• МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 3. РАЗРЕД „РАСПЕВАНО ДЕТЕ 3“ Марија Гаљевић ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА
 • ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
 • ПРИПРЕМА ЗА ЧАС бр ____ МУЗИЧКА КУЛТУРА 3. РАЗРЕД
 • Божидар Станчић и Александар Кораћ
 • Николај Римски – Корсаков
 • Александар Обрадовић
 • Роберт Шуман • страница1/2
  Дата11.10.2018
  Размер0.77 Mb.

  Марија Гаљевић музичка култура 3


    1   2

  Марија Гаљевић

  МУЗИЧКА КУЛТУРА 3

  Приручник за наставнике

  за трећи разред основне школе  БИГЗ школство

  САДРЖАЈ:
  Планови за извођење наставе…...............................................................................................

  Предлози припрема за сваки наставни час.............................................................................

  Листићи за праћење и вредновање ученичких постигнућа...................................................

  CD (цео приручник са припремама и додатним материјалом).............................................  МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 3. РАЗРЕД „РАСПЕВАНО ДЕТЕ 3“

  Марија Гаљевић

  ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА


  РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

  НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

  БРОЈ ЧАСОВА


  I

  Извођење музике-певање, свирање,

  музичке игре  20

  II

  Слушање музике

  10

  III

  Дечје стваралаштво

  6
  Укупан број часова

  36
  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

  Час

  Тема

  НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

  ЦИЉ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

  КОРЕЛАЦИЈА

  1.

  I

  Боже правде – Д. Јенко

  Упознавање са државном химном

  Природа и друштво-симболи државе

  2.

  III

  Киша и мрав

  Развијање смисла за компоновање на задати текст бројалице

  Звук. тон, нота  Српски језик

  3.

  I

  Иде јесен – Б. Станчић

  Извођење динамике и препознавање динамичких ознака. Вокална музика. Пауза.

  Природа и друштво

  4.

  II

  Бумбаров лет – Н. Р. Корсаков

  Разликовање звучне боје инструмената (кларинет, виолина, оркестар) Инструментална музика

  Природа и друштво-оглашавање инсеката

  5.

  III

  Бумбар делипар

  Стварање музике на текст бројалице.Трајања ноте: четвртина и осмина

  Српски језик

  6.

  I

  С оне стране Дунава - народна

  Упознавање са тоном и нотом Сол. Виолински кључ, линијски систем, знак за понављање

  Природа и друштво

  7.

  I

  Ми идемо преко поља - народна

  Упознавање са тоном и нотом Ми. Тактирање на два потеза

  Певање обичајне-додолске песме  Природа и друштво, Народна традиција

  8.

  I

  Звоно – Б. Станчић

  Упознавање са четвртинском паузом. Темпо.

  9.

  II

  На дрвеном коњу - Р. Шуман

  Препознавање боје звука клавира

  Природа и друштво

  10.

  I

  Полазак у школу – Б. Станчић

  Свирање половине ноте и четвртинске паузе

  11.

  III


  Последњи цвет - Б. Станчић

  Прављење ритмичких инструмената и импровизовање ритмичке пратње. Упознавање са тоном и нотом До

  12.

  I

  Рекла ми је сека – М. Гаљевић

  Упознавање са тоном и нотом Ре

  Упознавање са осмином ноте  13.

  II

  Фалила ми се прошена мома - народна

  Упознавање са тоном и нотом Фа. Лук трајања-лигатура и лук легато-начин свирања

  Природа и друштво

  14.

  I

  Друга руковет – Ст. Ст. Мокрањац

  Препознавање боје звука хора и вокалног солисте

  Природа и друштво

  15.

  I

  До врха је стигао – Б. Станчић

  Свирање тонова До Ре Ми Фа Сол

  16.

  I

  Вејавица – Б. Станчић

  Препознавање репетиције-знака за понављање

  Природа и друштво

  17.

  I

  Божић, Божић, благи дан - народна

  Певање божићне песме

  Природа и друштво,Народна традиција ,Веронаука

  18.

