• Обн. ДВ. бр.67 от 1 Септември 2015г. Раздел I. Общи положения
 • Раздел II. Ръководство и управление на органите, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност
 • Раздел III. Организация на пожарогасителната и спасителната дейност • страница1/4
  Дата12.05.2017
  Размер0.53 Mb.

  Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г


    1   2   3   4

  НАРЕДБА № 8121з-1006 ОТ 24 АВГУСТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА И СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  В сила от 01.09.2015 г.

  Издадена от Министерството на вътрешните работи

  Обн. ДВ. бр.67 от 1 Септември 2015г.

  Раздел I.
  Общи положения

  Чл. 1. С тази наредба се определя редът за осъществяването на пожарогасителната (ПГ) и спасителната дейност (СД) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР).

  Чл. 2. (1) Пожарогасителната и спасителната дейност се организират и осъществяват от органите за ПБЗН на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН), секторите "Специализирани оперативни дейности" (СОД) към регионалните дирекции, районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН), участъците за "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН) и звената, създадени по чл. 128 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

  (2) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":

  1. организира пожарогасителната и спасителната дейност на територията на цялата страна;

  2. контролира, координира, ръководи и оценява дейността на РДПБЗН и звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, по осъществяването на ПГ и СД;

  3. осъществява сътрудничество в областта на ПГ и СД със съответните служби на други държави, международни органи и организации;

  4. организира взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с органите на държавната власт, местното самоуправление, доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), юридическите лица, неправителствени организации и граждани;

  5. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плановете за защита при бедствия по ЗЗБ;

  6. организира и контролира експлоатацията на наличната техника и оборудване за осигуряване на ПГ и СД.

  (3) Териториалните звена на ГДПБЗН:

  1. организират и осъществяват ПГ и СД в определените им райони на действие;

  2. ръководят, контролират и оценяват дейността на органите за ПБЗН в сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, при осъществяването на ПГ и СД;

  3. организират взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с регионалните и областните структури на органите на изпълнителната власт, юридическите лица и други;

  4. при необходимост привличат силите и средствата от съставните части на единната спасителна система (органи на изпълнителната власт, юридически лица, еднолични търговци и физически лица) съгласно областните планове за защита при бедствия;

  5. организират и контролират експлоатацията на наличната техника и оборудване за осигуряване на ПГ и СД.

  (4) Секторите СОД към РДПБЗН:

  1. осъществяват пожарогасителни и спасителни дейности в районa на действие на РДПБЗН, в чиято структура са;

  2. осъществяват пожарогасителни и спасителни дейности на територията на други РДПБЗН, включени в района им на действие, като координацията се осъществява от ГДПБЗН чрез стандартна оперативна процедура, утвърдена от директора на ГДПБЗН.

  (5) Районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението":

  1. организират и отговарят за осъществяването на ПГ и СД в определените им райони на действие;

  2. организират взаимодействието при осъществяване на ПГ и СД с общинските структури, доброволните формирования, изградени по ЗЗБ, юридическите лица и др.;

  3. при необходимост привличат силите и средствата от съставните части на единната спасителна система (органи на изпълнителната власт, юридически лица, еднолични търговци и физически лица);

  4. организират и контролират експлоатацията на наличната техника и оборудване за осигуряване на ПГ и СД.

  (6) Участъците "Пожарна безопасност и защита на населението" отговарят за осъществяването на ПГ и СД в определените им райони на действие.

  (7) Звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР, и търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР осъществяват ПГ и СД на територията на обектите съгласно сключените договори и при условията на издадените разрешения.

