страница1/11
Дата06.03.2019
Размер2.69 Mb.
ТипЗакон

Национална класификация на професиите и длъжностите обяснителни бележки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ

НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

по обхвата и съдържанието на позициите
КЛАС 1

ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ

Законодателите, висшите служители и ръководителите изпълняват управленски дейности и несе класифицират по професии. Те определят, формулират, ръководят или консултират разработването и провеждането на държавната политика; подготвят и утвърждават закони, нормативни актове, обществени правила и регулатори и организират и контролират тяхното изпълнение; представляват законодателната, съдебната и изпълнителната власт; ръководят политически партии, обществени, синдикални и други организации със специални интереси, разработват и провеждат тяхната политика и действат в техен интерес; планират, ръководят и координират цялостната дейност на предприятия и организации или на техни вътрешни структури, отдели и звена; осъществяват контрол по отношение на други работещи.


Този клас включва следните подкласове:

11 Президент, законодатели и висши служители

12 Ръководители в търговски дружества и други организации1

13 Управители2
ПОДКЛАС 11

ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ И ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ

Законодателите и висшите служители формулират, провеждат и/или консултират разработването и провеждането на държавната политика. Създават, изменят или отменят закони; ратифицират международни договори и регламенти; представляват правителството, министерства, областни администрации и действат от тяхно име; контролират приложението на правителствени политики и законодателство или извършват подобни задачи от името на организации със специални интереси.

Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас обикновено включват: определяне и формулиране, или консултиране и управление на политики на национално, държавно, регионално и местно ниво; създаване, изменение и отмяна на закони, публични правила и регламенти; ратифициране на международни договори; представляване на правителството, министерства, областни администрации и действат от тяхно име; контрол над приложението на държавните политики и законодателство от правителство, министерства, агенции, администрации; изпълнение на подобни функции за политически партии, синдикати, и други организации със специални интереси, включително и преговори от името на такива организации, техните членове и клиенти. Може да бъде включен и контрол над други работещи.
Професиите и длъжностите в този подклас са класифицирани в следните групи:

111 Висши представители на държавната власт112 Висши служители в органите на държавната власт

113 Кметове и ръководни служители в

общинската администрация

114 Ръководители и висши служители на специализирани

организации
111 Висши представители на държавната власт

Групата на Висшите представители на държавната власт обхваща единичните групи на законодатели, висши представители на изпълнителната власт и висши представители на съдебната власт. Те формулират държавната политика на национално и регионално равнище; създават, изменят или отменят закони, правилнии и наредби; ратифицират международни договори.

Задачите обикновено включват: председателстване или участие в работата на законодателните органи и административни съвети на национално и регионално равнище; определяне на приоритетите, формулиране и прилагане на политиките на национално и регионално ниво; създаване, изменение и отмяна на закони, правилнии и наредби; ратифицират международни договори; контролни функции над други работещи.
Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:

1111 Президент, Законодатели

В тази единична група се обхващат лица, които в рамките на определените им от Конституцията компетенции, формулират, определят и направляват политиката на държавните органи; създават, ратифицират, изменят или отменят закони, държавни норми и разпоредби; оказват контрол върху тълкуването и прилагането на държавната политика и законодателството.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Президент на Републиката 1111 9001; Председател на Народно събрание 1111 9002; Председател на Конституционен съд 1111 9003; Народен представител 1111 9008


1112 Висши представители на изпълнителната власт

В тази единична група се обхващат лица, които формулират, определят или насочват политиката на органите на управление на национално и регионално равнище и контролират нейното изпълнение.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Министър-председател 1112 9001; Министър 1112 9003; Управител, Българска народна банка1112 9005; Областен управител1112 7011

Тази единична група изключва, някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:

Генерален директор, Българска национална телевизия 1210 9002; Генерален директор, Българско национално радио 1210 9001


1113 Висши представители на съдебната власт

В тази единична група се обхващат лица, които контролират спазването на законодателството; осигуряват защита на правата и интересите на гражданите.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Председател, Върховен касационен съд 1113 7001; Председател, Върховен административен съд 1113 7002; Председател, Апелативен съд 1113 7003


112 Висши служители в органите на държавната власт

Групата на Висшите служители в органите на държавната власт обхваща единичните групи на: висши служители в законодателната власт, висши служители в органите на изпълнителната власт и висши служители в органите на съдебната власт.

Основните им функции представляват: разработване и приемане на закони; консултиране при подготовката и прилагането на нормативни актове; контрол при тълкуването и приложението на правителствените политики и законодателство; представляване на страната в чужбина или извършване на подобни задачи в междуправителствени организации.

