Скачать 47.71 Kb.


Дата04.12.2017
Размер47.71 Kb.

Скачать 47.71 Kb.

Листа питања из генетике- 2 део; школска 2015/2016: Који су све извори генетичке разноврсности? ОбјасниЛиста питања из генетике- 2 део; школска 2015/2016:

 1. Који су све извори генетичке разноврсности? Објасни

 2. Који механизам разбија везане гене и тиме повећава генетичку разноврсност?

 3. Шта су мутације? Како можемо поделити мутације и на основу чега?

 4. Какве мутације могу бити по свом ефекту?

 5. Какве мутације могу бити по узроку настанка?

 6. Какве мутације могу бити по типу ћелије у којој се јављају?

 7. Какве су то генске мутације? Које генске мутације постоје?

 8. Шта су то хромозомске аберације? Наведи све типове хромозомских аберација

 9. Шта су то инверзије? Какве могу бити? Објасни

 10. Шта су транслокације и какве могу бити?

 11. Шта су то нумеричке аберације и какве могу бити?

 12. Шта су то полиплоидије? Наведи примере

 13. Како све могу настати полиплоидије?

 14. Шта су то анеуплоидије? Какве све могу бити?

 15. Које су најпознатије анеуплоидије аутозома код човека? Наброј их

 16. Које су најпознатије анеуплоидије гонозома код човека? Наброј их

 17. Шта је то пренатална дијагностика? Зашто се врши и који облици пренаталне дијагностике постоје?

 18. Шта су то мутагени и какви могу бити?

 19. Шта је то амниоцентеза? Када и како се обавља?

 20. Каква је то анализа хорионских ресица. Када се врши? Објасни

 21. Шта је то кордоцентеза? Објасни

2. група питања:

 1. Како можемо одредити број различитих гамета које формира једна јединка

комбиновањем родитељских хромозома? Задатак- колико различитих гамета формира

 1. јединка са одређеним бројем хромозома. Шта су то супституције. Објасни и наведи неки пример код човека.

 2. Шта су то делеције и како све могу настати?

 3. Шта су то дупликације и како све могу настати?

 4. Наведи најпознатије делеције код човека. Опиши их

 5. Које од хромозомских аберација имају најблаже ефекте? Објасни

 6. Које од хромозомских аберација могу бити и позитивне и код којих организама? Објасни

 7. Какве су то реципрочне транслокације? Објасни их и прикажи на примеру.

 8. Какве су то нереципрочне транслокације? Објасни их и прикажи на примеру.

 9. Какве су то Робертсонове транслокације? Објасни их и прикажи на примеру.

 10. Колико хромозома има човек са тризомијом, колико са монозомијом а колико са парцијалном тризомијом?

 11. Колико хромозома има човек са триплоидијом а колико са тризомијом а колико са парцијалном тризомијом?

 12. Колико хромозома има човек са двојном тризомијом а колико има хромозома гамет човека са нулизомијом?

 13. Како све може настати Даунов синдром? Који је генотип и које су фенотипске карактеристике Дауновог синдрома?

 14. Који су генотипови и које су фенотипске карактеристике Патау и Едвардсовог синдрома?

 15. Који је генотип и које су фенотипске карактеристике Тарнеровог синдрома? Који је генотип и које су фенотипске карактеристике Клинефелтеровог синдрома?

 16. Који је генотип и које су фенотипске карактеристике Y синдрома?

 17. Који је генотип и које су фенотипске карактеристике тризомије X синдрома?

 18. Која анеуплоидија човека има најблажи фенотипски ефекат? Објасни

 19. Који су биолошки мутагени. Објасни како они делују.

 20. Како делују хемијски мутагени? Наведи примере.

3. група питања:

 1. Који су биолошки мутагени. Објасни како они делују.

 2. Како делују хемијски мутагени? Наведи примере.

 3. Какве су то тихе мутције? Како настају? Објасни

 4. Какве су то missense мутације а какве nonsense мутације?

