• НИШ-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ; 18300 Пирот, Таковска бр.3; Тел.: 010/342-555; Факс: 010/343-206; www.jugoistok.com;
 • ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У вези конкурсне документације за Јавну набавку добара у отвореном поступку: - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА БРАВАРСКУ РАДИОНИЦУ
 • (ОРН: 14811200 брусни камен; 14811300 брусне плоче; 31711140 електроде и 43132300 бургије; 44510000 Алати
 • ИЗМЕНА 1: На страни бр. 4 конкурсне документације у табели 2.3. Техничке карактеристике, опис предметних доб a ра и потребна количина
 • Р.бр. Назив Ј. мере
 • Напомена: Позиције из табеле у којима нема измена нису ни дате кроз ово појашњење. ИЗМЕНА 2 На страни 7. конкурсне документације у тачки бр.3
 • КОЈА ГЛАСИ: 3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
 • 4. Рок испоруке: Према прихваћеној понуди понуђача. 5. Место испоруке
 • 3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
 • 4. Рок испоруке
 • На страни 26. конкурсне документације у поглављу 4.7 КОЈА ГЛАСИ: 4.7 Начин достављања доказа
 • Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач може, у случају постојања доказа на интернет страници, уместо достављеног доказа
 • САДА ГЛАСИ: 4.7 Начин достављања доказа
 • ИЗМЕНА 4 На страни 28. конкурсне документације у поглављу бр.6 КОЈЕ ГЛАСИ: 6.
 • Елементи критеријума на којима се заснива критеријум економски најповољније понуде су следећи
 • Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда
 • САДА ГЛАСИ: 6. КРИТЕРИЈУМИ И ПОНДЕРИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

 • Скачать 213.91 Kb.


  Дата14.09.2018
  Размер213.91 Kb.

  Скачать 213.91 Kb.

  Konkursna dokumentacija za nabavku brojila I mernih grupa v1  `
  НИШ-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ;

  18300 Пирот, Таковска бр.3;

  Тел.: 010/342-555; Факс: 010/343-206;

  www.jugoistok.com;


  03-2595/7

  Датум: 18.06.2014. година
  На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС бр. 124/12) наручуилац ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ – ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ објављује :

  ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  У вези конкурсне документације за Јавну набавку добара у отвореном поступку: - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА БРАВАРСКУ РАДИОНИЦУ, назив и ознака из општег речника набавки: (ОРН: 14811200 брусни камен; 14811300 брусне плоче; 31711140 електроде и 43132300 бургије; 44510000 Алати, а по предмету ПИ-ЈН бр.05-14, која је објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.jugoistok.com, наручуилац врши измену и допуну наведене конкурсне документације на следећи начин:
  ИЗМЕНА 1:
  На страни бр. 4 конкурсне документације у табели 2.3. Техничке карактеристике, опис предметних добaра и потребна количина: ,
  КОЈА ГЛАСИ:


  Р.бр.


  Назив


  Ј. мере

  количина

  1.

  Брусни камен 200mm X 26mm X 25mm крупнија гранулација

  ком


  2

  2.

  Брусни камен 200mmX26mmX25mm ситнија гранулација

  ком

  2

  3.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 3.2 мм, радне дужине 36мм и укупне дужине 65мм

  ком

  55

  4.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 4 мм, радне дужине 43мм и укупне дужине 75мм

  ком

  35

  5.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 5 мм, радне дужине 52мм и укупне дужине 86мм

  ком

  30

  6.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 6 мм, радне дужине 57мм и укупне дужине 93мм

  ком

  25

  7.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 7 мм, радне дужине 69мм и укупне дужине 109мм

  ком

  8

  8.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 8 мм, радне дужине 75мм и укупне дужине 117мм

  ком

  27

  9.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 9 мм, радне дужине 81мм и укупне дужине 125мм

  ком

  10

  10.

  Брусна плоча за брушење 180 x 22мм

  ком

  23

  11.

  Брусна плоча за брушење 120 x 22мм

  ком

  25

  12.

  Брусна плоча за сечење 320 x 32мм

  ком

  10

  13.

  Брусна плоча за сечење 180 x 22мм

  ком

  25

  14.