  II

  Светосавска химна – К. Станковић

  Препознавање школске химне-свечане песме

  Природа и друштво,Веронаука, Српски језик

  19.

  I

  Ловац Јоца – С. Барић

  Препознавање четвртинске паузе, упознавање са осминском паузом

  Природа и друштво

  20.

  II

  Хај-хо - Ф. Черчил (из филма Снежана и 7 патуљака)

  Препознавање осминске паузе

  Физичко васпитање-марш

  21.

  II

  Изгубљено стадо - народна

  Упознавање са народним песмама и инструментима-фрула, двојнице гусле, ћемане

  Српски језик

  22.

  I

  Ерско коло - народна

  Упознавање са народним играма-коло. Свирање на металофону.

  Физичко васпитање-народна игра коло

  23.

  III

  Нишки вез – народно коло

  Импровизовање покрета за игру народног кола

  Физичко васпитање-народна игра-коло

  24.

  I

  Блистај, блистај звездо мала – из Француске

  Свирање мелодије из нотног текста. Певање на страним језицима

  Енглески језик, Француски језик

  25.

  I

  На слово, на слово – из Енглеске

  Певање песме у такту 3/4, препознавање такта 3/4

  Српски језик

  26.

  I

  Небо је тако ведро - Ј. Ј. Змај

  Певање (старо) градске песме, препознавање такта 3/4

  Српски језик

  27.

  II

  Марш На Дрину - С. Бинички

  Препознавање такта 4/4, ритма и темпа марша

  Природа и друштво

  28.

  I

  Иду, иду мрави-С. Коруновић

  Препознавање и свирање ритма и темпа марша

  Природа и друштво

  29.

  I

  Људи, ликујте- Н. Велимировић

  Певање васкршње песме

  Веронаука, Природа и друштво

  30.

  II

  Валцер а-мол – Ф. Шопен

  Препознавање боје звука клавира, препознавање такта 3/4

  Физичко васпитање-грађанска игра валцер

  31.

  II

  Игра Шећерне виле – П. И. Чајковски

  Балет Крцко Орашчић

  Српски језик , Физичко васпитање-уметничка игра балет

  32.

  I

  Кукавица – В. Томерлин

  Драматизација текста

  Природа и друштво

  33.

  II

  Карневал животиња (слон, лабуд, акваријум) - К. Сен-Санс

  Разликовање звучне боје инструмената (виолина, виолончело, контрабас, флаута, хармоника, клавир) Инструментална музика

  Природа и друштво-оглашавање животиња

  34.

  III

  Вуче, вуче, бубо лења – Љ. Ршумовић

  Стварање мелодије на поетски текст

  Природа и друштво

  35.

  III

  Бака Мара – С. Коруновић

  Импровизовање покрета пратећи текст песме (драматизација текста)


  36.

  I

  Пипи Дуга Чарапа-из Шведске

  Певање филмске музике

  Српски језик

  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА (ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛЕ)

  ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, проверавање (и оцењивање), комбиновани.

  ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

  1. Вербалне методе (монолошка и дијалошка)

  2. Решавање проблема-хеуристички приступ

  3. Рад на тексту, писани и графички радови

  4. Демонстративна метода

  5. Практични рад и радионица

  6. Игровне активности

  7. Истраживачки рад ученика

  8. Комбиновани рад

  МЕСТО РАДА: КАБИНЕТ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (штампани и писани текстови-уџбеник, приручник и сл.), визуелна (фотографије, цртежи, симболи), аудитивна (музички и тонски записи, шумови у природи, звучни ефекти-компакт диск), аудио-визуелна (филмови, дијафилмови, видео пројекције, ТВ емисије, настава уз помоћ рачунара-презентације,пројекти,игрице), мануелна (музички инструменти, метроном, материјали који производе звук), помоћно-техничка (столице, клупе, разноврсне табле)

  ИНОВАЦИЈЕ: нови облици, методе, наставна средства и садржаји који унапређују реализацију програма

