• 1) Строително-ремонтни дейности във връзка с реконструкция на централен вход на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна; 2) Доставка и монтаж на
 • Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа: Пълно описание на предмета на поръчката. (Раздел I)
 • Образец на оферта
 • ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: Предмет на поръчката
 • Реконструкция на партерен етаж, кота +/-0,00
 • Реконструкция на кафе - сладкарница кота +3,44
 • Фасадно оформление
 • Стойност на поръчката Максималн и т е стойности
 • Срок за изпълнение на поръчката Предлаганият от участника срок за изпълнение на поръчката
 • Гаранционни срокове Г аранцион ният срок з а строително-ремонтните дейности на обекта
 • Гаранционният срок за вратите
 • СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ Обособена позиция № 1 Спецификация Таблица 1 • страница1/6
  Дата24.06.2017
  Размер0.91 Mb.
  ТипРешение

  Мбал “света марина” еад – варна


    1   2   3   4   5   6

  Утвърждавам: .........................................

  Директор ИД, Марта Александрова Дракова упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна с рег. №1465 от 17.10.2013г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие РС- Варна


  ДОКУМЕНТАЦИЯ
  за участие в процедура по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет:
  1) Строително-ремонтни дейности във връзка с реконструкция на централен вход на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна;

  2) Доставка и монтаж на:

  2.1. Кръгла, автоматично въртяща се врата;

  2.2. Автоматизирана антипаник врата
  на основание:


  1. Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 4 от 24.02.2016 г.

  2. Публична покана, публикувана в профила на купувача на интернет адрес:

  http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2459

  Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:


  1. Пълно описание на предмета на поръчката. (Раздел I)

  2. Спецификация и технически изисквания. (Раздел II)

  3. Критерий за възлагане и методика за определяне на комплексната оценка на офертата. (Раздел III)

  4. Образец на оферта, с указания за подготовката й. (Раздел IV)

  5. Образци на декларации.

  6. Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка.

  7. Приложения:

  7.1. Чертеж „Съществуващо положение кота +/-0,00“

  7.2. Чертеж „Съществуващо положение кота +3,44“

  7.3. Чертеж „План кота +/-0,00“

  7.4. Чертеж „План осветление кота +/-0,00“

  7.5 Чертеж „Фасади и разрез“

  7.6. Чертеж „Монтажни планове“

  7.7. Чертеж „Детайли-монтажен план по горен пояс греди“  1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

  1. Предмет на поръчката

  Реконструкцията обхваща площите на фоайето при централния вход на лечебното заведение, както и намиращата се над него кафе-сладкарница.


  1. Реконструкция на партерен етаж, кота +/-0,00:

  Съществуващата входна плъзгаща врата се премахва и се заменя с кръгла, автоматично въртяща се трикрила врата, с фабрично монтирана в нея топлинна завеса.

  Изгражда се антипаник врата, която ще се използва и от лица в неравностойно положение. Премахва се изцяло външната и вътрешната дограма, съгласно схема №1 и се подменя с нова, съгласно схема №2.

  Търговски обект №2 и прилежащият към него склад се премахват.

  Съществуващата плъзгаща врата, която граничи с централното фоайе се премахва.

  Всички настилки в разработваната част ще бъдат подменени с мрамор, съответстващ на визията на мрамора в централното фоайе.

  Ще се подменят всички таванни пана с нови, тип „Армстронг”.

  Ще се подменят осветителните тела с нови енергоспестяващи, тип LED (light-emitting diode), които ще бъдат вградени в тавана, съгласно чертеж „План осветление кота +/-0,00“.

  Съществуващата топлинна завеса на входа ще се премахне, а нагнетателното тяло на втората топлинна завеса ще се премести в централното фоайе.

  Всички стени ще бъдат термоизолирани с минерална вата с дебелина 4 см. и боядисани.

  Идеен проект
  1. Реконструкция на кафе - сладкарница кота +3,44:

  Ще се подмени съществуващата фасадна дограма с нова.

