• КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Скачать 252.01 Kb.


  Дата27.10.2017
  Размер252.01 Kb.

  Скачать 252.01 Kb.

  Н а р е д б а за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на община гулянци


  Н А Р Е Д Б А
  ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

  ГЛАВА I

  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  Чл.1. (1) Тази Наредба урежда реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху поземлени имоти – общинска, държавна и частна собственост, които не са трайно свързани със земята.

  (2) Обекти и съоръжения по ал.1, могат да се поставят във и върху части от имоти – публична или частна общинска, публична или частна държавна собственост /сгради, улици, площади, тротоари, озеленени площи, поземлени имоти и др./, както и върху имоти – частна собственост, само въз основа на разрешение за поставяне издадено от Главния архитект на Община Гулянци, при спазване реда и условията на тази наредба и при условие, че не се възпрепятства ползването на съответния имот според основното му предназначение.

  (3) По смисъла на ал.1:

  1.Преместваеми обекти и съоръжения са: павилиони, навеси, кабини, спирки на масовия градски транспорт, машини и други подобни съоръжения, предназначени и/или използвани за търговия и други обслужващи дейности.

  2.Елементи на градското обзавеждане са: пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници, естради, градинско-паркови елементи и други подобни.

  3.Монументално-декоративни елементи са: знаци, плочи, паметници и други съоръжения с възпоменателен характер извън територията на гробищните паркове, както и пособия и съоръжения използвани за външна украса.

  4.Преместваеми обекти и съоръжения са и рекламните и информационните елементи.

  5. Преместваеми обекти и съоръжения са и модулни бензиностанции и газстанции.

  (4) Според свързването им с инженерната инфраструктура, преместваемите обекти са:

  1.Без връзка;

  2.С временни връзки.

  (5) По своя характер преместваемите обекти могат да бъдат:

  1.С унифициран дизайн – промишлен продукт, предназначен за серийно производство;

  2.С индивидуален дизайн – предназначени за единично производство, според индивидуален проект.  Чл.2. По своето предназначение и вид, преместваемите обекти могат да бъдат:

  1.Обслужващи търговията:

  1.1.Павилиони и навеси;

  1.2.Временни базарни и пазарни конструкции;

  1.3.Мобилни фургони;

  1.4.Стелажи за нехранителни и други промишлени стоки;

  1.5.Витрини, хладилници, фризери и др. подобни за съхранение на храни и напитки;

  1.6.Сергии и маси за печатни изделия или улична търговия;

  1.7.Маси за хранене и/или питейна консумация пред съществуващи заведения за обществено хранене, кафе-аперитиви и др. /летни градини, вкл. саксии, цветарници и др./

  1.8.Машини за сладолед, топли или студени напитки, пуканки и други подобни;

  1.9.Увеселителни и атракционни съоръжения /батути, детски колички, влакчета и други подобни/.

  2.Обслужващи транспорта:

  2.1.Навеси за спирки на масовия градски транспорт;

  2.2.Павилиони за обслужване на масовия градски транспорт;

  3.Обслужващи рекреационни и терени за отдих:

  3.1.Спортни и детски съоръжения;

  3.2.Паркови, алейни и улични елементи на обзавеждане за отдих и развлечения.

  4.Тоалетни кабини.

  5.Телефонни кабини.

  6.Павилиони за охрана.

  7.За други обслужващи дейности и услуги извън посочените в предходните точки и т.2

  Чл. 3. (1) Обекти и съоръжения по чл.1 и чл.2, могат да се поставят временно върху части от имоти - държавна, общинска или частна собственост, до разрешаване на предвиденото съгласно действащия подробен устройствен план строителство.

  (2) Обекти и съоръженията по чл.1, могат да се поставят върху държавни, общински или частни терени, върху които не е осъществено предвиденото съгласно действащия подробен устройствен план строителство, до неговото осъществяване.

  (3) Вътрешни преустройства в обектите и съоръженията по чл.1, ал.3, т.1 и т.4 и по чл.2, водещи до промяна на предназначението им, са допустими само със съгласието на собственика на имота, във или върху който са разположени, при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите актове по неговото приложение, както и при задължително запазване на разрешените размери и конструкция на обекта.

  Чл.4. (1) Открити пазари на територията на Община Гулянци могат да се изграждат само въз основа на одобрена от Главния архитект схема за поставяне по реда на чл.5 и при спазване на реда и условията на чл.9 на Раздел ІІ от Глава ІІ на Наредбата за търговската дейност на територията на Община Гулянци на Общински съвет - Гулянци и одобрен от ЕСУТ при Община Гулянци - проект.

