• I .Законова основа и принципи при разработката на методиката II . O бщи положения
 • IV. Определяне на базисни наемни цени на застроени имоти, общинска собственост отдавани под наем на основание чл.14, ал.2 и ал.4 от ЗОС
 • Глава II ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.2.
 • ГЛАВА III. "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ЗАСТРОЕНИ И НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС" Чл.3.
 • Приложение N о 1
 • Чл.5.
 • Приложение N о 1 ) (2)
 • Чл.8.
 • Приложение N о 1 ) (3)
 • ГЛАВА IV . Определяне на базисни наемни цени на застроени имоти, общинска собственост отдавани под наем на основание чл.14, ал.2 и ал.5 от ЗОС
 • Чл.12.
 • Глава V. Определяне на базисни наемни цени на жилищни имоти, общинска собственост, отдавани под наем по реда на НУРУРОбЖФ Чл.14
 • Чл.19.
 • IІ.Корекционен коефициент {Кк}, в зависимост от конструкцията и вида на сградата

 • Скачать 110.43 Kb.


  Дата29.10.2017
  Размер110.43 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 110.43 Kb.

  Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и базисни наемни цени при отдаване под наем на общински жилища по реда на нуруобЖФ  МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАРТОВИ БАЗИСНИ ЦЕНИ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ И БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПО РЕДА НА НУРУОбЖФ


  I.Законова основа и принципи при разработката на методиката

  II. Oбщи положения

  III. Определяне на базисни наемни цени на застроени и незастроени имоти, общинска собственост отдавани под наем чрез търг или конкурс

  IV. Определяне на базисни наемни цени на застроени имоти, общинска собственост отдавани под наем на основание чл.14, ал.2 и ал.4 от ЗОС

  V. Определяне на базисни наемни цени на жилищни имоти, общинска собственост, отдавани под наем по реда на НУРУРОбЖФ

  VІ.Приложения

  Глава I Законова основа и принципи при разработката на методиката

  Чл.1.Законова основа и принципи при разработката на методиката

  (1) При разработката на методиката, са взети предвид изискванията и разпоредбите на: Закона за общинската собственост, Закона за задълженията и договорите, Закона за устройство на територията, Закона за данъка върху добавената стойност и Наредбата на реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  (2) Основополагащ принцип на разработката е: Обективната оценка на диференцираните икономически възможности на отдаваните под наем нежилищни имоти, частна общинска собственост, в съответствие с тяхното местоположение, конструкция на сградите и вида дейност, която ще упражняват наемателите.

  Глава II ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл.2. По тази методика се определят:

  2.1. Базисни наемни цени, при отдаване под наем чрез търг или конкурс на нежилищни имоти, частна общинска собственост по реда на чл.14, ал.1 и ал.7 от ЗОС.:

  2.2. Базисни наемни цени на имоти или части от тях, отдавани за здравни, образователни,спортни и други хуманитарни дейности, съгласно чл.14, ал.2 от ЗОС.:

  2.3. Базисни наемни цени за отдаване под наем на помещения за нуждите на местните ръководства на синдикални организации, съгласно чл.14, ал.4 от ЗОС.

  2.4 . Базисни наемни цени за отдаване под наем на общински жилища, съгласно НУРУОбЖФ.

  ГЛАВА III. "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ЗАСТРОЕНИ И НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС"

  Чл.3.Месечните базисни наемни цени на застроени имоти, общинска собственост, се определят в {лева} за 1кв.м. полезна площ, в зависимост от функционалното предназначение както следва:  Вид:

  БНЦ{лв/кв.м.}

  1.

  Помещения за търговска дейност (магазин).

  4,50

  2

  Помещения за кафе-аперитиви, снек-бар и ресторанти и др.подобни

  3,80

  3

  Помещения за закусвални, сладкарници и др.подобни

  2,85

  4

  Помещения за производство

  1,00

  5

  Помещения за административни услуги (офиси, представителства и др.)

  2,00

  6

  Помещения за офиси за банки, застрахователни компании и др.подобни

  7,10

  7

  Помещения за частни лекарски и зъболекарски кабинети

  1,00

  8.

  Помещения за услуги и ателиета

  1,00

  9

  Помещения за складове

  0,70

  10

  Помощни помещения (коридори, санитарни възли, сервизни помещения и др.)

