страница1/4
Дата12.05.2019
Размер0.59 Mb.
ТипКонкурс

Конкурсна документација за јавну набавку друга фаза квалификационог поступка набавка књига за библиотеку


  1   2   3   4НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

Набавка књига за библиотеку
(ЈН бр. 1/2017-2)

у Неготину, август 2017. године

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ Неготин ЈН: бр. 1/2017-2

На основу чланова: 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13) и Одлуке о покретању квалификационог поступка број 74 од 17.05.2017. год. и Решења о именовању Комисије за јавну набавку број 75-о од 17.05.2017. год., припремљена је конкурсна документација и иста садржи:Позив за подношење понуде ........................................................


Упутство понуђачима како да сачине понуду ..............................
Подаци о понуђачу ........................................................................

стр. 3
стр. 5


стр. 9

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде ..................................................................... Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем....................... Изјава о ангажовању подизвођача ............................................... Подаци о подизвођачу .................................................................. Подаци о понуђачу који је учесник у зајеничкој понуди ............. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ............... Изјава о независној понуди .......................................................... Трошкови израде понуде .............................................................. Структура цена .............................................................................. Образац понуде ............................................................................. Модел уговора ............................................................................... Помоћни образац .........................................................................


стр. 10
стр. 11


стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 20
стр. 21
стр. 23Друга фаза квалификационог поступка Страна 2 од 23

ЈН: бр. 1/2017-2

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ Неготин
 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ


Назив наручиоца:

Народна библиотека "Доситеј Новаковић"

Неготин
Адреса:

ЈНА 2, 19300 Неготин

ПИБ:

100566944
Матични број:

07129262
Интернет адреса:

http://www.bibliotekanegotin.org.rs

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка добара спроводи се у квалификационом поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Подзаконским актима и Одлуком о покретању поступка бр. 74 од 17.05.2017. год.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН БР. 1/2017-2.
Назив и ознака из општег речника набавке: 22113000 – Књиге за библиотеке
1.4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


 • Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs

 • Интернет стране Наручиоца: http://www.bibliotekanegotin.org.rs


1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац (ПО1, последња страна конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, емаил адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда је 24.08.2017. до 12:00 часова.


Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до 24.08.2017. до 12:00 часова, на адресу: Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин, ЈНА 2, 19300 Неготин.
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН бр. 1/2017-2. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.
1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда биће одржано 24.08.2017. у 14:00 часова, на адреси: : Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин, ЈНА 2, 19300 Неготин.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.
 • поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују председник и чланови комисије и присутни представници понуђача.Друга фаза квалификационог поступка Страна 3 од 23

ЈН: бр. 1/2017-2

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ Неготин
Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.
1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је осам дана од дана отварања понуда.
1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особа за додатне информације је Наташа Трајковић, телефон 019/542-380; E-mail:bibnegotin@mts.rs.

Друга фаза квалификационог поступка Страна 4 од 23

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ Неготин ЈН: бр. 1/2017-2

 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском

језику.

Поступак отварања понуда води се на српском језику.


3.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, каои попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне документације, и то:


ПРИЛОГ:
1. Спецификација понуђених књига ................................................
ОБРАСЦИ:
1. Подаци о понуђачу .......................................................................

ПРИЛОГ бр. 1 Образац бр. 1


 1. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде ....................................................................

Образац бр. 2

3.

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем.....................

Образац бр. 3

4.

Изјава о ангажовању подизвођача .............................................

Образац бр. 3а

5.

Подаци о подизвођачу .................................................................

Образац бр. 3б

6.

Подаци о понуђачу који је учесник у зајеничкој понуди ............

Образац бр. 4

7.

Изјавачланова групекоји подносе заједничку понуду …...........

Образац бр. 4а

8.

Изјава о независној понуди .........................................................

Образац бр. 5

9.

Трошкови израде понуде .............................................................

Образац бр. 6

10.

Структура цена .............................................................................

Образац бр. 7

11.

Образац понуде ............................................................................

Образац бр. 8

12.

Модел уговора ..............................................................................

Образац бр. 9


3.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:


 • Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
 • Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
 • Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача - носиоца посла.Друга фаза квалификационог поступка Страна 5 од 23

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ Неготин ЈН: бр. 1/2017-2

3.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.


3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ- НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЈН бр. 1/2017-2. (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана
од 07,00 до 15,00 часова, на адресу наручиоца.
Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.
Уколико се изменапонуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
3.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50 % и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана


 1. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.


3.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) истог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:


 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 1. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

 2. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 1. понуђачу који ће издати рачун;
 1. рачуну на који ће бити извршено плаћање;

 2. обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


3.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ИСПОРУКЕ, МЕСТА ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ, НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА


 • Рок испоруке је 15 дана од закључења уговора;Друга фаза квалификационог поступка Страна 6 од 23

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ Неготин ЈН: бр. 1/2017-2

 • Место испоруке Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин, ЈНА 2, 19300 Неготин.

 • Начин и услови плаћања: у року од 45 дана од дана достављања уредне фактуре, а након испоруке;


2.10. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Квантитативни пријем испоручених књига извршиће се комисијски у просторијама наручиоца.
Комисија наручиоца ће квалитативни пријем књига извршити у року од 15 (петнаест) дана од дана квантитативног пријема, упоређивањем карактеристика испоручених књига са карактеристикама наведеним у понуди.
По извршеном квантитативном и квалитативном пријему опреме, сачиниће се записник који уз фактуру представља основ за плаћање.
Уколико количина и карактеристике испоручене опреме не одговарају понуђеним или постоје очигледне грешке, комисија ће о томе сачинити записник. Испоручилац је у обавези да у року од 3 (три) дана, од дана сачињавања записника о рекламацији отклони уочене недостатке о свом трошку.
2.11. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима са и без пореза на додату вредност и иста је фиксна до

извршења уговора.


Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.


 • случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама.


3.12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:


 1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
 1. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
 1. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.


3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
 • вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail: bibnegotin@mts.rs

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране понуђача, понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.


Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
3.14. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Рок важности понуде je 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.


3.15. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач сноси одговорност за накнаду за коришћење патената, као и за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.


Друга фаза квалификационог поступка Страна 7 од 23

ЈН: бр. 1/2017-2

Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ Неготин
3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
3.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
  • случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом. Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:
 1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да присуствују поступку жребања;
 1. Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен упросторијама наручиоца;
 1. Комисија ће водити записник о поступку жребања;
 1. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;
 1. Жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити уговор.


3.18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је осам дана од дана јавног


отварања понуда.
Образложену Одлуку о додели уговора, наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
3.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор са понуђачем којем је додељен уговор биће закључен у року од осам дана, од дана


протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
  1   2   3   4

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Конкурсна документација за јавну набавку друга фаза квалификационог поступка набавка књига за библиотеку