  (2) Пазари могат да се изграждат върху частни и общински земи само след решение на Общинския съвет.  Чл.5. (1) Разрешенията за поставяне имат действие докато е в сила сключения договор или за срока, за който е платена съответната такса за ползване на общински недвижим имот или част от него, във или върху който е разположено съответното преместваемо съоръжение.

  (2) Разрешението за поставяне е персонално и няма действие за приобретателя при сделка по прехвърляне собствеността на преместваемото съоръжение, за което е издадено. При прехвърляне собствеността на съответното преместваемо съоръжение на друго лице, същото е длъжно в 14 – дневен срок да подаде заявление по реда и условията на тази Наредба, за издаване разрешение за поставяне, ако имота, във или върху който е съоръжението не е общинска собственост.

  (3) Разрешението за поставяне запазва действието си за правоприемника на лицето, на което е издадено само при наследяване, сливане, вливане, отделяне, разделяне и промяна в организационната форма на регистрация по Търговския закон /ТЗ/ и ако в срок от 2 месеца от настъпване на правоприемството /промяна в регистрацията в Търговския регистър - за регистрираните търговци/, заинтересованите лица заявят писменото си желание да встъпят в правата и задълженията на праводателя по сключения договор или тези, произтичащи от платена такса за ползване. Когато имотът е общински, се сключва допълнително споразумение към основния договор, а за останалите имоти – със съгласие на другата страна по договора. Когато правата произтичат от платена такса, те се ползват за остатъка от срока само въз основа на заявлението.

  (4) При разпореждане с търговско предприятие по реда на чл.15 от ТЗ, в чийто активи е включен преместваем обект, за който има издадено разрешение за поставяне, новият собственик на предприятието получава разрешение за поставяне на обекта на свое име.  ГЛАВА II

  СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
  Чл.6. (1) Разположението на всеки преместваем обект върху имоти – държавна или общинска собственост, се определя въз основа на Схема за разполагане, одобрена от Главния архитект на Община Гулянци.

  (2) За обектите и съоръженията по чл.1, ал.3, т.4 и 5, както и тези по чл.2, т.1.1, т.1.2, т.1.9, т.2, т.6 и т.7, независимо от това чия е собствеността на недвижимия имот, върху който се разполагат, задължително се изисква приемане на съответен проект от ЕСУТ при Община Гулянци. По своя преценка, Главният архитект може да внесе за приемане от ЕСУТ на схема за разполагане и на други преместваеми обекти и съоръжения посочени в чл.1 и чл.2.

  (3) При изготвяне на схемите, се спазват градоустройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите, санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда и изискванията за добър естетически вид, както и разпоредбите на 9 на Раздел ІІ от Глава ІІ на Наредбата за търговската дейност на територията на Община Гулянци на Общински съвет – Гулянци.

  Чл.7. (1) Схемите за разполагане, според обхвата си са:

  1.Цялостна:

  1.1.За цялата територия на Община Гулянци, или

  1.2.За значителни територии от населени места в нея, отнасяща се за разполагане на преместваеми обекти по чл.2 върху имоти - общинска собственост. В този случай в схемата се отразяват зони за разполагане на групи или отделни преместваеми обекти и обозначени със съответна сигнатура според техния тип. Схемата се изработва и одобрява служебно от общинската администрация.

  2.Подробни – за всеки отделен преместваем обект или за група обекти, изработени върху скица от кадастрална карта или кадастрален план, с нанесени подземни съоръжения, както и с отразени тип, размери и отстояния на предвидените за поставяне преместваеми обекти от съществуващи сгради и съоръжения. Проектите за подробни схеми се представят от възложителя – физическо или юридическо лице и се изработват за негова сметка от правоспособни технически лица. Подробни схеми се изработват служебно от общинската администрация по възлагане от Кмета на Общината, само когато се отнасят за имоти – общинска собственост.

  (2) Схемите по ал.1, т.1 и техните изменения за териториите, включени в централна градска част на град Гулянци, се приемат с решение на Общински съвет - Гулянци. До приемане на съответната схема, се допуска одобряване на отделни подробни временни схеми за разполагане на преместваеми обекти.


  ГЛАВА ІІІ

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
  Чл.8. (1) Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените, инженерно–техническите, противопожарните, санитарно–хигиенните и други норми, съгласно действащото законодателство, както и да са подходящи по местонахождение, разположение, вид, материали и естетика.