  ЕВАЛУАЦИЈА И КОРЕКЦИЈА: позитивне стране или проблеми у реализацији часа и корекције за будуће планирање наставне јединице (да ли је циљ часа јасно исказан, да ли је усаглашен са избором садржаја, да ли избор метода одговара постављеном циљу, постоји ли повезаност са претходним градивом, да ли су задаци примерени узрасту ученика, да ли избор метода обезбеђује активност и пажњу свих ученика, каква је клима у одељењу...)  ПРИПРЕМА ЗА ЧАС бр____


  МУЗИЧКА КУЛТУРА 3. РАЗРЕД

  НАСТАВНА ТЕМА

  извођење музике (певање, свирање, музичке игре), слушање музике, стварање музике

  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

  ТИП ЧАСА


  обрада, утврђивање, систематизација, проверавање, комбиновани

  ОБЛИК РАДА


  фронтални,групни, рад у пару, индивидуални, комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ


  вербална, демонстративна, игровне активности, рад на тексту, писани рад, истраживачки рад, комбиновани рад

  НАСТАВНА СРЕДСТВА

  клавир, хармоника, металофон, фрулица, удараљке, табла, уређај за слушање музике, компјутер

  ЦИЉ ЧАСА: развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа  ЗАДАЦИ ЧАСА: неговање способности извоёења музике (певање/свирање); стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике); упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; развијање критичког мишљења; упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.


  ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: певају песме по слуху и из нотног текста; слушају вредна дела уметничке и народне музике; изводе дечје, народне и уметничке игре; свирају на дечјим музичким инструментима;

  усвајају основе музичке писмености.
  ИНОВАЦИЈЕ


  ЕВАЛУАЦИЈА И КОРЕКЦИЈА

  1. час

  I тема-певање

  Боже правде- Д. Јенко

  Упознавање са државном химном

  Природа и друштво-симболи државе

  Рад у уџбенику на стр. 31

  ТИП ЧАСА: утврђивање

  ОБЛИК РАДА: комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна метода

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск)

  ТОК ЧАСА

  Певамо неколико песама обрађених у првом и другом разреду. Разговарамо о карактеру песама, могу бити: веселе, тужне, љубавне, свечане...Од карактера песме зависи брзина и начин извођења. Веселу песму певамо брзо, тужну споро, свечану умереном брзином.

  Химна је свечана песма, симбол државе. Пева се стојећи мирно, умереном брзином и јачином.Разговарамо о приликама у којима се државна химна изводи, као и о другим химнама-посвећеним школи, спортском клубу, некој истакнутој личности...

  Разговарамо о симболима државе: химна, застава, грб. Цртамо заставу (црвено-плаво-белу).

  Химна Боже правде први пут је изведена у позоришном комаду Маркова сабља, почетком 20.века. Музику за комад је написао словеначки композитор Даворин Јенко. Текст је написао Милан Ђорђевић.

  Певамо српску химну слушајући је у хорском извођењу. Химне се обично изводе хорски јер хор симболише масовност народа који хвали државу (школу, спортски клуб, неку истакнуту личност).

  БЕЛЕШКЕ  2. час

  I I I тема

  стваралаштво  Киша и мрав

  Развијање смисла за компоновање на задати текст бројалице

  Српски језик

  Рад у уџбенику на стр.5 и стр.62

  ТИП ЧАСА: комбиновани.

  ОБЛИК РАДА: индивидуални и комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, практични рад и радионица

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира учитељ)

  ТОК ЧАСА

  -Изговарамо текст бројалице, затим смишљамо мелодију, стих по стих (...Падај сада сваки дан...)

  Да би песма лепо звучала неопходно је удахнути ваздух на нос и лагано га издисати приликом певања,на уста и нос. Потребно је утицати на ученике да певају тихо или средњом јачином гласа (piano, mezzopiano ili mezzoforte).  -Вежбамо дисање

  ВЕТРИЋ Марија Гаљевић

  Мирисала Мира руже

  Љуљао их ветрић благ

  Попила је мало сока

  Па дунула у маслачак.

