• Члан 2 .
 • Члан 3.
 • Члан 7.
 • Члан 8.
 • Матични број: ________________________________ • страница2/3
  Дата22.01.2019
  Размер1.41 Mb.
  ТипКонкурс

  Конкурсна документација за


  1   2   3

  ПРЕДМЕТ УГОВОРА


  Члан 1.


  Предмет уговора је пружање банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у свему према техничкој спецификацији, обрасцу понуде и конкурсној документацији који чине саставни део овог Уговора.

  Саставни део овог уговора ја понуда Добављача број: ...................од ...........2017. године.  Члан 2.


  Наручилац се обавезује да за кориснике права из надлежности Министарства (у даљем тексту: корисник права) врши пренос средстава Добављачу за исплату новчаних накнада.

  Добављач се обавезује да корисницима права омогући располагање уплаћеним средствима на дан доспелости сваке исплате на свим исплатним местима на територије Републике Србије наведеним у понуди.  ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА


  Члан 3.


  Добављач врши исплату новчаних накнада корисницима права на основу података које доставља Наручилац за свако право посебно, и то на нивоу корисника, најмање 3 (три) дана пре доспелости за исплату.

  Средства за исплате новчаних накнада Наручилац преноси 2 (два) радна дана пре доспелости за исплату.

  До дана исплате, Добављач раскњижава средства на индивидуалне партије текућих рачуна и на евиденционе партије за исплату на кућну адресу корисника.

  Добављач се обавезује да корисницима права омогући располагање уплаћеним средствима на дан доспелости сваке исплате на свим исплатним местима на територије Републике Србије наведеним у понуди.

  Добављач се обавезује да, у случају погрешно прокњижених средстава одмах изврши исправку и исплату према подацима Наручиоца.

  Добављач одговара за погрешно извршене исплате.

  Добављач месечно извештава наручиоца о извршеним исплатама за свако право поједначно.

  Добављач месечно извештава о службеним (наменским) текућим рачунима са којих се не врши исплата дуже од 4 (четири) месеца

  Повраћај средстава са службених (наменских) текућих рачуна, понуђач врши по захтеву наручиоца.

  За исплате права на кућну адресу које се из објективних разлога не изврше, понуђач врши повраћај средстава до 20-ог у текућем месецу за средства дозначена у претходном месецу.


  Члан 4.

  Добављач врши исплату новчаних накнада права корисника на један од следећих начина:  • Путем службених (наменских) текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника права према најповољнијој тарифи из Тарифе накнада за услуге које врши понуђач, осим исплате права на инвалидска примања бораца, војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, борачки додатак, годишње новчано примање за опоравак, исплату новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином, ратним војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило на основу члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, а у складу са Закључком Владе републике Србије 05-Број 401-1181/2011 од 24.фебруара 2011. године, чија накнада трошкова пада на терет наручиоца.

  • Путем службених (наменских) текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника права према најповољнијој тарифи из Тарифе накнада за услуге које врши понуђач, осим исплате права на дечији додатак, накнаду за издржавање корисника на породичном смештају, новчану социјалну помоћ, посебну новчану накнаду и рефундацију PDV-a за инвалидна лица чија накнада трошкова пада на терет наручиоца.

  • Путем сопствених (редовних) текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника права према Тарифи накнада за услуге које врши понуђач.

  • Путем доставе на кућну адресу уз накнаду трошкова на терет наручиоца.

  Члан 5.


  Добављач:

  • о свом трошку отвара службени (наменски) текући рачун за сваког корисника и то на нивоу појединачног права а на основу података које достави наручилац;

  • о свом трошку отвара евиденционе партије за исплату на кућну адресу;

  • о свом трошку обезбеђује корсницима права новчаних накнада, на њихов захтев, извештај са описом права, стања и променама на рачуну.


  Члан 6.

  Уколико Добављач не испуни своју обавезу из члана 3. уговора, односно у уговореном року не изврши предметне услуге обавезан је да за сваки дан закашњења, по писаном позиву Наручиоца плати износ 0,01% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а на име пенала за прекорачење рока и то у року од 8 дана од дана пријема позива, с тим да укупан износ наплаћених пенала не може прећи износ од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а.

  У случају да Добављач не поступи у складу са обавезом из претходног става овог члана Наручилац задржава право да наплати максималан износ уговорене казне активирањем примљених средстава обезбеђења.

