• Допълнителни разпоредби
 • Заключителни разпоредби
 • МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ЗАПОВЕД
 • МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 • З А П О В Е Д
 • ЗАПОВЯДВАМ • страница2/4
  Дата12.05.2017
  Размер0.53 Mb.

  Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г


  1   2   3   4
  Раздел IV.
  Действия при осъществяване на пожарогасителни и спасителни дейности

  Чл. 31. (1) При получаване на съобщение за произшествие незабавно се изпращат държавни служители, работещи на смени, от РСПБЗН/УПБЗН или от сектор СОД към РДПЗН, в чийто район на действие е възникнало.

  (2) По време на пътуването до пристигане на мястото на произшествието старшият по длъжност служител поддържа постоянна радиовръзка съответно с диспечерския пункт и ОЦ при РДПБЗН.

  (3) Ако по време на пътуването се получи съобщение, че произшествието е ликвидирано или е лъжлив сигнал за тревога, държавните служители, работещи на смени, се придвижват до мястото на произшествието, ако не получат друго разпореждане от по-старши ръководител.

  (4) При възникване на произшествия в район на границата между два района за действие изпратеният на място екип предприема действия независимо от териториалната компетентност, като уведомява ОЦ за координиране на действията.

  Чл. 32. В случай на възникнали две и повече произшествия поредността за ликвидирането им се определя от центровете по чл. 3, като се степенуват по опасност.

  Чл. 33. (1) От получаване на съобщението за произшествие до неговото ликвидиране се извършва непрекъснато разузнаване.

  (2) Разузнаването се ръководи от ръководителя на място или от определени от него служители.

  (3) Основни задачи на разузнаването са:

  1. определяне на времето и мястото на възникване на произшествието;

  2. определяне на маршрутите за придвижване;

  3. установяване на мястото, границите, характера и обема на разрушенията или повредите на сгради и съоръжения, възникнали в резултат на пожара, бедствието или извънредната ситуация;

  4. определяне на опасностите за присъстващите на мястото на произшествието хора;

  5. обозначаване на границите на замърсените участъци;

  6. определяне на начина за извършване на спасяване и евакуацията на застрашени хора;

  7. определяне на вида на гасителните средства и начина на подаването им към пожара;

  8. определяне на вида на защитата на служителите при работа;

  9. определяне на необходимостта от извършване на спасителни действия;

  10. определяне на най-целесъобразните начини за извършване на ПГ и СД;

  11. определяне на необходимите сили и средства за извършване на ПГ или СД.

  (4) За разузнаване се формират групи в състав от двама или повече служители в зависимост от сложността на произшествието.

  (5) При организиране на разузнаване едновременно в няколко направления ръководителят на място:

  1. определя броя на групите за разузнаване, техния състав и реда за получаване на данните от разузнаването;

  2. определя ръководителите на групите за разузнаване и им поставя задачи;

  3. ръководи лично разузнаването в най-трудния и опасен участък на произшествието при необходимост.

  (6) Служителите, влизащи в състава на групите за разузнаване:

  1. оказват незабавно помощ на застрашените и пострадалите и осигуряват безопасността им;

  2. вземат мерки за ограничаване на произшествието и безопасността на гражданите чрез затваряне или отваряне на прозорци, врати, контролиране потока и работата на вентилациите и по друг начин в зависимост от обстановката;

  3. изясняват обстановката с помощта на лица, които познават конструктивните особености и вътрешната планировка на сградата, пътните превозни средства и техните превозни документи и товари, съоръженията, технологията на производството и местността в района на произшествието;

  4. проверяват помещенията, сградите, пътните превозни средства и други съоръжения, които имат връзка или са в непосредствена близост до мястото на произшествието;

  5. вземат мерки за недопускане нанасянето на допълнителни щети върху ценни материали и съоръжения;

  6. поддържат постоянна връзка със силите, действащи на мястото на произшествието;

  7. носят индивидуални средства за защита, оборудване за разузнаване и спасяване, прибори за осветление, средства за свръзка, при необходимост и средства за определяне на концентрацията на вредни вещества и др.;

  8. влизат в помещения, в които има или се предполага, че има леснозапалими и горими течности или опасна експлозивна атмосфера, след вземане на мерки за недопускане на експлозия или възпламеняване;

  9. укрепват местата, където е възможно да има срутвания на конструкциите на сградата и съоръженията, като вземат превантивни мерки за себе си.