  Учитељ изговара текст (или импровизује мелодију) а ученици удишу и издишу ваздух после сваког стиха, пратећи текст.

  -Обнављамо појмове из 1.разреда: ЗВУК је све што чујемо. ТОН је звук одређене висине (може бити виши и нижи), јачине (јак и тих), трајања (краћи и дужи) и боје (боја гласова и инструмената). Може да се отпева и одсвира. Тон се записује нотом , као што се глас записује словом.

  БЕЛЕШКЕ


  3. час

  I тема-певање

  Иде јесен – Б. Станчић

  Извођење динамике и препознавање динамичких ознака. Вокална музика. Пауза

  Природа и друштво

  Рад у уџбенику на стр.6 и стр.7

  ТИП ЧАСА: обрада

  ОБЛИК РАДА: комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна метода

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск)

  ТОК ЧАСА


  -Разговор о сменама годишњих доба

  -Певање песме Иде јесен – Б. Станчић, динамичко извођење (тихо).

  -Слушање вокалних композиција Молимо за фину тишину- Александар Кораћ и

  Кукавица-песма из Аустрије. Препознавање ПАУЗЕ приликом извођења песама.  Божидар Станчић и Александар Кораћ су савремени српски композитори за децу.

  -Уводимо нове појмове, обнављамо старе: ДИНАМИКА је јачина певања и свирања. Потребно је утицати на ученике да певају тихо или средњом јачином гласа (piano, mezzopiano ili mezzoforte).

  ВОКАЛ (на латинском језику VOX ) значи глас. Када певамо, ми стварамо ВОКАЛНУ МУЗИКУ. Ако песму пева један певач, он је ВОКАЛНИ СОЛИСТА. Већу групу певача називамо ХОР. Песму ствара ПЕСНИК, записује је речима и словима. Музику ствара КОМПОЗИТОР, записује је нотама и паузама у линијском систему на почетку којег се налази виолински (или бас) кључ.Ноте су подељене линијама – тактицама у тактове, да би се лакше сналазили у нотном тексту.

  НОТА је знак за обележавање тона. ПАУЗА је знак за ћутање

  БЕЛЕШКЕ


  4. час

  II тема-слушање

  Бумбаров лет – Н. Р. Корсаков

  Разликовање звучне боје инструмената. Инструментална музика

  Природа и друштво-оглашавање инсеката

  Рад у уџбенику на стр. 9

  ТИП ЧАСА: обрада

  ОБЛИК РАДА: комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), истраживачки рад ученика , комбиновани рад

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск)

  ТОК ЧАСА

  -Слушамо инструменталну програмску композицију Бумбаров лет- Николај Римски-Корсаков и препознајемо инструменте и извођачки састав (зујање бумбара дочаравају кларинет и виолине)

  Николај Римски – Корсаков, руски композитор, живео је у 19. и 20. веку. Потиче из племићке породице која је сматрала да бављење музиком не одговара њиховом друштвеном положају, зато Корсаков постаје поморски официр, а у слободно време учи да свира клавир. У з помоћ пријатеља композитора и сам почиње да компонује под утицајем руских, јерменских и српских народних песама. На стихове Александра Сергејевича Пушкина компоновао је оперу „Бајка о цару Салтану“, а најчешће извођен део те опере је „Бумбаров лет“.

  -Слушамо инструменталну програмску композицију Свита Кроз свемир- Александар Обрадовић и разговарамо о инструментима који описују звезде, планете, свемир и свемирске летелице. Илуструјемо композицију.  Александар Обрадовић је савремени српски композитор. Свита је композиција која се састоји из више делова тематски повезаних у једну целину.

  -Учимо и обнављамо појмове: Музику која се изводи свирањем на музичким инструментима називамо ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. Један инструмент свира СОЛО, а већу групу свирача називамо ОРКЕСТАР.