  Одредебе из претходних ставова се не примењују уколико је закашњење у извршењу услуге настало услед објективних околности, као и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.  ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

  Члан 7.


  Наручилац се обавезује да за кориснике права врши пренос средстава Добављачу за исплату новчаних накнада, и то за следећа права:  • Инвалидска примања бораца, војних инвалида и корисника породичне инвалиднине

  • Месечна новчана примања корисника борачко-инвалидске заштите

  • Борачки додатак

  • Годишње новчано примање за опоравак

  • Инвалидска примања цивилних инвалида рата

  • Рефундација средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за ратне војне инвалиде са Закључком Владе Републике Србије 05 Број 401-1953/2017 од 10.03.2017. године

  • Исплата новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином, ратним војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило на основу члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, а у складу са Закључком Владе републике Србије 05-Број 401-1181/2011 од 24.фебруара 2011. године.
  • Родитељски додатак

  • Дечији додатак

  • Накнада за издржавање корисника на породичном смештају

  • Новчана социјална помоћ

  • Посебна новчана накнада

  • Додатак за негу и помоћ другог лица

  • Рефундација средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за инвалидна лица са Закључком Владе Републике Србије 05 Број 401-1953/2017 од 10.03.2017.  Члан 8.


  Наручилац доставља Добављачу податке за исплату новчане накнаде из члана 1. овог Уговора, најмање 3 (три) дана пре доспелости за исплату.

  Достава података из става 1. овог члана врши се у електронској форми по усаглашеном дефинисаном слогу.

  Наручилац преноси средства за исплату новчане накнаде 2 (два) радна дана пре доспелости за исплату на жиро рачун Добављача број _________________________.


  УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
  Члан 9.

  Укупна уговорна вредност износи до 518.620.000,00 без ПДВ-а динара без пореза на додату вредност.

  Основ за обрачун накнаде трошкова за пружену услугу је укупан износ остварене трансакције, односно износ пренетих средстава од стране Наручиоца за свако право појединачно.

  Накнада трошкова, сагласно члану 4. Уговора, обрачунава се за:  • Уплате на службене (наменске) текуће рачуне у висини__________% од укупног износа оставрене трансакције, и

  • Доставу на кућне адресе у висини од____________% од укупног износа остварене трансакције.

  Плаћање накнада за пружене услуге врши се месечно на основу испостављене фактуре за свако право појединачно.

  Проценат накнаде је фиксан током читавог периода трајања Уговора и у исти су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са пружањем предметних услуга.

  Укупан износ провизије (цена услуге) на годишњем нивоу не може пробити износ укупне уговорене вредности из става 1. овог члана Уговора.

  Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из става 1. овог члана Уговора.

  Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017. годину ( «Службени гласник РС», број 99/16). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2017. годину.

  За део реализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину. У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.


  Члан 10.

  Наручилац се обавезује да у року од најмање 15 дана од службеног пријема испостављене фактуре и извештаја или прегледа исплата којим се доказује када је и у ком износу и проценту услуга извршена, изврши плаћање и то на жиро рачун Добављача бр. _________________________.

  Члан 11.

  Наручилац је одговоран за тачност података на основу којих се обавља исплата предметних новчаних накнада.

  Добављач је одговоран за исправност исплате новчаних накнада које су предмет овог Уговора.

  .

  СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА  Члан 12.

  Добављач је дужан да при закључењу уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави две бланко потписане и оверене менице, регистроване код НБС. Поред меница доставља се и пратећа документација: доказ о регистрацији меница, менична овлашћења за попуну у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуалног плаћања уговорне казне, и картон депонованих потписа овлашћених лица Добављача важећег у моменту пријема средства обезбеђења.

  За све време трајања уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорених обавеза, а након испуњења уговорених обавеза, менице се враћају Добављачу.
  Члан 13.

  Добављач је дужан да услуге које су предмет овог уговора извршава у складу са овим уговором и у складу са прописима и стандардима за банкарске услуге.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 14.

  На све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.


  Члан 15.

  Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

  У случају спора уговорне стране прихватају надлежност суда у Београду.
  Члан 16.

  Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања, односно до утрошка финансијских средстава.  .

  Члан 17.


  Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, 4 (четири) примерка за Наручиоца и по 2 (два) примерка за Добављача.
  ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ДОБАВЉАЧА
  ____________________________ _______________________________

  VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
  Банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства ЈН 37/2017


  Ред.бр.

