• 1OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 • ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 • ЦИЉ ПОСТУПКА
 • 2УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА



 • страница1/13
  Дата25.05.2017
  Размер1.7 Mb.
  ТипКонкурс

  Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке VIII брoj 404-75/17


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  -

  ГРАД УЖИЦЕ

  Димитрија Туцовића 52 ,

  31 000 Ужице

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  VIII БРOJ 404-75/17

  Радови на уређењу платоа испред Градске куће

  Март 2017 . године

  Конкурсна документација садржи:


  Поглавље

  Назив поглавља

  Страна

  I

  ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  3

  II

  УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  4-10

  III

  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

  10

  IV

  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  11-22

  V

  СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  23

  VI

  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ( образац 1 )

  24-25

  VII

  МОДЕЛ УГОВОРА ( образац 9 )

  33-43

  VIII

  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ( образац 10 )

  44-54

  IX

  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ( образац 11 )

  55

  X

  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 12 )

  56

  XI

  Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности

  57

  XII

  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

  57-97

  Конкурсна документација има 97 страна



  1OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

   1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

  Наручилац јавне набавке VIII број 404-75/17 је Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој Ужице , Димитрије Туцовић 52, ПИБ 101503055, матични број 07157983.


  Интернет адреса Наручиоца: www.graduzice.org

  ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Јавна набавка VIII број 404-75/17 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Закономо јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН).


  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Предмет јавне набавке VIII број 404-75/17, Радови на уређењу платоу испред Градске куће у Ужицу.


  Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство; Шифра ОРН: 45432112-2 Поплочавање, 45233253 Радови на површинском слоју пешачких стаза, 45231300 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, 45316100 Инсталације спољне расвете.

  ЦИЉ ПОСТУПКА

  Поступак јавне набавке VIII број 404-75/17, спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.


  КОНТАКТ

  Лице за контакт: Славиша Пројевић , дип. ецц

  Имејл и број тел.: slavisa.projevic@uzice.rs 031-590-138, и
  Лице за контакт: Вера Вукосављевић , дип. правник

  Имејл и број тел.: vera.vukosavljevic@uzice.rs 031-590-138



  2УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА



  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
  У поступку јавне набавке број VIII број 404-75/17 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели то:




  Р.бр

  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

  1.

  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН)

  Доказ


  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

  2.

  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН)

  Доказ


  Правна лица достављају:

  1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

  2)Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

  3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.


  Предузетници и физичка лица достављају:

  1. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


  Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

  3.

  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН)

  Доказ


  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

  Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак  или издвојено место

  Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР.

  4.

  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(члан 75. став 2. ЗЈН).

  Доказ

  Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву


  Сви докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
  ДОДАТНИ УСЛОВИ
  У поступку јавне набавке VIII број 404-75/17 понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:


  Р.бр.

  ДОДАТНИ УСЛОВИ

  1.

  Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016) остварио пословни приход у минималном износу од 40.000.000. динара

  Доказ


  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за предходне 3 обрачунске године (2013,2014 и 2015. годину.)

  2.

  Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2012-2016) остварио пословни приход по основу изведених радова (или дела радова у оквиру уговора) на изградњи или реконструкцији платоа и партера (који обухвата израду платоа или партера од камених или бетонских плоча) у износу од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 18.000.000,00 динара без ПДВ

  Доказ


  Потврде и уговори о извођењу радова на изградњи или реконструкцији платоа и партера у претходних 5 година (2012-2016) у укупном износу од 40.000.000,00 динара без ПДВ а за најмање један посао о изведеним радовима на изградњи или реконструкцији платоа и партера у минималном износу од 18.000.000,00 динара без ПДВ, уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је доставити комплетну окончану ситуацију или привремене ситуације.

  Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора.




  Напомена: Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:

  -назив и адреса наручиоца

  -назив и седиште понуђача

  - облик наступања за радове за које се издаје Потврда

  - - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року

  -врста радова

  - вредност изведених радова

  - број и датум уговора

  - - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити

  - контакт особа наручиоца и телефон

  - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца


  3.

  Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

  да има најмање 20 запослених или радно ангажованих (радника на одређено или неодређено време, уговор о делу) од којих 3 запосленa радника морају бити дипломирани инжењери техничке струке



  Доказ


  Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 20 запослених радника на одређено или неодређено време од којих 3 запослена радника морају бити дипломирани инжењери техничке струке. За 3 дипломиранa инжењера техничке струке понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца).

  Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или касније,оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.



  4.

  Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то:

  - дипломирани грађевинска инжењера са важећом лиценцом ИКС: 410 или 412 или 415 у радном односу - 1 извршилац

  - дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС: 414 или 413 у радном односу - 1 извршилац

  - дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом ИКС: 450 у радном односу- 1 извршилац


  Доказ


  За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа)

  Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.





  5.

  Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:


  Р.бр.

  Назив опреме

  ком.

   

   

   

  1

  Камион кипер

  1

  2

  Ауто-мешалица (миксер)

  1

  3

  Багер

  1

  4

  Вибро плоча или ручно вођени ваљак

  1

  5

  Утоваривач или комбинована машина

  1

  6

  Ваљак

  1

  7

  Машина за сечење асфалта и бетона

  1

  8

  Машина за сечење камена

  1


  Доказ


  Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:

  а) за средства набављена до 31.12.2016. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом понуђача;

  б) за средства набављена од 1.1.2017. године рачун и отпремницa;

  в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2017. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.



  6.


  Понуђач мора доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у оригиналу и оригинал писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:

  Доказ


  а)Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од (2%)од укупне вредности понуде без ПДВ

  б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла

  в)Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла

  г)Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Наручиоца , у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

  д) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.

  Напомена:

  У случају заједничке понуде доставља се споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке


  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до4) ЗЈН.
  У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.
  Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.
  Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре
  Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
  Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
  Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
  Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.
  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
  Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.
  Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.
  На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

  - Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

  - Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.


  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке VIII брoj 404-75/17