  (2) Върху съществуващи озеленени площи – държавна или общинска собственост, както и в територии и имоти попадащи под разпоредбите на Закона за защитените територии, преместваеми обекти и съоръжения се разполагат с изрично разрешение от Областния управител – за имотите държавна собственост и от Общинския съвет – за имотите общинска собственост и при спазване на изричните нормативни изисквания.

  (3) Върху територии и поземлени имоти с историческо значение и такива попадащи под разпоредбите на Закона за паметниците на културата и музеите, преместваеми обекти и съоръжения се разполагат с изрично решение от Общинския съвет. Върху недвижими имоти - паметници на културата и в техните граници и прилежащи зони, разрешение за поставяне се издава след съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство при условията и по реда на чл.125, ал.6 от ЗУТ.

  Чл.9. (1) Преместваемите обекти по чл.2, т.1 и т.2, поставени върху имоти - общинска собственост, могат да бъдат предназначени и да се използват само за търговия със стоки и услуги, както следва:

  1.Пакетирани хранителни стоки;

  2.Печатни произведения;

  3.Цветя;


  4.Произведения на изобразителното изкуство;

  5.Произведения на художествените занаяти;

  6.Цигари;

  7.Ядки, пуканки, чипс и др. подобни, с изключение на слънчогледови и тиквени семки в насипно състояние;

  8.Сладолед;

  9.Кафе и др. топли напитки, закуски и сладкиши, безалкохолни напитки, бира, вино, др. нискоалкохолни напитки

  10.Плодове и зеленчуци пред съществуващи магазини, предлагащи същия асортимент;

  11.Лотарийни билети и фишове за залози върху игри, както и тези на Българския спортен тотализатор;

  12.Парфюмерийни, козметични и други дребни нехранителни стоки;

  13.Стоки и услуги свързани с честване на празници; кампании по представяне на стоки и услуги; кампании и акции, на които Община Гулянци е съорганизатор;

  14.Услуги от битов характер;

  15.Грилове, скари, дюнери и др. подобни.

  (2) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./Стоките и услугите по т.1, т.6, т.9, т.12, т.14 и т.15 могат да се предлагат само в преместваеми обекти по чл.2, т.1.1, т.1.2 ,т.1.3, т.2

  (3) Продажбата на сладолед, сурови или обработени плодове и/или зеленчуци, семки, царевица и др. подобни в насипно състояние и други пакетирани захарни и тестени изделия, както и варена, печена царевица, тиква, кестени и други, може да се извършва само пред търговски обекти /извън тези, включени в централна градска част/, имащи разрешение за продажба на този вид стоки, при ползване на преместваеми съоръжения от вида съгласно чл. 2 т.1.4. до т.1.10. вкл., от фирмата, стопанисваща обекта.  Чл.10. (1) Преместваемите обекти независимо от техния вид, трябва:

  1.Да не нарушават условията за обитаване и ползване на други имоти, вкл. да не бъдат източник на наднормен шум и замърсяване;

  2.Да не затрудняват и/или препятстват достъпността, проходимостта и/или ползването на градската среда от други лица;

  3.Да се ползват по предназначение според одобрения проект /ако такъв е бил необходим/ и разрешението за поставяне.

  4.Да са обозначени на видно място върху тях името и адреса на собственика и/или ползвателя им.

  (2) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./Неспазването на изискванията по ал.1, е основание за прекратяване на договора и отнемане на разрешението от органа,който го е издал по реда на гл.5 когато преместваемия обект е върху имот – общинска собственост. В случаите, когато ползването на имота е разрешено въз основа на платена такса, при установяване на нарушения компетентния орган може да откаже разрешаване ползването на същия или друг общински имот на нарушителя за нов срок.

  (3) Неизползването на преместваемите обекти за повече от три месеца е основание за прекратяване на договора, когато преместваемия обект е върху имот – общинска собственост.

  Чл.11. (1) Забранява се поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, както и използването им:

  1.Без разрешение за поставяне, в отклонение от издадено такова или след изтичане неговия срок на действие;

  2.Без схема за разполагане, когато такава е задължителна или в отклонение от одобрена схема;

  3.В отклонение от други изрични изисквания на настоящата наредба, както и на други приложими норми на действащото законодателство.

  (2) Забранява се промяна в конструкцията и вътрешно преустройство, включително остъкляване и ограждане с материали от всякакъв вид, на вече поставени преместваеми обекти, без разрешение от органа издал първоначалното разрешение за поставяне;
  ГЛАВА ІV

  РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ
  Р А З Д Е Л П Ъ Р В И

  Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения върху общински имоти
  Чл.12. (1) Исканията за одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, постъпват при Главния архитект на Общината.

