• ПЛАН ЗАНЯТТЯ
 • Мета заняття: Навчальна
 • Розвиваюча
 • Вид заняття
 • Література
 • 2.Актуалізація опорних знань
 • 3.Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми та мети заняття, запис їх у зошит
 • 4.Підведення підсумків

 • Скачать 133.13 Kb.


  Дата25.12.2017
  Размер133.13 Kb.

  Скачать 133.13 Kb.

  Методична розробка відкритого заняття «Сульфатна кислота. Сульфати»  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


  відкритого заняття
  « Сульфатна кислота.Сульфати»

  з дисципліни «Хімія»


  спеціальність -507010501 «Технічне обслуговування,ремонт та

  експлуатація тягового рухомого складу»

  Методичну розробку відкритого заняття з дисципліни «Хімія» підготувала

  Афоніна І. М. , викладач Дебальцівської філії Артемівського технікуму залізничного транспорту.

  Викладено методику проведення заняття із застосуванням методів навчання. Для застосування іменників у професійній діяльності техніків-організаторів перевезень на залізничному транспорті використовується ситуація наближення навчального процесу до майбутньої професійної діяльності.

  Для викладачів дисципліни «Хімія» вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

  Рецензент:


  1. Золотухіна Н.Г.-голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін,

  викладач вищої категорії

  Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Дебальцівської філії Артемівського технікуму залізничного транспорту

  (Протокол № від р.)

  ПЛАН ЗАНЯТТЯ

  Спеціальність: 507010501 «Технічне обслуговування,ремонт та

  експлуатація тягового рухомого складу»
  Тема заняття: Сульфатна кислота. Сульфати.

  Мета заняття:

  Навчальна- розглянути склад і властивості розведеної та концентрованої

  сульфатної кислоти,повторити правила техніки безпеки при роботі з

  концентрованою та розбавленою кислотою,продовжити формування

  навичок складання електронного балансу й іонних рівнянь реакцій
  Розвиваюча- навчити експериментально розпізнавати розчини сульфатної кислоти і

  її солей
  Виховна- розкрити народногосподарське значення сульфатної кислоти і її солей
  Вид заняття:лекція
  Міждисциплінарні зв’язки: географія,

  Методичне забезпечення:підручники, таблиці, набір реактивів

  Література:

  В.М.Потапов Г.П.Хомченко «Химия»

  П.П.Попель Л.С.Крикля «Хімія(підручник)»

  О.Г.Ярошенко «Химия,10 класс»

  Хід заняття:

  1.Організаційний момент

  1.1 - привітання;

  1.2 - перевірка готовності до заняття;

  1.3 - перекличка.


  2.Актуалізація опорних знань

  Завдання:

  1.Охарактеризувати властивості Оксигену,записати рівняння реакцій:

  А) взаємодія з металами

  Б) взаємодія з неметалами

  Г) горіння складних речовин


  2. Охарактеризувати хімічні властивості сірки

  А) взаємодія з металами

  Б) взаємодія з неметалами

  3.Хімічні властивості,характерні для сульфур(IV)оксиду

  А)взаємодія з водою

  Б) взаємодія з киснем

  В) взаємодія з основними оксидами та основами
  4.Напишіть формулу сульфатної кислоти, визначте ступінь окиснення Сульфуру.

  Які властивості буде виявляти сульфатна кислота-окисника чи відновника?

  5.Яка основність кислоти? Напишіть її структурну формулу

  6.Які солі може утворювати сульфатна кислота? ( Сульфати-середні солі,

  гідросульфати- кислі солі)
  3.Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми та мети заняття, запис їх

  у зошит
  1. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ.

  Розповідь учителя.

