страница1/3
Дата22.01.2019
Размер1.41 Mb.
ТипКонкурс

Конкурсна документација за


  1   2   3

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,

ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊАНемањина 22–26

Београд
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ГОТОВИНСКЕ ИСПЛАТЕ НОВЧАНИХ НАКНАДА КОРИСНИЦИМА ПРАВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА,

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК


ЈАВНА НАБАВКА Бр. 37/2017
48-00-13/5-1/2017-22
Измена

Август 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документациjе у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 48-00-13/1/2017-22 од 03.08.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 48-00-13/2/2017-22 од 03.08.2017. године, припремљена jе:


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корисницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

ЈН бр. 37/2017
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

2

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Техничке карактеристике

3

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

7

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

11

VI

Образац понуде

20

VII

Модел уговора

24

VIII

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

30

IX

Образац трошкова припреме понуде

31

X

Образац изјаве о независној понуди

32

XI


Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

33

XII

Образац меничног овлашћења

34

XIII

Списак исплатних места

35


I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Адреса: Немањина 22-26, Београд

Интернет страница: www.minrsz.gov.rs2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 37/2017 су банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корисницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Милица Ђурић и Љиљана Ђуретић

Е - mail адреса: milica.djuric@minrzs.gov.rs ljiljana.djuretic@minrzs.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 37/2017 су банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корисницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, шифра из ОРН: ОРН 66110000 банкарске услуге и ОРН 64100000 поштанске и курирске услуге2.Партије

Набавка није обликована по партијамаIII ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ


 • Предмет набавке су банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корисницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

1.Понуђач врши исплату новчаних накнада корисницима следећих права:
 • Инвалидска примања бораца, војних инвалида и корисника породичне инвалиднине

 • Месечна новчана примања корисника борачко-инвалидске заштите

 • Борачки додатак

 • Годишње новчано примање за опоравак

 • Инвалидска примања цивилних инвалида рата

 • Рефундација средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за ратне војне инвалиде са Закључком Владе Републике Србије 05 Број 401-1953/2017 од 10.03.2017. године

 • Исплата новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином, ратним војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило на основу члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, а у складу са Закључком Владе републике Србије 05-Број 401-1181/2011 од 24.фебруара 2011. године

 • Родитељски додатак

 • Дечији додатак

 • Накнада за издржавање корисника на породичном смештају

 • Рефундације средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за инвалидна лица са Закључком Владе Републике Србије 05 Број 401-1953/2017 од 10.03.2017.

 • Новчана социјална помоћ

 • Посебна новчана накнада

 • Додатак за негу и помоћ другог лица

2.Спецификација просечног месечног броја корисника по врсти права

Подаци у спецификацији су оквирно дати и промељивог су карактера, у зависности од броја корисника новчане накнаде

1. Инвалидска примања бораца, војних инвалида и корисника породичне инвалиднине око 30.000

2. Месечна новчана примања корисника борачко-инвалидске заштите – око 6.500

3. Борачки додатак – око 1.700

4. Годишње новчано примање за опоравак – укупан број корисника око 250 који ово право остварују једном годишње.

5.Инвалидска примања цивилних инвалида рата – око 1.500

6.Рефундације средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за ратне војне инвалиде са Закључком Владе Републике Србије 05 Број 45-8349/2005 од 29.12.2005. године - око 4

7. Исплата новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином, ратним војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило на основу члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, а у складу са Закључком Владе републике Србије 05-Број 401-1181/2011 од 24.фебруара 2011. године – укупан број корисника око 160, који ово право остварују сваке 7-(седме) године).

8.Родитељски додатак – око 64.200

9.Дечији додатак - око 420.000

10.Накнада за издржавање корисника на породичном смештају - око 6.950

11.Рефундације средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за инвалидна лица са Закључком Владе Републике Србије 05 Број 401-1953/2017 од 12.03.2017. године - око 40

13.Новчана социјална помоћ – око 110.000

14.Посебна новчана накнада – око 4800

15.Додатак за негу и помоћ другог лица - око 60.000

3.Исплате новчаних накнада корисницима права од редног броја 1 до редног броја 7 врши се у року од 2 (два) радна дана од дана уплате средстава од стране наручиоца, а на основу података које доставља наручилац у електронској форми, по усаглашеном дефинисаном слогу, 3 (три) дана пре доспелости за исплату, и то на један од следећих начина:


 • Путем службених (наменских) текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника права према најповољнијој тарифи из Тарифе накнада за услуге које врши понуђач, осим исплате права на инвалидска примања бораца, војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, борачки додатак, годишње новчано примање за опоравак, ратним војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило на основу члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, а у складу са Закључком Владе републике Србије 05-Број 401-1181/2011 од 24.фебруара 2011. године, чија накнада трошкова пада на терет наручиоца.

