• Питання для самоперевірки й контролю
 • Список літератури

 • Скачать 12.59 Mb.


  страница142/142
  Дата29.01.2019
  Размер12.59 Mb.
  ТипМетодичні вказівки

  Скачать 12.59 Mb.

  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів: «теоретичні основи електротехніки»


  1   ...   134   135   136   137   138   139   140   141   142  Рисунок 5.3 – Векторна діаграма електричного кола в режимі резонансу струмів
  З векторної діаграми видно, що в електричному колі спостерігається резонанс, оскільки загальний струм збігається по фазі із загальною напругою , тобто.

  Для двох інших режимів роботи електричного кола до резонансу та після резонансу побудова векторних діаграм аналогічна вищеописаній методиці.


  Питання для самоперевірки й контролю
  1. У якому колі можливий резонанс струмів?

  2. Сформулюйте умови резонансу в паралельному контурі.

  3. Зобразити векторну діаграму при резонансі струмів.

  4. Як визначити резонансну частоту в паралельному коливальному контурі?

  5. Чому дорівнює реактивна потужність кола при резонансі струмів?

  6. Зобразити залежність індуктивної, ємнісної та загальної реактивної провідностей від частоти.

  7. Яка залежність модуля повного опору кола від частоти?

  8. Зобразити резонансні криві струмів на котушці індуктивності та конденсаторі в режимі резонансу струму та пояснити їх характер.


  Список літератури
  1. Попов В.П. Основы теории цепей. – М.: Высшая школа, 1985. – 496 с.

  2. Основы теории цепей / Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.

  3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Высшая школа, 1984. – 559 с.
  Навчальне видання

  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів:


  «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ»,
  «ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ КІЛ»,
  «ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ КІЛ»

  Частина І


  для студентів спеціальностей

  6.050701, 6.050801, 6.050802, 6.050201

  денної форми навчання

  Відповідальний за випуск І.Л. Лебединський


  Редактор Н.В. Лисогуб
  Комп'ютерне верстання М.В. Петровського

  Підписано до друку 02.03.11, поз.

  Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. . Обл.-вид. арк. . Тираж пр. Зам. №

  Собівартість видання грн к.

  Видавець і виготовлювач

  Сумський державний університет,

  вул. Р.-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

  Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.  1   ...   134   135   136   137   138   139   140   141   142

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів: «теоретичні основи електротехніки»

  Скачать 12.59 Mb.