• Школски центар са домом ученика
 • Категорија наручиоца
 • Предмет јавне набавке
 • Начин преузимања конкурсне документације
 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
 • ,,Понуда за јавну набавку електричне енергије ЈН бр 1 /201 6 - НЕ ОТВАРАТИ”.
 • МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
 • УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
 • НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
 • РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 • Скачать 58.03 Kb.


  Дата15.09.2017
  Размер58.03 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 58.03 Kb.

  На основу члана 7 става и члана 60 става 1  Школски центар са домом ученика «Доситеј Обрадовић» – Суботица

  Зрињског и Франкопана 2

  24000 Суботица

  Тел: 024/556-119

  Факс: 024/527-449

  skcentar@tippnet.rs

  www.skcentar.edu.rs


  На основу члана 57 става 1 и члана 60 става 1.тачке 2.Закона о јавним набавкама (" Службен игласник РС,"бр.124/12 и 68/2015),наручилац

  Школски центар са домом ученика

  Доситеј Обрадовић“  Зрињског и Франкопана 2

  24000 Суботица

  објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТ

  Бр. 1/2016.

  Подаци о наручиоцу

  Назив наручиоца...............................Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић“

  Адреса...............................................Зрињског и Франкопана 2, 24000 Суботица

  ПИБ....................................................101749715

  Матични број......................................08009333

  Шифра делатности............................8520

  Е - mail адреса...................................skcentar@tippnet.rs

  Категорија наручиоца: просвета

  Врста поступка јавне набавке

  Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  Предмет јавне набавке

  Предмет јавне набавке број 1/2016 су добра – електрична енергија  Назив и ознака из општег речника набавке:

  09310000 - електрична енергија  Начин преузимања конкурсне документације

  Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs)  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

  Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума «најнижа понуђена цена».  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуду доставити на адресу: Школски центар са домом ученика «Доситеј Обрадовић» Суботица, Зрињског и Франкопана 2, 24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку електричне енергије ЈН бр 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.02.2016. године, до 11,00 часова.

  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  У року за подношење понуде понуђач може да измени,допуни или опозове своју понуду ,на начин који је одређен Законом и у конкурсној документацији .  МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

  Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда ,дана 12.02.2016.године са почетком у 11,30 часова.у просторијама на адреси наручиоца Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић“, Зрињског и Франкопана 2, 24000 Суботица.

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.

  УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

  Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника,истицање приговора на отварање понуда и друго).  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

  Одлука о додели уговора биће донета у року од 4(четири) дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора доставиће се свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

  Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail......., факсом на број....... или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

  Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

  После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

  Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

  Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број1/2016, шифра плаћања 153 или 253 сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

  Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

  Контакт лице ;

  Сандра Визин

  Телефон:024/556-119

  Е - mail адреса: skcentar@tippnet.rs

  Факс: 024/527-449

  Директор


  Проф.деф. Милорад Мрвић


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  На основу члана 7 става и члана 60 става 1

  Скачать 58.03 Kb.