Задачите им включват: разработване и приемане на закони; консултиране при подготовката и прилагането на нормативни актове; контрол при тълкуването и приложението на правителствените политики и законодателство; представляване на страната в чужбина; изпълнение на подобни задачи в междуправителствени организации.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:
1121 Висши служители в законодателната власт

В тази единична група се обхващат лица, които подготвят инструментариума на държавната политика; разработват и предлагат за приемане закони, постановления, наредби, междуведомствени документи; утвърждават нормативни документи за дейността на министерства и ведомства.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Главен секретар, администрация на Президента 1121 7001; Директор дирекция, администрация на Народно събрание 1121 7003; Държавен съветник, Народно събрание/Президентство 1121 7010


1122 Висши служители в органите на изпълнителната власт

В тази единична група се обхващат лица, които разработват и реализират политиката на министерства, ведомства в съответната област; направляват и контролират работата на подчинения им ръководен персонал; подготвят проекти на закони и подзаконови нормативни документи.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Главен секретар, Министерски съвет 1122 7001; Директор дирекция, Министерство 1122 7005; Консул 1122 7032


1123 Висши служители в органите на съдебната власт

В тази единична група се обхващат лица, които прилагат законите в съдилища, прокуратура, следствие; привличат към отговорност лицата, извършили престъпления; предприемат действия за отмяна на незаконосъобразни актове; ръководят предварително разследване; осъществяват организационно, административно и методично ръководство на следователите.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Председател на отделение, Върховен касационен съд 1123 ……; Прокурор, Върховна административна прокуратура 1123 ………; Директор, окръжна следствена служба 1123 ……..113 Кметове и ръководни служители в общинска администрация

Групата на Кметовете и ръководните служители в органите на местното самоуправление и на общинската администрация обхваща единичните групи на Кметове и общински съвет и Ръководни служители в общинска администрация.

Кметовете и ръководните служители в органите на местното самоуправление и на общинската администрация формират и изпълняват местната политика в общини, кметства, райони и населени места; изпълняват разнообразни административни и представителни задачи, определени от закона за местното самоуправление и местната администрация, както и от разделението на правата и отговорностите между общинските, областните и националните власти.

Задачите включват: разработване и провеждане на местната политика по общини, кметства, райони и населени места в съответствие с интересите на населението и свързана с местните стратегии за икономическо развитие, административно-териториалното устройство, местните данъци и такси, опазването на околната среда, изграждане и поддържане на инфраструктурата и т.н.


Професиите и длъжностите включени в тази група са класифицирани в следнигте единични групи:
1131 Кметове и общински съвет

В тази единична група се обхващат лица, които формират и провеждат местната политика в общини, райони, кметства и населени места в съответствие с интересите на населението и свързана с местните стратегии за икономическо развитие; утвърждават наредби, решения и инструкции в съответствие с държавното законодателство.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Кмет, община 1131 9001; Кмет, кметство 1131 9003; Общински съветник 1131 9008


1132 Ръководни служители в общинска администрация

В тази единична група се обхващат лица, които реализират местната политика в съответствие с интересите на населението; участват в разработването на наредби, решения и инструкции; поддържат връзки с населението.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Секретар, община 1132 6001; Директор дирекция, община 1132 6003; Началник, Общинска служба по земеделие и гори 1132 6006


Тази единична група изключва, някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:

Главен архитект 2141 7006; Главен архитект, Столична община 2471 7001


114 Ръководители и висши служители на специализирани организации

Групата на Ръководителите и висшите служители на специализирани организации обхваща следните единични групи: Ръководители и висши служители на политически партии и организации, Ръководители и висши служители на организации на работодателите, на работниците и служителите и Ръководители и висши служители на организации с нестопанска цел и съсловни организации

Ръководителите и висшите служители в организациите със специален интерес формулират политиките и управляват организации със специален интерес като политически партии, организации на работниците и служителите, работодателски организации, търговски или индустриални асоциации, хуманитарни или благотворителни организации, или спортни асоциации; представляват своите организации и действат от тяхно име.

