• Педагогическа з ү бл өө н дээрэ программа баталагдаа Пр о токол № _ « » ______2014 он
 • 2014-2015 һуралсалай жэл Тайлбари бэшэг
 • Хүмүүжүүлгэ
 • Предмедэй характеристикэ
 • Һурагшадай наһанай шэнжэнүүдые хараада абалга
 • Программа бэелүүлэгдэхын тула элдэб түхэлэй хэшээлнүүд, түхэлнүүд, ажалай янзанууд, һуралсалай арганууд хэрэглэгдэнэ. Педагогическа технологинууд болон арганууд
 • Программа Асагадай юрэнхы һуралсалай 7 класста заахын тула зохёогдонхой, неделидээ 2 час үгтэнэ, жэл соо 70 час. Ћуралсалай бусад предмедїїдтэй холбоон.
 • Һурагшадай мэдэсэ шалгалга Шалгалта
 • 1. Ценностно-смысловые компетенции. 2. Общекультурные компетенции. 3. Учебно-познавательные компетенции. 4. Информационные компетенции.
 • 5. Социально-трудовые компетенции. 6. Компетенции личностного самосовершенствования.
 • Эрдэм мэдэсэеэ бодото байдалда хэрэглэжэ һургаха.
 • Һуралсалай - тематическа түсэб
 • Итого: 62 10 8
 • Литература (нэмэлтэ)
 • Литература (багшын хэрэглэхэ)

 • Скачать 147.38 Kb.


  Дата16.05.2017
  Размер147.38 Kb.
  ТипПротокол

  Скачать 147.38 Kb.

  Муниципальна байгуулга «Загарайн аймаг» Һуралсалай бюджетнэ муниципальна юрэнхы эмхи зургаан  Муниципальна байгуулга «Загарайн аймаг»

  Һуралсалай бюджетнэ муниципальна юрэнхы эмхи зургаан

  «Асагадай юрэнхы һуралсалай дунда һургуули-интернат»

  Һургуулиин захирал

  ________/Чимитова Ж.Д./

  Захиралта № _

  « » ______2014 он
  Һуралсалай - хүмүүжүүлгын

  ажалай талаар директорэй орлогшо_______/Рандалова О.В./

  « » ______2014 он
  Педагогическа зүблөөн дээрэ программа баталагдаа

  Протокол № _ « » ______2014 он
  Буряад литератураар ажалай программа

  7 класс

  Багша Нанзанова Очир-Ханда Найдановна,

  буряад хэлэнэй ба литературын багша

  2014-2015 һуралсалай жэл

  Тайлбари бэшэг

  Тус программа РФ Һуралсалай хуулиин, Буряад Республикын һуралсалай болон эрдэм ухаанай министерствын дурадхаһан Буряад һургуулиин туршалгын программа дээрэ үндэћэлжэ зохёогдобо. (Балданов С.Ж. Буряад hургуулиин программанууд. –Улаан-Yдэ, 2009).

  Буряад литератураар 7 классай ажалай программа Асагадай юрэнхы һуралсалай дунда һургуулиин 7 классай һурагшадта зорюулагдана (С.А. Ошорова, С.С. Балданова Буярад литература. 7 класс. 2014 он)

  7 класста буряад литература үзэлгын зорилгонууд:

  ћурагшадай їзэл бодол хїгжєєхэ, хїмїїжэлынь нарижуулха, буряад литературада, уран уншалгада дурлалынь хурсадхаха, тэдэнэй уранаар уншаха, уншаћанаа хєєрэжэ їгэхэ, зохёол шїїлбэрилхэ, ћанал бодолоо дїїрэнээр, гуримтайгаар хэлэхэ, урданай ба мїнєє їеын арадай ажабайдалтай, ажал хїдэлмэритэй нягтаар холбон харуулха, баримталха, зохёолнууд соо зураглагдаћан дїрэнїїд дээрэ хїнэй ћанал бодол, эрмэлзэл зориг, зан заншал тухай бодомжолхо, согсолхо, уранаар хєєрэхэ, бэшэхэ дїршэл шадабарииень бїри ехээр хїгжєєхэ, нарижуулха зорилгонууд табигдана.


