Скачать 146.88 Kb.


Дата15.12.2017
Размер146.88 Kb.

Скачать 146.88 Kb.

Министерство на земеделието и храните – софия „североизточно държавно предприятие” дпМИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП

ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област

Адрес за кореспонденция: с.Старо Оряхово , ул.”Дунав” № 8

Тел. 05141/23 58, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

………………................................................................………………………………………

РЕЗЮМЕ

мониторинг и оценка на горските територии

/Принцип №8 на FSC/

Мониторинговият план на територията управлявана от ТП „ДЛС Шерба“ включва прилагане на “Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойност на територията управлявана от ТП „ДЛС Шерба”, като в допълнение се следят и следните аспекти в горските територии:а) Обем на всички добити горски продукти - продукцията се регистрира за всеки тип горски продукт и данните се съхраняват и могат да бъдат основа за бъдещи анализи (данни от счетоводство);

б) Темпове на растеж, възобновяване и състояние на гората - видове, възраст и видов състав на горските ресурси (1-7 ГФ, 1ГС);

в) Структура и наблюдавани промени във флората и фауната - измененията на околната среда, засягащи флората, фауната, почвите и водните ресурси (напр. ерозия, епидемични разпространения на вредители, разпространение на агресивни видове, установени места за гнездене на застрашени видове птици) (доклади от теренни служители съгласно Системата за мониторинг). Площ на определените гори с висока консервационна стойност на територията на стопанството (доклада за ГВКС на стопанството, както и данните за промените от прилагане на Системата за мониторинг );

г) Екологични и социални последици от дърводобива и другите дейности в гората напр. изменения в общността и взаимоотношенията с работниците, или в условията. Провеждат се редовни срещи с представители на местните общности и повдигнатите въпроси се записват;

д) Разходи, производителност и ефективност от горскостопанските дейности - напр. разходи за стопанисване на горите, добив от всички продукти, продуктивност и производителност.

След анализиране на резултатите от проведеният мониторинг в горските територии, съобразявайки се с мащабите и интензивността на горскостопанската дейност, Ви представям резултатите от провеждания Мониторингов план, разпределен по следните аспекти:1. Лесовъдството - темпове на растеж, възобновяване и състояние на гората, обикновено като част от подходяща постоянна система за инвентаризация.

ГСП от 2011г. и 2016г. съдържа подробни данни от инвентаризацията и планираните дейности за всяко насаждение. В стопанството се прилагат следните постоянни системи за инвентаризация:І - Отчет 1 ГС – изготвя се ежемесечно.

Част - Отчет за Горското стопанство

Форма І. Залесяванепрез 2016г. са предвидени за залесяване 108 дка на стойност 9053 лв., изпълнено 133 дка на стойност 9051 лв.

- Подготовка на почвата за залесяване – отчетени са 60 дка на стойност 12198 лв.

- Отглеждане на култури – извършени са 354 дка на стойност 15741 лв

- Разсадници – за производство на фиданки са изразходвани 16232 лв.Форма ІІ. Стопанисванепрез 2016г. са отчетени следните дейности:

- Отгледни сечи – с обща площ 4738 дка, в т.ч. 800 дка – отгледни сечи в млади насаждения без материален добив; 3688 дка прореждане и 1985 дка пробирки;

- Подпомагане на естественото възобновяване, чрез изсичане на подлеса – с обща площ 890 дка;

- Маркиран лесосечен фонд – 82950 м3 стояща маса, върху обща площ от 21781 дка.Форма ІІІ. Опазване и охранаотчетени са: поддържане на 90000 л.м. минерализовани ивици и разходи за гориво, използвано при опазване на горите.

Форма ІV. Защитени територии – няма отчет през 2016г.

Форма V. Ловно и рибностопански мероприятия – отчетени са разходи на стойност 183032 лв.

Форма Разходи за мероприятия – през 2016г. всички извършени разходи са изплатени в срок.

