• Уважаеми господа
 • Към настоящата оферта прилагаме
 • Приемаме: Срок за изпълнение предмета на поръчката
 • Изисквания за качество
 • Условия на плащане и фактуриране
 • Валидност на ценовото предложение
 • Специфични изисквания към: 1.1. Витаминните напитки богати на витамин „С”
 • Съдържание на витамин „С” във витаминните напитки
 • 1.2. Изотоничните напитки
 • Съдържание на соли и тяхното действие върху организма
 • Необходимо количество: 3.1. Витаминни напитки богати на витамин „С”- 19 240 броя 3.2. Изотонични напитки – 19 240 броя Образец
 • Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП
 • Доставка на витаминни и изотонични напитки” Д Е К Л А Р И Р А М: На основание чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП
 • На основание чл. 47, ал.2, т.2 от ЗОП
 • На основание чл. 47, ал.5 от ЗОП
 • Забележка
 • Доставка на витаминни и изотонични напитки” Д Е К Л А Р И Р А М: На основание чл. 47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП
 • На основание чл. 47, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП
 • Д Е К Л А Р И Р А М: На основание чл.47, ал.5, т. 1 от ЗОП
 • Д Е К Л А Р И Р А М: На основание чл.47, ал.5, т. 2 от ЗОП

 • Скачать 91.59 Kb.


  Дата29.01.2019
  Размер91.59 Kb.

  Скачать 91.59 Kb.

  Моля попълнете настоящата бланка на ръка, без да отпечатвате или ксерографирате  оферта
  До:

  6265 “тЕц Марица Изток 2”ЕАД

  с. Ковачево, обл. Стара Загора

  От:

  Участник: …...…...........................................................................................................,  Седалище и адрес на управление:................................................................................. .........................................................................................................................................,

  тел.: ........................................................., факс: ...........................................................,

  регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията;

  ЕИК:.............................................; ИН по ЗДДС: .........................................................,  Разплащателна сметка:

  IBAN:.............................................................................................................................;

  BIC:................................................................................................................................;

  Банка: ....................................................... – град/клон/офис:..............................; представлявано от .......................................................... /длъжност: ..........................  Уважаеми господа,

  С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с рег.№ 913024 и предмет: „Доставка на витаминни и изотонични напитки”.


  Предлагаме:

  Цена за изпълнение на поръчката:

  Цена за един брой витаминна напитка - ............................................/словом............................................................................................................................................................................................................/ лева, без ДДС.

  Цена за 19 240 броя витаминна напитка - ............................................/словом............................................................................................................................................................................................................/ лева, без ДДС.

  Цена за един брой изотонична напитка - ............................................/словом............................................................................................................................................................................................................/ лева, без ДДС.

  Цена за 19 240 броя изотонична напитка - ............................................/словом............................................................................................................................................................................................................/ лева, без ДДС.

  Обща стойност -............................................/словом............................................................................................................................................................................................................/ лева, без ДДС.

  Цената включва всички разходи за изпълнение предмета на процедурата. Доставката е DDP “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010.

  подпис: .......................................


  Към настоящата оферта прилагаме:

  1. Декларации по чл.47 от ЗОП.

  2. Описание и мостри на напитките.

  3. Сертификат по НАССР на производителя на напитките или еквивалент.  Приемаме:

  Срок за изпълнение предмета на поръчката – до 30 /тридесет/ дни от датата на сключване на договора.
  Срок на годност – 14 месеца от датата на доставка.
  Изисквания за качество:

  При изпълнение на поръчката ще спазваме условията от процедурата и действащите национални и международни стандарти, дефиниращи изискванията към витаминните и изотонични напитки, съгласно техническите изисквания, неразделна част от офертата.


  Условия на плащане и фактуриране: Плащането се извършва до 150 дни след представяне на двустранно подписан приемо - предавателен протокол за извършена услуга и фактура, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. Срокът на плащане тече от датата на последно представения документ.
  Валидност на ценовото предложение – 90 календарни дни от датата на представянето на офертата.
  Упълномощен да подпише настоящата оферта е:
  ..................................................................................................................................
  Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, преди подписване на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост) и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Уведомени сме, че при наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят няма да сключи договор.

  подпис: .......................................


  дата: ......................................... име:..............................................
  град: ......................................... длъжност: ....................................

  Приложение 1

  Технически изисквания

  за доставка на витаминни и изотонични напитки
  1. Специфични изисквания към:

  1.1. Витаминните напитки богати на витамин „С”:

  • да снабдяват организма с основните витамини (В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) и най-важните минерали (Ca, Mg, K, Na), като по този начин да правят организъма по-издръжлив и устойчив на вирусни атака;

  • да повишават имунната защита, образуването на кръвни клетки и функционирането на черния дроб и жлезите с вътрешна секреция, както и правилното усвояване на основните хранителни вещества;

  • да са подходящи при хора извършващи тежък физически труд, умствени натоварвания и работа с вредни вещества.