  Чл. 3. (1) Управлението на силите и средствата на ГДПБЗН се осъществява чрез Национален оперативен център (НОЦ), който:

  1. организира управлението на звената за ПБЗН, участващи в ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации на две и повече области, уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и координират по-нататъшното взаимодействие съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие;

  2. координира управлението на силите и средствата за ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации и провеждането на ПГ и СД от РДПБЗН;

  3. организира взаимодействие между РДПБЗН и другите структури на МВР, сили и средства на министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации;

  4. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система (ЕСС) съгласно Националния план за защита при бедствия и плановете за защита на обектите от критичната инфраструктура по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител;

  5. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

  (2) Управлението на силите и средствата на РДПБЗН, осъществяващи ПГ и СД, се организира чрез сектор/група "Оперативен център" (ОЦ), който:

  1. организира управлението, осъществява непрекъснато взаимодействие и поддържа постоянна връзка със силите за реагиране от РДПБЗН, участващи в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации, на територията на съответната област съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие, като води на отчет изпратените сили и средства;

  2. координира управлението на силите и средствата при сигнали, получени от Единния европейски номер 112;

  3. организира взаимодействието и координацията с регионалните и областните структури на министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации;

  4. организира включването на допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на ЕСС на територията на областта съгласно областните и общинските планове за защита при бедствие, плановете за защита на обектите от критичната инфраструктура и плановете за пожарогасене по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител;

  5. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на областта.

  Чл. 4. Дейността на звената, осъществяващи ПГ и СД, се организира чрез:

  1. годишен план за дейността на РДПБЗН и РСПБЗН;

  2. годишен тематичен план за теоретичната и практическата подготовка;

  3. годишен график за провеждане на щабни тренировки, пожаротактически учения, пожаротактически занятия, занятия по СД и оперативно-тактическо изучаване на обект, утвърден от директора на РДПБЗН;

  4. месечни планове за дейността на РДПБЗН и РСПБЗН;

  5. седмични програми за професионалната подготовка на държавни служители, работещи на смени;

  6. графици за извършване на техническо обслужване на наличната техника и оборудване.

  Чл. 5. Пожарогасителната и спасителната дейност, извършвани от РДПБЗН и РСПБЗН, се отчитат чрез:

  1. шестмесечен отчет-анализ;

  2. годишен отчет-анализ.

  Чл. 6. Дейността на РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

  Раздел II.
  Ръководство и управление на органите, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност

  Чл. 7. (1) Главният секретар на МВР организира, координира и контролира ПГ и СД и осъществява взаимодействието със съответните структури на други държави и с международни органи и организации, с които Република България има споразумения за сътрудничество в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

  (2) Главният секретар на МВР утвърждава Правила за дейността на ГДПБЗН при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации.

  Чл. 8. Директорът на ГДПБЗН:

  1. осъществява общо ръководство, контрол и координация на териториалните звена на ГДПБЗН за изпълнението на задачите по ПГ и СД;

  2. ръководи, организира и контролира участието на силите и средствата на органите за ПБЗН при пожари, бедствия и извънредни ситуации и осъществява оперативно взаимодействие с министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и въоръжените сили;

  3. организира взаимодействието на ГДПБЗН със структурите на МВР, органите на изпълнителната власт и основните съставни части на единната спасителна система;

  4. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плановете за защита при ЗЗБ;

  5. утвърждава Правила за действия на ръководителя на място при характерни произшествия, Правила за практическата подготовка и нормативи за оценка практическата подготовка на служителите от звената за пожарна безопасност и защита на населението, Правила за вътрешния ред в териториалните звена на ГДПБЗН и Указания за разработване на планове за пожарогасене;

  6. ръководи, организира и контролира техническото поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

  Чл. 9. Директорът на РДПБЗН:

  1. организира, ръководи, контролира и координира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ПГ и СД на територията на съответната област;

  2. организира взаимодействието и координацията при осъществяване на ПГ и СД на територията на съответната област с регионалните и областните структури на министерствата, ведомствата, юридическите и физическите лица;

  3. отговаря за дейността по осъществяване на ПГ и СД от РДПБЗН на територията на съответната област;

  4. координира разработването на планове за защита при бедствия и организира разработването на планове за пожарогасене;

  5. организира, ръководи и контролира участието на силите и средствата от сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР, и търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР и доброволните формирования, създадени по реда на ЗЗБ, на територията на съответната област при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

  6. организира и контролира професионалната подготовка по направление на ПГ и СД на служителите от РДПБЗН в РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по реда на чл. 128 ЗМВР;

