• М Е Т О Д

 • Скачать 69.06 Kb.


  Дата11.09.2017
  Размер69.06 Kb.

  Скачать 69.06 Kb.

  Методика за полска инспекция на посадъчен материал от ароматни и медицински култури
  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО и ГОРИТЕ

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ  УТВЪРДИЛ:

  ЗАМ. МИНИСТЪР:

  /Бойко Боев/
  М Е Т О Д


  /проект/
  ЗА ПОЛСКА ИНСПЕКЦИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ

  СОФИЯ, 2005г.

  Настоящият метод е разработен на основание чл.45 ал.5 от ЗППМ, обн. ДВ бр.20 от 04.03.2003 г. и Наредба № 24 обн. ДВ бр.55 от 25.06.2004 г.

  Методът за полска инспекция се прилага от инспекторите на ИАСАС на основание официалното описание на апробационните признаци на сорта – при сертифициран посадъчен материал.

  Методът е приложим и при производството на посадъчен материал категория “стандартен”.


  І. Определение

  “Полска инспекция” е метод за определяне автентичността, чистотата на сорта и поражението от болести и неприятели, чрез преглед на растенията на полето в подходяща фаза от тяхното развитие.


  ІІ. Основни понятия

  1. Сорт – растителна съвкупност в рамките на определен ботанически таксон /ботаническа единица от систематиката на растенията/, която проявява признаците, характеризиращи даден генотип или комбинация от генотипове.

  Различава се от всяка друга растителна съвкупност най-малко по един признак и притежава способността да се размножава в непроменен вид. В понятието сорт се включват и клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода /изкуствен или естествен/ на получаването им.

  2. Сортова чистота – процент на типичните за сорта растения, спрямо растенията от инспектираната култура с изразени сортови признаци.

  3. Типични за сорта растения – добре развити и оформени растения, притежаващи всички морфологични признаци, характерни за инспектирания сорт, съгласно даденото сортоописание.

  4. Резки отклонения – растения, отличаващи се рязко по морфологични признаци, от типичните за сорта растения на инспектираната култура.

  5. Растения с неизразени сортови признаци – недоразвити, неоформени, деформирани, силно повредени.

  6. Развитие на насаждението – степента на растеж и развитие на вегетативните и генеративните части на отделни растения от инспектирания сорт, сравнена с най – добре развитите растения от сорта в посева по време на инспектирането.

  7. Изравненост на насаждението – еднаквостта в развитието на отделните части на растенията /стъбла, листа, цветове, плодни части/ и дружността в настъпването на фенофазите.

  8. Степен на заплевеленост – определя се по скала:

  - слаба – 1

  - средна – 2

  - силна – 3 / маточното насаждение се бракува /.

  9. Декласиране на насаждение - понижение в категорията на инспектирания посев /със съгласието на заявителя/ в сравнение със заявената категория, съгласно документите за изходния посадъчен материал, приложени към заявката за сертификация.

  10. Бракуване на насаждение – насаждението не се одобрява за производство на посадъчен материал.

  11. Акт за полска инспекция – документ за резултата от извършената инспекция на маточното насаждение.


  ІІІ. Ръководни принципи и основни изисквания при извършване на полската инспекция

  1. Преди да пристъпи към инспекцията на полето инспекторът задължително проверява досието на насаждението.

  2. Инспекторът проверява насаждението по време на прегледите за:

  2.1.действително засадена площ и местонахождението й, в съответствие с документацията .

  2.2. пространствена изолация – проверява се спазени ли са нормите за пространствена изолация, съгласно приложенията към Наредба № 24.

  Инспекторът обхожда насаждението от всички страни и проверява за наличие на растения от същия вид или род на разстояние по-малко от предвиденото в Наредба № 24.

  Когато се констатира наличие на растения от същия род или вид в зоната на пространствената изолация, насаждението се бракува. Допуска се да се бракува само онази част от насаждението, която се намира в зоната на пространствената изолация само в случаите, когато тази част, под контрола на инспектора може да се отстрани предварително.

  2.3. общо състояние – нападение от болести и неприятели; Инспекторът прави общ преглед на насаждението, като установява наличието на болести, неприятели и карантинни плевели.При наличие на карантинни плевели насаждението се бракува.

  2.4. сортова чистота на насаждениеот от инспектирания сорт.

  2.5. определя се предполагаемия добив на посадъчен материл от инспектирания сорт, който се отразява в акта за полска инспекция.


  3. Полска инспекция при отделни култури и специфика
  3.1.Маточно насаждение от маслодайна роза
  3.1.1.Полска инспекция на маточните насаждения за производство на посадъчен материал от категориите “предбазов”, “базов” и “сертифициран” се извършва във фаза “масов цъфтеж”.

  3.1.2. Маточните насаждения не трябва да са на възраст повече от 10 години за категориите базов и сертифициран посадъчен материал и за категорията стандартен посадъчен материал - 15 години.

  3.1.3. Сортовата чистота се установява след маркиране и отстраняване на примесите, на слабите и нетипични за сорта рози, с така наречените пулести цветове (с 5-15 венчелистчета).

  3.1.4. Сортовата чистота на маточното насаждение трябва да е 100%. Не се допускат примеси от други сортове и видове рози.