Задачите, които изпълняват, обикновено включват: определяне и формулиране на политиките, правилата и регламентите на организацията; водене на преговари от името на организацията, нейните членове и симпатизиращи групи със специални интереси; насърчаване интересите на организацията, нейните членове и симпатизиращи групи със специални интереси пред законодателната власт, правителството или обществото; планиране, организиране и управление на структурите, отговорни за разработването и прилагането на политиките и правилата на организацията. Може да бъде включен и контрол над други работещи.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:

1141 Ръководители и висши служители на политически партии и организации

В тази единична група се обхващат лица, които защитават интересите на определени части от обществото; извършват дейности, непротиворечащи с установеното законодателство; представляват съответните партии, движения, клубове, организации у нас и в чужбина.
Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Председател, политическа партия 1141 9001; Ръководител, контролен орган на партия 1141 6005; Съветник, политическа партия 1141 6006


1142 Ръководители на организации на работодателите, на работниците и служителите

В тази единична група се обхващат лица, които формулират и осъществяват на национално и териториално равнище политиката и дейността на организации на работодателите, на работниците и служителите; представляват и защитават интересите на работодателите, работниците и служителите.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Председател, организация на работодатели 1142 9001; Председател, организация на работниците и служителите 1142 9005; Ръководител, браншови и регионални организации 1142 9013


1143 Ръководители на организации с нестопанска цел и съсловни организации

В тази единична група се обхващат лица, които определят, формулират и прилагат политиките и правилата на организациите с нестопанска цел и съсловни организации; преговарят от името на организациите; защитават интересите на организацията и нейните членове пред законодателните органи, правителството или обществеността;


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Председател, организации с нестопанска цел или съсловни организации 1143 9001; Секретар, организации с нестопанска цел или съсловни организации 1143 9004; Директор, организации с нестопанска цел или съсловни организации 1143 7007
ПОДКЛАС 12

РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ръководителите в търговски дружества и други организации (корпоративните ръководители) определят и формулират политиката на предприятията или организациите; ръководят, координират и отговарят за тяхната цялостна дейност или за дейността на вътрешните или териториалните им структури; представляват предприятията и организациите в техните отношения с други предприятия и организации, включително с правителствени и други органи на властта; следят за резултатите от дейността на предприятията или организациите и ги докладват пред управителните органи; осъществяват контрол по отношение на други работещи.

Корпоративните ръководители определят и формулират политики; планират, управляват, представляват и координират дейностите на предприятията и организациите, или техните вътрешни или териториални структури.

Задачите, изпълнявани от корпоративните ръководители обикновено включват: определяне и формулиране на политики; планиране, управление и координиране на дейностите на търговските дружества, предприятия или други организации като цяло, или техните вътрешни или териториални структури. Контрол над други работещи може да бъде включен.


Професиите в този подклас са класифицирани в следните групи:

121 Ръководители в търговски дружества и други

организации

122 Ръководители на производствени и оперативени звена

123 Ръководители на други отдели и звена
121 Ръководители в търговски дружества и други организации

Ръководителите в търговски дружества и други организации управляват и представляват предприятия или организации (освен организациите със специален интерес) и с помощта на най-малко двама други управители, определят и формулират политики, планират, управляват и координират дейностите на предприятието или организацията в рамките на насоките определени от надзорния и управителния съвет, пред които те отговарят за предприетите действия и постигнатите резултати.

Изпълняваните задачи обикновено включват: определяне и формулиране на политики, планиране, управление и координиране на общото функциониране на търговското дружество, предприятието или организацията с помощта на най-малко двама други управители в рамките на насоките, определени от управителното тяло; преглед на действията и резултатите на търговското дружество, предприятието или организацията; отчитане на резултатите пред управителното тяло; представляване на търговското дружество, предприятието или организацията в контактите с външни субекти, включително правителство и други власти. Може да бъде включен контрол над други работещи.
Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следната единична група:
1210 Ръководители в търговски дружества и други организации

В тази единична група се обхващат лица, които определят и формулират политиката на търговското дружество, предприятието или организацията; планират, насочват и координират общото функциониране на търговското дружество, предприятието или организацията; правят преглед на дейността и резултатите на търговското дружество, предприятието или организацията и докладват на управляващите органи; представляват търговското дружество, предприятието или организацията при взаимоотношения с външни органи, включително държавни или други органи.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Генерален директор, организация 1210 7003; Генерален директор, Българска национална телевизия 1210 9002; Директор, банка 1210 7011


122 Ръководители на производствени и оперативени звена

Тази група включва ръководителите на производствени и оперативени звена в предприятията или организациите, които планират, управляват и координират дейностите по производството на стоки или предоставянето на услуги под ръководството на директори и изпълнителни директори и в консултация с ръководителите на други структурни звена.