  Брусна плоча за сечење 120x22мм

  ком

  40

  22.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 10 мм. радне дужине 88мм и укупне дужине 133мм

  ком

  9

  23.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 12 мм. радне дужине 101мм и укупне дужине 151мм

  ком

  7

  24.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 14 мм. радне дужине 108мм и укупне дужине 160мм

  ком

  6

  25.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 16 мм. радне дужине 120мм и укупне дужине 178мм

  ком

  5

  26.

  Бургија за метал HSS-R са углом врха бургије 135º, пречника 18 мм. стандардне радне и укупне дужине.

  ком

  5

  37.

  Једнокрака сајла за дизање терета дужине 1,4м, ø 18 са омчама на крајевима, пречник омче 350мм, носивости 3т. Сајла мора да буде атестирана

  ком


  4

  38.

  Једнокрака сајла за дизање терета дужине 1,6м, ø 20 са омчама на крајевима, пречник омче 350мм, носивости 5т. Сајла мора да буде атестирана

  ком


  3

  39.

  Једнокрака сајла за дизање терета дужине 1,7м, ø 22 са омчама на крајевима, пречник омче 350мм, носивости 5т. Сајла мора да буде атестирана

  ком


  3

  40.

  Трака за дизање терета 4,5м ширина траке 60мм са омчама на крајевима, пречник омче 300мм, носивости до 3т. Трака мора да буде атестирана

  ком


  3

  41.

  Трака за дизање терета 2м ширина траке 60мм са омчама на крајевима, пречник омче 300мм, носивости до 3т. Трака мора да буде атестирана


  ком


  3


  САДА ГЛАСИ:


  Р.бр.


  Назив


  Ј. мере

  количина

  1.

  Брусни камен 200mm X 26mm X 25mm крупнија гранулација (камен је ознаке 22A46K6V, 26мм је пречник рупе, а 25мм је дебљина камена)

  ком


  2

  2.

  Брусни камен 200mmX26mmX25mm ситнија гранулација (камен је ознаке 22A80K6V, 26мм је пречник рупе, а 25мм је дебљина камена)

  ком

  2

  3.

  Бургија за метал HSS-G брушена, пречника 3.2 мм, радне дужине 36мм и укупне дужине 65мм

  ком

  55

  4.

  Бургија за метал HSS-G брушена, пречника 4 мм, радне дужине 43мм и укупне дужине 75мм

  ком

  35

  5.

  Бургија за метал HSS-G брушена, пречника 5 мм, радне дужине 52мм и укупне дужине 86мм

  ком

  30

  6.

  Бургија за метал HSS-G брушена, пречника 6 мм, радне дужине 57мм и укупне дужине 93мм

  ком

  25

  7.

  Бургија за метал HSS-R, ваљана пречника 7 мм, радне дужине 69мм и укупне дужине 109мм

  ком

  8

  8.

  Бургија за метал HSS-R, ваљана пречника 8 мм, радне дужине 75мм и укупне дужине 117мм

  ком

  27

  9.

  Бургија за метал HSS-R, ваљана пречника 9 мм, радне дужине 81мм и укупне дужине 125мм

  ком

  10

  10.

  Брусна плоча за брушење метала 180 x 6 х 22мм

  ком

  23

  11.

  Брусна плоча за брушење 125 x 6 х 22мм

  ком

  25

  12.

  Брусна плоча за сечење 300 x 3 х 32мм

  ком

  10

  13.

  Брусна плоча за сечење 180 x 3 х 22мм

  ком

  25

  14.

  Брусна плоча за сечење 125 x 3 х 22мм

  ком

  40

  22.

  Бургија за метал HSS-R, ваљана пречника 10 мм. радне дужине 88мм и укупне дужине 133мм

  ком

  9

  23.

  Бургија за метал HSS-R, ваљана пречника 12 мм. радне дужине 101мм и укупне дужине 151мм

  ком

  7

  24.

  Бургија за метал HSS-R, ваљана пречника 14 мм. радне дужине 108мм и укупне дужине 160мм

  ком

  6

  25.

  Бургија за метал HSS-R, ваљана пречника 16 мм. радне дужине 120мм и укупне дужине 178мм

  ком

  5

  26.

  Бургија за метал HSS-R, ваљана пречника 18 мм. стандардне радне и укупне дужине.

  ком

  5

  37.

  Једнокрака сајла (привезница) за дизање терета дужине 1,4м, ø 18 са омчама на крајевима, пречник омче h 350мм, носивости 3т. Сајла мора да буде атестирана

  ком


  4

  38.

  Једнокрака сајла (привезница) за дизање терета дужине 1,6м, ø 20 са омчама на крајевима, пречник омче h 350мм, носивости 5т. Сајла мора да буде атестирана

  ком


  3

  39.

  Једнокрака сајла (привезница) за дизање терета дужине 1,7м, ø 22 са омчама на крајевима, пречник омче h 350мм, носивости 5т. Сајла мора да буде атестирана

  ком


  3

  40.

  Трака за дизање терета 5 м ширина траке 90mm са омчама на крајевима, пречник омче h 300мм, носивости до 3т. Трака мора да буде атестирана и израђена по стандарду EN 1492-1 или одговарајућа.

  ком


  3

  41.

  Трака за дизање терета 2м ширина траке 90mm са омчама на крајевима, пречник омче h 300мм, носивости до 3т. Трака мора да буде атестирана и израђена по стандарду EN 4292-1 или одговарајућа.


  ком


  3


  Напомена: Позиције из табеле у којима нема измена нису ни дате кроз ово појашњење.
  ИЗМЕНА 2
  На страни 7. конкурсне документације у тачки бр.3
  КОЈА ГЛАСИ:
  3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције:
  Роба која се испоручује мора да одговара квалитетом датом у понуди. Уколико не одговара квалитету или има скривене мане, понуђач је у обавези да замени исту у договореном року.

  - Понуђач је дужан да уз понуду достави документацију о испитивању типа -типски атест за понуђена добра под редним бројем 37,38,39,40 и 41 табеле 2.3. Техничке карактеристике, опис предметних добaра и потребна количина:, а за добра под редним бројем 27 и 30 те исте табеле, понуђачи су дужни да уз понуду доставе проспектни материјал за добра која нуде, а за добра под редним бројем 17,18,19,20 и 21 понуђачи су дужни да доставе слику или цртеж понуђених добара како би комисија утврдила да ли понуђена добра испуњавају све техничке карактеристике.

  -Уколико понуђач уз понуду не достави типски атест или испитни лист, за добра под редним бројем 37,38,39,40 и 41 табеле 2.3. Техничке карактеристике, опис предметних добaра и потребна количина:, таква понуда сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и иста се неће узимати даље у разматрање.

  - Изабрани понуђач са којим ће се закључити уговор о купопродаји, је дужан да у циљу дoказивања квалитета предметних добра приликом испоруке истих, достави атесте за испоручена добар под редним бројем 37,38,39,40 и 41 табеле 2.3. Техничке карактеристике, опис предметних добaра и потребна количина:, а за добра под редним бројем 27 и 30 те исте табеле, изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке тих добара достави гарантни лист и упутство на српском језику.

  Минимално захтевани гарантни рок за испоручена добар је 12 месеца од потписивања Записника о примопредаји предметних добара - без примедби.

  Обавеза изабраног понуђача (испоручиоца) је да са наручиоцем потпише записник о примопредаји предметних добара.


  4. Рок испоруке:
  Према прихваћеној понуди понуђача.
  5. Место испоруке:

  Франко магацин "Електродистрибуције Пирот" у Пироту


  САДА ГЛАСИ:
  3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције:

  Роба која се испоручује мора да одговара квалитетом датом у понуди. Уколико не одговара квалитету или има скривене мане, понуђач је у обавези да замени исту у договореном року.

  - Понуђач је дужан да уз понуду достави документацију о испитивању типа -типски атест за понуђена добра под редним бројем 37,38,39,40 и 41 табеле 2.3. Техничке карактеристике, опис предметних добaра и потребна количина:, а за добра под редним бројем 27 и 30 те исте табеле, понуђачи су дужни да уз понуду доставе проспектни материјал за добра која нуде, а за добра под редним бројем 17,18,19,20 и 21 понуђачи су дужни да доставе слику или цртеж понуђених добара како би комисија утврдила да ли понуђена добра испуњавају све техничке карактеристике.