  7. организира и ръководи взаимодействието със силите за реагиране на органи на изпълнителната власт, доброволните формирования, физически и юридически лица и сили на единната спасителна система, участващи при гасене на пожари и извършване на спасителни действия на територията на съответната област;

  8. организира и контролира техническото поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

  Чл. 10. Началникът на РСПБЗН:

  1. ръководи, организира, контролира и отговаря за дейността на РСПБЗН и УПБЗН при осъществяване на ПГ и СД в района на действие;

  2. организира изпълнението на заповедите на директора на РДПБЗН;

  3. отчита се за ПГ и СД пред директора на РДПБЗН;

  4. организира и ръководи участието на силите и средствата от РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, при извършване на ПГ и СД и осъществява взаимодействието с кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници, доброволните формирования по ЗЗБ, юридическите и физическите лица в района на действие;

  5. организира и контролира разработването на планове за пожарогасене на обектите в района на действие;

  6. организира и контролира професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД;

  7. организира и контролира техническото поддържане на наличната техника и оборудване за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

  Чл. 11. Началникът на оперативна дежурна група в сектор "Оперативен център" (ОЦ) при Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) и старшият инспектор/инспектор в група ОЦ при РДПБЗН:

  1. осигуряват взаимодействие между органите за ПБЗН и силите за реагиране на други органи на изпълнителната власт при ограничаване и ликвидиране на произшествия и извънредни ситуации на територията на областта;

  2. организират управлението на силите за реагиране на СДПБЗН/РДПБЗН, участващи в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на две и повече общини, съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие;

  3. ръководят на място действията на участващите сили и средства при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации в областта;

  4. участват в организиране и провеждане професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД от областта.

  Чл. 12. (1) Управлението на действията на силите и средствата на органите за ПБЗН при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации се извършва от ръководител на място.

  (2) Ръководителят на място е държавен служител от органите за ПБЗН с най-висока длъжност, намиращ се на мястото на произшествието, в чиито длъжностни задължения е включено управлението на силите и средствата.

  Чл. 13. (1) За подпомагане на ръководството на ГДПБЗН и РДПБЗН при управление на силите и средствата при пожари, бедствия и извънредни ситуации се назначават:

  1. централен оперативен щаб (ЦОЩ) при ГДПБЗН;

  2. оперативен щаб (ОЩ) при РДПБЗН;

  3. временен оперативен щаб (ВОЩ) за управление на силите и средствата на място.

  (2) Съставът и редът за работа на ЦОЩ се определят със заповед на директора на ГДПБЗН.

  (3) Съставът и редът за работа на ОЩ се определят със заповед на съответния директор на РДПБЗН.

  (4) Съставът и редът за работа на ВОЩ се определят от ръководителя на място и включва служители, отговарящи за: провеждане на разузнаване; провеждане на евакуация; осигуряване на изискванията за безопасност и здраве; логистично осигуряване и др.

  (5) Централният оперативен щаб се състои от ръководител, заместник-ръководител и членове (началник по логистичното осигуряване, началник по безопасност и здраве, началник по комуникационно осигуряване, секретар на щаба и др.).

  (6) Оперативният щаб се състои от ръководител, заместник-ръководител и членове (началник по логистичното осигуряване, началник по безопасност и здраве, началник по комуникационно осигуряване, секретар на щаба и др.).

  (7) По решение на органите по ал. 1 към състава на съответния щаб за управление на силите и средствата могат да се привличат и други длъжностни лица съобразно мащабите, спецификата и сложността на оперативната обстановка.

  Чл. 14. (1) Основните функции на щабовете по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 са:

  1. организиране съсредоточаването на силите и средствата;

  2. организиране логистичното осигуряване и комуникациите;

  3. организиране взаимодействието между силите и средствата;

  4. организиране изпълнението на плановете за защита при бедствия, планове за пожарогасене и стандартните оперативни процедури;

  5. при необходимост дава допълнителни указания за спазването на правилата за безопасност и здраве при работа;

  6. обобщаване на информацията за хода на действията и предаването й на висшестоящите органи;

  7. организиране на непрекъснато наблюдение и разузнаване за развитие на обстановката;

  8. анализиране на обстановката при извършването на ПГ и СД и предлагане на решения за предстоящите действия;

  9. организиране известяването и информирането на населението.