  За определяне на сортовата чистота, инспекторът извършва обследване на розовите храсти на цялото насаждение, като минава по диагонала на цялото насаждение, така че да бъдат обхванати всички редове. При установяване на примеси в определените площи, маточното насаждение се бракува.
  3.2. Вкоренилище от маслодайна роза
  3.2.1. Вкоренилищата от маслодайна роза се инспектират през месец август, след като е извършена резитбата на вкоренените резници и храстите са формирани.

  За определянето на сортовата чистота, инспекторът прави преглед на цялото вкоренилище.

  3.2.2.Показателите сортова чистота и преценката за нападение от болести, неприятели и заплевеляване съответстват на изискванията за маслодайната роза ( т. 3.1.4).
  3.3 Маточни насаждения от лавандула
  3.3.1. Полската инспекция се извършва във фаза “масов цъфтеж”.

  3.3.2.Маточните насаждения от лавандула трябва да са на възраст над 2 (две) години. Маточните насаждения за прозводство на посадъчен материал от категориите “предбазов”, ”базов” и “сертифициран” се използват до 15 години, а за категория “стандартен” – до 20 години.

  3.3.3.Сортовата чистота се установява след маркиране и отстраняване на примесите, болните, слабите и нетипични за сорта туфи.

  3.3.4. Сортовата чистота на маточното насаждение трябва да бъде

  100 %. Не се допускат примеси от други сортове лавандула.

  За установяване на сортовата чистота, инспекторът обследва туфите на цялото насаждение, като минава по диагонала му.  3.4.Лавандулово вкоренилище
  3.4.1. Лавануловите вкоренилища се инспектират по време на масов цъфтеж - в края на месец юли и началото на месец август.

  Определя се сортовата чистота, нападение от коренова нематода и пердполагаемото количество вкоренен лавандулов разсад.

  За определянето на сортовата чистота, инспекторът прави преглед на цялото вкоренилище.

  3.4.2.Показателите сортова чистота, преценката за нападение от болести, неприятели и заплевеляване, съответстват на изискванията за маточни насаждения от лавандула /т.3.3.4/.

  3.4.3.Забранява се премахването на съцветията на лавадуловия разсад преди да се извърши полската инспекция. Премахването им се извършва след инспекцията.

  3.5. Маточни насаждения от мента
  3.5.1. Полската инспекция се извършва във фаза “от начален цъфтеж до жътва” и има за цел да определи сортовата чистота, съдържанието на дива мента или наличие на други сортове.

  3.5.2.Маточните насаждения от мента трябва да са на възраст една година.

  3.5.3.Сортовата чистота се установява след маркиране и отстраняване на примесите, на болните, слабите и нетипични за сорта растения.

  3.5.4. Сортовата чистота на маточното насаждение трябва да бъде

  100 %. Не се допускат примеси от други сортове мента и дива мента. За определяне на сортовата чистота, инспекторът обследва цялото насаждение, като минава по диагонала - до 100 дка се обследват 30 пункта по 30 линейни метра. При по-големите насаждения - за всеки 10 дка инспекторът преглежда допълнително по 3 пункта по 30 линейни метра.
  3.6.Маточни насаждения от шипка
  3.6.1. Полската инспекция се извършва по време на “масовия цъфтеж” (през м. юни) , когато признаците са най-добре изразени.

  3.6.2.Сортовата чистота се установява след маркиране и отстраняване на примесите, на слабите и болни растения.

  3.6.3. Сортовата чистота на маточника при полската инспекция, се определя, като се минава между всеки два реда на маточника и се преценява всеки ред поотделно. Сортовата чистота трябва да е 100 %.

  3.6.4.Набирането на калеми от маточника се извършва от втората година на маточника, през месеците август и септември.


  3.7.маточни насаждения от мащерка, маточина, босилек, майорана, монарда, градински чай,бял риган, розмарин, непета и блатно кокиче
  3.7.1.Полската инспекция се извършва във фаза “масов цъфтеж”.

  3.7.2.Сортовата чистота се установява след маркиране и отстраняване на примесите, на слабите и болни растения.

  3.7.3. Сортовата чистота на маточните насаждения се определя, като се минава между всеки два реда и се преценява всеки ред поотделно. Сортовата чистота за категориите “базов” и “сертифициран” посадъчен материал е 100 %, а за категорията “стандартен”- 99 %.

  За отделните видове полска инспекция се извършва, по време, съответно:

  а) мащерка – месец юни;

  б) маточина - края на юли; маточните насаждения се използват до 7 години;

  в) босилек - юли-август; използват се едногодишни резници;

  г) майорана - юли-август; отглежда се едногодишно;

  д) монарда - юли; маточното насаждение се използва до 7 години;

  е) градински чай - юни месец; маточното насаждение се отглежда до 15 години.

  ж) исоп - цъфти юли месец, маточното насаждение се отглежда до 10 години;

  з) бял риган - цъфти август месец, маточното насаждение се отглежда до 10-15 години.;

  и) розмарин - цъфти юни-август месец, маточното насаждение се отглежда до 5 г одини;

  й) непета - цъфти юни-юли, маточното насаждение се отглежда до 5 години;  к) блатно кокиче - цъфти края на март - началото на април.


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Методика за полска инспекция на посадъчен материал от ароматни и медицински култури

  Скачать 69.06 Kb.