  (7) Ръководителят на място взема първоначалното решение за действията на основата на външни признаци, когато пътят за проникване на групата за разузнаване е преграден.

  Чл. 34. (1) Прекъсване на електрическите проводници и инсталации под напрежение и спиране на подаването на природен газ и на топлоенергия в мястото на намеса се извършват в зависимост от спецификата на обекта.

  (2) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение до 380 волта се извършва от служителите по разпореждане на ръководителя на място, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.

  (3) Когато за прекъсване на напрежението не могат да се използват съответните устройства (прекъсвачи, предпазители и др.), електрическите проводници се прерязват с диелектрични ножици, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.

  (4) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение над 380 волта и временното прекъсване на снабдяването с природен газ и с топлоенергия се извършва от служители на операторите, обслужващи съответните системи или разпределителни мрежи, за което се попълва потвърждение съгласно приложение № 13.

  Чл. 35. Във всеки автомобил, с който се поддържа постоянна оперативна готовност, се осигуряват бланки по приложения № 7, 11 и 13, справочник на опасните вещества, както и справочник за обектите, пътищата и водоизточниците в района на действие на РСПБЗН/УПБЗН в автомобилите за пожарогасене (приложение № 14).

  Чл. 36. (1) Привеждането на силите и средствата в състояние на готовност за ограничаване и ликвидиране на произшествие се извършва чрез подготовка за развръщане, предварително развръщане и пълно развръщане.

  (2) Подготовката за развръщане започва от момента на пристигането на мястото на произшествието и се извършва едновременно с разузнаването.

  (3) Подготовката за развръщане при пожар и спасителни дейности се извършва в зависимост от обстановката с установяване или без установяване на пожарен автомобил за пожарогасене на водоизточник.

  (4) Предварителното развръщане по ал. 1 се извършва, когато по външни признаци може да се определи основното направление на развитие на произшествието, и включва подготовка на оборудването и изясняване на обстановката от ръководителя на място.

  (5) Пълното развръщане по ал. 1 в зависимост от обстановката на произшествието може да се извърши веднага с пристигането на силите и средствата, като същото се предхожда от подготовка за развръщане или от предварителното развръщане.

  (6) Пълно развръщане се извършва незабавно, когато обстановката на произшествието е ясна или на пристигналите сили е поставена задача.

  (7) При пълното развръщане силите и средствата се разполагат така, че:

  1. да не възпрепятстват въвеждането на пристигащите допълнителни сили и средства;

  2. да осигуряват възможност за бързо съсредоточаване и прегрупиране;

  3. да не затрудняват движението и не създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия в района на произшествието, като пожарната техника се обозначава съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата;

  4. пожарната техника се установява, а оборудването се поставя на място, удобно за принудителна евакуация.

  Чл. 37. (1) Действията по чл. 31 и 33 са ограничени до тези, които могат да бъдат извършени безопасно от личния състав на произшествието, и се изпълняват от държавните служители по чл. 21, ал. 1 последователно съобразно наличния състав на мястото на произшествието, като дейности, изискващи повече служители, се изпълняват след пристигане на допълнителни такива.

  (2) Неотложни спасителни действия, касаещи спасяване на човешки живот, се извършват незабавно от първо пристигналите на място държавни служители, работещи на смени, като за взетите решения се уведомява ОЦ.

  Чл. 38. (1) При наличие на застрашени или пострадали хора на мястото на произшествието държавните служители, работещи на смени, от сектор СОД към РДПБЗН, РСПБЗН или УПБЗН оказват помощ съобразно тяхната компетентност до пристигане на екипите за Спешна медицинска помощ.

  (2) Транспортирането на пострадалите до лечебните заведения се организира от ръководителя на място и се осъществява с транспортни средства на центровете за спешна медицинска помощ, на МВР или собственост на физически или юридически лица.

  Чл. 39. (1) При разузнаването и развръщането на силите и средствата на произшествието при необходимост се извършва и спасяване на хора.

  (2) Когато наличните сили и средства са недостатъчни за едновременното спасяване на хора и ликвидиране на произшествието, приоритетно се спасяват хората.

  (3) При спасяване и евакуация на хора от сгради (лечебни заведения, театри, училища, детски градини и др.) за съдействие се привлича обслужващият ги персонал.