  Сульфатна кислота — важка безбарвна масляниста рідина. (Ста­ра назва сульфатної кислоти — «купоросне масло»). Надзвичайно гігроскопічна. Поглинає вологу з виділенням великої кількості теп­лоти, тому до концентрованої кислоти не можна доливати воду — відбудеться розбризкування кислоти. Для розведення сульфатну кислоту слід доливати до води невеликими порціями. Безводна суль­фатна кислота розчиняє до 70 % сульфур (VI) оксиду, при цьому утворюється суміш Н2S04, дисерної кислоти Н2S207 і надлишково­го сульфур (VI) оксиду S03, котра має назву олеум. Безводна суль­фатна кислота майже не проводить електричного струму. За звичай­ної температури сульфатна кислота не летка і не має запаху. При нагріванні відщеплює сульфур триоксид доти, поки не утвориться розчин з масовою часткою сульфатної кислоти 98,3 %.


  1. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ.

  Завдання.

  1) Складіть рівняння дисоціації сульфатної кислоти. Як зміню­ється забарвлення різних індикаторів у розчинах сульфатної кислоти?

  2) Запишіть рівняння реакцій, які характеризують такі власти­вості сульфатної кислоти:

  — взаємодію з основами (реакція нейтралізації);

  — з оксидами металів (основними і амфотерними);

  — із солями (карбонатами, солями барію — якісна реакція на сульфат-іони);

  — з металами (розведена і концентрована сульфатна кислота).

  Демонстрація.

  Взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з міддю.

  У пробірку поміщають шматочки мідного дроту, додають концен­трованої сульфатної кислоти. Спостерігається виділення газу і змі­на забарвлення розчину — він стає блакитним:

  2S04(конц) + Си = СиSО4+ 2Н20 + S02  Завдання.

  Складіть електроні баланси до рівнянь взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з міддю і розведеної сульфатної кислоти з цин­ком. Порівняйте окисники і відновники в кожному з рівнянь.


  Демонстрація

  Визначення сульфат-іонів у розчині

  Увага студентів звертається на те, що білий порошкоподібний осад барій сульфату не розчиняється ні у воді, ні в кислотах. Він розчиняється тільки в концентрованій хлоридній кислоті при тривалому кип'ятінні.

  3. СОЛІ СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ - СУЛЬФАТИ І ГІДРОСУЛЬФАТИ, КУПОРОСИ.  Розповідь учителя.

  Розповідь про солі сульфатної кислоти (сульфати) і їх вла­стивості (типові властивості солей), приділяючи особливу увагу умо­вам одержання гідросульфатів (надлишок кислоти і нестача лугу), дисоціації гідросульфатів (дисоціація іде переважно по стадії: NаНS04 = Nа+ + НS04, іон НS04 має дуже низький ступінь дисоці­ації і тому процес НS04= Н+ + S04 2- маловірогідний), перетворенню кислих солей на середні. Учні записують відповідні рівняння реакцій.


  Робота з підручником.

  Студенти знайомляться з визначенням купоросів .


  4. ЗАСТОСУВАННЯ СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ Й СУЛЬФАТІВ.

  Розповідь учителя.

  Сульфатна кислота є найважливішим продуктом основної хіміч­ної промисловості, що займається виробництвом неорганічних кис­лот, лугів, солей, мінеральних добрив і хлору. За різноманітністю застосування сульфатна кислота займає перше місце серед кислот. Найбільша кількість її витрачається для одержання фосфатних і азот­них добрив. Оскільки сульфатна кислота не летка, її використову­ють для одержання інших кислот — хлоридної, фторидної, фосфа­тної, ацетатної і т. д. Багато сульфатної кислоти йде на очищення нафтопродуктів. Вона застосовується у виробництві вибухових ре­човин, штучного волокна, барвників, пластмас і багатьох інших речовин. Можна сказати, що сульфатна кислота використовується майже в усіх галузях виробництва.

  Щорічне виробництво сульфатної кислоти у світі перевищує 100 млн т.

