• КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 • Садржај конкурсне документације • страница1/3
  Дата03.05.2018
  Размер1.09 Mb.
  ТипКонкурс

  Конкурсна документацијА за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности


    1   2   3

  ЈП„Електропривреда Србије“Београд Конкурсна документација ЈНМВ/4000/0932-1/2016


  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

  ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА

  а/а

  класификациони број 110601

  10 година


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

  за јавну набавку услуга бр. ЈНМВ/4000/0932-1/2016
  Генерални ремонт пећи Е-014 инт.оз.721

  К О М И С И Ј А

  за спровођење ЈНМВ/4000/0932-1/2016

  формирана Решењем бр. Е.04.04-508067/2-16 од 05.12.2016.године

  Лазаревац, децембар 2016.
  (заведено у ЈП ЕПС број E.04.04-508067/3-16 од 16.12.2016. године

  На основу члана 39, 61. и 124.а Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Е.04.04-508067/1-16 oд 05.12.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број Е.04.04-508067/2-16 oд 05.12.2016.године припремљена је:  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

  за јавну набавку услуге бр. ЈНМВ/4000/0932-1/2016


  Садржај конкурсне документације:  1.

  Општи подаци о јавној набавци

  2.

  Подаци о предмету набавке

  3.

  Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга)

  4.

  Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова

  5.

  Критеријум за доделу уговора

  6.

  Упутство понуђачима како да сачине понуду

  7.

  Обрасци и прилози

  8.

  Модел уговора

  Укупан број страна документације: 62


    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конкурсна документацијА за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности