• ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЗА ПОСЛОВНУ ЗГРАДУ НАРУЧИОЦА
 • Назив из општег речника набавке – 39130000 - Канцеларијски намештај ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 12-Д/17
 • 1. Позив за подношење понуде ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
 • Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб • страница1/9
  Дата02.04.2019
  Размер0.72 Mb.
  ТипКонкурс

  Конкурсне документацијЕ Јавна набавка добара канцеларијски намештај за пословну зграду наручиоца


    1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Kомуналнојавно предузеће „Ђуниа“ Убе
  КЈП «Ђунис» Уб

  7 јула 11

  14210 Уб, Србија

  ПИБ: 101347777,

  МБј: 07098499

  Контакт тел.: 014/411-10

  e-mail: djunisnabavke@.gmail.com

  Датум: 29. септембар 2017. год.
  JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  БРОЈ: 12-Д/17

  Добро

  Канцеларијски намештај за пословну зграду наручиоца

  ОРН: 39130000 - Канцеларијски намештај

  Архивски број: 11-12-Д/17

  ДРУГА
  ИЗМЕНА И ДОПУНА

  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

  КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЗА ПОСЛОВНУ ЗГРАДУ НАРУЧИОЦА
  Назив из општег речника набавке – 39130000 - Канцеларијски намештај
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
  ЈАВНА НАБАВКА бр. 12-Д/17

  У Убу, 29. 09. 2017. године

  На основу члана 61.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“ бр.86 /15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 2-12-Д/17 од 20.09.2017. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (бр. 3-12-Д/17 од 20.09.2017. године), припремљена је конкурсна документација, која садржи:
  Позив за подношење понуда
  Упутство понуђачима како да сачине понуду
  Обавезни и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова
  Образац 1.
  Образац 1.1.
  Образац 2
  Образац 3
  Образац 3.1.
  Образац 4.
  Образац 4.1.
  Образац 4.2.
  Образац 5.
  Образац 5.1.
  Образац 5.2.
  Образац 6
  Образац 7
  Образац 8
  Образац 9
  Образац ПО 1
  Образац ПО 2

  1. Позив за подношење понуде

   1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
  Назив наручиоца:

  Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб

  Адреса:

  Улица 7. јула бр. 11, 14210 Уб

  ПИБ:

  101347777

  Матични број:

  07098499

  Шифра делатности:

  36:00

  Број рачуна:

  2015-11105-44

  Интернет адреса

  Нема интернет адресе

  Врста наручиоца:

  Јавно предузеће

  Врста поступка ЈН:

  Јавна набавка мале вредности

  Врста предмета:

  Добра

  Контакт:

  Јасмина Мартић, djunisnabavke@gmail.com

  Миле Маровић, djunisnabavke@gmail.coms  Број:

  4-12-Д/17

  Датум објављивања:

  26.09.2017. године


  1.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
  Предмет поступка је јавне набавка Канцеларијског намештаја за пословну зграду Наручиоца у Убу, у свему према техничкој спецификацији добара - у даљем тексту „Јавна набавка”.

  Ознаке из општег речника набавки: 39130000 - Канцеларијски намештај.


  1.3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
  Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. став 2., чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС”, број 86/2015), и Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке бр. 2-12-Д/17 од 20. 09. 2017. године.

  Набавка није обликована у више партија, а средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су финансијским планом Наручиоца за 2017. годину.


  1.4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
  Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.

  Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.  • Понуђач може да поднесе само једну понуду.

  • Понуда се подноси на српском језику.

  • Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из конкурсне документације.

  • Понуда са варијантама није дозвољена.

  • Важност понуде је 30 дана.

  Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити у писаном облику, на адресу: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, Ул. 7. јулаа бр. 11, 14210 Уб, или e-mail djunisnabavke@gmail.com, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

  Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
  1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
  Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда”, а елементи критеријума су:


  • Понуђена цена................................................ 80 пондера

  • Рок испоруке....................................................20 пондера


  1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки. Конкурсну документацију понуђачи могу лично преузети на адреси наручиоца: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, Ул. 7. јула бр. 11, 14210 Уб, канцеларија 9, уз овлашћење.
  1.7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
  Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти.

  Понуда се подноси лично на адреси Наручиоца, КЈП „Ђунис“ Уб, или путем поште, на адресу Наручиоца КЈП „Ђунис“ Уб, Ул. 7. јула бр. 11, 14210 Уб, до 06. 10. 2017. године до 12,00 часова.

  На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац ПО2 из конкурсне документације. Уколико представник понуђача учествује у поступку отварања набавке, потребно да је комисији преда попуњен помоћни образац ПО1.

  Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.


  1.8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
  Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у петак, 06. 10. 2017. године у 12,30 часова у Комуналном јавном предузећу „Ђунис“ Уб, Ул. 7. јула бр. 11, 14210 Уб, канцеларија 9.
  1.9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
  УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ

  Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.


  1.10. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
  Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом.
  Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним понуђачем бити закључен уговор.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конкурсне документацијЕ Јавна набавка добара канцеларијски намештај за пословну зграду наручиоца