  • Ћурагшадта тїрэлхи литература шудалан їзїїлхэдээ, буряад хэлэнэйнгээ баялигтай гїнзэгыгєєр танилсуулха;

  • Буряад арадайнгаа ажабайдал, тїїхэ, заншал, зан абари їзэжэ байгаа зохёолнууд дээрэ їндэћэлэн, ћайнаар ойлгуулха;

  • һурагшадые Буряад Республикын гүрэнэй аман ба бэшэгэй хэлэтэй болгохо;

  • Ниитын болон ажахын хэрэгтэ түрэлхи хэлэеэ хэрэглүүлжэ һургаха;

  • Арадайнгаа түүхэ, аман зохёолойнь баялиг, ёһо заншал, соёл болбосорол – эдэ бүгэдэндэ түшэглэн, тэдэниие һургажа, хүгжөөжэ, хүмүүжүүлжэ, буряад үндэһэ яһатанай гүнзэгы мэдэрэл бүридүүлхэ.

  Задачанууд:

  Һургалга: ћурагшад арадай аман зохёолой бии болоћон, хїгжэћэн, тїрїїшын уран зохёолшодой зохёолнуудћаа эхилээд, мїнєє їеын уран зохёолшодой зохёолнууд тухай гїнзэгы мэдэсэтэй болоћон байха ёћотой. Тиихэдээ арадай аман зохёолой ба литературна зохёолнуудай жанрнууд тухай, уран зохёолой байгуулга, сюжет, темэ, удха, онсо уран арганууд, хэлэн г. м. тухай мэдэсэеэ їргэдхэћэн, зохёолой текст уншаха, хєєрэхэ, шэнжэлхэ, єєрынгєє ћанамжа, бодол дамжуулха дїршэл шадабарияа ћайжаруулћан, нарижуулћан байха болоно.

  Ажабайдалай їзэгдэлнїїдэй, нютагайнгаа байгаалиин гоё ћайханиие зїбєєр сэгнэдэг хїн болгожо ћургаха юм. Тэдэниие тїрэћэн эхэ эсэгэеэ, аха зониие хїндэлхэ гэћэн арадай ћайн ћайхан заншалые хїндэлжэ баримталха дадалтай болгохо.


  Хүгжөөлгэ: Хэлэлгэ, ухаан бодол хүгжөөхэ, арадай тїїхэдэ, уран зохёолшын зохёол соогоо харуулћан їе сагта, арад зоной ажал хїдэлмэриинь аша тућада, їйлэ хэрэгтэ, ёћо заншал, гуримда ћурагшадай анхарал хандуулха, олониитын ажабайдал тухай ойлгосыень саашань їргэдхэхэ, мэдэсыень гїнзэгырїїлхэ, ћурагшадай зан заншал, сэдьхэл ухаа, бодол хїсэл зїбєєр, даамайгаар бїрилдїїлхэ, тїрэл арадайнгаа хэлэдэг їндэћэн хэлые ћайнаар шудалжа, хїнэй ойлгохоор, тодо ћонороор хэлїїлжэ ћургаха шухала.

  Хүмүүжүүлгэ: Эхэ һайхан хэлэндээ дурлаха сэдьхэл түрүүлхэ, һурагшадые тїрэћэн нютаг ороноо ћайнаар мэдэхээрнь, дуратайгаар хїмїїжїїлхэ;
  Валеологическа: Санитарна – эпидемиологическа дүримүүдэй, нормативуудай ёһоор зохид, тааруу байдал зохёохо, (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02); ерээдүйн ажабайдалда бэлдэхэ,

  - элдэб ондоо аргануудые һэлгэн зааха,

  - хэшээлдээ амаралгын үенүүдые оруулха;

  - хэшээлдээ зохид байдал тогтоохо.  Предмедэй онсо илгаа

  Буряад литературын VIII-IX классуудай программа литературно-удаа дараалћан гол ёћоор табигдана. Туд программа V – VII классуудай тїрэлхи литературын программада тїшэглэн, саашань їргэлжэлїїлнэ, тиихэдээ ћургуулида литература їзэлгын шэнэ шата боложо їгэнэ.

  Эндэ тїрэлхи литератураар урдахи классуудта ћурагшадай олоћон мэдэсэ, дїршэл, шадабари їргэдхэгдэхэ, гїнзэгырїїлэгдэхэ.