  (2) Главният архитект изготвя схема съгласно изискванията на глава ІІ от настоящата наредба, когато са налице условията за това.

  (3) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./След одобряване на схемата от Главния архитект, копие от същата се предоставя в отдел „Общински имоти” за подготвяне на съответната тръжна или конкурсна процедура, в случаите, когато тя се отнася за имот/и/ - общинска собственост. В случаите, когато тя се отнася за имоти – държавна собственост, след съгласуването й по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ, същата се предава на заявителя.

  (4) Оригиналните разработки се съхраняват в отдел “УТС и ИП”.  Чл.13.(1) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./Разрешенията за поставяне, се издават в 14-дневен срок от Главния архитект на Община Гулянци, въз основа на заявление, придружено от документите, изисквани от наредбата за съответния случай.

  (2) За издаване на разрешение за поставяне, се дължи такса определена с наредба на Общинския съвет.

  (3) Когато не са спазени изисквания на наредбата, органа по ал.1 постановява мотивиран писмен отказ. Заинтересованите лица се уведомяват за отказа по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

  (4) Отказът по ал.3, подлежи на оспорване по реда на АПК в 14-дневен срок от деня на съобщаването.  Чл.14. Преместваемите съоръжения по чл.1, ал.3 и чл.2 – т.1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, се разполагат върху имоти - общинска собственост, при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на схеми за разполагане, одобрени по реда на глава ІІ от настоящата наредба.

  Чл.15. (1) Разрешения за поставян на преместваеми обекти и съоръжения по чл.14, ал.1 върху имоти – общинска собственост, се издават след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс и сключен въз основа на резултатите от него договор за срок до 5 години – за имотите публична общинска собственост, и до 10 години – за имотите – частна общинска собственост, от Кмета на Община Гулянци или оправомощено от него лице.

  (2) Търговете и конкурсите за поставяне на съоръжения по ал.1, се провеждат по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Гулянци за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от общинската администрация. В случаите, когато в предмета на съответния търг или конкурс са включени имоти или части от такива – публична общинска собственост, е необходимо решение на Общинския съвет.

  (3) Търг или конкурс не се провежда и договор не се сключва в случаите по чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3. За разполагането на тези преместваеми обекти и съоръжения, се заплаща такса за ползване на общински имот по чл.72 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за определен срок, по цени определени с наредба на Общинския съвет. Срокът за ползване не може да надвишава общо 8 месеца от съответната календарна година.

  (4) Органът, издал разрешението за ползване в случаите по ал.3, може да го отнема, когато ползвания общински имот или част от него не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това, съгласно чл.80 от ЗМДТ.

  (5) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ За ползване на общински терен в случаите по чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 се издава разрешение за поставяне от Главния архитект, въз основа на схема, одобрена по реда на глава Втора от настоящата Наредба

  Чл.16. (1) Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински имоти в Община Гулянци пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини /включващи маси, столове, саксии, цветарници и др./, се издават на собственика или ползвателя на търговския обект срещу документ за платена такса за ползване по чл.15, ал.3 въз основа на одобрена подробна схема за разполагане, определяща точното местоположение и ползвана площ. В летните градини се допуска поставяне на леки слънцезащитни устройства (чадъри и тенти). Заверено копие от схемата се предоставя на заявителя. Разрешение за поставяне на сладолед-машини и фризери за продажба на сладолед, се издава след писменото съгласие на ползвателя на търговския обект, пред който се иска разполагането.

  (2) Ал.1 се прилага и в случаите, когато пред съответните заведения с писменото съгласие на техните собственици или ползватели, се разполагат машини и съоръжения за: топли и/или студени напитки, пакетирани закуски, сладолед, хладилни витрини, фризери и др. подобни за съхранение на хранителни стоки. Пред обектите-павилиони и спирки на градския транспорт се позволява да се разполагат до две машини и съоръжения.

  (3)/Ал.1 се прилага и в случаите когато се разполагат сергии и маси за улична търговия.Разполагането се извършва въз основа на подадено заявление от търговец, регистриран по смисъла на Търговския закон или занаятчия по смисъла на Закона за занаятите или физически лица, извършващи патентна дейност по смисъла на Закона за местните данъци и такси, в която се посочва размера на площта, която ще се ползва, местонахождението й и асортимента на предлаганите стоки. При удовлетворяване на заявлението, търговецът предварително заплаща такса за разрешения период на дейност, но не повече от 3 /три/ месеца, като издадената му квитанция и удостоверение важат пред контролните органи. При наличие на повече от един търговец, подали заявления за упражняване на търговска дейност на открито на едно и също място, предимство имат тези, които кумулативно отговарят на следните условия: Търговецът подал първи заявление за упражняване на определена дейност и Търговецът, упражняващ дейността на съответно място, който е редовен платец, не е допускал нарушения през последните две години и не дължи данъци и такси на общината. Когато две или повече лица отговарят едновременно на условията по предходната алинея разрешението се издава по реда на подаване на заявлението. За съоръженията по чл.1, ал.3, т.3 с възпоменателен характер, се изисква съгласие на Общински съвет –Гулянци.

