Скачать 439.63 Kb.


Дата12.03.2019
Размер439.63 Kb.
ТипКонкурс

Скачать 439.63 Kb.

Конкурсна документацијА Јавна набавка мале вредности, набавка кита за дијагностику бруцелозе -brucella Rose Bengal KitНАРУЧИЛАЦ
ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ „НИШ“

НИШ


Димитрија Туцовића 175

www.vsinis.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

НАБАВКА КИТА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ БРУЦЕЛОЗЕ –Brucella Rose Bengal Kit


Бр. 1/2018

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 31.05.2018. године,

до 12 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 31.05.2018. године,

у 12,15 часова

Ниш, 22.05.2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2018, деловодни број 1328 од 18.05.2018. године припремљена је:КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара – Кит за дијагностику бруцелозе –Brucella Rose Bengal Kit a 10ml

ЈН број 1/2018

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

2

II

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,

3

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из

чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова4

IV

Изјава понуђача о испуњености услова из члана

75 и 76 Закона о јавним набавкама6-7V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

8

VI

Образац понуде

14

VII

Модел уговора

18

VIII

Образац изјаве о независној понуди

21


I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт „Ниш“

Адреса: Димитрија Туцовића 175, 18106 Ниш

Интернет страница: www.vsinis.rs

e-mail:vsini@mts.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је: набавка Кита за дијагностику бруцелозе –Brucella Rose Bengal Kit a 10 ml ОРН: 33141625
4. Критеријум за доделу уговора

„најнижа понуђена цена“


5. Контакт

Лице за контакт: Новићевић Снежана, дипл. прав., 018/4263-301; 063 45 45 97, Одељење за рачуноводствене и опште послове, e mail: snezanavsinis@gmail.com.II ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ЕВЕНТУАЛНЕ

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара:

Предмет набавке је Кит за дијагностику бруцелозе- Brucella Rose Bengal Kit 10ml


СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА


Редни број

Ознака

Назив

дијагностичког средства

Количина

(Бочица)
33141625

Кит за дијагностику бруцелозе

Brucella Rose Bengal Kit 10ml500


2. Техничке карактеристике: Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ и то: каталог, проспект, техничку спецификацију или декларацију о усаглашености произвођача.

Уколико у приложеним доказима нема тражене техничке карактеристике, уз исте треба доставити и оригиналну изјаву произвођача или ино заступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) којом се потврђује да понуђено добро поседује тражену техничку карактеристику.

Свако понуђено добро које је предмет понуде понуђача мора да поседује одређене карактеристике које представљају квалитет, а то су: стабилност дијагностичког средства и контрола теста, поузданост добијених резултата, сензитивност и специфичност у року трајања. Ако понуђено добро које је предмет понуде понуђача не задовољава односно не поседује наведене карактеристике, предметна понуда прогласиће се као неодговарајућа.3. Квалитет: Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Добра која се испоручују по овом уговору морају имати рок трајања минимум шест месеци од датума испоруке.

Понуђена добра приликом испоруке морају да буду у оригиналном паковању произвођача. Понуђач је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Понуђач је дужан да приликом прве испоруке добара достави упутство за употребу дијагностичког средства.

Свако понуђено добро, мора да поседује сертификат контроле квалитета „QC“ (quality control). Понуђачи нису дужни да га доставе уз понуду, али су у обавези да га доставе приликом сваке појединачне испоруке добара. У противном испорука ће бити враћена, а понуђач ће сносити последице предвиђене законом и закљученим Уговором о јавној набавци у вези са предметним поступком јавне набавке.

Квантитативни и квалитативни пријем добара вршиће запослени у Ветеринарском специјалистичком институту „Ниш“ приликом сваке испоруке. Уочени недостаци приликом квантитативног и квалитативног пријема (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања), констатоваће се записником. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом пријема, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

Уколико приликом испоруке купац констатује да су добра са краћим роком трајања од предвиђеног /шест месеци/ понуђач се обавезује да ће добро заменити, за исто са бољим роком трајања, ако о врсти и количини истих буде званично обавештен од стране крајњег и то у року од 15 дана од дана пријема писаног захтева купца. Под бољим роком трајања подразумева се рок идентичан претходно наведеном року трајања у моменту испоруке.
4. Грешке у квалитету (рекламација): Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисници ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од 15 дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњим корисницима друго добро без недостатка.
Напомена: испорука добара вршиће се сукцесивно од дана потписиваља уговора при чему ће наручилац унапред писменим путем достави наруџбеницу.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (75. ст. 1. тач. 5 Закона)

 6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________ из ________________ у поступку јавне набавке Brucella Rose Bengal kit a 10 ml испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

 4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности

која је предмет јавне набавке, чију копију прилаже у прилогу.

6) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите

животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне

својине.

Место и датум: Понуђач:

М.П. _________________________ ________________________ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећуИ З Ј А В У

Подизвођач________________________________________ из ________________ у поступку јавне набавке Brucella Rose Bengal kit a 10 ml испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:


1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на

снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када имаседиште на њеној територији).

Место и датум: Подизвођач:


______________________ М.П. ________________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.Понуду доставити на адресу: Ветеринарски специјалистички инстутут „Ниш“, Димитрија Туцовића 175, 18106 Ниш, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - Набавка кита за дијагностику бруцелозе ЈНМВ број 1/2018, - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 31.05.2018. године, до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.


Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се 31.05.2018 године у 12,15 часова у просторијама Ветеринарског специјалистичког института „Ниш“, Димитрија Туцовића 175, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Понуда мора да садржи:


 1. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде

 2. Попуњену, потписану и печатом оверену изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности.

 3. Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора

 4. Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди


3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.


Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Ветеринарски специјалистички инстутут „Ниш“, Димитрија Туцовића 175, 18106 Ниш, са назнаком:
Измена понуде зајавну набавку добра – Набавка кита за дијагностику бруцелозе ЈН МВ број 01/2018НЕ ОТВАРАТИ” или
Допуна понуде за јавну набавку добра – – Набавка кита за дијагностику бруцелозе ЈН МВ број 01/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
Опозив понуде за јавну набавку добра – – Набавка кита за дијагностику бруцелозе ЈН МВ број 01/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – – Набавка кита за дијагностику бруцелозе ЈН МВ број 01/2018 НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, контакт особу и број телефона.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.


5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље III) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља III одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.


7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

 • понуђачу који ће издати рачун,

 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,

 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8..1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана од дана испоруке добра.

Плаћање се врши вирманом, уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора односно издавања наруџбенице. (Сукцесивна испорука)
Место испоруке – на адресу наручиоца: Ветеринарски специјалистички институт „Ниш“ , Димитрија Туцовића 175, 18106 Ниш
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.


Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.4. Количине у понуди

Наведене количине су информативног карактера и подложне су променама све време трајања уговора.


8.5. Рок за извршење услуге

Рок за извршење предмета набавке је 12 месеци од дана закључења уговора.


9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.


10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: vsini@mts.rs или факсом на број 018 42 64 467 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН МВ бр. 1/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.


15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена“.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља III, одељак 3.).


17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail vsini@mts.rs, факсом на број 018 42 64 467 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ____________ од ____. ____. __________. године за јавну набавку добара-Brucella Rose Bengal Kit a 10 ml, ЈН МВ бр. 1/2018.


1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт

и број телефона:
Електронска адреса понуђача

(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено

за потписивање уговора:


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:


А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:


Адреса:


Матични број:


Порески идентификациони број:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:


Адреса:


Матични број:


Порески идентификациони број:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:


Адреса:


Матични број:


Порески идентификациони број:Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:


Адреса:


Матични број:


Порески идентификациони број:Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:


Адреса:


Матични број:


Порески идентификациони број:Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА: - Кит за дијагностику бруцелозе

Brucella Rose Bengal Kit 10ml
Редни број

Ознака

из општег речника набавки

Назив дијагностичког средства

Количина

бочица

Цена

без

ПДВ-а

Укупна вредност

без ПДВ-а

1

33141625

Кит за дијагностику бруцелозе

Brucella Rose Bengal Kit 10ml500

У К У П Н О без ПДВ-а
износ ПДВ-а
У К У П Н О са ПДВ-ом


Рок и начин плаћања:


Рок важења понуде:


Рок испоруке:


Гарантни период:


Место и начин испоруке:
Датум Понуђач

М. П.

______________________ ________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде


VI МОДЕЛ УГОВОРА
НАПОМЕНА:
(Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације понуђач може да попуни и потпише (али није у обавези) и служи да се понуђачи упознају са садржином уговора који ће се закључити са понуђачем коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци). Уколико понуђач не попуни модел уговора понуда се неће одбити као неприхватљива.