  Предмедэй характеристикэ

  Буряад литература їзэлгэ болбол имагтал тїхэл янза дїрсєєр харуулдаг дээрэћээ ћурагшадые арад зондоо їнэн сэхээр хїмїїжїїлхэ хэрэгтэ тон ехэ удха шанартай.  Һуралсалай принципүүд

  Программада дидактикын хамтын түхэлэй принципууд, гадна өөрсэ маягтай эрдэмэй-методическа принципүүд оронхой.  Һурагшадай наһанай шэнжэнүүдые хараада абалга

  Программын матерал һурагшадай наһанай шэнжэнүүдые хараада абажа зохёогдонхой.

  Программа бэелүүлхын тула һургуули бүхы байдал зохёогдонхой (санитарно-эпидемиологическа дүримүүд ба нормативуудта тааруу (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02), буряад хэлэнэй танхим соо дулаанай ба гэрэлэй талаар Сан ПиН-эй нормонуудта тааруу, һурагша бүхэндэ онсо анхарал хандуулагдана.

  Программа бэелүүлэгдэхын тула элдэб түхэлэй хэшээлнүүд, түхэлнүүд, ажалай янзанууд, һуралсалай арганууд хэрэглэгдэнэ.

  Педагогическа технологинууд болон арганууд

  Һурагшадай психологическа болон наһанай онсо илгаа хараада абажа, мүнөө үеын педагогическа технологинууд хэрэглэгдэнэ:  1. Холбоо харилсаанай онол арга

  2. Нааданай технологи, проблемнэ, дифференцированна һургалга,

  3. Традиционно технологи

  Арганууд: словесные, наглядные, практические, поисково-проблемно-поисковый, самостоятельные работы, стимулирования, контроль и самоконтроль (обратная связь), репродуктивные (лекции, доклады, сообщения), индуктивный (от частного к общему), дедуктивный (от общего к частному)

  Программа Асагадай юрэнхы һуралсалай 7 класста заахын тула зохёогдонхой, неделидээ 2 час үгтэнэ, жэл соо 70 час.

  Ћуралсалай бусад предмедїїдтэй холбоон.

  Буряад хэлэн. Морально-эстетическэ ба литературно-хронологическа темэнїїдээр публицистическэ шэглэлтэй сочинени бэшэлгэ. Нэгэ материал дээрэ їндэћэлжэ элидхэл бэлэдхэлгэ.  Һурагшадай мэдэсэ шалгалга

  Шалгалта : тестнүүд, асуудалда бэшэмэл харюу

  Дүн гаргалгын шалгалта : їзэћэн зохёолоор гї, али хэдэн зохёолнуудаар гол асуудалай шэнжэтэй аман ба бэшэмэл бодомжолготой зохёолго (сочинени-бодомжо), тэрэ тоодо зэргэсїїлћзн характеристикэ зохёожо, мїн литературна ба публицистическэ темэнїїдээр бодомжолготой зохёолго (сочинени-бодомжо) зохёожо;

  — литературын асуудалнуудаар бэшэћэн хїдэлмэреэр тезисїїдые ба конспектнїїдые табижа;

  — нэгэ гї, али хэдэн материалнууд дээрэ їндэћэлэн литературна темэдэ элидхэл гї, али реферат бэлдэжэ;

  — бэеэ даагаад уншаћан номоор, хараћан кинофильмнїїд дээрэ, теле-дамжуулгануудаар, зїжэгїїдээр, уран зурагуудаар, шагнаћан хїгжэмєєр рецензи бэшэжэ шадаха.  Хүлеэгдэхэ дүнгүүд

  На основе главных целей общего образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности учащийся должен овладеть следующими ключевыми образовательными компетенциями, позволяющими ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе:  1. Ценностно-смысловые компетенции.

  2. Общекультурные компетенции.

  3. Учебно-познавательные компетенции.

  4. Информационные компетенции.

  5. Социально-трудовые компетенции.

  6. Компетенции личностного самосовершенствования.