  (4) При неплащане на наемната цена за повече от един месец началника на отдел “МПО на населението”при Община Гулянци изпраща предупредително писмо на ползвателя /наемателя/, с което му се дава срок не повече от един месец за погасяване на задължението, като при неизпълнение действието на договора и съответно разрешението за поставяне се прекратяват.

  (5) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ При държане на преместваеми съоръжения след изтичане на срока по сключения договор или предсрочното му прекратяване началник отдел “ УОбС” уведомява Кмета на Общината с оглед издаване на заповед по чл.65 от ЗОС за изземване на общинския имот чрез демонтиране на съоръженията. Заповедта подлежи на изпълнение и обжалване по реда указан в чл.65 от ЗОС.

         (6) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ Отдел “ УОбС” при Община Гулянци организира събирането и превеждането на дължимите суми за ползването на общинските имоти, съгласно действащите наредби и решения на Общинския съвет и сключените договори.

  (7) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ Началника отдел “ УОбС” при Община Гулянци изготвя ежемесечно справки - отчети за събраните средства и дължимите наеми и гR предава на Кмета на Община Гулянци.
  Чл.17. (1) В случаите, когато се разполагат преместваеми обекти и съоръжения в строителните граници на другите населени места на територията на Общината извън гр. Гулянци и за общински имоти извън строителни граници, публични търгове или публично оповестени конкурси се провеждат при условията и реда на този раздел, с участието в съответната тръжна или конкурсна комисия на кмета на кметството или кметски наместник или определен от тях служител. Разрешенията за поставяне се издават след представяне на сключен със съответния кмет на кметство или кметски наместник договор, въз основа на заповед на Кмета на Общината или документ за платена такса в случаите по чл.16, ал.1.

  (2) Търг или конкурс в населените места и имоти по ал.1 се провеждат за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.1, ал.2, т.4 за срок от 10 /десет/ години при пряко договаряне по реда и условията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общинския съвет - Гулянци, цената за ползването на терена се определя въз основа на експертна пазарна оценка в зависимост от вида на поставените съоръжения.

  (3) Кметовете на кметства и кметски наместници имат и задълженията по чл.16, ал.4.

  Чл.18. (1) Общински имоти и разположените върху тях преместваеми съоръжения, върху които са разположени преместваеми обекти и съоръжения, не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица. Ползването им трябва да се осъществява само в съответствие с договореното или разрешеното. При констатирани нарушения, се прилага съответно чл.10, ал.2. Съоръжението или обекта се премахва въз основа на заповед за принудително изземване на имота, издадена на основание чл.22, след прекратяване на договора или изтичане срока, за който е платена такса за ползване.

  (2) Върху имоти, включени в активите на търговски дружества, чийто едноличен или преобладаващ собственик на капитала е Община Гулянци, могат да се разполагат преместваеми обекти и съоръжения, въз основа на публичен търг или публично оповестен конкурс, при спазване на разпоредбите на Глава I и този раздел. Договорът се сключва от представляващия орган на съответното дружество, за срок до 5 години. Разполагане на преместваеми съоръжения по чл.1, ал.3, т.4 и т. 5 може да става само със съгласието на Общински съвет – Гулянци.


  Р А З Д Е Л В Т О Р И

  Ред за разрешаване поставянето на преместваеми обекти и съоръжения върху държавни имоти
  Чл.19. (1) Преместваеми обекти и съоръжения се разполагат върху имоти - държавна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на схема за разполагане одобрена от Главния архитект на Общината за обектите и съоръженията по чл.1, ал.3 и чл.2 и издадено разрешение за поставяне.

  (2) Схемата по ал.1, се изготвя по молба на инвеститора и се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител. Въз основа на нея, може да се сключи договор за ползване с ведомството, което стопанисва терена, а за останалите случаи - с областния управител.

  (3) Разрешението за поставяне се издава на ползвателя, въз основа на представен договор или писмо от управляващата администрация и/или областния управител, с посочен разрешения срок на ползване.