Задачите им включват: планиране, управление и координиране на дейности по производството на стоки и предоставянето на услуги от предприятието или организацията; управление на ежедневните дейности; контролиране селекцията, обучението и работата на персонала; преглед на резултатите и отчитане пред директорите и изпълнителните директори; контакти с директорите на други структурни звена; представляване при контактите с други структури на организацията или външни субекти. В дейностите им може да бъде включен и контрол над други работещи.
Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:
1221 Ръководители в селското и горското стопанство, лова и риболова

В тази единична група се обхващат лица, които планират, управляват и координират производството и услугите в селското, горското и рибното стопанство и лова; контролират посевния материал, горския фонд, състоянието на рибното стопанство; наблюдават подбора, обучението и работата на персонала.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Главен лесничей 1221 6001; Ръководител, отдел в горското стопанство 1221 6002; Ръководител, отдел в селското стопанство 1221 6003

Тази единична група изключва, някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:

Агроном 2213 7001; Зооинженер (зоотехник) 2213 7012; Ветеринар 2223 7001; Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство и лова 61


1222 Ръководители на производствени и оперативни звена в промишлеността

В тази единична група се обхващат лица, които планират, управляват и координират дейностите, свързани с производството на стоки или добива на твърди минерали от подземни и наземни мини и кариери или производството и разпространението на електроенергия, газ и вода; осигуряват ефективното използване на ресурсите и изпълнението на производствените норми; планират и ръководят ежедневните производствени дейности; контролират разходите; създават и отговарят за спазването на оперативните и административните процедури.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Ръководител, обособено производство 1222 6007; Началник, рудник 1222 7002; Главен технолог, ядрен енергиен блок 1222 7013


Тази единична група изключва, някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:

Управител, промишленост 1312 9001


1223 Ръководители на производствени и оперативни звена в строителството и проектирането

В тази единична група се обхващат лица, които планират, управляват и координират дейностите в строителството и проектирането; осигуряват ефективното използване на ресурсите и изпълнението на производствените норми; планират и ръководят ежедневните производствени дейности; контролират разходите; създават и отговарят за спазването на оперативните и административните процедури; наблюдават прилагането на мерките за безопасност на труда и свързаните с това процедури.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Началник, строителен обект 1223 7002; Ръководител, отдел проектиране 1223 7003; Технически ръководител 1223 3006


Тази единична група изключва, някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:

Управители, строителството и проектирането 1313.


1224 Ръководители на производствени и оперативни звена в търговията

В тази единична група се обхващат лица, които планират, ръководят и координират дейностите, извършвана от търговското предприятие; осигуряват ефективното използване на ресурсите и изпълнението на търговските норми; планират и ръководят ежедневните търговски дейности; наблюдават подбора, обучението и работата на персонала.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Ръководител, отдел в търговия на едро 1224 5001; Ръководител, отдел в търговия на дребно 1224 3004; Ръководител, отдел в супермаркет1224 3003


Тази единична група изключва, някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:

Управители в търговията – 1314


1225 Ръководители на производствени и оперативни звена в ресторанти и хотели

В тази единична група се обхващат лица, които планират, ръководят и координират дейностите, свързани с осигуряването на настаняване, хранене и свързаните с това услуги; осигуряват ефективното използване на ресурсите и изпълнението на графиците; планират и ръководят ежедневната дейност; контролират разходите; наблюдават подбора, обучението и работата на персонала.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Ръководител, отдел в ресторант 1225 3001; Ръководител, отдел в хотел 1225 3002


Тази единична група изключва, някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:

Управители на ресторанти и хотели 1315


1226 Ръководители на звена в транспорта, складовото стопанство, пощите и далекосъобщенията

В тази единична група се обхващат лица, които планират, ръководят и координират дейностите, свързани с предоставянето на съответните услуги; осигуряват ефективното използване на ресурсите и изпълнението на нормите за предоставяните услуги; планират и ръководят ежедневната обслужваща дейност; контролират разходите; наблюдават подбора, обучението и работата на персонала.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Ръководител, отдел в съобщенията 1226 3020; Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване 1226 6022; Ръководител, отдел в складовото стопанство 1226 5019


Тази единична група изключва, някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:

Управители в транспорта, складовото стопанство, пощите и далекосъобщенията 1316.


1227 Ръководители на производствени и оперативни звена в бизнес услугите

В тази единична група се обхващат лица, които планират, ръководят и координират дейностите, свързани с предоставянето на бизнес услуги; осигуряват ефективното използване на ресурсите и изпълнението на графиците; планират и ръководят ежедневната обслужваща дейност; контролират разходите; създават и отговарят за спазването на оперативните и административни процедури.


Примерни длъжности, които се класифицират тук:

Ръководител, отдел в бизнес услугите 1227 6001


Тази единична група изключва, някои свързани с нея длъжности, които са класифицирани другаде:

Управители в бизнес услугите 1317.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Национална класификация на професиите и длъжностите обяснителни бележки