Част - Отчет за Ловното и рибното стопанство

Форма І. Стопански мероприятия – за поддръжка на фуражна база , за закупуване на фураж , подхранване на дивеча , охрана и поддръжка биотехнологични съоръжения са изразходвани 44313 лв.

Форма ІІ. Убит дивеч и улов на риба – отчетен е отстреляният през 2016г. дивеч (виж 2.3).

Форма ІІІ. Домашни животни, унищожени от хищници – няма отчетени.

Форма ІV. Странични ползвания – отчетени са добитите през 2016г. недървесни горски продукти (виж 2.2).
ІІ - Отчет 1 - 7 ГФ.

Отчетни формуляри 1ГФ и 5ГФ се изготвят ежегодно, съответно за настъпилите промени на общата горска площ по вид на горите и вид на земите, и за добитата дървесина по вид на сеч – възобновителни, отгледни и без материален добив.

Всички отчетни формуляри от 1ГФ до 7ГФ се изготвят през 5 години. През настоящата година се изготвят всички отчетни формуляри към 31.12.2016г., като за база се използват формулярите приложени към ГСП от 2011 и 2016г.
2. Социално-икономически аспекти - разходи по управлението на горите, добиви от всички продукти, както и промени в отношенията или условията между общността и работниците, брой произшествия

Данните за разходите за стопанисване на горите, приходите от добив от всички продукти, продуктивност и производителност и т.н., се изготвят и съхраняват в счетоводството на стопанството и могат да бъдат основа за бъдещи анализи.

Няма изменения в общността и взаимоотношенията с работниците и в условията. Социалното и икономическо благополучие на служителите се поддържа около и над средното ниво за района.Участието на задочните студенти в учебният процес на съответното учебно заведение не се възпрепятства от страна на стопанството.

През годината няма настъпили произшествия и инциденти.


3. Срещи с представители на местните общности

Текущо през годината се извършват работни срещи с представители на местните институции и общности - МВР, РСПБЗН, Областна администрация, Общинска администрация, Областна дирекция и Общинска служба „Земеделие”, Служба по геодезия картография и кадастър, РИОСВ, Сдружение на ловците и риболовците и др.


4. Определените гори с висока консервационна стойност

Горите с висока консервационна стойност са определени в „Доклада за ГВКС на ТП „ДЛС Шерба”, изготвен от „Екоконсулт 97”ЕООД гр.София и предаден през 2012г.

През 2013г., 2014г. , 2015г.и 2016г., мониторингът се извърши от теренните служители при ежедневната им работа, съгласно изискванията на “Системата за провеждане на мониторинг” и на изискванията в Доклада за ГВКС на стопанството /критерий 8.1. и 8.2/.

При документиране на мониторинга и попълване на стандартните формуляри за мониторинг (ВКС 1.2 – растения, ВКС 1.2 и 1.3 – животни и ВКС 3 – редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми) се ползват и данни от протоколи, паметни записки и доклади от лесовъдския персонал на стопанството /критерий 8.1. и 8.2/.

През периода са извършени наблюдения на следните застрашени, изчезващи и ендемични растителни и животински видове и екосистеми:

Попълнени са формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие на ВКС 1.2 – растения и 1.3 - животни  1. Пролетно ботурче ( Cyclamen coum Mill)

Установено е в отдели : 1251 „в”, „г”,”к”, 1253”а”,”б”, 1253 „з“, „к“, 1254”е”,”ж”. При проверката на терена се установи, че находищата са в добро състояние.

  1. Батински синчец (Scilla bithynica)

Установе е в отдели 156 „а”, „ж”, „з”, 295 „а”, и „в”, 338 „б“. При проверката на терена се установи, че находищата са в добро състояние.

  1. Кавказка иглика (Primula vulgaris subsp.sibthorppi Primula acaulis subsp.rubra)

Установена е в отдели : 338 „б”, 395”а”, „в”.