  Предмет ЈН

  Оперативни и административни трошкови

  Режијски трошкови

  Остали трошкови

  цена услуге – провизија (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Банкарска услуга исплате новчане накнаде корисницима права на кућну адресу

  2.

  Банкарска услуга исплате новчане накнаде корисницима права путем службених (наменских) текућих рачуна


  Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
  Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

  • у колони 3. уписати колико износе оперативни и административни трошкови;

  • у колони 4. уписати колико износе режијски трошкови;

  • у колони 5. уписати остале трошкове

  • у колони 6. уписати цену услуге – провизију
  Датум:

  М.П.

  Потпис понуђача  IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
  У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

  ВРСТА ТРОШКА

  ИЗНОС ТРОШКА У РСД


  УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

  Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.


  Датум:

  М.П.

  Потпис понуђача  X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
  У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

  (Назив понуђача)

  даје:

  ИЗЈАВУ

  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ЈН бр. 37/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
  Датум:

  М.П.

  Потпис понуђача
  Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

  Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

  XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

  У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

  ИЗЈАВУ
  Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ЈН бр. 37/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

  Датум Понуђач


  ________________ М.П. __________________

  Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

  XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
  ДУЖНИК: ___________________________________

  Седиште: _____________________________________
     1. Матични број: ________________________________


  Порески идентификациони број ПИБ: ___________

  Текући рачун: _________________________________

  Код банке: _____________________________________
  ИЗДАЈЕ
  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

  - за корисника бланко сопствене менице -
  КОРИСНИК: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Поверилац)

  Седиште: Београд, Немањина бр. 22-26
  Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије ____________________ и овлашћујемо Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН 37/2017, што номинално износи __________________ динара са ПДВ-ом, а по основу гаранције за добро извршење посла.

  Рок важења ове менице је од ______________ 2017. године до __________________ 2018. године.

  Овлашћујемо Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без простеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

  Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

  Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

  Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

  Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

  На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта.  Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.


  Датум и место издавања

  овлашћења

  М.П.

  Дужник - издавалац

  менице


  XIII СПИСАК ИСПЛАТНИХ МЕСТА ЗА ИСПЛАТУ НОВЧАНИХ НАКНАДА
  (исплатна места на којима је могуће подићи новчану накнаду у случају неуспеле доставе на кућној адреси корисника права из оправданих разлога које понуђач мора да наведе приликом доствљања извештаја Наручиоцу)
  банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корсиницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
  ПРИЛОГ:
  I Општине