  БЕЛЕШКЕ


  5. час

  III тема-стваралаштво

  Бумбар делипар

  Стварање музике на текст бројалице

  Српски језик

  Рад у уџбенику на стр.10

  ТИП ЧАСА: обрада, проверавање (и оцењивање)-комбиновани

  ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, индивидуални- комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе, рад на тексту, демонстративна метода, практични рад

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск)

  ТОК ЧАСА

  -Слушамо хорску композицију Бумбари и пчеле- Станојло Рајчић , куцамо тихо ритам оловком о клупу

  -Изговарамо бројалицу Бумбар делипар куцајући ритам оловком о клупу

  - Осмишљавамо мелодију за бројалицу, користећи четвртине (дуже ноте) и осмине (дупло краће ноте). Четвртина има главу и врат, а осмина главу, врат и барјачић.

  &===========================================!

  Бум - бар де – ли – пар, се – о цар на кан – тар.

  &===========================================!

  Жа – ри – пан, пе – ли – ван, ме – ри – ли га по ваз – дан.

  &===========================================.

  Па – де па се скљу – си, и ре – че му: Ту си.

  -Провера знања: звук, тон, нота, динамика, вокална и инструментална музика.  6. час

  I тема-певање

  С оне стране Дунава – народна

  Упознавање са тоном и нотом Сол

  Природа и друштво

  Рад у уџбенику на стр.12 и стр.13

  ТИП ЧАСА: обрада

  ОБЛИК РАДА: фронтални

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна метода

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира учитељ)

  ТОК ЧАСА

  - Певамо песме- моделе за тон СОЛ - С оне стране Дунава-народна и Соло певач - Марија Гаљевић

  - Пишемо виолински кључ и ноту СОЛ на другој линији у линијском (нотном) систему, као осмину и четвртину

  -Допуњавамо вежбу осминама тако да у такту буду ноте у вредности 2/4

  &2V=V=!=F=F==F==F=!=V=F=F=!=F=F==V=.

  Допуњавамо вежбу четвртинама тако да у такту буду ноте у вредности 2/4  &2V==V=!=F=F==V==!==V==F=F=!=F=F====.

  -Уводимо нови појам: РЕПЕТИЦИЈА је знак за понављање. Чине га две линије тактице и две тачке окренуте према нотном тексту који се понавља.  7. час

  I тема-певање

  Ми идемо преко поља – народна обичајна, додолска


  Упознавање са тоном и нотом Ми

  Певање обичајне, додолске песме  Природа и друштво, Народна традиција

  Рад у уџбенику на стр.14 и стр.15

  ТИП ЧАСА: обрада

  ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна метода

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира учитељ)

  ТОК ЧАСА

  - Певамо обичајну, додолску песму за призивање кише, Ми идемо преко поља.

  -Певамо песму у двочетвртинском такту, тактирајући на два потеза.Један по један ученик стане испред одељењљ и диригује, док други певају (могу и да стоје као хор)

  -Пишемо ноту МИ на првој линији у линијском (нотном) систему.

  -Певамо песму Кукавица-Б. Станчић прво нотама уз тактирање на два потеза, затим текст.

  ТАКТИРАЊЕ НА ДВА ПОТЕЗА, СЕДЕЋИ У КЛУПИ

  Припрема се тако што се десна рука са испруженим дланом подигне до висине очију. На први потез длан се спусти на клупу, на други потез се подигне. Покрети треба да су равни и одсечни.

  ДИРИГОВАЊЕ НА ДВА ПОТЕЗА, СТОЈЕЋИ

  Припрема се тако што се истовремено подигну руке до висине очију. На први потез руке се спусте до висине груди, на други потез се опет подигну до висине очију.

  ДИРИГЕНТ је музичар који стоји испред хора или оркестра и рукама показује извођачима којом брзином и јачином треба сложно и истовремено да изводе композицију. Он стилизовано тактира.

  БЕЛЕШКЕ


  8. час

  I тема-певање

  Звоно – Б. Станчић

  Упознавање са четвртинском паузом. Темпо

  Рад у уџбенику на стр.16

  ТИП ЧАСА: комбиновани.