  7 классай ћурагшадай мэдэсэ, шадабарида табигдаха шухала эрилтэнїїд. Ћурагшад иимэнїїд юумэ мэдэхэ ёћотой: — литература ажабайдал хоёрой хоорондохи холбоон;

  — уран зохёолшоной намтарћаа тон шухала мэдээнїїдые;

  — уран зохёолнуудай текстнїїдые;

  — сюжет, байгуулгын (композициин) онсо янзануудые;

  — їзэгдэћэн зохёолнуудай гол їйлэдэгшэ нюурнуудай типическэ удха шанар;

  — литературна зан абари (характер), уран зохёолой тїхэл маяг, бодото байдалћаа їндэћэлгэ гэћэн ойлгосонуудай шухала шэнжэнїїдые.

  Ћурагшад иимэ юумэнїїдые шадаха зэргэтэй:

  — уран зохёолнуудые, тэдээн сооћоо хэћэгїїдые, сээжэлдэћэн зохёолнуудаа тодо уранаар уншажа;

  — уран зохёолой їзэл бодолой ба уран ћайханай єєрсэ маягые хараадаа абан, уран зохёол шїїбэрилжэ;

  — эпос, лирикэ, драма гэћэн литературна зохёолой ямар жанрай байћые элирїїлжэ;

  — сюжедэй, байгуулгын (композициин) зїйлнїїдэй, образуудай ба зураглан тодорхойлхо хэлэнэй арга боломжонуудай гуримай їзэл бодолой ба уран ћайханай їїргэ тодорхойлжо;

  — зохёолой удха задалан харуулхада, геройн їїргэ ба геройдо їгэћэн авторай сэгнэлтэ эли тодо болгожо.

  II

  — монологическа хэлэлгэ ћайнаар хэрэглэжэ, єєрынгєє ћанамжа ойлгосотойгоор хэлэжэ, тэрэнээ ойлгуулжа, баримталжа, хамгаалжа;  — тїсэб табижа, тэрэ тоодо тезиснэ тїсэб, мїн уран зохёолой шїїмжэлхы статьянуудаар конспект бэшэжэ;

  — нэгэ материал дээрэ їндэћэлэн, литературна темээр элидхэл, соносхол (сообщение) гї, али реферат бэлдэжэ;

  — бэеэ даагаад, уншаћан номоор, хараћан фильмээр, теле-дамжуулгаар, зїжэгєєр рецензи гї, али ћанамжа (мнение), ћайшаал бэшэжэ.

  III


  — Ћуралсалай элдэб тїхэлэй толинууд ба тайлбаринуудые хэрэглэжэ.
  Ћурагшад иимэ юумэ хэжэ шадаха ёћотой:

  I — уран зохёолшын зохёол соогоо зураглаћан зурагые ухаан сэдьхэлдээ бии болгожо;

  — їзэжэ байћан зохёолой шухала їйлэнїїдые (эпизодые) бэшэ їйлэнїїдћээнь илгажа;

  — зохёол соохи їйлэнїїдэй болоћон шалтагааниие, тэрэнэй хойшолон, сагые элирїїлжэ;

  — їзэжэ байћан зохёолой хэлэнэй уран аргануудые, байгаалиин їзэгдэлнїїдые, зураглаћан зураглалнуудые текст сооћоо илгажа;

  — зохёолой геройдо єєрын хэлэћэн їгэ, хэћэн хэрэг, їйлэ дээрэ їндэћэлћэн характеристикэ їгэжэ.

  II — уран зохёолой болоод хрестоматиин текст зїбєєр, ходорхойгоор уншажа;

  — сээжэлдэћэн зохёол уранаар, тодоор уншажа;

  — багашаг ба ехэ эпическэ зохёолнуудай хэћэгїїдые тобшоор, удхадань дїтэрхыгєер, тїїбэрилэн хєєрэжэ, найруулан (изложени) бэшэжэ;

  — шудалан їзэжэ байћан зохёолоор єєрынгєє ћанамжа зохёолго (сочинени-бодомжо) болгон бэшэжэ; багшын табићан асуудалда дїїрэн харюу їгэн хєєрэжэ, бэшэжэ, зохёолой герой тухай р

  ссказ зохёожо;

  — эпическэ зохёолоор гї, али тэрэнэй таарамжатай хэћэгээрнь тїсэб табижа;

  — єєрынгєє дураар шэлэжэ уншаћан зохёол тухайгаа єєрынгєє ћанамжые хэлэжэ, уран зураашадай зураћан зураг, хараћан кино тухай мїн ћанамжаяа хэлэжэ, хєєрэжэ.