  (2) Функционалните задължения на длъжностните лица на ЦОЩ при осъществяване на ПГ и СД се утвърждават от директора на ГДПБЗН, а на длъжностните лица на ОЩ се утвърждават от съответния директор на РДПБЗН.

  Чл. 15. (1) За ограничаване и/или ликвидиране на произшествия чрез центровете по чл. 3 се привличат за участие в ПГ и СД сили и средства на основните и други съставни части на единната спасителна система по ЗЗБ, включително звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, търговците по смисъла на чл. 129 ЗМВР и доброволните формирования, създадени по реда на ЗЗБ.

  (2) Ограничаването и ликвидирането на горски пожари се осъществява съвместно със специализираните групи от служители и работници на държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, модулни формирования и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната и неправителствени организации, които се привличат за участие чрез техните ръководители.

  Чл. 16. При извършване на съвместни ПГ и СД със звената, създадени по чл. 129 ЗМВР, и доброволните формирования по ЗЗБ действията се ръководят от ръководителя на място.

  Чл. 17. (1) При ограничаване и ликвидиране на произшествия ръководителят на място:

  1. взема решения за ограничаване и ликвидиране на произшествието, разпределя отговорностите между участващите сили и организира тяхното взаимодействие;

  2. организира издирването, спасяването, евакуацията и извеждането на пострадалите, оказването на първа долекарска помощ преди и след извеждането им, транспортирането им до лечебни заведения, както и спасяването на животни, имущество, културни и материални ценности;

  3. организира временен щаб за управление на силите и средствата;

  4. поддържа постоянна връзка с центровете за управление по чл. 3, като своевременно ги информира за взетите решения и за обстановката на произшествието (разположението на силите и средствата, въведените в действие допълнителни сили и средства, както и тези в резерв);

  5. определя оперативните участъци, разпределя силите и средствата в тях, назначава ръководители на участъците и им поставя задачи и организира взаимодействието между тях;

  6. следи непрекъснато за измененията на обстановката и взема съответните решения;

  7. определя необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;

  8. организира посрещането и въвеждането в действие на допълнителните сили и средства;

  9. привлича длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие при спазване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд;

  10. забранява или ограничава влизането на лица в мястото на намесата;

  11. взема решение за използването на спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства, собственост на физически или юридически лица;

  12. организира спазването на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве;

  13. разпорежда незабавно спиране на строителни и монтажни дейности, теренни преустройства на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото произшествие;

  14. организира осигуряването на резерв от сили и средства на мястото на произшествието;

  15. организира подмяна на участващите служители при продължителни действия, като се ръководи от конкретната обстановка, и определя времето и реда за извършване на смените;

  16. предприема мерки за запазване на веществените доказателства, открити на мястото на произшествието, и съдейства на разследващите органи за установяване на причината за възникването му;

  17. организира наблюдение на мястото на произшествието за недопускане на възобновяването му.

  (2) При извършване на ПГ и СД ръководителят на място въвежда основните сили и средства за:

  1. спасяване на хора;

  2. намаляване/предотвратяване на големи загуби;

  3. действие в района на обекта, когато няма опасност от разпространение към съседни обекти;

  4. защита на застрашени обекти;

  5. ограничаване на произшествието в производства с рискови вещества и материали.

  Чл. 18. (1) Изпращането на сили и средства на РСПБЗН от едно произшествие на друго се извършва от центровете по чл. 3 след съгласуване с ръководителя на мястото на произшествието, като за извършеното предислоциране или при невъзможност за такова се докладва по реда на подчиненост.

  (2) При ликвидиране на произшествие силите и средствата могат да се оттеглят от позициите си само по разпореждане на ръководителя на място, а при непосредствена опасност за служителите и техниката оттеглянето се извършва незабавно, като веднага за това се докладва на ръководителя на място.

  Чл. 19. (1) За ограничаване и ликвидиране на последствия от пожари, бедствия и извънредни ситуации при необходимост се привличат за участие и други служители от ГДПБЗН и РДПБЗН.