  ОПШТИНА

  Исплатно место

  1. АДА

  Ада

  Мол

  Утрине

  1. АЛЕКСАНДРОВАЦ

  Александровац

  Велика Врбница

  Горњи Ступањ

  Плеш

  Трнавци

  Шљивово

  1. АЛЕКСИНАЦ

  Алексинац

  Алексиначки Рудник

  Врђеновица

  Дражевац

  Житковац

  Катун

  Корман

  Кулина

  Мозгово

  Рутевац

  Суботинац

  Тешица

  Трњане

  1. АЛИБУНАР

  Алибунар

  Банатски Карловац

  Владимировац

  Добрица

  Иланџа

  Јаношик

  Локве

  Николинци

  Нови Козјак

  Селеуш

  1. АПАТИН

  Апатин

  Купусина

  Пригревица

  Свилојево

  Сонта

  1. АРАНЂЕЛОВАЦ

  Аранђеловац

  Бања

  Венчане

  Даросава

  Јеловик

  Орашац

  Раниловић

  Стојник

  1. АРИЉЕ

  Ариље

  Бреково

  1. БАБУШНИЦА

  Бабушница

  Велико Боњинце

  Звонце

  Љуберађа

  Стрелац

  1. БАЈИНА БАШТА

  Бајина Башта

  Злодол

  Костојевићи

  Перућац

  Рогачица

  1. БАТОЧИНА

  Бадњевац

  Баточина

  Брзан

  Жировница

  1. БАЧ

  Бач

  Бачко Ново Село

  Бођани

  Вајска

  Плавна

  Селенча

  1. БАЧКА ПАЛАНКА

  Бачка Паланка

  Гајдобра

  Деспотово

  Младеново

  Карађорђево

  Нештин

  Нова Гајдобра

  Обровац

  Параге

  Пивнице

  Силбаш

  Товаришево

  Челарево

  1. БАЧКА ТОПОЛА

  Бајша

  Панонија

  Бачка Топола

  Криваја

  Томиславци

  Гунарош

  Победа

  Мали Београд

  Карађорђево

  Ново Орахово

  Његошево

  Пачир

  Стара Моравица

  1. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

  Бачки Петровац

  Гложан

  Кулпин

  Маглић

  1. БЕЛА ПАЛАНКА

  Бела Паланка

  Долац

  Ново Село

  Црвена Река

  1. БЕЛА ЦРКВА

  Банатска Паланка

  Бела Црква

  Врачев Гај

  Гребенац

  Дупљаја

  Кусић

  Црвена Црква

  1. БЕОЧИН

  Баноштор

  Беочин

  Луг

  Раковац

  Сусек

  Черевић

  1. БЕЧЕЈ

  Бачко Градиште

  Бачко Петрово Село

  Бечеј

  Милешево

  Радичевић

  1. БЛАЦЕ

  Барбатовац

  Блаце

  Горња Драгуша

  1. БОГАТИЋ

  Бадовинци

  Баново Поље

  Богатић

  Глушци

  Дубље

  Клење

  Црна Бара

  1. БОЈНИК

  Бојник

  Косанчић

  Оране

  1. БОЉЕВАЦ

  Боговина

  Бољевац

  Криви Вир

  Луково

  Подгорац

  Савинац

  Сумраковац

  1. БОР

  Бор

  Брестовац

  Доња Бела Река

  Злот

  Кривељ

  Метовница

  Оштрељ

  Слатина

  Шарбановац

  1. БОСИЛЕГРАД

  Бистар

  Босилеград

  Горња Лисина

  Доња Љубата

  1. БРУС

  Блажево

  Брзеће

  Брус

  Златари

  Лепенац

  Милентија

  Разбојна

  1. БУЈАНОВАЦ

  Биљача

  Бујановац

  Велики Трновац

  Кленике

  1. ВАРВАРИН

  Бачина

  Бошњане

  Варварин

  Доњи Крчин

  Обреж

  1. ВЕЛИКА ПЛАНА

  Велика Плана

  Велико Орашје

  Доња Ливадица

  Крњево

  Лозовик

  Марковац

  Милошевац

  Старо село

  1. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

  Мијаиловац

  Тополовник

  1. ВИТИНА

  Врбовац

  1. ВЛАДИМИРЦИ

  Владимирци

  Дебрц

  Прово

  1. ВЛАДИЧИН ХАН

  Владичин Хан

  Лепеница

  Стубал

  Џеп

  1. ВЛАСОТИНЦЕ

  Брезовица

  Власотинце

  Свође

  1. ВРБАС

  Бачко Добро Поље

  Врбас

  Змајево

  Куцура

  Равно Село

  Савино Село

  1. ВРЊАЧКА БАЊА

  Врњачка Бања

  Врњци