  Эрдэм мэдэсэеэ бодото байдалда хэрэглэжэ һургаха.

  • ухаан бодолоо хүгжөөхын тулада буряад литературын үүргэ ехэ гэжэ ойлгуулха;  • түрэл һайхан хэлэндээ гамтайгаар, сэбэрээр хэлэжэ һургаха;

  • хэлэнэй нөөсэ баяжуулха;

  • бусад эрдэм шудалалгада буряад хэлэ хэрэглэлгэ.

  Һуралсалай - тематическа түсэб  Темэ

  Саг

  Саг

  Хэлэлгэ хүгжөөлгэ

  Классһаа гадуур уншалга  Үльгэр

  7

  1

  1  Һургаалай зохёол

  2

  18-19 зуун жэлнүүдэй бэшэмэл зохёолнууд

  7

  2

  1  Үргэлжэлһэн зохёолнууд

  33

  4

  3  Уянгын зохёолнууд

  9

  1

  1  Зүжэгэй зохёолнууд

  4

  2

  2  Итого:

  62

  10

  8

  Хамта:


  уран зохёол үзэлгэдэ — 62 час;

  хэлэлгэ хүгжөөлгэдэ — 10 час;

  классћаа гадуур уншалгаар хөөрэлдэлгэдэ — 8 час.

  1 четверть

  Һэдэб

  Болзор  Зохёолой гол нюур – абари – зан – дүрэ. Оршол


  Yльгэр. Айдуурай Мэргэн


  Yльгэр. Айдуурай Мэргэн


  Yльгэр. Айдуурай Мэргэн


  Yльгэр. Айдуурай Мэргэн


  Yльгэр. Айдуурай Мэргэн


  Классhаа гадуур уншалга.


  Творческо практикум. Yльгэршэдэй түүрээлгэ.


  Һургаалай зохёол. Р. Номтоев. Аршаанай дуhал.


  Р. Номтоев. Аршаанай дуhал.


  Бальжан хатан тухай домог


  Бальжан хатан тухай домог


  Творческо практикум. Домогоор баримтануудые олохо.


  В. Юмсунов. Эрдэмтэ соохор моритой Эрилтэй хаан.


  В. Юмсунов. Эрдэмтэ соохор моритой Эрилтэй хаан.


  В. Юмсунов. Эрдэмтэ соохор моритой Эрилтэй хаан.


  В. Юмсунов. Эрдэмтэ соохор моритой Эрилтэй хаан. Классhаа гадуур уншалга.


  Творческо практикум. Зэргэсүүлгэ.
  2 четверть  Һэдэб

  Болзор  Yргэлжэлhэн зохёол болон гол нюур тухай ойлгосо. Рассказ


  Юмор болон сатира. Туужа.


  Х. Намсараев. Олзуурхуу Ондрёон.


  Ж. Тумунов. Талын бүргэд.


  Ж. Тумунов. Талын бүргэд.


  Классhаа гудуур уншалга.


  Б. Ябжанов. Хэрмэшэ.


  Б. Ябжанов. Хэрмэшэ.


  Творческо практикум. Зурагаар хүдэлмэри.


  В. Тулаев. Эсэгэеэ хүлеэлгэ.


  В. Тулаев. Эсэгэеэ хүлеэлгэ.


  В. Тулаев. Эсэгэеэ хүлеэлгэ.


  Творческо практикум. Зурагаар найруулга.


  Ц. Номтоев. Шагжын хула.


  Ц. Номтоев. Шагжын хула.


  Творческо практикум. Мориной абари зан зэргэсүүлгэ.  3 четверть

  Һэдэб

  Болзор  Ч. Цыдендамбаев. Түрэл нютагhаа холо.


  Түрэл нютагhаа холо.


  Түрэл нютагhаа холо.


  Түрэл нютагhаа холо.


  Түрэл нютагhаа холо.


  Түрэл нютагhаа холо.


  Түрэл нютагhаа холо.


  Творческо практикум. Д. Банзаровай дүрэ.


  А. Ангархаев. Алтан.


  Алтан.


  Алтан.


  Алтан.


  Творческо практикум.


