• РЕШИХ Съгласувам
 • „Централен Балкан-буфер” с код BG 0001493
 • Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при следните условия
 • Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пловдив по реда на

 • Скачать 45.32 Kb.


  Дата08.09.2017
  Размер45.32 Kb.
  ТипРешение

  Скачать 45.32 Kb.

  Министерство на околната среда и водите  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

  РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

  град ПЛОВДИВ

  гр.Пловдив, бул.“Марица”N:122, тел./факс 628 994

  E-mail: riosv_plovdiv@dir.bg
  Р Е Ш Е Н И Е
  Пд-ОС-039/2010 г.

  за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
  На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие / ДВ. бр.77/ 2002г., изм. ДВ. бр.88/2005г.. ДВ. бр.105/2005 г., ДВ. бр.29/ 2006 г., ДВ. бр.30/2006 г.,. ДВ. бр.34/2006 г., ДВ. бр.52/2007 г.,ДВ. бр.64/2007 г., ДВ. бр.94/ 2007 г., ДВ. бр.43/2008 г./ и чл.18 ал.1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /ДВ. бр.73/2007 г./, във връзка с постъпило в РИОСВ-Пловдив уведомление вх.№ ОВОС-396/16.07.2010 г. и допълнителна информация към него с вх. №ОВОС-396/06.08.2010

  РЕШИХ

  Съгласувам инвестиционно предложение - „Жилищно строителство” в имоти с №№000004 и 000005, местност „Арменица”, землище на гр.Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Централен Балкан-буфер” с код BG 0001493.

  местоположение – имоти №,№ 000004, 000005, местност „Арменица”, съгласно КВС за землището на гр. Сопот, общ. Сопот, обл.Пловдивска.

  с възложител - Стефан Спасов Хипов
  Характеристика на инвестиционното предложение:

  Инвестиционното предложение предвижда изграждане на жилищна сграда в имоти №№000004 и 000005, съгласно КВС за землището на гр. Сопот, общ. Сопот. Застрояването ще бъде нискоетажно, на площ от 360-400 кв. м.

  Имоти с №,№ 000004, 000005, са с начин на трайно ползване „изоствена нива” и с обща площ 2.867 дка. Същите са собственост на възложителя – Стефан Аврамов Хипов. Към документацията е приложен нотариален акт. Извършена е проверка на место. Имотите се намират в непосредствена близост до регулационните граници на гр. Сопот. За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.


  Процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение се извършва на основание чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „б” от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).

  Защитена зона „Централен Балкан-буфер” с код BG 0001493, в която попадат двата имота е включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на МС № 802 от 04.12.2007 г./ДВ. бр. 107/2007 г./. До момента на издаване на решението, не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите. Имотите не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и за инвестиционното предложение не се прилагат изискванията на чл 12 от Наредбата за ОС.


  Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона се основава на следните мотиви:


  1. С реализацията на инвестиционното предложение се засяга минимална част от общата площ на защитена зона „Централен Балкан-буфер”, с код BG 0001493 – 2,867 дка, което представлява 0,0002 % от площта на защитената зона.
  1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти, които се намират в периферията на защитената зона, на около 200 м. от регулационните граници на гр. Сопот.
  1. Имотите, в които ще се реализира ИП се намират върху територията на бивше военно стрелбище и в границите им има съществуващи беттонни съоръжения.
  1. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
  1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква фрагментация на защитената зона и на природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в нея.
  1. Имотите се намират в близост до местен път и за реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нови пътища.
  1. За имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение няма данни за наличие на находища на защитени растителни видове и постоянни местообитания на защитени животински видове.
  1. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете растения и животни, предмет на опазване в защитената зона.
  1. Не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитената зона.
  1. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
  1. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда.  Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при следните

  условия:


  1. При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се засягат други терени от защитната зона, извън площта на имоти №, № 000004, 000005.

  2. След завършване на строителството да се извърши почистване на терена и при необходимост рекултивиране на нарушените терени.

  3. За предвиденото в инвестиционното предложение озеленяване в незастроената част имотите, да не се използват чужди и неприсъщи за района видове. Озеленяването да се извърши с местни растителни видове, характерни за района.


  Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
  При всички случаи на промяна в данните на инвестиционното предложение, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новия възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

  Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс.


  гр. Пловдив

  02. 09. 2010 г.

  ДИРЕКТОР: (П)

  /инж. В. Атанасова/

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Министерство на околната среда и водите

  Скачать 45.32 Kb.