  • Съдържание на витамин „С” във витаминните напитки - не по-малко от 200 mg. в 250 ml., което е необходимата доза на витамин „С” за ежедневна употреба за нужния тонус.

  1.2. Изотоничните напитки:

  • да спомагат за бързо възстановяване на най-необходимите електролити и минерали в тялото, които се изразходват при усилено физическо и умствено натоварване;

  • да възстановяват електролитния баланс;

  • да компенсира загубата на електролити в процеса на активен физически и умствен труд;

  • да поддържа осмотичното налягане в клетките и регулира метаболизма;

  Съдържание на соли и тяхното действие върху организма:

  • Калциеви соли – йоните на калция регулират мускулните съкращения и костната минерализация;

  • Калиеви соли – калиевите йони са изключително важни за функционирането на сърцето и нервната система, които са натоварени по време на физически и умствен труд;

  • Магнезиеви соли – подпомагат възстановяването на мускулите, а това е важно при физически натоварвания. Участват в киселинно-алкалния баланс на тялото, който бива нарушен от катаболните процеси заради наличието на големи количества образувана млечна киселина в следствие на тежък физически труд;

  • Натриеви соли – участват в солевия баланс и в клетъчното налягане междуклетъчните мембрани и междуклетъчнто вещество.

  1. Опаковка и съхранение:

  Предлаганите напитки да бъдат в алуминиев кен от 250ml, което да позволява по-лесно съхранение, складиране и употреба и запазване на напитките.

  1. Необходимо количество:

  3.1. Витаминни напитки богати на витамин „С”- 19 240 броя

  3.2. Изотонични напитки – 19 240 броя


  Образец

  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 47 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП

  Долуподписаният /-ната/ .................................................................................................................... с лична карта № ................................................., издаден на ........................................................ от МВР, гр.........................................................., с ЕГН ...................................................................., в качеството ми на представляващ ...................................................................................................

  ....................................................................... - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка рег.№ 913024, с предмет: „Доставка на витаминни и изотонични напитки”

  Д Е К Л А Р И Р А М:
  На основание чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП


  1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

  а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително за изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс

  б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

  в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

  д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
  На основание чл. 47, ал.2, т.2 от ЗОП

  Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушениет;


  На основание чл. 47, ал.5 от ЗОП

  1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

  2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
  Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на Договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата от настоящата декларация.
  Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.


  г Декларатор: ................................................

  Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл. 47, ал.4 от ЗОП/.
  Образец!
  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 47 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП

  Долуподписаният /-ната/ .................................................................................................................... с лична карта № ................................................., издаден на ....................................................... от МВР, гр.............................................................., с ЕГН ................................................................, в качеството ми на представляващ ......................................................................................................

  ....................................................................... - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка рег.№ 913024, с предмет: „Доставка на витаминни и изотонични напитки”

  Д Е К Л А Р И Р А М:
  На основание чл. 47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП

  1. Кандидата, който представлявам не е обявен в несъстоятелност;

  2. Кандидата, който представлявам не се намира в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
  На основание чл. 47, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП

  1. Кандидатът, който представлявам не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност не е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът не е преустановил дейността си;

  2. Кандидатът, който представлявам няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
  Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на Договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата от настоящата декларация.
  Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.


  г Декларатор: ......................................
  Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява участника.
  образец


  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП

  Долуподписаният /-ната/ _________________ _____

  притежаващ лична карта № , издадена на ____ от МВР, гр. ___________

  с ЕГН __________ , в качеството ми на представляващ ___________________________

  _____________________________ - участник в обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП, рег.№ ___________, с предмет: “_________________________________________________

  _________________________________________________________________________________”  Д Е К Л А Р И Р А М:

  На основание чл.47, ал.5, т. 1 от ЗОП
  Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
  Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.


  г

  Декларатор: ______
  Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП
  образец

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП

  Долуподписаният /-ната/ _________________ _____

  притежаващ лична карта № , издадена на ____ от МВР, гр. ___________

  с ЕГН __________ , в качеството ми на представляващ ___________________________

  _____________________________ - участник в обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП, рег.№ ___________, с предмет: “_________________________________________________

  _________________________________________________________________________________”  Д Е К Л А Р И Р А М:

  На основание чл.47, ал.5, т. 2 от ЗОП
  Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
  Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

  г

  Декларатор: ______
  Забележка: Попълва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника  ТО/ММ/ТТ


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Моля попълнете настоящата бланка на ръка, без да отпечатвате или ксерографирате

  Скачать 91.59 Kb.