 • Путем сопствених (редовних) текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника права према Тарифи накнада за услуге које врши понуђач.

 • Путем доставе на кућну адресу уз накнаду трошкова на терет наручиоца.

У циљу исплате новчане накнаде кориснику права, понуђач: • о свом трошку отвара службени (наменски) текући рачун за сваког корисника и то на нивоу појединачног права а на основу података које достави наручилац;

 • о свом трошку отвара евиденционе партије за исплату на кућну адресу;

 • о свом трошку обезбеђује корсницима права новчаних накнада, на њихов захтев, извештај са описом права, стања и променама на рачуну.

4. Понуђач месечно извештава наручиоца о извршеним исплатама за свако право поједначно.

Понуђач месечно извештава о службеним (наменским) текућим рачунима са којих се не врши исплата дуже од 4 (четири) месеца.
5. Повраћај средстава са службених (наменских) текућих рачуна, понуђач врши по захтеву наручиоца.

За исплате права на кућну адресу које се из објективних разлога не изврше, понуђач врши повраћај средстава до 20-ог у текућем месецу за средства дозначена у претходном месецу.


6. Понуђач одговара за погрешно извршене исплате.
7. Приликом пружања предметне услуге обавезно је поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко решење мора бити приступачно за све кориснике.

8. Исплате новчаних накнада корисницима права од редног броја 8 до редног броја 14 врши се у року од 2 (два) радна дана од дана уплате средстава од стране наручиоца, а на основу података које доставља наручилац у електронској форми, по усаглашеном дефинисаном слогу, 3 (три) дана пре доспелости за исплату, и то на један од следећих начина: • Путем службених (наменских) текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника права према најповољнијој тарифи из Тарифе накнада за услуге које врши понуђач, осим исплате права на дечији додатак, накнаду за издржавање корисника на породичном смештају, новчану социјалну помоћ, посебну новчану накнаду и рефундацију PDV-a за инвалидна лица чија накнада трошкова пада на терет наручиоца.

 • Путем текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника права према Тарифи накнада за услуге које врши понуђач.

У циљу исплате новчане накнаде кориснику права, понуђач: • о свом трошку отвара службени (наменски) текући рачун за сваког корисника и то на нивоу појединачног права а на основу података које достави наручилац;

 • о свом трошку обезбеђује корсницима права новчаних накнада, на њихов захтев, извештај са описом права, стања и променама на рачуну.

9. Понуђач месечно извештава наручиоца о извршеним исплатама за свако право поједначно.

Понуђач месечно извештава о службеним (наменским) текућим рачунима са којих се не врши исплата дуже од 4 (четири) месеца.
10. Повраћај средстава са службених (наменских) текућих рачуна, понуђач врши по захтеву наручиоца.
11. Понуђач одговара за погрешно извршене исплате.
12. Приликом пружања предметне услуге обавезно је поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно техничко решење мора бити приступачно за све кориснике.

13.Исплата новчаних накнада корисницима права под редним бројем 15 започиње у року од 2 (два) радна дана од дана уплате средстава од стране наручиоца, а на основу података које доставља наручилац у електронској форми, по усаглашеном дефинисаном слогу, 3 (три) дана пре доспелости за исплату, уз накнаду трошкова на терет наручиоца, на следећи начин: • доставом на кућну адресу у року од 3 (три) радна дана од дана доспелости за исплату чија накнада трошкова пада на терет наручиоца.

14.Уколико из објективних разлога није извршена исплата на адреси, исплата се врши на исплатним местима Понуђача у року од најдуже 30 дана од дана доспелости за исплату.

15.Исплатна места Понуђача је дефинисао Наручилац и прилог су Конкурсне документације.

16.У циљу исплате права Понуђач о свом трошку врши обраду података и штампу исплатних докумената за сваког корисника права појединачно.
17. Понуђач по истеку рока од 30 дана од дана доспелости за исплату извештава наручиоца о неизвршеним исплатама горе поменутог права и наводи разлог неизвршења исплате и пребацује средства Наручиоца. На захтев Наручиоца Понуђач доставља списак неисплаћених накнада и пре рока од 30 дана.

