• Загальні вказівки
 • Лабораторна робота №1 ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ
 • 1.1 Короткі теоретичні відомості 1.1.1 Поняття про схему заміщення електричного пристрою • страница1/76
  Дата29.01.2019
  Размер8.79 Mb.
  ТипЛабораторна робота

  Міністерство освіти та науки україни


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

  Запорізький національний технічний університет

  Методичні вказівки

  до лабораторних робіт з дисципліни

  "Теоретичні основи електротехніки"

  для студентів спеціальностей: 7.092206, 7.092204

  всіх форм навчання

  Частина 1

  2006

  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів спеціальностей: 7.092206, 7.092204 всіх форм навчання. Частина 1. /Укл.: В.Ф. Безотосний, В.В. Козлов, О.В. Набокова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 46 с.  Укладачі: В.Ф. Безотосний, доцент, к.т.н.,

  В.В. Козлов, доцент, к.т.н.,

  О.В. Набокова, ст. викладач

  Рецензент: С.М. Тиховод, доцент, к.т.н.


  Відповідальний за випуск: В.В. Козлов, доцент, к.т.н.
  Затверджено

  на засіданні кафедри ТЗЕ

  Протокол №2 від 11.11.05

  Затверджено

  на засіданні навчально-методичної ради інженерно-фізичного інституту

  Протокол №3 від 2.12.05  ЗМІСТ

  ПЕРЕДМОВА

  4

  Загальні вказівки

  4

  Лабораторна робота №1 ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ

  5


  Лабораторна робота №2 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ДЕКІЛЬКОМА ДЖЕРЕЛАМИ ЕРС

  14


  Лабораторна робота №3 ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОГО ЛІНІЙНОГО ДВОПОЛЮСНИКА

  21


  Лабораторна робота №4 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

  29


  Лабораторна робота №5 ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

  34


  Лабораторна робота №6 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

  39


  ЛІТЕРАТУРА

  45

  Додаток А Зразок титульного аркуша

  46


  Передмова
  Під час виконання лабораторних робіт студенти повинні оволодіти основами практичного використання постійного та змінного струму, раціонального монтажу, вимірювання електричних величин, навчитися аналізувати електричні схеми при зміні їх параметрів.

  Виконання лабораторних робіт допомагає закріплювати та поглиблювати вивчення фізичних законів, закріплювати засвоєння теоретичної частини навчального курсу "Теоретичні основи електротехніки", здобувати навички практичної роботи з електричними колами.

  У методичних вказівках подаються не тільки короткі рекомендації, але й визначено порядок виконання лабораторних робіт та оформлення звіту, подані необхідні теоретичні пояснення та формули для розрахунків.
  Загальні вказівки

  Для успішного виконання лабораторних робіт необхідно до початку занять:

  - прочитати опис чергової лабораторної роботи, повторити необхідні розділи теоретичного курсу по конспекту лекцій, даним методичним вказівкам і рекомендованій літературі, підготувати усні відповіді на контрольні запитання.

  - підготувати бланк звіту, що повинен містити титульний аркуш (зразок наведено у додатку А), мету роботи, схеми та таблиці з розділу "Робоче завдання", виконано розрахунок завдання з розділу "Підготовча робота". Креслення повинні виконуватись із застосуванням креслярського приладдя у відповідності з вимогами Держстандарту України.

  Під час лабораторної роботи необхідно:

  - одержати дозвіл викладача на виконання лабораторної роботи.

  - ознайомитися з робочим місцем, вимірювальними приладами, джерелами енергії, вимикачами та ін.

  - скласти електричне коло й запросити викладача для перевірки. Провести необхідні виміри, результати вимірювань показати викладачеві. Лабораторна робота вважається виконаю після того, як викладач перевірив результати вимірювань і зробив помітку у журнал.

  - по закінченню роботи розібрати електричне коло.