  ОБЛИК РАДА: комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна метода

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира учитељ)

  ТОК ЧАСА

  -Певамо текст песме Звоно- Божидар Станчић, затим нотни текст, уз тактирање на два потеза.

  -Примећујемо четвртинску паузу (траје један потез руком при тактирању) и половину ноте (траје два потеза руком при тактирању).

  -Пишемо у свесци паузе

  -Одређујемо брзину извођења песме- темпо (Спор).

  Уводимо нови појам: ТЕМПО је брзина којом певамо и свирамо.Може бити: брз, умерен или спор. Ознаке за темпо пишу се на почетку композиције, изнад линијског система. Користе се италијански називи, пишу се латиницом: брз- Allegro, умерен-Moderato или спор-Adagio.

  БЕЛЕШКЕ  9.час

  II тема-слушање

  На дрвеном коњу - Р. Шуман

  Препознавање боје звука клавира

  Природа и друштво

  Рад у уџбенику на стр.8

  ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање

  ОБЛИК РАДА: фронтални, групни

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: демонстративна метода, комбиновани рад

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск)

  ТОК ЧАСА

  -Препознајемо инструмент који изводи композицију На дрвеном коњу - Роберт Шуман -клавир.

  -Илуструјемо композицију у свесци

  Клавир је инструмент са диркама . Тон се добија ударом о дирку која покреће механизам са чекићем који удари о жицу.

  Виолончело је жичани гудачки инструмент. Тон се добија превлачењем гудала преко жица (има их 4). Струне гудала се праве од длака из коњског репа а причвршћене су на штап од ружиног дрвета.  Роберт Шуман, немачки композитор, живео је у 19. веку. Био је познати пијанист, као и његова жена Клара. Због повреде прста престао је да наступа на концертима, само је компоновао, а његове композиције свирали су Клара и њихових седморо деце. Својој деци посветио је збирку „Дечје сцене“ – кратке клавирске композиције међу којима се налази „На дрвеном коњу“.

  Уводимо нове појмове: На енглеском језику PIANO значи КЛАВИР, па музичара који га свира називамо ПИЈАНИСТ или КЛАВИРИСТ. На италијанском језику piano је ознака за тихо певање и свирање. Обележава се словом p испод линијског система.

  -Провера знања-препознавање (и писање) виолинског кључа, знака за репетицију, ноте МИ осмине и четвртине, четвртинске паузе.

  БЕЛЕШКЕ


  10. час

  I тема-свирање

  Полазак у школу - Б. Станчић


  Свирање половине ноте и четвртинске паузе

  Рад у уџбенику на стр.17

  ТИП ЧАСА: комбиновани.

  ОБЛИК РАДА: комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, демонстративна метода, практични рад

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира учитељ и металофони)

  ТОК ЧАСА

  -Певамо песму Полазак у школу, прво текст па ноте МИ и СОЛ

  -Свирамо на металофону песму Полазак у школу.

  -Пишемо у свеске ноте МИ и СОЛ половине.

  БЕЛЕШКЕ  11. час

  III тема-

  стваралаштво  Последњи цвет - Б. Станчић


  Упознавање са тоном и нотом До

  Прављење ритмичких инструмената и импровизовање ритмичке пратње  Природа и друштво

  Рад у уџбенику на стр.11 и стр. 18

  ТИП ЧАСА: комбиновани.

  ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, индивидуални и комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту,

  демонстративна метода, практични рад и радионица

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира учитељ)

  ТОК ЧАСА

  -Правимо штапиће, бубањ и звечке (стварамо ритмичке инструменте)

  -Певамо песму Последњи цвет-Б. Станчић и свирамо назначену ритмичку пратњу на штапићима, а импровизујемо (стварамо) ритмичку пратњу на бубњу и звечкама

  Ритмички инструменти: штапићи, бубањ и звечке улазе у састав Орфовог инструментаријума.То је оркестар дечјих инструмената који је саставио немачки педагог и композитор Карл Орф (живео у 19. и 20. веку).