  Такође за позиције од 31 до 36 исте табеле, понуђачи су дужни да уз понуду доставе извод из каталога којим се доказују захтеване катрактеристике.

  -Уколико понуђач уз понуду не достави типски атест или испитни лист, за добра под редним бројем 37,38,39,40 и 41 табеле 2.3. Техничке карактеристике, опис предметних добaра и потребна количина:, таква понуда сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и иста се неће узимати даље у разматрање.

  - Изабрани понуђач са којим ће се закључити уговор о купопродаји, је дужан да у циљу дoказивања квалитета предметних добра приликом испоруке истих, достави атесте за испоручена добар под редним бројем 37,38,39,40 и 41 табеле 2.3. Техничке карактеристике, опис предметних добaра и потребна количина:, а за добра под редним бројем 27 и 30 те исте табеле, изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке тих добара достави гарантни лист и упутство на српском језику.

  Минимално захтевани гарантни рок за испоручена добар је 12 месеца од потписивања Записника о примопредаји предметних добара - без примедби.

  Обавеза изабраног понуђача (испоручиоца) је да са наручиоцем потпише записник о примопредаји предметних добара.  4. Рок испоруке:

  Према прихваћеној понуди понуђача.  5. Место испоруке:

  Франко магацин "Електродистрибуције Пирот" у Пироту


  ИЗМЕНА 3

  На страни 26. конкурсне документације у поглављу 4.7
  КОЈА ГЛАСИ:
  4.7 Начин достављања доказа
  Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

  Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач може, у случају постојања доказа на интернет страници, уместо достављеног доказа, навести у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

  Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 4) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

  Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


  САДА ГЛАСИ:
  4.7 Начин достављања доказа
  Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

  Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.

  Понуђач регистрован у регистру понуђача, је дужан да достави решење о усвајању регистрационе пријаве издате од стране Агенције за привредне регистре.

  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач може, у случају постојања доказа на интернет страници, уместо достављеног доказа, навести у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

  Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 4) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

  Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
  ИЗМЕНА 4

  На страни 28. конкурсне документације у поглављу бр.6
  КОЈЕ ГЛАСИ:
  6. КРИТЕРИЈУМИ И ПОНДЕРИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
  Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.

  Елементи критеријума на којима се заснива критеријум економски најповољније понуде су следећи:


  Ред.

  бр.


  Назив елемената критеријума


  Број пондера

  1.

  понуђена цена

  98

  2.

  услови плаћања

  1

  3.

  *+

  1
  УКУПНО:....…100 пондера
  Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

  По свим датим елементима критеријумима, понуђач који понуди најповољније услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан елемент критеријума.

  Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, према датим методологијама доделе пондера, применом одређених образаца (формула и/или табела), а што је посебно одређено за сваки од наведених елемената критеријума.

  САДА ГЛАСИ:
  6. КРИТЕРИЈУМИ И ПОНДЕРИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
  Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.

  Елементи критеријума на којима се заснива критеријум економски најповољније понуде су следећи:


  Ред.

  бр.


  Назив елемената критеријума


  Број пондера

  1.

  понуђена цена

  98

  2.

  услови плаћања

  1

  3.

  рок целокупне испоруке добара

  1
  УКУПНО:....…100 пондера
  Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

  По свим датим елементима критеријумима, понуђач који понуди најповољније услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан елемент критеријума.

  Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, према датим методологијама доделе пондера, применом одређених образаца (формула и/или табела), а што је посебно одређено за сваки од наведених елемената критеријума.

  Све измене и допуне у овом обавештењу одрађене у црвеној боји како би се понуђачи што боље снашли приликом упознавања са изменама и допунама.

  У складу са одредбама члана 63. Закона о Јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12) ова измена представља допуну конкурсне документације за Јавну набавку добара у отвореном поступку, а по предмету ПИ-ЈН бр. 05-14 и постаје њен саставни део.

  Комисија за јавне набавке

  Председник Комисије

  за ПИ-ЈН бр. 05-14

  ______________________________

  (Светомир Маринковић, дипл.маш.инж.)
  Страна од


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Konkursna dokumentacija za nabavku brojila I mernih grupa v1

  Скачать 213.91 Kb.