  (4) Оригиналните разработки се съхраняват в отдел “УТС и ИП”.

  (5) По неуредените с този раздел въпроси за издаване разрешение за поставяне и одобряването на схеми за разполагане, се прилагат съответните текстове в предходните раздели и глави.
  Р А З Д Е Л Т Р Е Т И

  Ред за разрешаване поставянето на преместваеми обекти и съоръжения върху имоти, собственост на други физически или юридически лица
  Чл.20. /1/ Преместваеми обекти и съоръжения, се разполагат върху имоти - частна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба.

  (2) Разрешението за поставяне се издава на ползвателя, въз основа на представен договор или писмено съгласие от собственика или собствениците /при съсобственост/, с посочен разрешения срок на ползване.

  (3) По неуредените с този раздел въпроси за издаване разрешение за поставяне, се прилагат съответните текстове в предходните раздели и глави.

  Чл.21. В случаите по чл.57, ал.1 от ЗУТ, разрешението за поставяне на обекти и съоръжения се издава, след представяне на съответните договори, протоколи, писмени съгласия и други документи, удостоверяващи спазването на съответните изисквания по чл.57, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗУТ.
  Р А З Д Е Л Ч Е Т В Ъ Р Т И

  Ред за разрешаване поставянето на монументално-декоративни елементи-

  паметници и други възпоменателни знаци
  Чл.22. (1) Общински съвет Гулянци взема решения за поставяне, преместване и демонтаж на паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Гулянци.

  (2) С решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въпроса с чии средства /на общината, на инициаторите или събрани от дарения/ ще бъде изграден паметникът или възпоменателният знак.  Чл.23. Писмено предложение до Общинския съвет за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ могат да правят:

  1. Общински съветници;

  2. Кметът на Община Гулянци;

  3. Кметове /кметски наместници/ на населени места на територията на Община Гулянци;

  4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;

  5. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 50 души, формирани чрез съответна подписка.  Чл.24. Предложението за поставяне, преместване или премахване на паметник или възпоменателен знак задължително съдържа:

  1. подробни мотиви за предлаганото действие;

  2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;

  3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателният знак;

  4. посочен източник на финансиране.

  Чл.25.(1). Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци се обсъждат от специално създадена комисия от представители на общинската администрация, и по преценка, в зависимост от вида на паметника и др., представители на : Съюза на българските художници, Съюза на архитектите в България, на Регионалния исторически музей и други представители на обществеността, която разглежда и дава становище относно местоположение, художествена и идейна характеристика и реализация.

  /2/ Предложенията по ал.1 предварително се разглеждат и одобряват от Общински Експертен съвет по устройство на територията.

  (3) Въз основа на становище на комисията по ал. 1 и одобреното от ЕСУТ на Община Гулянци предложение, отдел „УТС и ИП” изготвя мотивирано становище и го представя за разглеждане на заседание на Общински съвет Гулянци.

  (4) Общинският съвет приема решение по ал.1 с мнозинство от всички общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след шест месеца.

  (5) Въз основа на решението на Общински съвет Гулянци Главният архитект издава разрешение за поставяне.

  Чл.26. (1) Кметът на Общината или упълномощено от него лице – служител в общинската администрация изготвя и поддържа регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Общината с визуална информация за тях, с информация за тяхното местонахождение и специфика.

  (2) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ Кметът на Общината или оправомощено от него лице от отдел УТС и ИП упражнява контрол по поставянето, преместването и премахването и пряко отговаря за ремонта, стопанисването и опазването на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Общината.


  ГЛАВА V

  РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
  Чл.27. (1) Преместваемите обекти и съоръжения по чл.1, ал. 3, чл. 2, т. 1, т. 1.1, 1.2 и 1.3, т. 2– предмет на тази наредба, се премахват по реда и условията на чл.57а от ЗУТ.

  (2) При неспазване на срока за доброволно премахване, определен със съответната заповед по чл.57а, ал.3 от ЗУТ, преместваемия обект или съоръжение по ал.1 се премахва принудително. В заповедта за премахване се определят: комисия от служители на общинската администрация, които осъществяват изпълнението на заповедта и съставят протокол за извършените действия; начина на премахване и кой оказва техническо съдействие при изпълнението; звено или орган на МВР, които да охраняват обществения ред при изпълнението и окажат съдействие при необходимост; други реквизити по преценка на издателя на акта.

  (3)/ За издаване на заповедта по ал.2, заинтересованите лица се уведомяват по реда на АПК.