  Ще се демонтира съществуващият дървен покрив над еркера. Ще се изгради носеща метална конструкция за монтирането на нов покрив от термопанели, тип сандвич, с външен слой на панела - поцинкована ламарина с пластифицирано покритие. Изолацията на термопанелите ще е минерална вата с дебелина 10 см.

  Металната конструкция и улука ще се облекат отдолу с гипсокартон, който ще представлява таван на заведението.

  Осветителните тела ще се преместят от съществуващия в новоизградения гипсокартонен таван на помещението.

  Стените ще бъдат надградени с гипсокартон до достигане на необходимата височина. Всички стени и таванът ще се шпакловат и боядисат.


  1. Фасадно оформление:

  Двуетажният обем на централният вход ще се „облече“ с еталбонд с водоотблъскваща мембрана и топлоизолация от минерална вата с дебелина 10 см (съгласно чертеж „Фасади и разрез“). За целта ще бъде изградена метална конструкция, съгласно чертежи: „Фасади и разрез“, „Монтажни планове“ и „Детайли“.

  Всички улуци ще бъдат в конструкцията на еталбонда.

  Ще се изградят две декоративни метални колони при входа - съгласно Схема №1.

  Ще се вградят осветителни тела, тип LED, под еркера на централния вход, съгласно чертеж „План осветление“.  1. Обособени позиции

  Предметът на обществената поръчка се разделя на две обособени позиции:

  1. Строително-ремонтни дейности във връзка с реконструкция на централен вход на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна;

  2. Доставка и монтаж на:

  2.2.1. Кръгла, автоматично въртяща се врата, с фабрично монтирана в нея топлинна завеса;

  2.2.2. Автоматизирана антипаник врата.

  Всеки участник може да участва за една или и за двете обособени позиции.

  *Под обособена позиция 1 в процедурата се разбира всяка подпозиция, означена с „1“, „2“, „3“ и т.н. до „59“ включително, а за обособена позиция 2 - подпозиции „1“ и „2“. Задължително е участието за всички от съдържащите се в съответната група (обособена позиция) номенклатурни единици. Оценката по финансов показател „Предлагана цена по КС“ ще се формира комплексно - на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.


  1. Стойност на поръчката

  Максималните стойности за изпълнението на обществената поръчка не трябва да надвишават сумите, както следва:

  - за обособена позиция №1 - 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева) с включен ДДС;

  - за обособена позиция №2 - 65 600 лв. (шестдесет и пет хиляди и шестотин лева) с включен ДДС.

  В случай, че участник в процедурата оферира по-високи цени, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.  1. Срок за изпълнение на поръчката

  Предлаганият от участника срок за изпълнение на поръчката, който следва да се посочи в Техническото предложение, не може да бъде:

  - за обособена позиция №1 - по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни и по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка;

  - за обособена позиция №2 - по-дълъг от 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на подаване на заявка за доставка.

  В случай, че участник в процедурата оферира по-дълъг срок, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.  1. Гаранционни срокове

  1. Гаранционният срок за строително-ремонтните дейности на обекта (обособена позиция №1) не може да бъде по-кратък от 60 месеца, считано от датата на приключване на обекта (датата на издаване на Акт15), съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.).

  2. Гаранционният срок за вратите (обособена позиция №2) не може да бъде по-кратък от 24 месеца, считано от датата на подписване на протокол за монтаж.

  Предлаганите от участниците срокове следва да се посочат в Техническото предложение.


  1. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

  1. Обособена позиция № 1

  1. Спецификация

  Таблица 1  Видове дейности

  Мярка

  Коли-чество

  I

  Фоайе, кота +/-0,00

   

   

  1

  Демонтаж на витрини и плъзгащи врати на вход и фоайе -2 броя

  м2

  135

  2

  Демонтаж алуминиеви врати с размери 90/200 см - 3 броя и 80/200 - 1 брой

  бр

  4

  3

  Премахване на настилки от гранитогрес и венецианска мозайка, заедно със старата замазка под тях

  м2

  125

  4

  Демонтаж на окачен таван на еркер, метален

  м2

  30

  5

  Демонтаж на окачен таван тип Армстронг/ частично метален

  м2

  125

  6

  Демонтаж на преградна стена от гипсокатрон

  м2

  12

  7

  Демонтаж на луминисцентно осветително тяло

  бр.