  - оформити роботу та здати викладачеві.
  Лабораторна робота №1

  ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ

  Мета роботи: ознайомитися з основними елементами електричного кола, експериментально одержати зовнішню характеристику джерела ЕРС, навчитися аналізувати роботу джерела енергії за допомогою зовнішньої характеристики та засвоїти енергетичні співвідношення в колі постійного струму в різних режимах.  1.1 Короткі теоретичні відомості

  1.1.1 Поняття про схему заміщення електричного пристрою

  Електричне коло складається з активних та пасивних елементів, які з'єднані між собою проводами. Відрізняючись один від одного за призначенням, формою, розмірами та іншими ознаками, з електричної точки зору вони мають властивості, що описуються обмеженою кількістю параметрів.

  Для розрахунку електричні кола уявляються у вигляді еквівалентних електричних схем заміщення.

  У цих схемах кожний реальний елемент або пристрій представляється одним або декількома ідеальними елементами - математичними моделями. Ідеальних елементів усього декілька. Кожний ідеальний елемент заміщає собою яке-небудь одне явище або властивість реального об'єкта.

  Елементів у схемах заміщення кіл постійного струму всього три:

  - ідеальне джерело ЕРС (рис.1.1,а) відображає здатність реального об'єкта створювати різницю потенціалів на своїх вихідних затисках і підтримувати струм у замкнутому електричному колі за допомогою сил неелектричного походження. Напруга на затисках ідеального джерела не залежить від сили струму, що протікає, і відповідає ЕРС цього джерела. ЕРС Е, виміряється у вольтах (В).  Рисунок 1.1 – Ідеальні елементи схем заміщення

  - ідеальне джерело струму (рис.1.1,б) відображає здатність реального об'єкта створювати різниця потенціалів на своїх вихідних затисках і підтримувати струм у замкнутому електричному колі за допомогою сил неелектричного походження. Струм через ідеальне джерело не залежить від напруги на затисках і відповідає силі струму цього джерела. Струм J, виміряється в амперах (А).

  - ідеальний резистивний елемент (рис.1.1,а) відображає здатність реального об'єкта перетворювати електричну енергію в інші види енергії безповоротно, наприклад, у тепло. Опір R, виміряється в омах (Ом).  1.1.2 Схеми заміщення реальних джерел електроенергії

  Для реальних джерел електроенергії постійного струму необхідно враховувати два процеси:

  - здатність створювати різницю потенціалів на своїх вихідних затискачах і викликати струм у замкнутому електричному колі;

  - внутрішнє тепловиділення при проходженні струму через джерело.

  Тому, у схемах заміщення реального джерела енергії присутні два ідеальних елементи.

  Розрізняють дві схеми заміщення реального джерела енергії:

  - с послідовним з'єднанням ідеального джерела ЕРС і резистивного елемента (рис.1.2,а).

  - с паралельним з'єднанням ідеального джерела струму й резистивного елемента (рис.1.2,б).

  Резистивний елемент прийнятий називати внутрішнім опором.  Рисунок 1.2 – Схеми заміщення реального джерела енергії  Застосування однієї із двох схем заміщення залежить від співвідношення між опором споживача й внутрішнім опором джерела . Якщо , то напруга на вихідних затискачах джерела електроенергії мало змінюється при зміні струму навантаження. У цьому випадку використовується схема заміщення у вигляді реального джерела ЕРС (рис. 1.2,а). Якщо , то струм навантаження мало змінюється при зміні напруги на вихідних затискачах джерела електроенергії. У цьому випадку використовується схема заміщення у вигляді реального джерела струму (рис.1.2,б).

  Як правило, у схемах заміщення електротехнічних пристроїв застосовується схема заміщення джерела ЕРС, у радіотехнічних пристроях - схема заміщення джерела струму.  Між параметрами схем заміщення джерел електроенергії існує наступне співвідношення

  .

  (1.1)

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Міністерство освіти та науки україни