  (2) Привличането на служители от ГДПБЗН става по заповед на директора на ГДПБЗН, а за тези от териториалните звена за ПБЗН - по заповед на директора на съответната РДПБЗН.

  Чл. 20. (1) За ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации или за дежурство с техника се предислоцират сили и средства.

  (2) Предислоцирането на сили и средства от РДПБЗН на територията на друга РДПБЗН се извършва със заповед (приложение № 1) на директора на ГДПБЗН или упълномощени от него държавни служители.

  (3) В рамките на РДПБЗН предислоцирането на сили и средства от района на действие на една РСПБЗН в района на действие на друга РСПБЗН се извършва със заповед (приложение № 2) на директора на съответната РДПБЗН.

  (4) Когато на територията на една община има изградени две и повече РСПБЗН, изпращането на силите и средствата за ликвидиране на произшествие в друг район на действие в същата община се извършва от ОЦ в зависимост от оперативната обстановка, като не се издава заповед за предислоциране.

  (5) За изпълнение на дейности с краткосрочен характер, за които има сключен договор, се дислоцират сили и средства по заповед на съответния директор на РДПБЗН.

  (6) Когато заповедта за предислоциране на сили и средства е издадена устно, органите по ал. 2, 3 и 5 издават писмена заповед в първия работен ден, следващ деня на предислоциране.  Раздел III.
  Организация на пожарогасителната и спасителната дейност

  Чл. 21. (1) Пожарогасителната и спасителната дейност се осъществяват от държавни служители, работещи на смени в екип, съгласно утвърдени месечни графици.

  (2) (В сила от 01.08.2017 г.) Екипът по ал. 1 е от минимум трима служители.

  (3) Дейността по ал. 1 се осъществява посредством поддържане на постоянна оперативна готовност и работа на непрекъснат сменен режим в ГДПБЗН, РДПБЗН, РСПБЗН и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР.

  (4) Графиците по ал. 1 имат следното съдържание:

  1. датите на смените с поименно изписване на държавните служители, работещи на смени;

  2. датите, през които служителят е в законоустановен отпуск, командировка или отсъства поради други причини.

  (5) Графиците на държавните служители, работещи на смени, се изготвят в зависимост от състоянието на оперативната обстановка, зачислената техника и наличните човешки ресурси, като се утвърждават: за ГДПБЗН от директора на ГДПБЗН, РДПБЗН от съответните директори или от оправомощени от тях длъжностни лица с ръководни функции.

  Чл. 22. (1) Изпълнението на служебните задължения през работното време на държавните служители, работещи на смени, се определя съгласно разписание, утвърдено от директора на РДПБЗН по предложение на началника на РСПБЗН или на сектор СОД към РДПБЗН.

  (2) Приемането и сдаването на смяната от държавните служители, работещи на смени, се отразява в дневник (приложение № 3).

  (3) Професионалното обучение по месторабота на държавните служители, осъществяващи ПГ и СД, се провежда съобразно разработените от ГДПБЗН методически указания и по утвърдени седмични програми, като вариант на примерна такава е посочен в приложение № 4.

  Чл. 23. (1) В ОЦ се поставя актуална карта на района на действие на териториалното звено на ГДПБЗН с границите на районите на действие на РСПБЗН, УПБЗН и сектор СОД към РДПБЗН, а в диспечерския пункт - и карта (схема) на района на действие на съответното звено с нанесени населени места, пътища, водоизточници, които могат да се използват за водоснабдяване (реки, езера, напоителни канали, водопроводни мрежи и др.), данни за обектите от критичната инфраструктура от национално и местно значение и трасетата на европейските инфраструктурни коридори.

  (2) В ОЦ се събира и обобщава актуална информация за специализираната техника, оборудването и държавните служители, работещи на смени в района на действие на РДПБЗН, съгласно приложения № 5 и 6.

  (3) Актуалната информация от приложение № 5 се предава в НОЦ ежедневно, при приемане на смяната, по електронна поща или чрез автоматизирана информационна система.