  (4) Заповедта по ал.2, подлежи на оспорване по реда на АПК в 14-дневен срок от деня на съобщаването пред Административен съд – гр.Плевен. На основание чл.217, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗУТ, жалбата или протеста не спират изпълнението на заповедта, освен ако съда разпореди друго.

  (5) При изпълнение на заповедта по ал.2, се съставя и протокол за направените разходи. Въз основа на протокола и на основание чл.417 от ГПК, Община Гулянци може да се снабди със заповед за изпълнение за издаване изпълнителен лист от съда за вземанията си срещу задълженото лице.

  (6) Преместваемите обекти и съоръжения по чл. 2, т. 1, подт. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 и 1.9, се премахват по реда и условията на чл. 28, ал.2.  ГЛАВА VІ

  КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Р А З Д Е Л П Ъ Р ВИ

  Контролни органи  Чл.28. /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ (1) На основание чл.26 от Закона за ограничаване административния контрол и административното регулиране,органът, който издава разрешение или удостоверение за извършване на отделна сделка или действие,упражнява последващ контрол за спазване на нормативните изисквания,както и на изискванията установени с разрешението.Във тази връзка контролът по спазване изискванията на настоящата наредба се осъществява от отдел „УТС и ИП” и отдел „УОбС”.

  (2) Актовете за нарушения разпоредбите на Наредбата се съставят от длъжностни лица от отделите, посочени в предходната алинея;  Чл.29. (1) Издаването на актовете за установяване на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по тази глава, става по реда на Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН /.

  (2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Гулянци.  Р А З Д Е Л В Т О Р И

  Административно-наказателни разпоредби
  Чл.30. (1) /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ ал.1 „При констатиране на нарушения по чл.3, чл.9, ал.3 и чл.10 ал.3 от настоящата наредба,виновните физически лица се наказват с глоба 200 лв., а ЕТ и юридическите лица , с имуществена санкция от 400 лв.

  ал.2 При повторно нарушение , физическите лица се наказват с глоба от 300 лв., а ЕТ и юридическите лица , с имуществена санкция от 500 лв.”  Чл.31. /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ За неизпълнение на писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба,както и за неизпълнение в определения срок на заповед по чл.9, ал.2 за премахване на преместваемо съоръжение, виновните физически лица се наказват с глоба от 200 лв., а ЕТ и юридическите лица с имуществена санкция от 400 лв.

  ал.2 При повторно нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 300 лв., а ЕТ и юридически лица с глоба от 500 лв.”


  Чл.32 /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ /1/ За нарушения по чл.11,ал.1, физическите лица се наказват с глоба в размер до 500 лв., а ЕТ и юридическите лица с имуществена санкция до 1000 лв. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба до 1000 лв., а ЕТ и юридическите лица с имуществена санкция до 2000 лв.
  Чл.33 /нова Решение № 208/25.11.2016 г./ Ал.1 За нарушения на чл.11 ал.2 физическите лица се наказват с глоба до 500 лв., а ЕТ и юридическите лица с имуществена санкция в размер до 1000 лв. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба до 1000 лв., а ЕТ и юридическите лица с имуществена санкция до 2000 лв.

  Ал.2 Наказателните постановления се издават от кмета на общината въз основа на констативен акт,установяващ нарушението,съставен от упълномощените от кмета лица.

  Ал.3 Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

  Ал.4 Наказателни постановления,с които е наложена глоба до100 /сто/ лева включително, не подлежат на обжалване.

  Чл.34/нова Решение № 208/25.11.2016 г./ Ал.1 В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от 10 до 50 лв.

  Ал.2 При оспорване на нарушението и отказ да се заплати наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  §1.“Открит пазар” по смисъла на чл.4 от тази Наредба, е откритата площ на поземлен имот или част от него, върху която са разположени и/или групирани със съгласието на собственика, две или повече преместваеми съоръжения по чл.1, ал.3 или чл.2 и/или моторно-превозни средства, ремаркета, фургони и друга прикачна техника предназначени и/или използвани за търговска дейност.

  §2.“Повторно” по смисъла на тази Наредба е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което на нарушителя е наложено или потвърдено наказание за същото по вид нарушение.

  §3/нова Решение № 208/25.11.2016 г. Преместваем обект” е обект, предназначен за увеселителна,търговска или друга обслужваща дейност,който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството,без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на мястото,от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта,върху който се поставя или от който се отделя.