  Мелодијски инструменти у Орфовом инструментаријуму су: металофон, ксилофон, звончићи, тимпани (понекад и жичани трзалачки инструменти и блок флаута).

  Ритмички су: звечке, штапићи, триангл, чинеле, даире и бубњеви.

  -Пишемо ноту ДО на првој помоћници испод линијског система, препознајемо ноте СОЛ и МИ у нотном тексту

  БЕЛЕШКЕ


  12. час

  I тема-певање

  Рекла ми је сека – М. Гаљевић

  Упознавање са тоном и нотом Ре. Певање нотама уз тактирање.

  Рад у уџбенику на стр.19 и стр. 20

  ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, проверавање (и оцењивање), комбиновани.

  ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, комбиновани рад

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира учитељ)

  ТОК ЧАСА


  -Певамо песму Рекла ми је сека - Марија Гаљевић (текст), пишемо ноту РЕ испод линијског (нотног) система, певамо песму нотама, уз тактирање

  -Ако учитељ има клавир или синтисајзер ученици могу да пробају да одсвирају песму. При свирању клавира треба да се поштује одређен распоред прстију – прсторед. Ову песму свирамо палцем (1. прст) -тон ДО, кажипрстом (2. прст)- тон РЕ и средњим прстом (3. прст) десне руке- тон МИ.

  Допуњавамо мелодију песме Жути цвет, записујемо ноте у празне тактове. На пример:

  '&=2==T=T=!=R==:=!=f==!=d==!==T=T=!==T=R=!=d==!=b==.

  -Певамо песму Где је онај цветак жути-Ђ.Б. Перголези

  БЕЛЕШКЕ


  13. час

  I тема-певање

  Фалила ми се прошена мома - народна

  Упознавање са тоном и нотом Фа. Лук (Лигатура и Легато)

  Природа и друштво

  Рад у уџбенику на стр.22 и стр. 23

  ТИП ЧАСА: обрада

  ОБЛИК РАДА: фронтални

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира учитељ)

  ТОК ЧАСА

  -Певамо песму Фалила ми се прошена мома- народна песма

  -Пишемо ноту ФА четвртину у првој празнини у линијском (нотном) систему

  -Препознајемо ноту ФА у нотним текстовима на странама 24 и 25.

  -У песми Фалила ми се прошена мома уочавамо лук (Легато) - ноте које повезује певамо на један слог: (Фалила ми) се

  У песми Фалила ми се прошена мома уочавамо и лук трајања ( Лигатура) - повезује ноте исте висине и тако продужава њихово трајање: (проше)на

  Певамо песму Фарба Мића врата- Мирослава Чабаркапа или Дође л` Мара на вјенчање- народна песма из Црне Горе као још један пример за ноту и тон ФА.

  БЕЛЕШКЕ


  14. час

  II тема-слушање

  Друга руковет – Ст. Ст. Мокрањац

  Препознавање боје звука хора и солисте Природа и друштво

  Рад у уџбенику на стр.32

  ТИП ЧАСА: комбиновани.

  ОБЛИК РАДА: фронтални

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна метода

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск)

  ТОК ЧАСА

  -Слушамо хорску композицију Друга руковет- Стеван Стојановић Мокрањац. Чини је 5 народних песама које је Мокрањац обрадио за мешовити хор. Одређујемо брзину извођења- темпо: Осу се небо звездама (Споро), Смиљ, Смиљана (Брзо), Јесам ли ти јелане (Брзо), Маро Ресавкињо (Споро),У Будиму граду (Брзо).

  -У песми Маро Ресавкињо препознајемо мушки глас – баритон који пева соло, уз пратњу хора.У осталим песмама препознајемо које деонице пева мушки а које женски хор. Женски хорски гласови су сопран (високи) и алт (ниски). Мушки хорски гласови су тенор (високи) и бас (ниски.)

  -Певамо песму У Будиму граду. Примећујемо да се темпо постепено убрзава.

    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Марија Гаљевић музичка култура 3