  Чл. 40. (1) Изнасянето на материални и културни ценности, както и на имущество се извършва по преценка на ръководителя на място, когато е:

  1. невъзможно да се защитят по друг начин;

  2. необходимо за ограничаване разпространението на произшествието;

  3. налице възможна опасност от срутване на конструкции.

  (2) С предимство се изнасят опасни машини, апарати и прибори, уникални културни ценности, рискови вещества и материали, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.

  (3) Имущество се складира на подходящи места и се охранява от полицейските органи или собствениците.

  (4) За евакуирането на животни се привлича обслужващият ги персонал, като за охраната им се иска съдействието на полицейските органи.

  Чл. 41. Едновременно с пожарогасителните действия се вземат мерки за отдимяване и отстраняване на нагретите газове от помещенията чрез отваряне или разкъртване на врати, прозорци, включване или изключване на вентилационни инсталации, както и чрез използване на специални технически средства.

  Чл. 42. (1) Разрушаване на сгради или части от тях, разглобяването на конструкции, отстраняване, унищожаване или повреждане на имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността, се извършва с цел:

  1. осигуряване на пътища за спасяване и евакуация на хора, животни, имущество, материали и културни ценности;

  2. откриване скрити огнища на горене или източници на опасност;

  3. създаване на зони за ограничаване и ликвидиране на произшествия;

  4. отдимяване на помещения;

  5. ликвидиране на опасност от срутване.

  (2) Мястото и обемът на работата по ал. 1 се определят от ръководителя на място след вземане на съответните мерки за безопасност, като се осигуряват и средства за гасене.

  (3) В случаите, когато се налага спускане на конструкции и материали от височина, ръководителят на място задължително:

  1. назначава пост за безопасност;

  2. определя зоната за безопасност и разпорежда обозначаване на нейните граници;

  3. разпорежда ограничаване на достъпа на хора;

  4. организира освобождаване на терена от уреди и съоръжения, шлангови линии, пожарни стълби и други при едновременно извършване на различни дейности;

  5. взема мерки срещу падане на предмети върху газопроводи, съоръжения от електропреносната и електроразпределителната мрежа, открити комуникации на топлопреносната мрежа, телефонни проводници, балкони, навеси и върху други издадени части от сгради.

  Чл. 43. (1) Произшествието се счита за ограничено, когато са отстранени основните предпоставки за последващо развитие.

  (2) Произшествието се счита за ликвидирано, когато се отстранят всички предпоставки за неговото възобновяване.  Допълнителни разпоредби

  § 1. По смисъла на тази наредба:

  1. "Произшествие" е пожар, бедствие, инцидент или други събития, настъпили вследствие на умишлени, случайни и неволни субективни или природни и техногенни фактори, застрашаващи живота и здравето на хора и животни, нанасящо вреда на имущество и околната среда.

  2. "Пожар" е неконтролируемо горене, разпространяващо се във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим и/или пламъци.

  3. "Поддържането на постоянната оперативна готовност" е комплекс от дейности за осъществяване на непрекъснат сменен режим, провеждане на професионална подготовка и поддържане в изправност и окомплектованост пожарната и спасителната техника, оборудването, средствата за свръзка, сграден фонд и външен район на териториалното звено от държавните служители, работещи на смени.

  4. "Обект" е всяко организационно или икономически обособено образувание на централните и териториалните органи на изпълнителната власт или на предприятията на юридическите лица и едноличните търговци и сгради на физически лица.

  5. "Екип" е съвкупност на държавни служители, окомплектувани с лични предпазни средства, оборудване и специализирана техника, за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.

  6. "Разузнаване" е дейност за установяване на: главното направление за разпространение на произшествието; наличието на застрашени хора, животни, културни и материални ценности; начините за спасяване и пътищата за евакуация; направленията и пътищата за въвеждане на силите и средствата.

  7. "Евакуация" е организирано извеждане на хора и животни от застрашената зона на безопасно място.

  8. "План за пожарогасене" е документ, с който се създава предварителна организация за овладяване на пожар в конкретен обект, по възможно най-тежкия сценарий за възникване и развитие.

  9. "Диспечерски пункт (ДП)" е работно място в РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД към РДПБЗН и звената по чл. 128 ЗМВР, осигуряващо комуникационна свързаност с ОЦ на РДПБЗН.