18. Понуђач одговара за погрешно извршене исплате.


Прилог Списак исплатних места поглавље XIII ( и исплатна места на којима је могуће подићи новчану накнаду у случају неуспеле доставе на кућној адреси корисника права из оправданих разлога које понуђач мора да наведе приликом доствљања извештаја Наручиоцу)

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

 5. Понуђач је дужан да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
  1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 1. Пословни капацитет:

 • Понуђач мора да располаже довољним пословним капацитетом (као власник, закупац или корисник по другом основу) и да буде у могућности да врши исплату новчаних накнада корисницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на најмање једном исплатном месту у сваком месту на територији Републике Србије, по наведеном списку који дефинише Наручилац и који је у прилогу Конкурсне документације.

 • Понуђач мора да располаже довољним пословним капацитетом (као власник, закупац или корисник по другом основу) и да буде у могућности да врши исплату новчаних накнада корисницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на доставним и исплатним местима које је дефинисао Наручилац која је прилог Конкурсне документације.

 1. Технички капацитет:

Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом са најмање 500 м2 пословног простора за информатички систем умрежених рачунара са централним системом, опремљен одговарајућим софтвером који је потребан за извршење услуга које чине предмет јавне набавке Наручиоца.

  1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;


 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Решење Народне банке Србије којом се издаје дозвола за рад, oдносно изводом из одговарајућег закона и/или лиценцом издатом од стране надлежног државног органа

Доказ мора бити важећи у моменту отварања понуде

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  1. Пословни капацитет

 • Као доказ за пословни простор понуђач доставља фотокопију купопродајног уговора, власничког листа, извода из катастра, уговора о закупу, пословно-техничкој сарадњи или неког другог релевантног документа из кога се може утврдити да понуђач располаже одређеним пословним простором. Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда.

Понуђач је обавезан да достави и потписан и печатиран списак свих исплатних и доставних места на којима може бити реализована исплата новчане накнаде корисницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, са адресама и бројевима телефона исплатних места. Исплатна и доставна места наведена на списку који је у прилогу, могу бити исплатна места самог понуђача, или исплатна места другог правног лица.


У случају да је реч о исплатним и доставним местима другог правног лица које је основано, регистровано или има право на обављање делатности која је предмет јавне набавке, понуђач је обавезан да достави уговор (који мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда и односити се на период од минимално 12 месеци од момента јавног отварања понуда), којим су регулисани њихови међусобни односи и на основу којег се може видети да понуђач може користити мрежу исплатних и доставних места другог правног лица за пружање банкарских услуга и поштанских и курирских услуга– исплата новчаних накнада корисницима права на новчану накнаду, тј. да то друго правно лице врши банкарске услуге и поштанских и курирскух услуга путем своје мреже исплатних места, у име и за рачун понуђача. Поред овог уговора, понуђач је у склопу своје понуде обавезан да достави и релевантан документ из кога се може закључити да је правно лице чију мрежу понуђач користи за пружање банкарских услуга и поштанске и курирске услуге основано, регистровано или има право на обављање делатности која је предмет јавне набавке (оснивачки акт, статут, дозвола/решење надлежног органа, изјава тог правног лица).

2) Технички капацитет

Као доказ за располагање техничким средствима и информатичким системом понуђач мора доставити опис техничке опремљености (у форми који се доказује елаборатом или извештајем о техничкој опремљености), или уговор у коме се доказује набавка или поседовање истог и којима се детаљније описује исти.

Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ЈН бр. 37/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07. септембра 2017. године до 13,00 часова.

Место, време и начин отварања понуде:Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11 000 Београд, Ц-крило, III спрат, канцеларија , дана 07. септембар 2017. године у 13,30 часова, у присуству чланова комисије, понуђача и заинтересованих лица.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи: • Образац понуде

 • Модел уговора

 • Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

 • Образац изјаве о независној понуди

 • Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

 • Докази о испуњавању додатних услова из чл. 76 Закона

 • Образац меничног овлашћења


3. ПАРТИЈЕ

 • Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

 • Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

 • У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

 • Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку услуге – банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ЈН бр. 37/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку услуге – банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ЈН бр. 37/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку услуге – банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ЈН бр. 37/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ЈН бр. 37/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.


8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то: • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.


9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата новчаних накнада корисницима права врши се на основу података које доставља Наручилац за свако право посебно, и то на нивоу корисника, најмање три дана пре доспелости за исплату.