  Ново Село

  Подунавци

  1. ВРШАЦ

  Велико Средиште

  Влајковац

  Војводинци

  Вршац

  Гудурица

  Загајица

  Избиште

  Куштиљ

  Павлиш

  Стража

  Уљма

  1. ВУЧИТРН

  Прилужје

  1. ГАЏИН ХАН

  Гаџин Хан

  Горњи Барбеш

  Доњи Душник

  Равна Дубрава

  1. ГЛОГОВАЦ

  Врбовац

  1. ГЊИЛАНЕ

  Партеш

  Пасјане

  Шилово

  1. ГОЛУБАЦ

  Браничево

  Голубац

  Добра

  Клење

  1. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

  Бољковци

  Брђани

  Брезна

  Враћевшница

  Горњи Милановац

  Драгољ

  Прањани

  Рудник

  Таково

  Угриновци

  1. ДЕСПОТОВАЦ

  Велики Поповић

  Деспотовац

  Ресавица

  Јасеново

  Медвеђа

  Плажане

  Сењски Рудник

  Стењевац

  1. ДИМИТРОВГРАД

  Димитровград

  Жељуша

  Каменица

  Поганово

  Смиловци

  1. ДОЉЕВАЦ

  Белотинац

  Дољевац

  Малошиште

  Пуковац

  Чечина

  1. ЖАБАЉ

  Госпођинци

  Ђурђево

  Жабаљ

  Чуруг

  1. ЖАБАРИ

  Александровац

  Жабари

  Породин

  1. ЖАГУБИЦА

  Вуковац

  Жагубица

  Крепољин

  Лазница

  Осаница

  Суви До

  1. ЖИТИШТЕ

  Банатски Двор

  Банатско Карађорђево

  Торак

  Житиште

  Међа

  Нови Итебеј

  Равни Тополовац

  Српски Итебеј

  Торда

  Хетин

  Честерег

  1. ЖИТОРАЂА

  Доње Црнатово

  Дубово

  Житорађа

  Пејковац

  1. ЗВЕЧАН

  Звечан

  1. ЗУБИН ПОТОК

  Зубин Поток

  1. ИВАЊИЦА

  Братљево

  Брезова

  Вионица

  Ивањица

  Кушићи

  Међуречје

  Буковица

  1. ИНЂИЈА

  Бешка

  Инђија

  Крчедин

  Љуково

  Марадик

  Нови Карловци

  Нови Сланкамен

  Стари Сланкамен

  Чортановци

  1. ИРИГ

  Врдник

  Ириг

  Јазак

  Крушедол

  1. ИСТОК

  Исток

  Осојане

  Студеница

  1. КАЊИЖА

  Адорјан

  Велебит

  Кањижа

  Мале Пијаце

  Мартонош

  Ором

  Трешњевац

  Тотово Село

  Хоргош

  1. КИКИНДА

  Банатска Топола

  Банатско Велико Село

  Башаид

  Иђош

  Кикинда

  Наково

  Нови Козарци

  Руско Село

  Сајан

  1. КЛАДОВО

  Брза Паланка

  Велесница

  Грабовица

  Кладово

  Корбово

  Подвршка

  Текија

  1. КНИЋ

  Баре

  Гружа

  Губеревац

  Забојница

  Кнић

  Топоница

  1. КЊАЖЕВАЦ

  Бели Поток

  Бучје

  Васиљ

  Вина

  Доња каменица

  Доње Зуниче

  Јелашница

  Кална

  Књажевац

  Минићево

  Подвис

  1. КОВАЧИЦА

  Дебељача

  Идвор

  Ковачица

  Падина

  Самош

  Уздин

  Црепаја

  1. КОВИН

  Баваниште

  Гај

  Делиблато

  Дубовац

  Ковин

  Мраморак

  Плочица

  Скореновац

  1. КОСЈЕРИЋ

  Варда

  Косјерић

  Сеча Река

  1. КОСОВО ПОЉЕ

  Косово Поље

  1. КОСОВСКА КАМЕНИЦА

  Косовска Каменица

  Ранилуг

  1. КОСОВСКА МИТРОВИЦА

  Косовска Митровица

  1. КОЦЕЉЕВА

  Доње Црниљево

  Драгиње

  Каменица

  Коцељева

  Свилеува

  1. КРУПАЊ

  Бела Црква

  Завлака

  Крупањ

  1. КУЛА

  Крушчићи

  Кула

  Липар

  Руски Крстур

  Сивац

  Црвенка

  1. КУРШУМЛИЈА

  Барлово

  Добри До

  Жуч

  Куршумлија

  Куршумлијска бања

  Мердаре

  Мерћез

  Пролом

  Рача

  1. КУЧЕВО

  Волуја

  Дубока

  Кучево

  Нересница

  Раброво

  Турија

  1. ЛАЈКОВАЦ

  Боговађа

  Лајковац


  1. ЛАПОВО

  Лапово

