• Основна школа“ Добросав Радосављевић-Народ“ 22202 Мачванска Митровица Мачвански кеј 29 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
 • Измена понуде за јавну набавку
 • Опозив понуде за јавну набавку
 • 5.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 5.8.1.
 • 5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
 • 5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
 • 5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 • ЈН МВ бр. 2 /2013“ • Дата15.09.2017
  Размер70.7 Kb.

  На основу чл

  1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА


  - Понуђач подноси понуду на српском језику.
  5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

  Понуду доставити на адресу: Основна школа“ Добросав Радосављевић-Народ“ 22202 Мачванска Митровица Мачвански кеј 29 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – гасификација котларнице “, ЈНМВ бр. 2/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.10.2013. године до 12:00 часова.

  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
  Понуда мора да садржи: све законом прописане елементе и попуњене обрасце из конкурсне докуменатације као и доказе за додатне услове из тачке 6. поглавље 4.
  5.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
  - Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  5.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ


  У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

  Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

  Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Добросав Радосављевић-Народ“ 22202 Мачванска Митровица Мачвански кеј 29, са назнаком:

  Измена понуде за јавну набавку – радова – гасификација котларнице , ЈНМВ бр. 2/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или

  Допуна понуде за јавну набавку – радова – гасификација котларнице, ЈНМВ бр. 2/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или

  Опозив понуде за јавну набавку – радова – гасификација котларнице, ЈНМВ бр. 2/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или

  Измена и допуна понуде за јавну набавку – радова – гасификација котларнице, ЈНМВ бр. 2/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”.
  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.


  5.5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
  Понуђач може да поднесе само једну понуду.

  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

  У Обрасцу понуде (поглавље 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  5.6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА


  Понуду може поднети група понуђача.

  Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

  • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

  • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

  • понуђачу који ће издати рачун,

  • рачуну на који ће бити извршено плаћање,

  • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

  Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

  Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

  Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.


  5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

  Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

  Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

  Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.  5.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
  5.8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

  Рок плаћања је 15 дана од дана издавања позитивног записника општинске комисије за технички преглед на основу фактуре коју испоставља понуђач. (Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача).


  5.8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

  Гаранција на испоручену и уграђену опрему и материјал не може бити краћа од две године а за радове не може бити краћа од три године уколико се рукује и одржава према упутсвима понуђача.


  5.8.3. Захтев у погледу рока извођења радова

  Рок извођења радова не може бити дужи од 8 календарских дана од дана закључења уговора.


  5.8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

  Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

  У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

  Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
  5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
  Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

  У цену су урачунати припремно завршни радови и транспорт.

  Цена је фиксна и не може се мењати.

  Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  5.10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
  Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

  Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

  Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

  Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.


  5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
  Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail:osdrnmm@hotmail.com или факсом на број 022/651-820 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

  Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 2/2013“

  Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – гасификација котларнице

  стр. /