  Заключителни разпоредби

  § 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 и ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

  § 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1941 от 2011 г. за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР (ДВ, бр. 62 от 2011 г.).

  § 4. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН.

  § 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на чл. 21, ал. 2, който влиза в сила от 1.08.2017 г.
  Приложение № 1 към чл. 20, ал. 2


  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

  ЗАПОВЕД

  № ....................../............................... г.

   

  ОТНОСНО: Предислоциране на ...............................................................................................................................................................................................  На основание чл. 41, ал. 4 ЗМВР и във връзка с чл. 20, ал. 2 от Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителна и

  спасителна дейност от органите за ПБЗН на МВР и във връзка с провеждането на операции за ....................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................................

  (ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия, извънредни ситуации, НАВР или осигуряване на пожарната безопасност на мероприятия с  краткосрочен характер на основание чл. 128, ал. 2 ЗМВР)

   

  ЗАПОВЯДВАМ:

   

  Временно предислоцирам считано от .....................................................................................................................................................................................  Специализиран(и) автомобил(и) заедно с дежурещите на тях по щата на ...........................................................................................................................

  ............................................................................................, числящи се на ..........................................................................................................................  (РДПБЗН)

  (РСПБЗН, сектор СОД)

  както следва:

  1. .......................................................................................... с рег. № ...................... с .................................................................... служители.  (тип и марка)

  (брой)

  2. .......................................................................................... с рег. № ...................... с .................................................................... служители.

   (тип и марка)

  (брой)

  3. .......................................................................................... с рег. № ...................... с .................................................................... служители,

   (тип и марка)

  (брой)

   

  на територията на ...........................................

                                               ( РДПБЗН)

  Същите да осъществяват пожарогасителни действия или спасителни действия, или дежурство с ПТ по разпореждане на директора на ............................................................. до изпълнение на задачата.

                       ( РДПБЗН)

  Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на .............................................................................................................................................................

  (длъжност, фамилия)

  Копие от заповедта да се изпрати на директорите на ............................................................................................................................................................  (РДПБЗН)

  за сведение и изпълнение.

   

  ДИРЕКТОР/УПЪЛНОМОЩЕН СЛУЖИТЕЛ: ....................................................  (име, фамилия, подпис и печат)

   

  Приложение № 2 към чл. 20, ал. 3


  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

  СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" -

  ГР.......................................  З А П О В Е Д

  № ....................../............................... г.

   

  ОТНОСНО: Предислоциране на .........................................................................................................................................................................  На основание чл. 17, ал. 3 ПУДМВР във връзка с чл. 20, ал. 3 от Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност от органите за ПБЗН на МВР и във връзка с провеждането на операции за ...................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................  (ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия, извънредни ситуации, НАВР или осигуряване на пожарната безопасност на мероприятия с краткосрочен характер на основание чл. 128, ал. 2 ЗМВР)

  ЗАПОВЯДВАМ :

  Временно предислоцирам считано от .............................................................................................................................................................

    (дата)

  Специализиран(и) автомобил(и) заедно с дежурещите на тях по щата на ..................................................................................................

  ............................................................................................, числящи се на .......................................................................................................


  (РДПБЗН)

  (РСПБЗН, сектор СОД)

  както следва:

  1. .......................................................................................... с рег. № ...................... с .................................................................... служители.  (тип и марка)

  (брой)

  2. .......................................................................................... с рег. № ...................... с .................................................................... служители.

   (тип и марка)

  (брой)

  3. .......................................................................................... с рег. № ...................... с .................................................................... служители,

   (тип и марка)

  (брой)

   

  на територията на ..............................................................................................................................................................................................  (РДПБЗН)

  Същите да осъществяват пожарогасителни и/или спасителни действия, или дежурство с ПТ до изпълнение на задачата под

   ръководството на ...................................................................................................................................................................................................

  (директор РДПБЗН, началник РСПБЗН)

  ...................................................................................................................................................................................................................................  (ръководителя на място или директора на РДПБЗН, началника на РСПБЗН или сектор СОД)

  Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на .......................................................................................................................................

                                (длъжност, фамилия)

  Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите от РСПБЗН/УПБЗН/ССОД ....................... за сведение и изпълнение.

   

  ДИРЕКТОР: ..........................................................  (име, фамилия, подпис и печат)

   

  1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г