  15

  8

  Демонтаж на улуци метални

  м

  20

  9

  Демонтаж на топлинна завеса

  бр.

  1

  10

  Демонтаж на външно тяло (нагнетателна част) на топлинна завеса

  бр.

  1

  11

  Изхвърляне на отпадъци

  м3

  35

  12

  Доставка и монтаж витрини. Материал на профила - алуминий с прекъснат термомост. Витрини - двоен прозрачен стъклопакет. Височина на витрините: ~ 2,62 м, с разделител на височина от 2,00 м. Дължини на витрините в метри: ~ 5,70 - 1 бр.; 1,00 - 2 бр.; 2,00 - 1 бр.; 5,30 - 1 бр.

  м2

  40

  13

  Доставка и монтаж на витрини. Профил - алуминий в цвят по избор на възложителя. Материал - закалено прозрачно стъкло с дебелина 10 мм. Размери в метри: 1,90 х 2,60 - 3 бр.; 2,30 х 2,60 - 1 бр.; 1 х 2,60 - 1 бр.; 4,70 х 2,60 - 1 бр.; 0,90 х 0,60 - 2 бр.

  м2

  37

  14

  Доставка и монтаж на врата. Профил - алуминий в цвят по избор на възложителя. Материал на вратата - закалено прозрачно стъкло с дебелина 10 мм. Размери: 90 х 200 см. (за търговски обект и помещение охрана)

  бр.

  2

  15

  Шпакловка по страници при сменена дограма

  м

  95

  16

  Доставка и монтаж на врата. Материал на профила - алуминий без термомост. Вид на стъклото - двоен прозрачен стъклопакет. Размери на вратата: 90 х 200 см (към стълбище)

  бр.

  1

  17

  Доставка и монтаж на предстенна обшивка от два пласта гипсокартон по същуствуващи стени, включително минерална вата 4 см. и шпакловка.

  м2

  22

  18

  Шпакловка по стени

  м2

  40

  19

  Доставка и полагане на латекс по стени в цвят по избор на възложителя

  м2

  40

  20

  Доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг, включително скеле/ платформа за поставянето му

  м2

  125

  21

  Направа на фундамент от бетон на входа с размери ~6 м х 3 м и височина около 10 см (с плавен наклон от 10 см до 0 см с цел лесен подход на носилки и инвалидни колички)

  м3

  2

  22

  Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по под сдебелина около 4 см

  м2

  125

  23

  Доставка и полагане на настилка от мрамор, съответстващ на визията на мрамора в централното фоайе, размери на плочите и цвят по избор на възложителя

  м2

  125

  24

  Доставка и полагане на первази от мрамор

  м

  20

  25

  Доставка и полагане на антикорозионна боя по метални колони на вход под еркер и във фоайе

  м2

  8

  26

  Обличане на колони (метални и облицовани с балчишки камък) пред вход и във фоайе с панели тип еталбонд в цвят по избор на възложителя

  м2

  15

  27

  Доставка и монтаж на осветително тяло, тип - лед панел, за вграждане в еркер на вход, 54 W, 3 700 Lm, размери 60х60 см, модел по избор на възложителя, съгласно чертеж „План осветление“

  бр.

  13

  28

  Монтаж на външно тяло (нагнетателна част) на топлинна завеса в централно фоайе, демонтирано по т. 10

  бр.

  1

  II

  Фасада, кота +/-0,00

   

   

  29

  Доставка и монтаж на метална конструкция за монтаж на алуминиеви панели, тип еталбонд, съгласно чертеж „Фасади и разрез“

  кг

  1120

  30

  Доставка и монтаж на алуминиеви панели в цвят по избор на възложителя, тип еталбонд, включително конструкция и топлоизолация минерална вата с дебелина 10 см. Дебелина на панелите - 4 мм.

