е получен протокола с оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция към ВМА, не се допуска до участие в конкурса.

12. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

12.1. Точките от изпита по физическа подготовка;

12.2. Точките от теста за обща култура;

12.3. Оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число;

12.4. Пет точки за притежавано висше образование;

12.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”;

12.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ за завършен курс по време на военната служба;

12.7. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:

* за ниво 1-1-1-1 - десет точки;

* за ниво между 1 и 2 - петнадесет точки;

* за ниво 2-2-2-2 и по-високо - двадесет точки.13. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по - предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 (47) години.

15. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 47 години в т. 14 се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

15.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и са освободени от нея поради организационнощатни промени или при пълна или частична ликвидация въз основа на акт на Министерския съвет или при съкращаване числеността на въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание.

15.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 5 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 15.1. и 15.2. с копие на заповед за освобождаване от военна служба.15.3. Не са придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

16. Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурсите, съгласно т. 6.1. и 6.2. в седем дневен срок от уведомяването им.

17. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

17.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.

17.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

18. Телефони за контакт и информация:

18.1. За конкурса в 61 механизирана бригада - (0335) 94 590 и 94 679.

18.2. За конкурса във 2 механизирана бригада - (042) 615 922 и 615 921.

19. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, Началникът на Централно военно окръжие организира чрез подчинените му структури:

19.1. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба от ВМА.

19.2. Изпращането на кандидатите, подали заявление за установяване годността им за военна служба от ЦВМК – София или в структурите към нея, както и установяване на психологичната им пригодност от Центъра по психично здраве и превенция. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-4/18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза.

ПРИЛОЖЕНИЕ(намират се в офиса за военен отчет ул.А.П. Чехов 16 А):

1. Приложение № 1 - Списък на вакантните длъжности за войници в 61 мбр, за заемане след конкурс от 11 (единадесет) листа.

2. Приложение № 2 - Списък на вакантните длъжности за войници в 2 мбр, за заемане след конкурс от 3 (два) листа.

3. Приложение № 3 - Нормативи за изпита по физическа подготовка от 8 (осем) листа.

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АНДРЕЙ БОЦЕВ

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето

Скачать 69.28 Kb.