• Місце і значення нормативної дисципліни «Охорона праці»
 • 1.2. Порядок вивчення дисципліни. Форми поточного й підсумкового контролю успішності студентів з дисципліни • страница1/4
  Дата08.04.2019
  Размер0.82 Mb.
  ТипМетодичні вказівки

  Методічні вказівки І контрольні завдання


    1   2   3   4  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

  з курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.0926.01 "Водопостачання, водовідведення та

  очистка вод" і 7.0921.08 "Теплогазопостачання і вентиляція")

  Харків – ХНАМГ – 2004

  Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.0926.01 "Водопостачання, водовідведення та очистка вод" і 7.0921.08 "Теплогазопостачання і вентиляція") / Укл.: Жигло Ю.І. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 35 с.

  Укладач: Ю.І. Жигло


  Рецензент: Я.О. Сєріков

  Відповідальний за випуск: Б.М. Коржик

  Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”,

  протокол № 5 від 22.12.2003 р.

  1. Загальні вказівки

   1. Місце і значення нормативної дисципліни «Охорона праці»

  Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці (Закон України «Про охорону праці» від 18.12.2002 р. [12]).

  Мета цих методичних вказівок – визначити зміст і обсяг дисципліни "Охорона праці", що вивчається студентами заочної форми навчання спеціальностей 7.0926.01 "Водопостачання, водовідведення та очистка вод" і 7.0921.08 "Теплогазопостачання і вентиляція", а також допомогти їм у практичній реалізації набутих знань при виконанні контрольного завдання, що є основною формою поточного контролю успішності студентів.

  „Охорона праці” – нормативна дисципліна, що вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів та обладнання, пожежної безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників щодо результатів виробничої діяльності.

  Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, включають в себе такі основні частини: програму курсу "Охорона праці" (тобто теоретичні питання, що виносяться на самостійне вивчення); контрольні завдання (практичні, інженерні завдання, що потребують вирішення після достатнього ознайомлення з теорією); список літератури (нормативної, навчальної, довідкової), потрібної для освоєння теоретичних питань і вирішення практичних завдань; додатки з необхідними додатковими даними для вирішення завдань контрольної роботи.

  1.2. Порядок вивчення дисципліни. Форми поточного й підсумкового контролю успішності студентів з дисципліни

  Первинні відомості з вивчення курсу „Охорона праці” та виконання контрольного завдання згідно з обраним варіантом студент одержує на установочній лекції. На цій лекції провідний викладач знайомить студентів із програмою курсу, формами поточного та підсумкового контролю з дисципліни, вимогами, що висуваються до якісного вивчення та успішного проходження всіх етапів, розподіляє між студентами варіанти контрольних завдань.

  Основною формою пізнавальної діяльності студентів на наступному етапі є самостійна робота. Керуючись програмою курсу „Охорона праці”, що міститься у цих методичних вказівках, студент працює з рекомендованою літературою і нормативними документами для ознайомлення, поглиблення, розширення і закріплення теоретичного матеріалу. Численні посилання на літературу дозволяють студентові самостійно розібратись у навчальному матеріалі, що потребує засвоєння.

  Здобувши (відновивши та удосконаливши) необхідні теоретичні знання, студент приступає до виконання завдань контрольної роботи, де йому запропоновано розробити деякі інженерні рішення з безпеки праці на типовому підприємстві галузі або будівельному майданчику (що найбільш характерні для його майбутньої професійної діяльності).

  У період роботи над самостійним вивченням необхідного обсягу навчального матеріалу з дисципліни і вирішенням контрольних завдань студент (у міру необхідності) з’являється на консультації відповідно до розкладу кафедри "Безпека життєдіяльності". На консультації викладач роз'яснює студенту суть вимог цих методичних вказівок, рекомендує шляхи практичного вирішення питань охорони праці в умовах конкретного завдання, висвітлює (якщо в цьому є потреба) питання, що залишилися недоступними для самостійного розуміння студентом.

  Після вивчення теоретичного матеріалу курсу студент виконує контрольні (розрахункові) завдання згідно з варіантом, що за ним закріплений, оформлює контрольну роботу і прибуває на заліково-екзаменаційну сесію. Контрольна робота згідно із закріпленим варіантом повинна бути виконана у встановлений термін до початку сесії. Прибуваючи на сесію, студент здає роботу на кафедру "Безпека життєдіяльності" лаборанту (завідувачу лабораторії) під розписку. Робота рецензується провідним викладачем кафедри (екзаменатором). Про результати рецензії роботи на її титульному аркуші (або обкладинці) робиться відповідний запис з датою перевірки та зазначенням недоліків. Якщо робота не відповідає поставленим вимогам, то викладач повертає її студентові на доробку для усунення зроблених зауважень. Якщо контрольна робота допускається до захисту (про що на її титульному аркуші повинен бути зроблений відповідний запис), студент захищає її на іспиті.

  За час заліково-екзаменаційної сесії студент слухає лекції з курсу і виконує завдання лабораторного практикуму. Виконані й оформлені лабораторні роботи студент захищає у співбесіді з викладачем кафедри.

  Таким чином, контроль навчальної роботи студентів з дисципліни "Охорона праці" у міжсесійний період здійснюється шляхом перевірки результатів контрольної роботи, передбаченої робочою програмою курсу, а під час заліково-екзаменаційної сесії – у ході аудиторних (лабораторних) навчальних занять, проведених згідно з розкладом. Основною формою підсумкового контролю з дисципліни „Охорона праці” є іспит. До іспитів допускаються студенти, які виконали і захистили контрольну роботу з курсу „Охорона праці” і пройшли курс лабораторного практикуму.

  Складанням іспиту з дисципліни "Охорона праці" студент завершує первісну підготовку до самостійного вирішення різноманітних питань з охорони праці у виробничих умовах, опановує методи організації безпеки праці, що відповідають вимогам сучасного індустріального суспільства й обраної професії.

    1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Методічні вказівки І контрольні завдання