  (4) Информацията от приложение № 6 се предава в НОЦ ежемесечно на 1-во число или при промяна, по електронна поща или чрез автоматизирана информационна система.

  Чл. 24. В РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД към РДПБЗН и в звената, създадени по чл. 128 ЗМВР, дежурството в диспечерския пункт (ДП) се осъществява по график от държавни служители, работещи на смени, изготвен от ръководителя на смяната при застъпване.

  Чл. 25. (1) При извършване на ПГ и СД органите за ПБЗН имат право да използват средствата по чл. 124, ал. 1, т. 3 ЗМВР, собственост на физически или юридически лица, и да привличат за съдействие длъжностни лица, участници в доброволни формирования и граждани за оказване на съдействие на основание чл. 124, ал. 1, т. 4 ЗМВР, за което им се издава удостоверение съгласно приложение № 7, което да им послужи за възстановяване на разходите по реда на чл. 124, ал. 7 ЗМВР.

  (2) За непредоставяне на спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства съгласно чл. 124, ал. 7 ЗМВР органите за ПБЗН, осъществяващи ПГ и СД, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 8).

  (3) Когато актът не може да бъде връчен лично на нарушителя, се изпраща покана (приложение № 9).

  (4) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 10).

  (5) Актовете за установяване на административните нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в актова книга съгласно чл. 24, ал. 5 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.).

  (6) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Чл. 26. Ликвидирането на произшествия в служебни и жилищни помещения на задгранични представителства и физически лица, ползващи се с имунитет, или в техни превозни средства се извършва след писмено съгласие (приложение № 11) от ръководителя на дипломатическото представителство или на физическото лице, отпечатано двустранно на български и английски език.

  Чл. 27. (1) За създаване на предварителна организация за ограничаване и ликвидиране на пожари се разработват планове за пожарогасене.

  (2) Когато в плана за пожарогасене на даден обект е предвидено участие на сили и средства от две и повече РСПБЗН, съсредоточаването им се извършва по предварително разработен План за съсредоточаване на силите и средствата в обектите (приложение № 12), утвърден от директора на РДПБЗН.

  (3) В случаите, когато се предвижда участието на сили и средства от съседни области, планът за съсредоточаване на силите и средствата се утвърждава от директора на ГДПБЗН, като копие се съхранява и в НОЦ при ГДПБЗН.

  (4) Планът за съсредоточаване на силите и средствата в обектите, намиращи се в района на действие на РДПБЗН, се съхранява в ОЦ, а плановете за пожарогасене и копие на Плана за съсредоточаване на силите и средствата в обектите, намиращи се в района на действие на РСПБЗН и УПБЗН, се съхраняват в диспечерския пункт.

  (5) Копия на ситуационните схеми и конкретните схеми от плановете за пожарогасене на обекти се изпращат и съхраняват и в диспечерските пунктове на съответните РСПБЗН/УПБЗН, вземащи участие съгласно Плана за съсредоточаване на силите и средствата в съответните обекти.

  Чл. 28. (1) Вътрешният ред в териториалните звена на ГДПБЗН се регламентира с правила съгласно чл. 8, т. 5.

  (2) С вътрешния ред се регламентира организацията и задълженията на държавните служители, работещи на смени, за изпълнение на дейностите за поддържане на постоянна оперативна готовност, в т.ч. и на наличната техника и оборудване.

  Чл. 29. Дейността на държавните служители, работещи на смени, се организира съгласно разписанието по чл. 22, ал. 1 и поставените задачи от прекия ръководител, с готовност за незабавна реакция при сигнал за произшествие.

  Чл. 30. (1) Държавните служители, работещи на смени, постоянно носят специално униформено облекло според сезона.

  (2) Държавните служители, работещи на смени, поставят защитните си облекла на място и по начин, така че при сигнал "Тревога" да имат готовност за тръгване в определеното за целта време.

  (3) Държавните служители, работещи на смени, поддържат вътрешния ред и охраната на сградата, техниката и екипировката и не допускат влизането на външни лица без разрешение на началника на РСПБЗН/УПБЗН, а в негово отсъствие - на най-старшия служител.    1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г