• I . Важни събития, настъпили през периода 01.07.2009 г. – 30.09.2009 г
 • На 30.07.2009 г. Дружеството е оповестило чрез E-Register и Investor.bg тримесечния си отчет за второ тримесечие на 2009 г.;
 • На 28.08.2009 г. Дружеството повторно е оповестило чрез E-Register покана и материали за свикване на общо събрание на акционерите поради техническа грешка;
 • На 25.09.2009 г. Дружеството е оповестило чрез E-Register протокол от общото събрание на акционерите, проведено на 25.09.2009 г.
 • Пълният текст на новините можете да откриете на интернет страницата на КФН
 • . Справка за актуалната търговска регистрация на Дружеството може да направите на интернет страницата на Търговски регистър
 • II . Влияние на горепосочените събития върху резултатите във финансовия отчет
 • III . Рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството до края на финансовата година
 • I V . Информация за сключените големи сделки между свързани лица
 • V . Информация за сделки между Дружеството и свързани лица

 • Скачать 26.19 Kb.


  Дата03.11.2018
  Размер26.19 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 26.19 Kb.

  Mеждинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през периода 01  Mеждинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през периода 01.07.2009 г. – 30.09.2009 г. за „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ („Дружеството”)

  Настоящият доклад е изготвен на основание чл.100о, ал.4, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба No.2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа („Наредба 2”)  I. Важни събития, настъпили през периода 01.07.2009 г. – 30.09.2009 г
  Всички, посочени по-долу важни събития са публични, тъй като Дружеството своевременно е уведомявало обществеността и Комисия за финансов надзор:


  1. На 30.07.2009 г. Дружеството е оповестило чрез E-Register и Investor.bg тримесечния си отчет за второ тримесечие на 2009 г.;

  2. На 25.08.2009 г. Дружеството е оповестило чрез E-Register покана и материали за свикване на общо събрание на акционерите;

  3. На 28.08.2009 г. Дружеството повторно е оповестило чрез E-Register покана и материали за свикване на общо събрание на акционерите поради техническа грешка;

  4. На 25.09.2009 г. Дружеството е оповестило чрез E-Register протокол от общото събрание на акционерите, проведено на 25.09.2009 г.

  5. На 29.09.2009 г. в Търговски регистър като изпълнителен директор и член на съвета на директорите бе заличен г-н Илчо Кръстев Попов и за нов член на съвета на директорите и изпълнителен директор бе вписан г-н Коста Калинов Кънчев. Решенията за промяната в системата на управление и в лицата представляващи Дружеството са взети на редовното годишно общо събрание на акционерите и на заседание на съвета на директорите от 25.09.2009 г.;

  Пълният текст на новините можете да откриете на интернет страницата на КФН: http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp?action=newsна интернет страницата на Investor.bg: http://www.investor.bg/bull/index.php?cat=17. Справка за актуалната търговска регистрация на Дружеството може да направите на интернет страницата на Търговски регистър: http://www.brra.bg/Default.ra

  II. Влияние на горепосочените събития върху резултатите във финансовия отчет
  Горепосочените обявления не следва да повлияят пряко върху резултатите във финансовия отчет. Всяко тяхно влияние ще бъде отразено в съответните дружествени отчети.
  III. Рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството до края на финансовата година
  Основният риск, пред който е изправено Дружеството до края на финансовата година, е евентуална несигурност сред участниците в имотния пазар в България, която би била следствие на световната криза на финансовите пазари.
  IV. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

  През отчетния период Дружеството няма информация да са били сключвани сделки между свързани лица, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството в този период.  V. Информация за сделки между Дружеството и свързани лица

  Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица през отчетния период.  ___________________
  Коста Кънчев – Изпълнителен директор

  28.10.2009

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Mеждинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през периода 01

  Скачать 26.19 Kb.