  На потреби сільського господарства витрачається 13 млн т суль­фатної кислоти на рік, на виробництво синтетичних миючих засобів 21 млн т, штучних тканин, целюлозної плівки 7 млн т.


  Робота з підручником.

  З практичним значенням солей сульфатної кислоти студенти знайом­ляться за допомогою підручника


  4.Підведення підсумків

  Сьогодні на занятті ми розглянули важливіші властивості сульфатної кислоти, її застосування , виявили сульфат-іон в розчині.  5. Домашне завдання
  1. Вивчити (3) с. 374- 378

  2. Виконати завдання  Завдання.

  1) Напишіть рівняння одержання подвійних солей (галунів) сульфатної кислоти, їх дисоціації.

  2) Сульфатна кислота дуже гігроскопічна і тому використовується для осушування багатьох газів. Які гази можна осушувати за допомогою цієї кислоти, а які — не можна? Чи можна таким способом осушити сірководень? Дайте обґрунтовану відповідь.

  3) Яку масу 20% -го розчину сульфатної кислоти можна одержати з 50 г 30% -го олеуму?  ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
  ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ.

  Сульфатна кислота має температуру плавлення +10,4 °С , кипить з роз­кладанням при температурі біля 300 °С : Н2S04 = Н20 + S03 .

  Сульфатна кислота — сильний окисник. У розведених розчинах окисна функція забезпечується протоном. У концентрованій кислоті функції окис­ника виконує атом сульфуру (VI), що відновлюється до S (+4) або S (-2), рідше — до елементарної сірки. Дуже часто в результаті реакції утворю­ється суміш продуктів відновлення, наприклад, у реакції з цинком утворю­ються S02 , Н2S , S.

  Однак основним продуктом буде сірководень: 4Zn + 5Н 2S04 = 4ZnS04, + Н2S + 4Н20 . Надлишок сульфатної кислоти окиснює сірководень до сульфур діоксиду.

  Концентрована Н2S04, на холоді не реагує з деякими металами (алюмі­нієм, залізом, хромом), але при нагріванні вступає в реакцію не тільки з цими металами, але й з такими металами, як мідь, срібло, ртуть.

  При нагріванні концентрована сульфатна кислота окиснює і деякі неме­тали, наприклад, графіт, фосфор, сірку:

  2S04, + С = 2S02 + С02 + 2Н20

  ЗН 2S04 + 2Р = 3S02 + 2Н 3Р04

  2S04 + S = 3S02 + 2Н20

  Концентрована Н2S04 реагує з багатьма складними речовинами:

  Н2S04 + 8HI = 4І2 + Н2S + 4Н20

  Н2S04 + Н2S = S + S02 + 2Н20

  Вона має водовіднімаючі властивості. Багато які з органічних речовин уній обвуглюються, наприклад:

  2S04 + С6Н1206 = 6С + 6Н2S04 • Н20


  СОЛІ СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ.
  Безводні сульфати лужних і лужноноземельних металів не розклада­ються навіть при сильному нагріванні (понад 1000 °С ), хоча за такої темпе­ратури вони розплавляються.

  Сульфати металів середньої активності при нагріванні утворюють відпо­відні оксиди: ZnS04 = ZnО + S03.

  Ферум (II) сульфат розкладається за механізмом внутрішньомолекулярного окиснення — відновлення:

  4FеS04 = 2Fе203 + 4S02 + 02.

  Сульфати найбільш важких металів розкладаються до металу:

  Аg2S04 = Аg + S02 + 02

  НgS04 = Нg + S02 + 02

  Для солей сульфатної кислоти характерне утворення подвійних солей, що називаються галунами, наприклад: алюмокалієві КАl(S04)2 *12Н20,  Хромокалієві КСг(S04)2 *12Н20 та ін.

  Вони використовуються для дублен­ня шкіри й у виробництві фарб.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Методична розробка відкритого заняття «Сульфатна кислота. Сульфати»

  Скачать 133.13 Kb.