Ово се односи и на понуђаче који учествују у заједничкој понуди и за понуђаче који подносе понуду са подизвођачима.УГОВОР

за набавку Кита за дијагностику бруцелозе -

Brucella Rose Bengal Kit a 10 ml
Закључен између уговорних страна:

1. Ветеринарског специјалистичког института „Ниш“ у Нишу, ул. Димитрија Туцовића 175 матични број 07215304, ПИБ 100501820, кога заступа директор Др сци. вет. мед. Милош Петровић , (у даљем тексту Наручилац) и


2._________________________________, из ___________________, ул. _______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________________________ код пословне банке ________________, које заступа директор _____________________________ (у даљем тексту Понуђач)
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
а) ______________________________________________________________________
б)___________________________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати“са подизвођачима/ подизвршиоцима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке).
Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја добара -Кита за дијагностику бруцелозе-Brucella Rose Bengal Kit a10 ml
Редни број

Ознака

из општег речника набавки

Назив дијагностичког средства

Количина

бочица

Цена

без

ПДВ-а

Укупна вредност

без ПДВ-а

1

33141625

Кит за дијагностику бруцелозе

Brucella Rose Bengal Kit 10ml500

У К У П Н О без ПДВ-а
износ ПДВ-а
У К У П Н О са ПДВ-омПонуђач је набавку добара поверио другом ДОБАВЉАЧУ - подизвођачу ___________________________, а који чине ____________% од укупно уговорених добара (попуњава Добављач).


Уколико Понуђач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче.
Члан 2

Уговорне стране констатују да је Наручилац, у редовном поступку јавне набавке мале вредности доделио Понуђачу уговор за набавку добара- Кита за дијагностику бруцелозе-Brucella Rose Bengal Kit a10 ml по понуди бр._______ од _________2018. године (код Понуђача понуда заведена под бр.____________________)

Понуђач ће добра из става 1. овог члна испоручивати Наручиоцу сукцесивно, по цени и условима и у складу са понудом бр._____ од 2018. године, која је саставни део овог уговора.

Члан 3

Укупна вредност добара утврђена је у понуди Понуђача и износи _____________ динара, без ПДВ-а, словима ( ________________________________________ ), односно у износу од ________ динара са ПДВ-ом, словима ( _______________) (попуњава Наручилац).


Укупна количина исоручених добара може бити мања или већа 5% од количине добара из понуде понуђача у зависности од реалних потреба наручиоца.
Члан 4

Под уговореном ценом добара подразумева се произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, транспортни трошкови и остали трошкови, према захтевима из техничке спецификације дате у конкурсној документацији, f-co КУПАЦ. Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.


Члан 5

Рок испоруке је ________ дана од дана пријема позива овлашћеног представника наручиоца или добијања налога за испоруку. Позив се може уручити у писаној форми укључујући и e – mail –ом или телефоном.

Уколико Понуђач не испуни своје обавезе у уговореном року дужан је да Наручиоцу, на име пенала, исплати 0,5‰ за сваки дан кашњења, а највише 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.

Члан 6

Понуђач ће за сваку појединачну испоруку испоставити Наручиоцу фактуру.Наручилац се обавезује да ће Понуђачу испоручену робу платити у року од _____од дана испоруке, а на основу испостављене фактуре.


Члан 7

Место испоруке су просторије Наручиоца, Ветеринарски специјалистички институт „Ниш“ у Нишу, Димитрија Туцовића 175, 18106 Ниш

.
Члан 8

Уколико се на испорученим добрима, установи било какав недостатак, наручилац ће достави писмену рекламацију понуђачу у року од 3 дана од дана примопредаје добара. Понуђач је дужан да у року од 3 дана од примљене рекламације отклони уочене недостатке или преда Наручиоцу друга добра без недостатака.


Члан 9

Понуђач се обавезује да Наручиоцу пријави сваку промену до које дође у поступку испуњења уговором преузетих обавеза.


Члан 10

Уговор се закључује на одређено време, са роком важења до годину дана од дана закључења. Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор писменим путем уз отказни рок од 30 дана.Члан 11

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област.


Члан 12

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решити споразумно, а ако то није могуће, спорове ће решавaти надлежни суд у Нишу.


Члан 13

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану сагласност и потпис овлашћених лица уговорних страна. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.Члан 14

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.


За Понуђача За Наручиоца

______________________ ____________________________

Директор Директор

Др сци. вет. мед. Милош Петровић

Учесник у заједничкој понуди,

________________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)
Подизвођач

_______________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), __________________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду Ветеринарском специјалистичком институту „Ниш“ у Нишу у поступку јавне набавке мале вредности добара - Кита за дијагностику бруцелозе-Brucella Rose Bengal Kit a10 ml, ЈНМВ број 1/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.


Датум: М.П. Потпис понуђача
_____________ ___________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН МВ бр. 1/2018

/Коьрта
Контакты

    Главная страница


Конкурсна документацијА Јавна набавка мале вредности, набавка кита за дијагностику бруцелозе -brucella Rose Bengal Kit

Скачать 439.63 Kb.