  0,45

  11

  Помещения за гаражи

  0.35

  Чл.4.(1).Стартовата месечна базисна наемна цена /СМБНЦ/ за отдаване на застроени общински, нежилищни имоти под наем, чрез търг или конкурс, се определя по следната формула:

  СМБНЦ = Пл. х БНЦ х Кз х Кк , където

  Пл. - площ на имота в зависимост от функционалното му предназначение, {кв.м.};

  БНЦ - базисна наемна цена, {лв/кв.м.};

  Кз - коефициент за зона (Приложение Nо 1)

  Кк - коефициент за конструкция (Приложение Nо 1)  (2).Определената по ал.(1) стартова месечна базисна наемна цена е без включен Данък добавена стойност.

  (3).БНЦ определена в ал.(1), се коригира с коефициент за инфлация, съобразно месечния бюлетин на Национален статистически институт (НСИ), като до 5(пет)% инфлация или дефлация не се извършва корекция. Над посочената граница се издава Заповед на Кмета на Община Свиленград за корекция на БНЦ.

  Чл.5.Базисната наемна цена по чл.4 се определя с протокол от комисия, назначена със Заповед на кмета на Община Свиленград.

  Чл.6. Месечните базисни наемни цени на незастроени имоти, общинска собственост, представляващи терени за поставяне на сглобяеми конструкции, се определят в {лева} за 1кв.м. площ, в зависимост от функционалното предназначение както следва:  Вид:

  БНЦ{лв/кв.м.}

  1.

  Терени за търговска дейност (магазин).

  1,50

  2

  Терени за кафе-аперитиви и ресторанти и др.подобни

  1,20

  3

  Терени административни услуги (офиси, представителства).

  0,80

  3

  Терени за производство и услуги

  0,60

  4

  Терени за гаражи

  0,25

  5

  Терени за складова и обслужваща дейност

  0,20

  Чл.7.(1).Стартовата месечна базисна наемна цена /СМБНЦ/ за отдаване на незастроени общински имоти под наем, чрез търг или конкурс и за незастроени обслужващи площи по чл.(6), се определя по следната формула:

  СМБНЦ = Пл. х БНЦ х Кз , където

  Пл. - площ на имота, {кв.м.};

  БНЦ - базисна наемна цена, съгласно чл.6 {лв/кв.м.};

  Кз - коефициент за зона (Приложение Nо 1)

  (2).БНЦ определена в ал.(1), се коригира с коефициент за инфлация, съобразно месечния бюлетин на Национален статистически институт (НСИ), като до 5(пет)% инфлация или дефлация не се извършва корекция. Над посочената граница се издава Заповед на Кмета на Община Свиленград за корекция на БНЦ.

  Чл.8. В посочените базисни наемни цени по чл.6 не се облагат с Данък добавена стойност, съгласно чл.34, ал.1 от ЗДДС.

  Чл.9.(1)Базисна месечна наемна цена за общински имоти отдадени под наем, чрез търг или конкурс за денонощно охраняеми паркинги се изчислява в зависимост от броя обособени паркоместа и зоната в която е разположен паркинга.

  (2).Стартова месечна базисна наемна цена (СМБНЦ) се изчислява при БНЦ за едно паркомясто 5(осем) лева с включен ДДС по следната формула:

  СМБНЦ = Бр.паркоместа х БНЦ1бр.паркомясто х Кз, където

  Бр.паркоместа - брой паркоместа

  БНЦ1бр.паркомясто - базисна наемна цена за едно паркомясто

  К3 – коефициент за зона (Приложение Nо 1)

  (3).БНЦ за едно паркомясто, определена в ал.2, се коригира с коефициент за инфлация, съобразно месечния бюлетин на Национален статистически институт (НСИ), като до 5(пет)% инфлация или дефлация не се извършва корекция. Над посочената граница се издава Заповед на Кмета на Община Свиленград за корекция на БНЦ.

  ГЛАВА IV. Определяне на базисни наемни цени на застроени имоти, общинска собственост отдавани под наем на основание чл.14, ал.2 и ал.5 от ЗОС

  Чл.10.(1).Отдаването под наем на имоти или части от тях – общинска собственост за здравни, образователни и други хуманитарни дейности, съгласно чл.14, ал.2 от ЗОС се извършва на основание НРПУРОИ, приета с решение на Общински съвет.

  (2).Базисната наемна цена (БНЦ) за помещенията по ал.(1) се определя на 0.50лв/кв.м.

  (3).Месечната наемна цена се изчислява по формулата:

  МНЦ = Пл. х БНЦ х Кз х Кк, където:

  Пл. - обща площ на помещението

  БНЦ - базисна наемна цена

  Кз - коефициент за зона (Приложение Nо 1)

  Кк - коефициент за конструкция (Приложение Nо 1)  (4). БНЦ определена в ал.(3), се коригира с коефициент за инфлация, съобразно месечния бюлетин на Национален статистически институт (НСИ), като до 5(пет)% инфлация или дефлация не се извършва корекция. Над посочената граница се издава Заповед на Кмета на Община Свиленград за корекция на БНЦ.

  Чл.11.(1).Отдаването под наем на помещения за нуждите на местните ръководства на синдикални организации съгласно чл.14, ал.5 от ЗОС се извършва на основание НРПУРОИ, приета с решение на Общински съвет.

  (2).Базисната наемна цена (БНЦ) за помещенията по ал.(1) се определя на 0.30лв/кв.м.

  (3).Месечната наемна цена се изчислява по формулата:

  МНЦ = Пл. х БНЦ х Кз х Кк, където:

  Пл. - обща площ на имота

  БНЦ - базисна наемна цена

  Кз – коефициент за зона (Приложение Nо 1)

  Кк – коефициент за конструкция (Приложение Nо 1)  (4).БНЦ определена в ал.(3), се коригира с коефициент за инфлация, съобразно месечния бюлетин на Национален статистически институт (НСИ), като до 5(пет)% инфлация или дефлация не се извършва корекция. Над посочената граница се издава Заповед на Кмета на Община Свиленград за корекция на БНЦ. Условието се вписва задължително в заповедта за настаняване.

  Чл.12.При сключване на договори за наем по реда на чл.14 от ЗОС, задължително се включва клауза, касаеща чл.17, ал.1 и ал.2 от ЗОС, а именно:

  (1).Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите, частна общинска собственост, се извършва от наемателите и ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

  Чл.13. За обекти отдадени под наем чрез търг или конкурс, разположени на територията на учебни заведения, когато дейността на търговците е свързана с провеждането на учебния процес, наем не се дължи за официално обявените от МОН ваканции.

  Глава V. Определяне на базисни наемни цени на жилищни имоти, общинска собственост, отдавани под наем по реда на НУРУРОбЖФ

  Чл.14. /изм. Р № 52/31.01.2008/ Базисни пазарни наемни цени за жилища, намиращи се в І зона на гр.Свиленград – 1,20 лв/кв.м.

  Чл.15. /изм. Р № 52/31.01.2008/ Базисни пазарни наемни цени за жилища, намиращи се в ІІ зона на гр.Свиленград – 0,80 лв/кв.м.

  Чл.16. /изм. Р № 52/31.01.2008/ Базисни пазарни наемни цени за жилища, намиращи се в ІІІ зона на гр.Свиленград – 0,60 лв/кв.м.

  Чл.17. Базисни пазарни наемни цени за жилища, намиращи се в селата – 0,30 лв/кв.м.

  Чл.17а. /нов Р № 52/31.01.2008/ Базисната пазарна наемна цена на жилищни имоти се коригира с коефициент за конструкция, както следва:

  - за жилища монолитно строителство Кк = 1,20;

  - за жилища панелно строителство Кк = 1,00;

  Чл.18. БНЦ определени в чл.15, чл.16, чл.17 и чл.18 се коригират с коефициент за инфлация, съобразно месечния бюлетин на Национален статистически институт (НСИ), като до 5(пет)% инфлация или дефлация не се извършва корекция. Над посочената граница се издава Заповед на Кмета на Община Свиленград за корекция на БНЦ. Условието се вписва задължително в заповедта за настаняване.

  Чл.19. Настоящата методика влиза в сила от момента на вземане на решение на Общински съвет -гр.Свиленград .

  Глава VІ. Приложения

  Приложение Nо1

  I.Корекционен коефициент {Кз}, в зависимост от зоната в която е разположен отдавания под наем имот:  Nо по ред

  Зона

  Коефициент

   

  І -ва

  1,40

   

  ІІ -ра

  1,20

   

  ІІI -та

  1,00

   

  Населени места от V-ти функционален тип

  0,60

   

  Населени места от VІ-ти функционален тип

  0,55

   

  Населени места от VII-ми функционален тип

  0,50
  Населени места от VІІІ-ми функционален тип

  0,40

  Границите на зоните са утвърдени със Заповед Nо 434/25.08.1992г. на Кмета на Община Свиленград.

  IІ.Корекционен коефициент {Кк}, в зависимост от конструкцията и вида на сградата:


  Nо по ред

  Вид конструкция

  Коефициент

  1.

  Масивна

  1,5

  2.

  Полумасивна

  1,3

  3.

  Паянтова

  1,2

  4.

  Временни съоръжения и преместваеми обекти

  1.0


  Настоящата "Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти" е приета с решение на Общински съвет – Свиленград №.........

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и базисни наемни цени при отдаване под наем на общински жилища по реда на нуруобЖФ

  Скачать 110.43 Kb.