  Ш. Байминов. Жамбал баатар.


  Жамбал баатар.


  Жамбал баатар.


  Жамбал баатар.


  Творческо практикум. Зэргэсүүлгэ.


  Классhаа гадуур уншалга.


  Классhаа гадуур уншалга.  4 четверть

  Һэдэб

  Болзор  Уянгын зохеолой гол нюур.


  Н. Гармаев. Шэнхинээтэ нарhад.


  Д. Улзытуев. Хабартаа.


  Л. Тапхаев. Зүүн Саяан. Yбэлэй үдэшэ.


  Б. Жанчипов. Буряаднай.


  Г. Раднаева. Наран сэсэг. Ургы сэсэгби.


  Творческо практикум. Зурагаар хүдэлмэри.


  Д. Доржогутабай. Хара хүнэй – дура – hэшхэл.


  М. Рабданов. Мүнхын аршаанай мүнгэн дуhал. Зула бадарна.


  Классhаа гадуур уншалга.


  Зүжэгэй зохеолой гол нюур тухай юрэнхы ойлгосо.


  Б. Пурбуев. Талын басаган.


  Талын басаган.


  Талын басаган.


  Творческо практикум.


  Классhаа гадуур уншалга.
  Литература__(нэмэлтэ)'>Литература

  (шухала)


  Балданов С.Ж., Жамьянэ Х.М. Буряад литература. 7 класста үзэхэ ном. -Улаан-Үдэ, 1993

  Литература

  (нэмэлтэ)

    1. Балдаев С.П. Буряад аман зохёолой түүбэри. –Улаан-Үдэ, 1960.

    2. Будаев Ц.Б. Оньһон үгэ оншотой.

    3. Дампилова Х.Д. Буряад литератураар тестнүүд. – Улаан -Үдэ, 2001.

    4. Ошоров Д.Д. Уран үгын абдарһаа. Улаан -Үдэ, 2000.

    5. Цыренова Ц.Б., Батуева М.Ш. Булагай эхин. Үхибүүдэй хрестомати. Улаан -Үдэ, 2006.

  Литература

  (багшын хэрэглэхэ)

  1. Намсараев С.Д. и другие. Писатели Бурятии. –Улан-Удэ, 2008

  2. Хамаганов В.Ж. Буряад литература 4-7 классууд. Улаан-Үдэ, 1988.

  Һурагшадай мэдэсэ шалгалга

  Шалгалта : тестнүүд, асуудалда бэшэмэл харюу

  Дүн гаргалгын шалгалта : їзэћэн зохёолоор гї, али хэдэн зохёолнуудаар гол асуудалай шэнжэтэй аман ба бэшэмэл бодомжолготой зохёолго (сочинени-бодомжо), тэрэ тоодо зэргэсїїлћзн характеристикэ зохёожо, мїн литературна ба публицистическэ темэнїїдээр бодомжолготой зохёолго (сочинени-бодомжо) зохёожо;

  — литературын асуудалнуудаар бэшэћэн хїдэлмэреэр тезисїїдые ба конспектнїїдые табижа;

  — нэгэ гї, али хэдэн материалнууд дээрэ їндэћэлэн литературна темэдэ элидхэл гї, али реферат бэлдэжэ;

  — бэеэ даагаад уншаћан номоор, хараћан кинофильмнїїд дээрэ, теле-дамжуулгануудаар, зїжэгїїдээр, уран зурагуудаар, шагнаћан хїгжэмєєр рецензи бэшэжэ шадаха.  Тестнүүд

  1. Дампилова Х.Д. Буряад литератураар тестнүүд. Улаан-Үдэ, 2003 он.

  Портредууд

  1. Абидуев Б.Д.

  2. Батожабай Д-Р.О.

  3. Дондокова Ц-Д.Д.

  4. Ц. Дон

  5. Жалсараев Д.З.

  6. Жимбиев Ц-Ж.Ж.

  7. Намсараев Х.Н.

  8. Номтоев Ц.Н.

  9. Тумунов ЖТ.

  10. Цыдендамбаев Ч.Ц.

  11. Шадаев А.А.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Муниципальна байгуулга «Загарайн аймаг» Һуралсалай бюджетнэ муниципальна юрэнхы эмхи зургаан

  Скачать 147.38 Kb.