  м2

  97

  31

  Доставка и монтаж на декоративни метални колони на вход под еркер, размери 18 х 14 см

  бр.

  2

  32

  Доставка и монтаж на водосточни PVC тръби

  м

  3

  33

  Монтаж и демонтаж на фасадно скеле

  м2

  150

  34

  Доставка и монтаж на осветително тяло, тип - лед, за вграждане в алуминиеви панели, тип еталбонд, 15 W, 700 Lm, модел по избор на възложителя

  бр.

  4

  III

  Кафе-сладкарница, кота +3,44

   

   

  35

  Демонтаж на алуминиева дограма

  м2

  23

  36

  Демонтаж на алуминиева подпрозоречна дъска, ширина около 20 см

  м

  18

  37

  Демонтаж на дървен покрив

  м2

  82

  38

  Премахване на настилка от гранитогрес с цел монтаж на метални колони

  м2

  2

  39

  Демонтаж на растерен окачен таван

  м2

  62

  40

  Изхвърляне на отпадъци

  м3

  10

  41

  Демонтаж и монтаж на луминисцентно осветително тяло

  бр.

  8

  42

  Доставка и монтаж на дограма (неотваряема). Материал на профила - алуминий с прекъснат термомост. Вид на стъклата - двоен стъклопакет. Височина ~1,50 м, дължина ~ 6 м.

  м2

  14

  43

  Доставка и монтаж на дограма (отваряема). Материал на профила - алуминий с прекъснат термомост. Вид на стъклата - двоен стъклопакет (материала на профила и вида на стъклата са като на дограмата от предната точка). Размери на крилата: височина ~1,50 м, ширина ~ 0,80 м

  бр.

  12

  44

  Доставка и монтаж на алуминиева подпрозоречна дъска с ширина 20 см

  м

  18

  45

  Доставка и полагане на подходяща настилка от гранитогрес при нови метални колони

  м2

  2

  46

  Доставка и монтаж на предстенна обшивка от два пласта гипсокартон по съществуващи стени, включително минерална вата 4 см. и шпакловка

  м2

  62

  47

  Доставка и полагане на латекс по стени и таван, в цвят по избор на възложителя

  м2

  125

  48

  Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон включително шпакловка

  м2

  65

  49

  Подзиждане на тухлена стена, включително измазване и шпакловка

  м2

  2

  IV

  Фасада, кота +3,44

   

   

  50

  Доставка и монтаж на метална конструкция за монтаж на алуминиеви панели, тип еталбонд, съгласно чертеж „Фасади и разрез“

  кг

  480

  51

  Доставка и монтаж на алуминиеви панели в цвят по избор на възложителя, тип еталбонд, включително конструкция и топлоизолация минерална вата с дебелина 10 см. Дебелина на панелите - 4 мм.

  м2

  62

  52

  Доставка и монтаж на PVC седящ улук

  м

  12

  53

  Доставка и монтаж на PVC водосточна тръба

  м

  3

  V

  Конструкция

   

   

  54

  Доставка и монтаж на метална конструкция за нов покрив, съгласно чертежи

  кг

  1100

  55

  Доставка и монтаж на планка с размер 260/260/14 мм

  бр.

  4

  56

  Доставка и монтаж на акнер тип HILTI М16

  бр.

  16

  57

  Доставка и монтаж на планки с размери 120/350/20

  бр.

  4

  58

  Доставка и монтаж на анкер тип HILTI М20

  бр.

  32

  59

  Доставка и монтаж на покривни термопанели, тип сандвич. Външен слой на панела - поцинкована ламарина с пластифицирано покритие, в цвят по избор на възложителя. Изолация на термопанелите - минерална вата с дебелина 10 см.

  м2

  57
    1   2   3   4   5   6

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Мбал “света марина” еад – варна