Находищата установени при мониторинга са в добро състояние.  1. Снежно кокиче (Galanthus nivslis)

Установено е в отдели : 110„а”, 112„а”, 122„а”, 124„а” , 338 „б”. При проверката на терена се установи, че находищата са в добро състояние.

5. Блатно кокиче (Leucojum aestivum)

Установено е в отдели :338”б”, 1020, 1021.

При проверката на терена се установи, че находищата са в добро състояние.

6. Видра (Lutra lutra L.)

При проверката се установи наблюдение на видра по поречието на р.”Камчия”. Среща се и по поречието на р.”Двойница” и микроязовир до с.Рудник.7. Черен щъркел (Ciconia nigra)

Установен е в отдели: 79, 81, 220, 221, 222, 344, 347/349, 335, 323, 390, 228”б”, 318, 73 „а”, „г”,

.При мониторинга е наблюдаван да гнезди в месностите „Чифут дере” и „Дълбокия дол”. Редовното му гнездене доказва, че популацията му е стабилна.

8. Гълъб хралупар (Columba oenas)

При мониторинга е наблюдаван в отдели : 335, 336, 327, 388, 3579. Черен кълвач ( Dryocopus martius L )

При мониторинга е наблюдаван в отдели : 227, 229, 328, 327, 338, 336, 339, 333, 389, 400 и 40110. Сив кълвач ( Рicus canus)

При мониторинга е наблюдаван в отдели : 220, 221, 222, 84, 319, 326, 336, 338, 296, 339, 333, 335, 327, 328, 388, 377, 389, 40611. Южен белогръб кълвач (Deudrocopus leucotus lilfordi Sharpe Pressaz)

При мониторинга е наблюдаван в отдели : 338, 333, 335, 336, 321, 322, 323, 320, 324, 325, 326, 296, 38712. Орел змияр (Circaetus gallicus)

При мониторинга е наблюдаван в отдели :336, 342, 328, 389, 40913. Малък орел (Haeraaetus pennatus)

При мониторинга е наблюдаван в отдели :228, 347, 335, 317, 38714. Малък креслив орел (Aguila pomarina)

При мониторинга е наблюдаван в отдели:319,335, 296, 379, 82, 188, 34115. Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

При мониторинга е наблюдаван в отдели: 334,324,391,379,80,8416. Червеногуша мухалевка (Ficedula parva)

При мониторинга е наблюдаван в отдели: 389,390,391,393,359,397,404, 407и 40917. Полубеловрата мухоловка ( Ficedula semitorguata )

При мониторинга е наблюдаван в отдели: 227”, 228, 233, 235, 296, 320, 321, 322, 323, 328, 333, 335, 336, 338, 390, 391 и 39318. Горски прилепи

При мониторинга е наблюдаван в отдели: 404, 407 и 40919. Среден пъстър кълвач ( Dendrocopos medius )

При мониторинга е наблюдаван в отдели: 220, 221, 222, 224, 315, 316, 318, 344, 339, 335, 336, 343, 326, 324, 320, 321, 322, 323, 358, 79 и 8220. Осояд (Pernis apivorus)

При мониторинга е наблюдаван в отдели: 79, 221, 296, 327, 340, 344, 349, 358, 37721. Голям ястреб (Accipiter gentilis)

При мониторинга е наблюдаван в отдели: 220, 317, 327, 336, 345”а”,”д”, 34922. Малък ястреб (Accipiter nisus)

При мониторинга е наблюдаван в отдели: 296, 328, 342, 346”а”23. Златка (Martes martes)

При мониторинга е наблюдаван в отдели: 334, 335, 33624. Бухал (Bubo bubo L)

При мониторинга е наблюдаван в отдели:337 „а”, 1063”а”, 1064”а”,”б”, 1065-110425. Обикновена блатна костенурка ( Emys orbicularis )

При мониторинга е наблюдаван в отдели: по поречието на река Камчия и канали в ССФНяма констатирана промяна на горите с висока консервационна стойност.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Министерство на земеделието и храните – софия „североизточно държавно предприятие” дп

Скачать 146.88 Kb.