  §4//нова Решение № 208/25.11.2016 г/ Рекламен елемент” е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция,който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

  §5/нова Решение № 208/25.11.2016 г/Преместваемо съоръжение” по смисъла на тази наредба е обект,предназначен за търговски или други обслужващи дейности,който не е трайно свързан с терена и не нарушава целостта на настилката под него.Преместваемите съоръжения са елементи от системата на градското обзавеждане

  §6/нова Решение № 208/25.11.2016 г/ Не са предмет на тази наредба:


  1. преместваеми съоръжения,разположени в терени регулационно отредени за пазари и базари.

  2. съоръжения,разположени в паркове,градини и площи за озеленяване,предвидени с регулационните и застроителни или паркоустройствените проекти.

  3. рекламно-информационни съоръжения,регламентирани с Наредба за рекламната дейност на територията на общината.

  4. временни обекти съгласно параграф 6-а от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗТСУ.

  §7/нова Решение № 208/25.11.2016 г/ Минимална площ за ползване на общински терен за някой видове преместваеми съоръжения:

  1. Машини за топли и/или студени напитки – 0.50 кв.м.

  2. Единични хладилни витрини – 0.50 кв.м.

  3. Двойни хладилни витрини – 1.00 кв.м.

  4. Машини за сладолед – 0.50 кв.м.

  5. Машини за пуканки – 1.00 кв.м.

  6. Машини за царевица на пара – 1.00 кв.м.

  За всички останали преместваеми обекти и съоръжения минималната площ за ползване на общински терен е 1.00 кв.м.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  §3. /1/ Преместваеми съоръжения поставени върху общински имоти без необходимите строителни книжа подлежат на премахване, чрез изземване на имота по реда на чл.65 от ЗОС.

        /2/ Лицата, които са поставили върху общински имоти съоръжения, посочени в тази Наредба към деня на влизането й в сила, са длъжни в едномесечен срок, да поискат издаване на разрешение за поставяне по реда и условията на чл.19. В срок от 3 /три/ работни дни от получаване разрешението за поставяне, лицата следва да се явят в Община Гулянци за сключване на договора за наем.

   

  §.4. По други въпроси, свързани с практическото приложение на Наредбата, заповеди издава Кмета на Общината или упълномощени от него лица.

   

  (1)Всички собственици на преместваеми съоръжения-павилиони следва в шестмесечен срок от влизане в сила на разпоредбата да приведат ползваните от тях обекти в съответствие с действащата наредба.  (2)Всички собственици са длъжни да подадат заявление до Главния архитект на Общината, като представят копие от документите, с които им е било разрешено поставянето на ползваното от тях съоръжение(разрешение за поставяне, разрешение за строеж по ЗУТ ), договор за наем;

  (3) Подадените заявления се внасят за разглеждане на Об.ЕСУТ относно това, дали преместваемите съоръжения отговарят на изискванията на чл.8 и 10 от глава трета на наредбата;

  (4)Въз основа на положително решение по предходната алинея на Об.ЕСУТ Главния архитект изготвя схема и издава разрешение за поставяне за съответния обект съгласно изискванията на настоящата наредба;

  (5) /нова Решение № 208/25.11.2016 г/ Издадените схеми и разрешения за поставяне се изпращат служебно на отдел “ УОбС” на Община Гулянци, които правят проверка дали собствениците са редовни платци, ползват обекта и не са го преотдали на трети лица. Ако са налице тези изисквания се сключва договор за срок от 5 години за имотите – частна общинска собственост;

  (6) За обектите, за които е дадено отрицателно становище по ал.3 от Об.ЕСУТ или е установено,че са налице някои от изискванията по ал.5 или не е подадено заявление в 6 месечен срок се премахват по реда на чл.27 от наредбата;

  (7) За обектите и съоръженията, които са общинска собственост се прилагат горните разпоредби, като при наличие на условията на ал.3 и ал.5 се прилагат разпоредбите на чл.12 и следващите от наредбата.  §5. (1) Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Гулянци и оправомощените от него лица, въз основа на съответна заповед, определяща лицата и кръга на техните правомощия.

  (2) При прилагане на наредбата и в изпълнение на своите правомощия Кмета на Общината и оправомощените от него лица издават указания.  §6. Тази наредба е приета на основание чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията с Решение № 763 от 26.08.2014 г.год. на Общински съвет - Гулянци

  §7. Тази наредба отменя Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Гулянци, приета с Решение № 781 от 29.11.2006 година.

  §8. Наредбата влиза в сила 3 /три/ дни след публикуването й в интернет страницата на Община Гулянци.

  §9.Тази Наредба е променена съгласно Решение № 209 от 25.11.2016 г. на ОбС Гулянци

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Н а р е д б а за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на община гулянци

  Скачать 252.01 Kb.