Средства за исплате новчаних права Наручилац преноси два дана пре доспелости за исплату. До дана исплате, средства се раскњижавају на индивидуалне партије текућих рачуна.

За све исплате које исплатилац не изврши из објективних разлога, дужан је да достави повратну информацију, и да изврши повраћај средстава Наручиоцу.9.2. Захтеви у погледу места вршења услуга

Корисницима новчаних права у Србији према исплатним местима наведеним у списку који је саставни део конкурсне документације.


9.3. Захтев у средства обезбеђења

Понуђач није у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.


9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.


9.5. Захтев у погледу поверљивости

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку ПОВЕРЉИВО, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено ПОВЕРЉИВО, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.


10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића бр.27a, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд www.minrzs.gov.rs.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је у обавези да најкасније на дан потписивања уговора достави две бланко сопственe меницe којом понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза из уговора. Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза изабраног понуђача, наручилац ће захтевати од изабраног понуђача да приликом потписивања уговора (а најкасније даном закључења уговора), достави две оригиналне соло менице. Поред меница, доставља се и пратећа документација: правно лице - доказ о регистрацији менице, копија картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, као и менично писмо – овлашћење да наручилац може попунити менице у складу са уговором, у два примерка.

Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације утврђених обавеза изабраног понуђача у поступку јавне набавке и могу бити активиране у случају да понуђач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до укупног износа од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.

За све време трајања уговора наручилац је у поседу менице све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају понуђачу.

Достављене соло менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења.


Рок важења средстава финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока свих уговорених обавеза понуђача.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.


13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац захтева заштиту поверљивости података које понуђачу ставља на располагање у предметној јавној набавци. Давалац услуга који је примио наведене податке дужан је да их чува и штити у складу са прописима о заштити података о личности.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или путем електронске поште на e-mail: milica.djuric@minrzs.gov.rs и ljiljana.djuretic@minrzs.gov.rs sтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 37/2017 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.


15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Понуђач мора понудити све тражене услуге, у складу са предметном јавном набавком и осталим одредбама конкурсне документације.

Приликом рангирања понуда, посматраће се понуђена цена предметне услуге, тј. провизија (изражена у процентима од вредности трансакције).
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену предметне услуге, тј. провизија (изражена у процентима од вредности трансакције), као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде извучен жребом уз присуство чланова Комисије и представника понуђача.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: milica.mihailovic@minrzs.gov.rs, факсом на број 011/3616599 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека Законског рока од 7 (седам) сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06 шифра плаћања: 153, позив на број 37/17, сврха уплате: ЗЗП, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ЈН 37/2017, корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.


22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,, ЈН број 37/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


Назив понуђача:Адреса понуђача:Матични број понуђача:Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:Телефакс:Број рачуна понуђача и назив банке:Лице овлашћено за потписивање уговора2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:А) САМОСТАЛНО


Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)


Назив подизвођача:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)


Назив подизвођача:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ЈН 37/2017

Процењена (оквирна) вредност трансакције на годишњем нивоу518.620.000,00Процентуално изражена цена услуге – провизија у % на годишњем нивоу изражена у процентима од вредности трансакције која је фиксна током читавог периода трајања уговора у коју су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са пружањем услуга исплате новчане накнаде корисницима права на кућну адресуПроцентуално изражена цена услуге – провизија у % на годишњем нивоу изражена у процентима од вредности трансакције која је фиксна током читавог периода трајања уговора у коју су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са пружањем услуга исплате новчане накнаде корисницима права путем службених (наменских) текућих рачуна

Рок важења понуде


Начин и рок плаћања (максимално два дана од момента извршења трансакције тј. преноса средстава Наручиоца и пријема Налога Наручиоца са свим релевантним подацима неопходним за реализацију исплате


Место и начин испоруке изражено у часовима


Датум Понуђач

М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.


VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ГОТОВИНСКЕ ИСПЛАТЕ НОВЧАНИХ НАКНАДА КОРИСНИЦИМА ПРАВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Закључен између:


МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА

И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА,

са седиштем у Београду, Немањина 22-26

ПИБ: 105007470; Матични број: 17693697

Број рачуна: 840-1620-21, Буџет Републике Србије

које по овлашћењу министра за рад,

запошљавање, борачка и социјална питања,

број: 119-01-181/2017-05 од 14. јула 2017. године

заступа Србислав Цвејић, државни секретар

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ )
и
................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)Основ уговора:

ЈН Број: 37/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................


  1   2   3

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Конкурсна документација за