  1. ЛЕБАНЕ

  Бошњаце

  Лебане

  1. ЛЕПОСАВИЋ

  Лепосавић

  Лешак

  Сочаница

  1. ЛИПЉАН

  Доња Гуштерица

  Лепина

  1. ЛУЧАНИ

  Вича

  Горачићи

  Гуча

  Каона

  Котража

  Лучани

  Марковица

  1. ЉИГ

  Белановица

  Љиг

  Славковица

  1. ЉУБОВИЈА

  Грачаница

  Љубовија

  Узовница

  1. МАЈДАНПЕК

  Доњи Милановац

  Јасиково

  Клокочевац

  Мајданпек

  Рудна Глава

  1. МАЛИ ЗВОРНИК

  Велика Река

  Доња Борина

  Мали Зворник

  Радаљ

  1. МАЛИ ИЂОШ

  Ловћенац

  Мали Иђош

  Фекетић

  1. МАЛО ЦРНИЋЕ

  Божевац

  Мало Црниће

  Смољинац

  1. МЕДВЕЂА

  Леце

  Медвеђа

  Сијаринска Бања

  1. МЕРОШИНА

  Југ Богдановац

  Крајковац

  Мерошина

  1. МИОНИЦА

  Брежђе

  Мионица

  Рајковић

  1. НЕГОТИН

  Браћевац

  Душановац

  Јабуковац

  Кобишница

  Михајловац

  Мокрање

  Неготин

  Прахово

  Радујевац

  Рајац

  Рогљево

  Сиколе

  Трњане

  Уровица

  Штубик

  1. НОВА ВАРОШ

  Бистрица

  Божетићи

  Драглица

  Јасеново

  Нова Варош

  1. НОВА ЦРЊА

  Александрово

  Војвода Степа

  Нова Црња

  Радојево

  Српска Црња

  Тоба

  1. НОВИ БЕЧЕЈ

  Бочар

  Кумане

  Нови Бечеј

  Ново Милошево

  1. НОВИ КНЕЖЕВАЦ

  Банатско Аранђелово

  Ђала

  Мајдан

  Нови Кнежевац

  Српски Крстур

  1. ОБИЛИЋ

  Племетина

  1. ОПОВО

  Баранда

  Опово

  Сакуле

  Сефкерин

  1. ОРАХОВАЦ

  Ораховац

  1. ОСЕЧИНА

  Комирић

  Осечина

  1. ОЏАЦИ

  Бачки Брестовац

  Бачки Грачац

  Богојево

  Дероње

  Каравуково

  Лалић

  Оџаци

  Ратково

  Српски Милетић

  1. ПАРАЋИН

  Бусиловац

  Доња Мутница

  Доње Видово

  Дреновац

  Параћин

  Плана

  Поповац

  Поточац

  Рашевица

  Својново

  Сикирица

  Стубица

  Трешњевица

  1. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

  Буровац

  Велико Лаоле

  Мелница

  Орешковица

  Петровац на Млави

  Рановац

  Рашанац

  Шетоње

  1. ПЕЋИНЦИ

  Ашања

  Деч

  Карловчић

  Купиново

  Обреж

  Огар

  Пећинци

  Попинци

  Прхово

  Сибач

  Сремски Михаљевци

  Суботиште

  Шимановци

  1. ПИРОТ

  Височка Ржана

  Гњилан

  Крупац

  Пирот

  Пољска Ржана

  Суково

  Темска

  Црноклиште

  1. ПЛАНДИШТЕ

  Барице

  Велика Греда

  Велики Гај

  Јерменовци

  Купиник

  Маргита

  Милетићево

  Пландиште

  Стари Лец

  Хајдучица

  1. ПОЖЕГА

  Јежевица

  Горња Добриња

  Јелен До

  Пожега

  Роге

  1. ПРЕШЕВО

  Прешево

  1. ПРИБОЈ

  Бања

  Прибој

  1. ПРИЈЕПОЉЕ

  Аљиновићи

  Бродарево

  Јабука

  Пријепоље

  1. ПРОКУПЉЕ

  Белоњин

  Велика Плана

  Горња Топоница

  Доња Речица

  Доња Трнава

  Житни Поток

  Крушевица

  Мала Плана

  Прокупље

  Џигој

  1. РАЖАЊ

  Витошевац

  Нови Брачин

  Ражањ

  1. РАЧА

  Ђурђево

  Мало Крчмаре

  Рача

  Сипић

  1. РАШКА

  Баљевац

  Брвеник

  Јошаничка Бања

  Копаоник

  Рашка

  Рудница

  1. РЕКОВАЦ

  Белушић

  Драгово

  Лоћика

  Опарић

  Превешт

  Рековац

  1. РУМА

  Буђановци

  Витојевци

  Вогањ

  Грабовци

  Добринци

  Кленак

  Краљевци

  Никинци

  Платичево

  Путинци

  Рума

  Стејановци

  Хртковци

  1. СВИЛАЈНАЦ