 5. Какве су то frejmšift мутације? Објасни и наведи пример код човека

 6. Какве су то динамичке мутације? Како настају. Наведите примере болети код човека које настају на тај начин Шта су то инсерције? Како могу настати? Објасни разлику између инсерција и дупликација.

 7. Прикажи парацентричне и перицентричне инверзије.

 8. Шта значи да је неко мирни носилац балансиране транслокације. Објасни

 9. Какве су то „крстасте формације“? Објасни их и прикажи примере за све типове транслокација

 10. Како изгледа хумани кариограм. Прикажи га

 11. Који су акроцентрични хромозоми човека? У којим групама су распоређени?

 12. Какво је то примарно нераздвајање, какво секундарно а какво постзиготно нераздвајање?

 13. Какви гамети настају код примарног нераздвајања у мејози I ? Објасни и прикажи

 14. Какви гамети настају код примарног нераздвајања у мејози II ? Објасни и прикажи

 15. Шта настаје као последица постзиготног нераздвајања? Дај неки пример код човека

 16. Зашто је Даунов синдром најчешћа анеуплоидија код човека? Објасни

 17. Која је једина монозомија код човека која преживљава? Објасни

 18. Шта је Барово тело (полни хроматин)? Зашто настаје?

 19. Ко све може имати Барово тело? Колико Барових тела има следећи ............. генотип?

 20. Каква детерминација пола постоји у живом свету? Наброј све типове.

 21. Какав је то тератогени ефекат фактора спољашње средине? Објасни разлику између тератогеног и мутаногеног ефекта?

4. група питања:

 1. Како настаје цистична фиброза а како Теј Саксова болест? Који је тип наслеђивања ових болести- објасни и повежи са начином настанка.

 2. У који тип мутација спада српаста анемија по начину настанка, а у којепо ефекту? Зашто се ова болест јавља најчешће на северу Африке и у Средоземљу?

 3. Какво може бити потомство особе која има инверзију. Објасни

 4. Какво раздвајање хромозома при формирању гамета може бити након формирања „крстастих формација“ код реципрочних транслокација? Какво се потомство добија код сваког типа раздвајања?

 5. Какво раздвајање хромозома при формирању гамета може бити након формирања „крстастих формација“ код нереципрочних транслокација? Какво се потомство добија код сваког типа раздвајања?

 6. Какво раздвајање хромозома при формирању гамета може бити након формирања „крстастих формација“ код Робертсонових транслокација? Какво се потомство добија код сваког типа раздвајања?

 7. Које све нумеричке аберације могу настати као последица Робертсонових транслокација? Објасни

 8. Да ли Тарнеров синдром може настати као последица Робертсонове транслокације? Објасни

 9. Да ли Клинефелтеров синдром може настати као последица Робертсонове транслокације? Објасни

 10. Шта значи када кажемо да неко има „везане 21-ве хромозоме? Какво потомство може имати та особа?

 11. Наведи пример секундарног нераздвајања. Прикажи и објасни

 12. Зашто су фенотипски ефекти анеуплоидија гонозома блажи од анеуплоидија аутозома? Објасни

 13. Како све може настати Тарнеров синдром? Објасни

 14. Која зрачења имају најјаче мутагено дејство? Објасни.

 15. Које ћелије човека су најосетљивије на јонизујуће зрачење? Објасни зашто.

 16. Које су последице озрачења већим дозама зрачења код човека? Објасни зашто

 17. Каква је то прогамна детерминација пола, а каква епигамна? Наведи примере.

 18. Каква је то сингамна детерминација пола? Објасни

 19. Каква сингамна детерминација пола постоји. Објасни

 20. Шта су то онкогени? Како они доводе до канцера? Објасни

 21. Шта су то туморсупресорски гени? Како они доводе до мутација? Објасни

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Листа питања из генетике- 2 део; школска 2015/2016: Који су све извори генетичке разноврсности? Објасни

Скачать 47.71 Kb.