• Intellectual Property Office) ИТГЭМЖЛЭЛ (POWER OF ATTORNEY)
 • 2. Томилсон этгээдийн нэр, хаяг
 • 4. Итгэмжлэл хамаарах мэдүүлэг (мэдүүлгүүд) ба/эсхүл бүртгэл (бүртгэлүүд) (Application(s) and/or Registration(s) Concerned)
 • 5. Итгэмжлэлийн хүрээ ( Scope of the Power of Attorney)
 • 6. Гарын үсэг, тамга ( Signature or Seal)

 • Скачать 28.65 Kb.


  Дата30.10.2017
  Размер28.65 Kb.

  Скачать 28.65 Kb.

  Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Оюуны Өмчийн Газарт  [Маягт БТ-02]  Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг

  Оюуны Өмчийн Газарт
  (The Implementary Agency of the Government of Mongolia

  Intellectual Property Office)

  ИТГЭМЖЛЭЛ

  (POWER OF ATTORNEY)

  1. Доор гарын үсэг зурсан би 3 дугаар хэсэгт заасан этгээдийг өөрийн төлөөлөгчөөр томилж байна.  (The undersigned hereby appoints as his/her representative the person identified in item 3, below.)
  ______________________________________________________________________

  2. Томилсон этгээдийн нэр, хаяг1

  (Name of the Person Making the Appointment 1)

  ______________________________________________________________________  3. Төлөөлөгч

  (Representative)
  3.1 Нэр

  (Name):
  3.2 Хаяг

  (Address):
  Утасны дугаар: Факсын дугаар : И-мэйл хаяг:

  (Telephone number) (Telefacsimile number) (E-mail address)
  ______________________________________________________________________

  4. Итгэмжлэл хамаарах мэдүүлэг (мэдүүлгүүд) ба/эсхүл бүртгэл (бүртгэлүүд)

  (Application(s) and/or Registration(s) Concerned)
  Энэхүү итгэмжлэл нь:

  (This power of attorney concerns)

  4.1 нэмэлт хуудсанд заасан аливаа үл хамаарах зүйлийг харгалзан томилсон этгээдийн одоо байгаа ба ирээдүйн бүх мэдүүлгүүдэд ба/эсхүл бүх бүртгэлүүдэд хамаарна.  (all existing and future applications and/or registrations of the person making the appointment, subject to any exception indicated on an additional sheet.)
  4.2 дараах мэдүүлэг (мэдүүлгүүд) ба/эсхүл бүртгэл (бүртгэлүүд)-эд хамаарна:

  (the following application(s) and/or registration(s)):

  4.2.1 дараах тэмдэгт (тэмдгүүдэд) хамаарах мэдүүлэгт (мэдүүлгүүдэд):  (the application(s) concerning the following mark(s)):
  4.2.2 дараах тэмдэгт (тэмдгүүдэд) хамаарах мэдүүлэг (мэдүүлгүүд) болон түүний үндсэн дээр хийгдсэн аливаа бүртгэлд:

  (the application(s) having the following application number(s) as well as any registration(s) resulting therefrom):

  4.2.3 дараах дугаар (дугаарууд) бүхий бүртгэлд:  (the registration(s) having the following registration number(s)):
  4.2.4 Хэрэв 4.2.1, 4.2.2 эсхүл 4.2.3 дахь хэсгүүдэд хангалтгүй зай байвал энд тэмдэглэж, мэдээллийг нэмэлт хуудсанд оруулна уу.

  (If the spaces under 4.2.1, 4.2.2 or 4.2.3 are not sufficient, check this box and provide the information on an additional sheet.)
  ______________________________________________________________________
  5. Итгэмжлэлийн хүрээ

  (Scope of the Power of Attorney)
  5.1 Төлөөлөгч нь дараахь зүйлүүдийг оролцуулан мэдүүлэг гаргагч эсхүл эзэмшигчийг бүрэн төлөөлөх эрхтэй бол энд тэмдэглэнэ:

  (Check this box if the representative has the right to act as representative for all purposes, including, where the person making the appointment is an applicant or a holder, the following purposes):
  5.1.1 мэдүүлгийг (мэдүүлгүүдийг) татаж авах.

  (withdrawal of the application(s).)


  5.1.2 бүртгэлээс (бүртгэлүүдээс) татгалзах.

  (surrender of the registration(s).)

  5.2 Хэрэв төлөөлөгч нь бүрэн төлөөлөх эрхгүй бол энд тэмдэглэж, төлөөлөлд үл хамаарах үйл ажиллагааг энд эсхүл нэмэлт хуудсанд заана:  (Check this box if the representative does not have the right to act as representative for all purposes and indicate here or on an additional sheet the purposes excluded from the powers of the representative):

  ______________________________________________________________________  6. Гарын үсэг, тамга

  (Signature or Seal)

  Огноо:


  (Date)

  ______________________________________________________________________  7. Нэмэлт хуудас ба хавсралт

  (Additional Sheets and Attachments)
   Нэмэлт хуудас ба/эсхүл хавсралт байгаа бол энд тэмдэглэж, эдгээр хуудас ба/эсхүл хавсралтын хуудасны тоог заана:

  (Check this box if additional sheets and/or attachments are enclosed and indicate the total number of such sheets and/or attachments):

  ______________________________________________________________________  1 Хэрэв томилсон этгээд нь мэдүүлэг гаргагч эсхүл мэдүүлэг гаргагчдын нэг бол энэхүү итгэмжлэл хамаарах мэдүүлэгт (мэдүүлгүүдэд) заасан нэр, хаягийг заана. Хэрэв тухайн этгээд нь эзэмшигч (эсхүл эзэмшигчдийн нэг) нь байвал тэмдгийн бүртгэлд бичигдсэн эзэмшигчийн нэр, хаягийг заана.
  1 If the person making the appointment is the applicant (or one of the applicants), the name to be indicated is that of that applicant, as indicated in the application(s) to which this power relates. If the said person is the holder (or one of the holders), the name to be indicated is that of that holder, as recorded in the register of marks. If the said person is an interested person other than an applicant or holder, the name to be indicated is the full name of that person or the name customarily used by that person.  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Оюуны Өмчийн Газарт

  Скачать 28.65 Kb.