  Бобово

  Војска

  Кушиљево

  Свилајнац

  Седларе

  Суботица

  1. СВРЉИГ

  Бурдимо

  Варош

  Гушевац

  Нишевац

  Преконога

  Сврљиг

  1. СЕНТА

  Сента

  Горњи Брег

  Торњош

  Богараш

  Кеви

  1. СЕЧАЊ

  Банатска Дубица

  Бока

  Јарковац

  Јаша Томић

  Конак

  Крајишник

  Неузина

  Сечањ

  Сутјеска

  Шурјан

  1. СЈЕНИЦА

  Дуга Пољана

  Сјеница

  Карајукића Бунари

  Штаваљ

  1. СМЕДЕРЕВКА ПАЛАНКА

  Азања

  Голобок

  Кусадак

  Ратари


  1. СОКОБАЊА

  Врмџа

  Јошаница

  Сокобања

  Читлук

  1. СРБОБРАН

  Надаљ

  Србобран

  Турија

  1. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

  Сремски Карловци

  1. СТАРА ПАЗОВА

  Белегиш

  Војка

  Голубинци

  Крњешевци

  Нова Пазова

  Нови Бановци

  Стара Пазова

  Стари Бановци

  Сурдук

  1. СУРДУЛИЦА

  Божица

  Власина Округлица

  Јелашница

  Клисура

  Сурдулица

  1. ТЕМЕРИН

  Бачки Јарак

  Сириг

  Темерин

  1. ТИТЕЛ

  Вилово

  Гардиновци

  Лок

  Мошорин

  Тител

  Шајкаш

  1. ТОПОЛА

  Белосавци

  Горња Трнава

  Доња Шаторња

  Јарменовци

  Наталинци

  Топола

  1. ТРГОВИШТЕ

  Доњи Стајевац

  Радовница

  Трговиште

  1. ТРСТЕНИК

  Велика Дренова

  Медвеђа

  Милутовац

  Почековина

  Стопања

  Трстеник

  1. ТУТИН

  Делимеђе

  Лескова

  Црквине

  Рибариће

  Тутин

  1. ЋИЋЕВАЦ

  Град Сталаћ

  Појате

  Сталаћ

  Ћићевац

  Ћићевац град

  1. ЋУПРИЈА

  Бигреница

  Јовац

  Крушар

  Мијатовац

  Сење

  Ћуприја

  1. УБ

  Бањани

  Бргуле

  Памбуковица

  Радљево

  Уб

  1. ЦРНА ТРАВА

  Састав Река

  Црна Трава

  1. ЧАЈЕТИНА

  Љубиш

  Мачкат

  Рожанство

  Сирогојно

  Златибор

  Шљивовица

  1. ЧОКА

  Врбица

  Јазово

  Остојићево

  Падеј

  Санад

  Црна Бара

  Чока

  1. ШИД

  Адашевци

  Батровци

  Бачинци

  Беркасово

  Бингула

  Вашица

  Вишњићево

  Гибарац

  Ердевик

  Илинци

  Јамена

  Кукујевци

  Љуба

  Моловин

  Моровић

  Привина Глава

  Бикић До

  Сот

  Шид

  1. ШТРПЦЕ

  Драјковце

  Штрпце  II Градови  ГРАД


  Исплатно место

  1. ВАЉЕВО

  Бранковина

  Ваљево - град

  Дивци

  Дивчибаре

  Драчић

  Каменица

  Лелић

  Попучке

  Причевић

  Совац

  1. ВРАЊЕ

  Власе

  Врање - град

  Врањска Бања

  Корбевац

  Крива Феја

  Ратаје

  Ристовац

  1. ЗАЈЕЧАР

  Брусник

  Велика Јасикова

  Велики Извор

  Вражогрнац

  Вратарница

  Градсково

  Грлиште

  Грљан

  Дубочане

  Зајечар - град

  Звездан

  Копривница

  Леновац

  Лубница

  Мали Извор

  Мали Јасеновац

  Николићево

  Рготина

  Салаш

  1. ЗРЕЊАНИН

  Арадац

  Банатски Деспотовац

  Бело Блато

  Ботош

  Елемир

  Ечка

  Зрењанин - град

  Јанков Мост

  Клек

  Книћанин

  Лазарево

  Лукино Село

  Лукићево

  Меленци

  Михајлово

  Орловат

  Перлез

  Стајићево

  Тараш

  Томашевац

  Фаркаждин

  Чента

  1. ЈАГОДИНА

  Багрдан

  Бунар

  Главинци

  Глоговац

  Дубока

  Јагодина - град

  Кончарево

  Мајур

  Милошево

  Рибаре

  Сиоковац

  1. КРАГУЈЕВАЦ

  Букоровац

  Горња Сабанта

  Грошница

  Десимировац

  Дивостин

