Скачать 27.77 Kb.


Дата19.11.2017
Размер27.77 Kb.

Скачать 27.77 Kb.

На обект „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. БалчикПърва копка” на обект „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Балчик”

На 22-ри Октомври 2013 г. стартират строителните дейности на втория обект от мащабния проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич, а именно „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Балчик”. „Първата копка” на обекта, бе направена от г-н Николай Ангелов, - кмет на Община Балчик, г-н Даниел Йорданов – зам. областен управител на областна администрация Добрич и Христо Христов - представител на строителя в присъствието на много официални гости.

Опазването на околната среда е ключов приоритет на региона, свързан пряко с основния поминък за местните жители – туризма. Това е една от основните предпоставки за повишаване качеството на живот на местните жители, което съответства на основната цел на финансиращата програма по проекта - ОП „Околна среда 2007 – 2013”. Извършването на тези строителни дейности е резултат от десетгодишни усилия на множество експерти и общинските администрации на всички партньори по проекта – водещия партньор Община град Добрич и общините Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Крушари, Тервел и община Никола Козлево от Област Шумен.

Проектът "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", който се осъществява по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", е на обща стойност 38 877 375,67 млн. лв.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия орган възлиза на 36 933 506,89лв., от които 85% в размер на 31 393 480,85 лв. от Европейския Фонд за Регионално Развитие и 5 540 026,04 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България,  а 1 943 868,78 лв. е собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо.

В обхвата на мащабното строителство по целия проект влиза изграждането на регионално депо за ТБО с. Стожер, две претоварни станции – настоящата в Балчик и още една в Тервел, и строителството на един четвърти инфраструктурен обект – довеждащата инфраструктура до Регионалното депо с. Стожер – електропровод и пътна връзка.

Изпълнител на строителните дейности на обект „Претоварна станция за ТБО гр. Балчик е ДЗЗД “Балчик-БСГ“, в състава на което влизат „Булстрой груп“ООД и „Хидростроителство“ ООД.

Претоварната станция за отпадъци ще обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич.

Теренът на площадката е в близост до местност Момчил, на около 6 км от град Балчик южно от пътя Дуранкулак - Варна. На ПСО Балчик ще постъпват около 12 351 т. (около 41 170 м3) отпадъци на година. След извършване на входящ контрол, разделно събраните зелени отпадъци ще се подават директно на площадка за компостиране на място, а смесените отпадъци ще постъпват за механично третиране в производствено хале, в което е разположена сортираща линия.

В процеса на строителство ще се изградят следните функционални зони:  • Входна зона, в която са разположени: КПП с кантари, помещения за регистрация, охрана и съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми;

  • Административно-битова сграда с лаборатория;

  • Паркинг за автомобили на персонала;
Довеждащата инфраструктура.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.Коьрта
Контакты

    Главная страница


На обект „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Балчик

Скачать 27.77 Kb.