  Драгобраћа

  Ердеч

  Јовановац

  Крагујевац – град

  Корман

  Лужнице

  Маршић

  Страгари

  Чумић

  Шљивовац

  1. КРАЉЕВО

  Адрани

  Богутовац

  Витановац

  Витковац

  Врба

  Жича

  Конарево

  Краљево - град

  Лађевци

  Матарушка Бања

  Ратина

  Рибница

  Роћевићи

  Рудно

  Самаила

  Сирча

  Ушће

  Чукојевац

  1. КРУШЕВАЦ

  Бела Вода

  Велика Ломница

  Велики Шиљеговац

  Глободер

  Горњи Степош

  Дворане

  Ђунис

  Здравиње

  Јасика

  Коњух

  Крушевац – град

  Кукљин

  Падеж

  Паруновац

  Пепељевац

  Рибарска Бања

  Читлук

  Штитаре

  1. ЛЕСКОВАЦ

  Богојевце

  Брестовац

  Велика Грабовница

  Вучје

  Грделица (варош)

  Губеревац

  Лесковац – град

  Манојловце

  Мирошевце

  Печењевце

  Предејане (варош)

  Разгојна

  Турековац

  1. ЛОЗНИЦА

  Бања Ковиљача

  Драгинац

  Зајача

  Јадранска Лешница

  Коренита

  Лешница

  Липнички Шор

  Лозница - град

  Брезјак

  Текериш

  Тршић

  1. НИШ

  Горња Топоница

  Горњи Матејевац

  Доње Међурово

  Малча

  Медошевац

  Мрамор

  Ниш - град

  Нишка Бања

  Островица

  Сечаница

  Сићево

  Трупале

  1. НОВИ ПАЗАР

  Баре

  Дежева

  Лукаре

  Нови Пазар – град

  1. НОВИ САД

  Бегеч

  Будисава

  Буковац

  Ветерник

  Каћ

  Кисач

  Ковиљ

  Лединци

  Нови Сад – град

  Петроварадин

  Руменка

  Сремска Каменица

  Степановићево

  Футог

  Ченеј

  1. ПАНЧЕВО

  Банатски Брестовац

  Банатско Ново Село

  Глогоњ

  Долово

  Иваново

  Јабука

  Качарево

  Омољица

  Панчево – град

  Старчево

  1. ПОЖАРЕВАЦ

  Баре

  Брадарац

  Дубравица

  Костолац

  Кличевац

  Пожаревац - град

  Пољана

  1. ПРИШТИНА

  Лапље Село

  1. СМЕДЕРЕВО

  Водањ

  Враново

  Друговац

  Колари

  Липе

  Лугавчина

  Мала Крсна

  Михајловац

  Осипаоница

  Петријево

  Радинац

  Сараорци

  Скобаљ

  Смедерево - град

  1. СОМБОР

  Алекса Шантић

  Бачки Брег

  Бачки Моноштор

  Бездан

  Гаково

  Дорослово

  Кљајићево

  Колут

  Риђица

  Светозар Милетић

  Сомбор- град

  Станишић

  Стапар

  Телечка

  Чонопља

  1. СРЕМСКА МИТРОВИЦА

  Бешеново

  Босут

  Велики Радинци

  Гргуревци

  Дивош

  Засавица

  Јарак

  Кузмин

  Лаћарак

  Лежимир

  Манђелос

  Мартинци

  Мачванска Митровица

  Ноћај

  Равње

  Салаш Ноћајски

  Сремска Митровица – град

  Сремска Рача

  Чалма

  1. СУБОТИЦА

  Бајмок

  Мишићево

  Бачки Виногради

  Биково

  Љутово

  Хајдуково

  Шупљак

  Ђурђин

  Келебија

  Мала Босна

  Нови Жедник

  Стари Жедник

  Палић

  Суботица – град

  Чантавир

  Вишњевац

  1. УЖИЦЕ
  Биоска

  Каран

  Кремна

  Мокра Гора

  Равни

  Севојно

  Ужице – град

  1. ЧАЧАК

  Бресница

  Овчар Бања

  Горња Трепча

  Заблаће

  Јежевица

  Мрчајевци

  Мршинци

  Прељина

  Трбушани

  Чачак – град

  1. ШАБАЦ

  Варна

  Добрић

  Дреновац

  Змињак

  Липолист

  Мајур

  Мачвански Причиновић

  Метлић

  Орид

  Петловача

  Прњавор

  Рибари

  Церовац

  Шабац – град

  Штитар
  1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конкурсна документација за